Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "śmierć"

 

"śmierć" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-22 z 278

śmierć {rzeczownik}

śmierć {f.} (też: zgon)

death {rzecz.}

Jeśli w rodzinie wystąpi jedna śmierć łóżeczkowa, może być ona w grupie ryzyka.

So if a family suffers from one cot death, you'd put them in a high-risk group.

Wielu interpretatorów twierdziło, że śmierć jest w naszej generacji tematem tabu.

Many commentators have said that death is the forbidden subject of our generation.

Setki osób skazanych tam na śmierć to ci, których nie było stać na uczciwy proces.

Hundreds of those sentenced to death are people unable to afford a fair trial.

Bo ponieważ przez człowieka śmierć, przez człowieka też powstanie umarłych.

For since by man [came] death, by man [came] also the resurrection of the dead.

Czy to przez ciężarówkę, niewydolność serca, czy wadliwe płuca, śmierć następuje.

Whether by a Mack truck or by heart failure or faulty lungs, death happens.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "śmierć":

 

Podobne tłumaczenia

"śmierć" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "śmierć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Czym mogli byśmy się mniej przejmować niż tym, co się stanie z nami po śmierci?

How could we care about something less than something that happens after we die?

Są setki zabitych, których śmierć opłakujemy oraz znacznie większa liczba rannych.

There are hundreds of dead whose passing we regret, and many more wounded besides.

Wiedziałem, że jeden hamburger dziennie zwiększa ryzyko śmierci o jedną trzecią .

I knew that eating a mere hamburger a day can increase my risk of dying by a third.

I rzekłem: Toć jest śmierć moja; wszakże prawica Najwyższego uczyni odmianę.

I will make mention of the deeds of Jehovah; For I will remember thy wonders of old.

W wyniku katastrofy, która dotknęła Maderę, śmierć poniosły 42 osoby, a 13 zaginęło.

Forty-two people died and 13 disappeared in the disaster that struck Madeira.

Po związaniu się rytuksymabu z powierzchnią tej komórki powoduje on jej śmierć.

When rituximab binds to the surface of this cell it causes the cell to die.

Jedna z nauczycielek poniosła śmierć, zasłaniając uczennicę własnym ciałem.

One of the teachers was killed whilst trying to shield a pupil with her own body.

Przynajmniej jeden z nich odpowiada za śmierć wielu obywateli izraelskich.

At least one of them is responsible for the deaths of a number of Israeli citizens.

Nie wiem czemu, ale gdy myślę o jego śmierci zawsze przychodzi mi to na myśl.

I don't know why I sort of carry that from that memory of the way he died.

Kiedy będę już na łożu śmierci, jedną historię zapamiętam lepiej niż inne.

When I'm on my deathbed, I'm going to remember one story more than any other.

Pozbawia to bakterii niezbędnych do życia funkcji i powoduje ich śmierć.

This upsets the essential functions that keep the cell alive, and kills the bacteria.

I przybliża się do grobu dusza jego a żywot jego do rzeczy śmierć przynoszących.

Yea, his soul draweth near unto the pit, And his life to the destroyers.

Częstoskurcz komorowy lub migotamie komór, nagła śmierć (patrz punkt 4. 4)

Hepatitis (including hepatocellular, cholestatic or mixed liver injury)

Niemasz ciemności, ani cienia śmierci, kędyby się skryli ci, którzy czynią nieprawość.

There is no darkness, nor thick gloom, Where the workers of iniquity may hide themselves.

I chcę żebyś wiedziała, że to spowoduje przedwczesną śmierć twoich dzieci.

And I need you to know that this is going to kill your children early.

Był to skutek tragicznej śmierci ludzi, którzy nie mogli się na te łodzie dostać.

And this was the result of the tragic loss of lives of people who could not get into them.

Chociażeś nas był potarł, wrzuciwszy nas na miejsce smoków, i okryłeś nas cieniem śmierci.

If we have forgotten the name of our God, Or spread forth our hands to a strange god;

Najlepszą drogą by popaść w błędne koło ubóstwa jest śmierć rodziców.

The best way to spiral into a cycle of poverty is to kill the parents.

Towarzyszyły jej zamieszki, w których śmierć poniosło ponad 130 osób.

This was accompanied by unrest, in which over 130 people lost their lives.

Miliony ludzi poniosło śmierć, żeby Stalin mógł spełnić swój dyktatorski plan.

Millions died in order that Stalin might fulfil his dictatorial plan.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-rosyjski.