"żaden" - angielskie tłumaczenie

PL

"żaden" po angielsku

PL żaden
volume_up
{zaimek}

żaden
volume_up
no {zaim.}
Nie może temu zaprzeczyć żaden Europejczyk, żaden syn cywilizacji zachodniej, żaden cywilizowany człowiek.
No European, no child of Western civilisation, no civilised human being could disagree.
Żaden prawdziwy Europejczyk, żaden prawdziwy demokrata nie może świadomie popierać tych kandydatów.
No true European and no true democrat can, in all conscience, support these candidates.
Takie są fakty i żaden dokument prawny, ani żaden proponowany akt prawny nie mogą im zaprzeczyć.
These are facts, and no legal text or proposed legislation can contradict them.
żaden (też: nikt, też nie, ani jeden ani drugi)
volume_up
neither {zaim.}
Żaden z tych aspektów nie jest zgodny z charakterem i postanowieniami przedmiotowej umowy.
Neither of these things is in line with the nature and the provisions of this agreement.
Żaden z tych celów nie zostanie osiągnięty jeżeli pominiemy którykolwiek z nich.
Neither of these can be efficient if we ignore the other.
Spotkaliśmy się, choć żaden z nas tak naprawdę nie chciał poznać drugiego.
We were pushed together, and neither one of us really wanted to meet the other.
żaden (też: nikt)
volume_up
none {zaim.}
Żaden student nie zrozumiałby po co jest nam jeszcze potrzebne drugie czytanie.
None of the students would understand why we still needed a second reading.
W żaden sposób nie promuje się realizacji stosunków rynkowych.
None of this promotes the realisation of market relationships.
Żaden z tych metabolitów nie wpływa istotnie na aktywność antymuskarynową fezoterodyny.
None of these metabolites contribute significantly to the antimuscarinic activity of fesoterodine.

Synonimy (polski) dla "żaden":

żaden

Przykłady użycia - "żaden" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishKorki z pewnością w żaden sposób nie czynią miasta ani jego centrum atrakcyjnym.
Traffic jams certainly do not make towns and their centres in any way attractive.
PolishŻaden przedstawiciel żadnego z państw członkowskich nie będzie nam mówił, co robić.
We will not be told what to do by any representatives of any other Member State.
PolishWiedzieliśmy o tym od jakiegoś czasu, więc nie jest to dla nas żaden przełom.
This is something we've actually known for a while, so it's not a real breakthrough.
PolishOznacza to, że żaden podmiot nie będzie zadowolony tak długo, jak istnieje ryzyko.
This means that an operator will never feel happy as long as there is risk.
PolishMogłoby się wydawać, że myśl musi być wolna, że nie można jej w żaden sposób ograniczyć.
One would think, how can thought not be free, who can limit its freedom and how?
PolishJednakże to w żaden sposób nie wiąże się z zagrożeniami wynikającymi z ich stosowania.
That, however, has nothing at all to do with the risks involved in their use.
PolishŻaden atom waszych ciał nie był częścią was w chwili kiedy to wydarzenie miało miejsce.
Not a single atom that is in your body today was there when that event took place.
PolishTedy rzekł Elijasz do nich: Pojmajcie proroki Baalowe, a żaden niech z nich nie uchodzi.
and Elijah said unto them, Take the prophets of Baal; let not one of them escape.
PolishRozdzielenie własności w żaden sposób nie gwarantuje obniżenia cen dla konsumentów.
Unbundling of ownership does not by any means guarantee a reduction in consumer prices.
PolishProszę mnie źle nie zrozumieć, nie chcę w żaden sposób umniejszać praw konsumenckich.
Please do not misunderstand me; I do not want to diminish consumer rights in any way.
PolishŻaden pacjent w tym regionie cierpiący na gruźlicę bądź AIDS, nie był poddawany leczeniu.
And not a single soul in this area was being treated for AIDS or tuberculosis.
PolishJak już powiedziano, problem klubów golfowych to właściwie żaden problem.
The golf course problem, as has already been said, is not really a problem.
PolishGłosowanie za takim ujednoliceniem w żaden sposób nie zmienia tej opinii.
The vote in favour of codification does not alter this opinion in any way.
PolishKoniec sporu - w tym przypadku handlowego - to sam w sobie żaden powód do świętowania.
The end of a dispute - commercial in this case - is not, in itself, a reason to rejoice.
PolishWładze mają obowiązek nie poddawać się w żaden sposób ekstremizmowi i nie wycofywać się.
The authorities have a duty not to give in to extremism in any way and not to retreat.
PolishTen stan rzeczy w żaden sposób nie przyczynia się do nadwyżki produkcji europejskiej.
It does not, in any way, contribute to the surplus European production.
PolishBadania na zwierzętach laboratoryjnych nie udowodniły w żaden sposób działania teratogennego.
Studies in laboratory animals have not produced any evidence of teratogenicity.
PolishSytuacja wewnętrzna w Czechach nie powinna w żaden sposób tego zakłócić.
The domestic situation in the Czech Republic should not in any way interfere with this.