Jak napisać list po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "żaden"

 

"żaden" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-23 z 297

żaden {zaimek}

żaden {zaim.}

no {zaim.}

(SV) Niestety, żaden kraj na świecie nie może przyjmować imigrantów bez ograniczeń.

(SV) Unfortunately, no country can have unrestricted immigration in this world.

Decyzje Rady nie wpłynęły dotychczas w żaden sposób na sytuację na Białorusi.

The decisions of the Council have had no effect so far on the situation in Belarus.

Żaden szef państwa czy rządu nie będzie wtedy ingerować w to rozporządzenie.

No head of state or government will be able to get their hands on the regulation.

A z innych żaden nie śmiał się do nich przyłączyć; ale lud wiele o nich trzymał.

But of the rest durst no man join himself to them: howbeit the people magnified them;

Żaden rząd, który uległ temu nikczemnemu szantażowi nie zasługuje na szacunek.

No government that succumbed to this despicable blackmail would be worthy of respect.

żaden {zaim.} (też: nikt)

none {zaim.}

Żaden student nie zrozumiałby po co jest nam jeszcze potrzebne drugie czytanie.

None of the students would understand why we still needed a second reading.

Żaden nie mówi: Gdzież jest Bóg, stworzyciel mój, choć on daje śpiewanie i w nocy?

But none saith, Where is God my Maker, Who giveth songs in the night,

Żaden z nich dotychczas nie był w stanie wytłumaczyć, co właściwie próbują osiągnąć.

None of them has so far been able to explain to me what they are actually trying to achieve.

U pacjenta mogą wystąpić niektóre objawy lub może nie wystąpić żaden z nich.

The symptoms of MS vary from patient to patient, and you may experience some or none of them.

Uważa się, że żaden z metabolitów nie wpływa znamiennie na skuteczność lub toksyczność leku.

None of the metabolites is thought to contribute significantly to either efficacy or toxicity.

żaden {zaim.} (też: nikt, też nie, ani jeden ani drugi)

neither {zaim.}

Spotkaliśmy się, choć żaden z nas tak naprawdę nie chciał poznać drugiego.

We were pushed together, and neither one of us really wanted to meet the other.

Żaden z tych aspektów nie jest zgodny z charakterem i postanowieniami przedmiotowej umowy.

Neither of these things is in line with the nature and the provisions of this agreement.

Nie będzie miał względu na żaden okup, ani przyjmie, chociażby mu najwięcej darów dawano.

He will not regard any ransom; Neither will he rest content, though thou givest many gifts.

Żaden z tych celów nie zostanie osiągnięty jeżeli pominiemy którykolwiek z nich.

Neither of these can be efficient if we ignore the other.

Ani Rosja ani żaden inny kraj nie ma prawowitych interesów bezpieczeństwa w żadnym innym kraju Europy.

Neither Russia nor any other country has any legitimate security interests in any other European country.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "żaden":

 

Podobne tłumaczenia

"żaden" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "żaden" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Korki z pewnością w żaden sposób nie czynią miasta ani jego centrum atrakcyjnym.

Traffic jams certainly do not make towns and their centres in any way attractive.

Żaden przedstawiciel żadnego z państw członkowskich nie będzie nam mówił, co robić.

We will not be told what to do by any representatives of any other Member State.

Wiedzieliśmy o tym od jakiegoś czasu, więc nie jest to dla nas żaden przełom.

This is something we've actually known for a while, so it's not a real breakthrough.

Oznacza to, że żaden podmiot nie będzie zadowolony tak długo, jak istnieje ryzyko.

This means that an operator will never feel happy as long as there is risk.

Proszę mnie źle nie zrozumieć, nie chcę w żaden sposób umniejszać praw konsumenckich.

Please do not misunderstand me; I do not want to diminish consumer rights in any way.

Jednakże to w żaden sposób nie wiąże się z zagrożeniami wynikającymi z ich stosowania.

That, however, has nothing at all to do with the risks involved in their use.

Jak już powiedziano, problem klubów golfowych to właściwie żaden problem.

The golf course problem, as has already been said, is not really a problem.

Rozdzielenie własności w żaden sposób nie gwarantuje obniżenia cen dla konsumentów.

Unbundling of ownership does not by any means guarantee a reduction in consumer prices.

Żaden atom waszych ciał nie był częścią was w chwili kiedy to wydarzenie miało miejsce.

Not a single atom that is in your body today was there when that event took place.

Głosowanie za takim ujednoliceniem w żaden sposób nie zmienia tej opinii.

The vote in favour of codification does not alter this opinion in any way.

Władze mają obowiązek nie poddawać się w żaden sposób ekstremizmowi i nie wycofywać się.

The authorities have a duty not to give in to extremism in any way and not to retreat.

Tedy rzekł Elijasz do nich: Pojmajcie proroki Baalowe, a żaden niech z nich nie uchodzi.

and Elijah said unto them, Take the prophets of Baal; let not one of them escape.

Sytuacja wewnętrzna w Czechach nie powinna w żaden sposób tego zakłócić.

The domestic situation in the Czech Republic should not in any way interfere with this.

Koniec sporu - w tym przypadku handlowego - to sam w sobie żaden powód do świętowania.

The end of a dispute - commercial in this case - is not, in itself, a reason to rejoice.

Mogłoby się wydawać, że myśl musi być wolna, że nie można jej w żaden sposób ograniczyć.

One would think, how can thought not be free, who can limit its freedom and how?

Żaden pacjent w tym regionie cierpiący na gruźlicę bądź AIDS, nie był poddawany leczeniu.

And not a single soul in this area was being treated for AIDS or tuberculosis.

Ten stan rzeczy w żaden sposób nie przyczynia się do nadwyżki produkcji europejskiej.

It does not, in any way, contribute to the surplus European production.

W żaden sposób nie uniemożliwia ustawodawcy wprowadzenia zakazu innych form klonowania.

Thus it does not in any way prevent the legislature from prohibiting other forms of cloning.

Żaden z tych terminów nie uwzględnia premedytacji ze strony sprawcy.

They both fail to show premeditation on the part of the perpetrator.

11.30 premierzy podpiszą ostateczną wersję Traktatu, którego żaden z nich nie przeczytał.

They are signing a bundle of amendments they cannot even understand.
 

Wyniki z forum

"żaden" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik niemiecko-polski.