Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "świadczenia"

 

"świadczenia" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-26 z 100

świadczenia {rzeczownik}

świadczenia {niemęskoos.} (też: usługi, zasługi)

services {l.mn.}

Wspólne zasady świadczenia usług lotniczych we Wspólnocie (przekształcenie) (debata)

Rules for the operation of air services in the Community (recast) (debate)

Naszym celem nadrzędnym było ułatwienie świadczenia usług w całej Europie.

Our overriding aim was to facilitate the provision of services throughout Europe.

Wspólne zasady świadczenia usług lotniczych we Wspólnocie (przekształcenie) (

Rules for the operation of air services in the Community (recast) (

W tym wypadku swobodę świadczenia usług uczyniono nadrzędną w stosunku do ochrony pracowników.

The freedom to provide services is placed higher than the protection of employees here.

Jedną z czterech fundamentalnych swobód rynku wewnętrznego jest swoboda świadczenia usług.

The freedom to provide services is one of the four fundamental freedoms of the internal market.

świadczenia {niemęskoos.} (też: dodatki)

benefits {l.mn.}

Świadczenia społeczne - postęp społeczny znacznie wyprzedza postęp ekonomiczny.

There now, social benefits, social progress, are going ahead of economical progress.

W każdym przypadku będziesz ubezpieczony w kraju, który wypłaca Ci świadczenia.

In any case, you will be insured in the country that pays your benefits.

Przysługują im takie same prawa, świadczenia i przywileje jak obywatelom danego kraju.

They should enjoy the same rights, benefits and advantages as nationals.

To gwarantuje, że otrzymasz przysługujące Ci świadczenia w maksymalnej wysokości.

In this way, you are ensured of receiving the maximum benefits to which you are entitled.

Bezrobotni Romowie otrzymują takie samo wsparcie i świadczenia socjalne, co inni obywatele.

The same support and social benefits are being given to the unemployed Roma as to other citizens.

świadczyć {czasownik}

świadczyć [świadczę|świadczył] {czas.} (też: oznaczyć, pokazać, wskazać, oznaczać)

Lista przestępstw była wydłużana w ostatnich kilku latach, co świadczy o niepokojącej tendencji.

The list of these crimes has been extended in the last few years, which indicates a worrying tendency.

Ta względnie duża objętość dystrybucji świadczy o skutecznym przenikaniu do tkanek i płynów ustrojowych.

This relatively high distribution volume indicates an effective tissue and fluid penetration.

Świadczy to o metodach stosowanych przez Chińczyków.

This indicates the sort of methods that China uses.

One również świadczą o złożonym charakterze sytuacji i o tym, jak trudne zadanie miała pani poseł Oomen-Ruijten.

This, too, indicates the complexity of the situation and of how difficult the task of Mrs Oomen-Ruijten was.

Świadczy to o ogromnym znaczeniu danych osobowych.

That indicates the importance of personal data.

świadczyć [świadczę|świadczył] {czas.} (też: zaświadczyć, poświadczyć, zaświadczać)

Ktobykolwiek chciał zabić człowieka, za świadectwem świadków zabije mężobójcę; ale świadek jeden nie będzie mógł świadczyć na skazanie kogo na śmierć.

Whoso killeth any person, the murderer shall be slain at the mouth of witnesses: but one witness shall not testify against any person that he die.

Działania te świadczą o naszej woli walki ze zmianami klimatu.

This particular effort testifies to our will to make the fight against climate change a major priority.

Ta rezolucja świadczy o tym, że "wyznawcy poglądów IPCC” niczego nie zrozumieli.

This resolution testifies to the fact that 'believers' in the IPCC's views have not understood anything.

Wszystko to świadczy o braku postępu w kierunku demokracji.

All this testifies to a lack of democratic progress.

Świadczy ona o dojrzałości, co jest bardzo mądre.

It testifies to an adult attitude which is very wise.

świadczyć [świadczę|świadczył] {czas.} (też: doświadczyć, być obecnym, być świadkiem, doświadczać)

Ale i wy świadczyć będziecie; bo ze mną od początku jesteście.

and ye also bear witness, because ye have been with me from the beginning.

Ktobykolwiek chciał zabić człowieka, za świadectwem świadków zabije mężobójcę; ale świadek jeden nie będzie mógł świadczyć na skazanie kogo na śmierć.

Whoso killeth any person, the murderer shall be slain at the mouth of witnesses: but one witness shall not testify against any person that he die.

A gdy przyjdzie on pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch prawdy, który od Ojca przychodzi, on o mnie świadczyć będzie.

But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, [even] the Spirit of truth, which proceedeth from the Father, he shall bear witness of me:

Musimy przyznać, że na pewno nie było to zadanie łatwe, o czym świadczy dzisiejsza debata.

We must acknowledge that this was anything but an easy task, as witnessed by today's debate.

Kraje te mają zróżnicowane struktury polityczne i potencjały gospodarcze, o czym świadczy poziom PKB na mieszkańca, który w Birmie wynosi 211 dolarów, a w Singapurze 31 400 dolarów.

