Jak napisać CV po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "śmierć"

 

"śmierć" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-22 z 339

śmierć {rzeczownik}

śmierć {f.} (też: zgon)

death {rzecz.}

Jeśli w rodzinie wystąpi jedna śmierć łóżeczkowa, może być ona w grupie ryzyka.

So if a family suffers from one cot death, you'd put them in a high-risk group.

Wielu interpretatorów twierdziło, że śmierć jest w naszej generacji tematem tabu.

Many commentators have said that death is the forbidden subject of our generation.

A przetoż obrała sobie powieszenie dusz moja, a śmierć raczej, niż zostać w kościach.

So that my soul chooseth strangling, And death rather than [these] my bones.

Czy to przez ciężarówkę, niewydolność serca, czy wadliwe płuca, śmierć następuje.

Whether by a Mack truck or by heart failure or faulty lungs, death happens.

Zakażenie O. rhinotracheale może wywoływać choroby układu oddechowego i śmierć.

Infection with O. rhinotracheale can cause respiratory diseases and death.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "śmierć":

 

Podobne tłumaczenia

"śmierć" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "śmierć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Są setki zabitych, których śmierć opłakujemy oraz znacznie większa liczba rannych.

There are hundreds of dead whose passing we regret, and many more wounded besides.

W wyniku katastrofy, która dotknęła Maderę, śmierć poniosły 42 osoby, a 13 zaginęło.

Forty-two people died and 13 disappeared in the disaster that struck Madeira.

Handel narkotykami doprowadził do aktów przemocy, a w efekcie do przypadków śmierci.

Drug trafficking has resulted in acts of violence ending in losses of human life.

Jedna z nauczycielek poniosła śmierć, zasłaniając uczennicę własnym ciałem.

One of the teachers was killed whilst trying to shield a pupil with her own body.

Po związaniu się rytuksymabu z powierzchnią tej komórki powoduje on jej śmierć.

When rituximab binds to the surface of this cell it causes the cell to die.

W Jemenie od zawsze skazywało się młodocianych przestępców na karę śmierci.

The capital punishment of juvenile offenders has always taken place in Yemen.

Przykładowo sądy szariatu wymierzają kary śmierci młodym ludziom w Somalii.

Sharia courts are imposing capital punishment on youths in Somalia, for example.

Kiedy będę już na łożu śmierci, jedną historię zapamiętam lepiej niż inne.

When I'm on my deathbed, I'm going to remember one story more than any other.

Pozbawia to bakterii niezbędnych do życia funkcji i powoduje ich śmierć.

This upsets the essential functions that keep the cell alive, and kills the bacteria.

Niemasz ciemności, ani cienia śmierci, kędyby się skryli ci, którzy czynią nieprawość.

There is no darkness, nor thick gloom, Where the workers of iniquity may hide themselves.

autorka - Panie Przewodniczący! Europa słusznie opowiada się przeciwko karze śmierci.

author. - Mr President, Europe stands right against capital punishment.

na piśmie. - Unia Europejska wprowadziła zakaz stosowania kary śmierci.

The European Union has introduced a ban on the use of capital punishment.

Kiedy wyrażamy taką zgodę, musimy pamiętać o stanowisku tych państw wobec kary śmierci.

We should keep in mind the stance of these countries on capital punishment when we do so.

I chcę żebyś wiedziała, że to spowoduje przedwczesną śmierć twoich dzieci.

And I need you to know that this is going to kill your children early.

Chociażeś nas był potarł, wrzuciwszy nas na miejsce smoków, i okryłeś nas cieniem śmierci.

If we have forgotten the name of our God, Or spread forth our hands to a strange god;

Był to skutek tragicznej śmierci ludzi, którzy nie mogli się na te łodzie dostać.

And this was the result of the tragic loss of lives of people who could not get into them.

Towarzyszyły jej zamieszki, w których śmierć poniosło ponad 130 osób.

This was accompanied by unrest, in which over 130 people lost their lives.

Poprzez zaburzanie ich funkcji bortezomib może prowadzić do śmierci komórek nowotworowych..

By interfering with their function, bortezomib can kill cancer cells.

A gdy się przybliżał czas śmierci Dawidowej, rozkazał Salomonowi, synowi swemu, mówiąc:

Now the days of David drew nigh that he should die; and he charged Solomon his son, saying,

Gdy myślimy o Jemenie, poruszamy jedynie problem kary śmierci dla młodocianych przestępców.

When we think of Yemen, we think only of the problem of capital punishment for minors.
 

Wyniki z forum

"śmierć" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-rosyjski.