polsko-angielskie tłumaczenie słowa "świadczenia"

PL świadczenia polskie tłumaczenie

świadczenia {niemęskoos.}
świadczyć {czas.}

PL świadczenia
volume_up
{niemęskoosobowy}

świadczenia (też: dodatki)
Świadczenia społeczne - postęp społeczny znacznie wyprzedza postęp ekonomiczny.
There now, social benefits, social progress, are going ahead of economical progress.
To gwarantuje, że otrzymasz przysługujące Ci świadczenia w maksymalnej wysokości.
In this way, you are ensured of receiving the maximum benefits to which you are entitled.
Takie rozwiązanie rozszerzyłoby świadczenia macierzyńskie w wielu krajach UE.
This would increase maternity benefits in many EU countries.
świadczenia (też: usługi, zasługi)
Wspólne zasady świadczenia usług lotniczych we Wspólnocie (przekształcenie) (debata)
Rules for the operation of air services in the Community (recast) (debate)
Wspólne zasady świadczenia usług lotniczych we Wspólnocie (przekształcenie) (
Rules for the operation of air services in the Community (recast) (
Naszym celem nadrzędnym było ułatwienie świadczenia usług w całej Europie.
Our overriding aim was to facilitate the provision of services throughout Europe.

Przykłady użycia - "świadczenia" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishwarunki świadczenia usług
PolishJakie zasady i przepisy należy ustanowić na potrzeby świadczenia pomocy?
What principles and rules should be established for providing assistance?
PolishOszczędności te wyraźnie przewyższyły dodatkowe koszty świadczenia rozszerzonej pomocy prawnej.
These savings considerably outweighed the additional legal aid costs.
PolishDodatkowo należy pamiętać o zwiększającym się zapotrzebowaniu na świadczenia emerytalne i pomoc medyczną.
In addition, the rise in pension demands and medical assistance must be kept in mind.
PolishTe zasady pomagają również ograniczać przypadki nadużyć zagrażających możliwości świadczenia usługi.
These policies also help us curb abuses that threaten our ability to provide this service.
Polish40% wydatków publicznych przeznaczanych jest na świadczenia społeczne, a Pan nam mówi, byśmy się nie martwili.
Forty per cent of public spending goes on welfare and you are telling us not to worry.
PolishIstnieją również pytania dotyczące 4. sposobu świadczenia usług (ang.
Finally, there are also questions regarding Mode 4.
PolishEuropejscy usługodawcy muszą mieć możliwość świadczenia usług bez biurokratycznych obciążeń w całej UE.
European service providers must be able to work without bureaucratic hindrance anywhere in the EU.
PolishTraktowanie opieki zdrowotnej jako towaru handlowego, nie zaś świadczenia publicznego, jest niedopuszczalne.
Dealing with healthcare as a marketable commodity instead of a public service is unacceptable.
PolishTworzy to system opieki zdrowotnej o dwóch poziomach świadczenia opieki zdrowotnej i dostępności do niej.
This, therefore, produces a two-tier health care system.
PolishOpinia EBC w sprawie austriackich wymogów w zakresie sprawozdawczości dotyczących transakcji transgranicznego świadczenia usług
ECB Opinion on Austrian reporting requirements for cross-border service transactions
PolishTego typu kryteria mogą przyczyniać się do budowy określonego wizerunku lub świadczenia obsługi na określonym poziomie.
Such criteria may assist in building a certain image or providing a certain level of service.
PolishZ drugiej strony istotną rolę odgrywają nadawcy komercyjni zobowiązani do świadczenia usług publicznych.
On the other hand, commercial broadcasters required to provide a public service also play an important role.
PolishUnia Europejska jest znana na całym świecie ze świadczenia pomocy tam, gdzie jest ona potrzebna.
in writing. - (DE) The European Union is known throughout the world for providing assistance where assistance is needed.
PolishW pewnych okolicznościach może on nawet sięgać 52 tygodni, świadczenia przysługują jednak tylko przez część tego okresu.
Indeed, in some cases it can last up to 52 weeks, but with benefit provided only for part of it.
PolishJeśli chcesz skorzystać z tego prawa, musisz zwrócić się do instytucji odpowiedzialnej za świadczenia rodzinne w Twoim kraju.
If you want them to do so, contact your social security authorities.
PolishOperatorzy, którzy nie pełnią już misji świadczenia usługi publicznej, od dziś będą napotykać na silniejszą konkurencję.
Operators that do not have a public-service mission will, from now on, face increased competition.
PolishTutaj należy zacząć od opracowania mechanizmów oceny świadczenia usług i monitoringu ich przestrzegania.
We should start here by developing mechanisms for evaluating provision and ensuring that quality standards are met.
PolishPrawo do świadczenia z tytułu śmierci zależeć będzie od:
PolishObywatele UE powinni otrzymywać świadczenia emerytalne oparte na długości okresu zatrudnienia.
The European citizens should be able to benefit from pension rights with a total amount corresponding to the length of service.