These countries have a variety of political structures and economic potential, as witnessed by GDP figures per head, which in Burma are USD 211, and in Singapore USD 31 400.

Działania te świadczą o naszej woli walki ze zmianami klimatu.

This particular effort testifies to our will to make the fight against climate change a major priority.

Ta rezolucja świadczy o tym, że "wyznawcy poglądów IPCC” niczego nie zrozumieli.

This resolution testifies to the fact that 'believers' in the IPCC's views have not understood anything.

Wszystko to świadczy o braku postępu w kierunku demokracji.

All this testifies to a lack of democratic progress.

Świadczy ona o dojrzałości, co jest bardzo mądre.

It testifies to an adult attitude which is very wise.

Przegłosowanie budżetu na rok 2011 świadczy o tym, że możliwe jest zawarcie kompromisu na łonie Unii Europejskiej.

Adoption of the 2011 budget testifies to the fact that it is possible to agree a compromise in the European Union.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "świadczyć":

 

Podobne tłumaczenia

"świadczenia" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "świadczenia" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Jakie zasady i przepisy należy ustanowić na potrzeby świadczenia pomocy?

What principles and rules should be established for providing assistance?

Oszczędności te wyraźnie przewyższyły dodatkowe koszty świadczenia rozszerzonej pomocy prawnej.

These savings considerably outweighed the additional legal aid costs.

Te zasady pomagają również ograniczać przypadki nadużyć zagrażających możliwości świadczenia usługi.

These policies also help us curb abuses that threaten our ability to provide this service.

Europejscy usługodawcy muszą mieć możliwość świadczenia usług bez biurokratycznych obciążeń w całej UE.

European service providers must be able to work without bureaucratic hindrance anywhere in the EU.

Tworzy to system opieki zdrowotnej o dwóch poziomach świadczenia opieki zdrowotnej i dostępności do niej.

This, therefore, produces a two-tier health care system.

Dodatkowo należy pamiętać o zwiększającym się zapotrzebowaniu na świadczenia emerytalne i pomoc medyczną.

In addition, the rise in pension demands and medical assistance must be kept in mind.

Traktowanie opieki zdrowotnej jako towaru handlowego, nie zaś świadczenia publicznego, jest niedopuszczalne.

Dealing with healthcare as a marketable commodity instead of a public service is unacceptable.

Z drugiej strony istotną rolę odgrywają nadawcy komercyjni zobowiązani do świadczenia usług publicznych.

On the other hand, commercial broadcasters required to provide a public service also play an important role.

Istnieją również pytania dotyczące 4. sposobu świadczenia usług (ang.

Finally, there are also questions regarding Mode 4.

40% wydatków publicznych przeznaczanych jest na świadczenia społeczne, a Pan nam mówi, byśmy się nie martwili.

Forty per cent of public spending goes on welfare and you are telling us not to worry.

Tutaj należy zacząć od opracowania mechanizmów oceny świadczenia usług i monitoringu ich przestrzegania.

We should start here by developing mechanisms for evaluating provision and ensuring that quality standards are met.

Prawo do świadczenia z tytułu śmierci zależeć będzie od:

Entitlement to a death grant will depend on:

Coraz trudniej jest uzyskać środki niezbędne na świadczenia społeczne z kurczących się źródeł publicznych (podatków).

Resources needed for social provisions are increasingly difficult to obtain from dwindling public sources (taxes).

Tego typu kryteria mogą przyczyniać się do budowy określonego wizerunku lub świadczenia obsługi na określonym poziomie.

Such criteria may assist in building a certain image or providing a certain level of service.

Następnie znalazł pracę w innym kraju, a nowy pracodawca również oferował dodatkowe świadczenia emerytalne.

He found a job in another country and started working for an employer who also offered a supplementary pension package.

Operatorzy, którzy nie pełnią już misji świadczenia usługi publicznej, od dziś będą napotykać na silniejszą konkurencję.

Operators that do not have a public-service mission will, from now on, face increased competition.

Unia Europejska jest znana na całym świecie ze świadczenia pomocy tam, gdzie jest ona potrzebna.

in writing. - (DE) The European Union is known throughout the world for providing assistance where assistance is needed.

W pewnych okolicznościach może on nawet sięgać 52 tygodni, świadczenia przysługują jednak tylko przez część tego okresu.

Indeed, in some cases it can last up to 52 weeks, but with benefit provided only for part of it.

Opiekunowie są fundamentem opieki formalnej i społecznej i stanowią nieodzowny element świadczenia opieki długoterminowej.

Carers form the foundation of formal care and social care, and are an indispensable part of long-term care provision.

Nie zawsze jest jasne, kiedy należy stosować prawodawstwo kraju pochodzenia, a kiedy prawodawstwo kraju świadczenia usługi.

It is not always clear when to apply the legislation of the country of origin and when to apply national legislation.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik niemiecko-polski.