Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "ćwiczyć"

 

"ćwiczyć" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-26 z 74

ćwiczyć {czasownik}

Musimy zadbać, by dzieci miały możliwość ćwiczyć więcej niż obecnie.

We must ensure that children have the opportunity to do more exercise than is the case today.

Podczas noszenia plastra można korzystać z natrysku, zażywać kąpieli, pływać i ćwiczyć jak zwykle.

You may shower, bath, swim and exercise as normal while wearing the patch.

Musiałem właściwie się odżywiać, ćwiczyć, medytować, głaskać psy, ponieważ obniża to ciśnienie krwi.

I had to eat right, exercise, meditate, pet dogs, because that lowers the blood pressure.

To fizycznie możliwe, żeby więcej ćwiczyć.

It's physically possible to exercise more.

W UK mamy silne publiczne przesłanie zdrowotne o spożywaniu pięciu owoców i warzyw dziennie i o tym jak dużo należy ćwiczyć.

In the U.K., we have a strong public health message on five fruit and vegetables a day and how much exercise we should do -- never my best thing.

ćwiczyć [ćwiczę|ćwiczył] {czas.} (też: dokształcać się, szkolić, trenować, dokształcić się)

Podczas treningu, ćwiczymy z obiektami.

Of course, during the training, we do that with objects.

Ćwiczą sobie, jak czynią to młode zwierzęta, przed dorosłym życiem, kiedy to będą musiały podążać za słońcem przez cały dzień.

They are training themselves, as many young animals do, to the adult life where they will be called to track the sun all the day.

Jednak pomimo problemów, spędziłam całe życie ćwicząc moje płuca i nie miałam zbytnio ochoty ich oddawać. ~~~ Poleciałam do Cleveland.

Because, despite their problems, I had spent my whole life training my lungs, and I was not particularly enthusiastic about giving them up.

ćwiczyć [ćwiczę|ćwiczył] {czas.} (też: uprawiać, stosować, praktykować, wprawiać się w)

to practise [practised|practised] {czas.} [Bryt.]

Odpowiednio to ćwiczyliśmy.

We practised that correctly.

Nowy materiał jest prezentowany i ćwiczony w zamkniętych modułach, przy czym równorzędnie rozwijane są cztery sprawności — mówienie, czytanie, słuchanie i pisanie.

Each slice of new material is presented and practised in self-contained modules, which give equal attention to the four basic skills of reading and writing, speaking and oral comprehension.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "ćwiczyć":

 

Podobne tłumaczenia

"ćwiczyć" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "ćwiczyć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

(fortepian) Potem ćwiczy jescze jeden rok, chodzi na lekcje; teraz ma dziewięć lat.

(Piano) Then he practices for another year and takes lessons -- now he's nine.

Panie komisarzu, dzieci nie jedzą więcej tylko są mniej aktywne i mniej ćwiczą.

Commissioner, children are not eating more, but they are less active and get less exercise.

Musimy zadbać, by dzieci miały możliwość ćwiczyć więcej niż obecnie.

We must ensure that children have the opportunity to do more exercise than is the case today.

Ćwicz młodego według potrzeby drogi jego; bo gdy się zstarzeje, nie odstąpi od niej.

Train up a child in the way he should go, And even when he is old he will not depart from it.

Dlatego tak jak przy innych ruchomych narządach musimy je ćwiczyć przed wszczepieniem.

Same strategy. ~~~ And then the most complex are the solid organs.

Posłuchajmy jak chińscy uczniowie ćwiczą swój angielski wykrzykując go.

Listen as Chinese students practice their English by screaming it.

Te są słowa Lemuela króla, i zebranie mów, któremi go ćwiczyła matka jego.

The words of king Lemuel; the oracle which his mother taught him.

Na przykład, George Bush ćwiczy strzelanie do celu, strzelając do Bin Ladena i Michaela Moore'a.

For example, George Bush target practice -- shooting at Bin Laden and Michael Moore.

Więc, ćwiczcie współczucie, czytajcie statut, rozpowszechniajcie go i rozwijacie go w was samych.

So, practice compassion, read the charter, disseminate it and develop it within yourself.

Nie wiem które są gorsze, czy te co tyją... czy te co ćwiczą i robią się co raz chudsze.

I don't know what's worse, the ones who put on weight... or those who work out and stay too thin.

Teraz, dziecko ćwiczy jeszcze jeden rok, ma teraz lat osiem. i jego gra wygląda mniej więcej tak.

Now, if he practices for a year and takes lessons, he's now eight and he sounds like this.

Podczas noszenia plastra można korzystać z natrysku, zażywać kąpieli, pływać i ćwiczyć jak zwykle.

You may shower, bath, swim and exercise as normal while wearing the patch.

Lecz gdy sądzeni bywamy, od Pana bywamy ćwiczeni, abyśmy z światem nie byli potępieni.

But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we may not be condemned with the world.

Powiedział tak, bo byliśmy w Europie, a on ćwiczył francuski.

The reason he called me Leonardo is because we were in Europe and he was practicing his French.

Tedy otwiera ucho ludzkie, a to, czem ich ćwiczy, pieczętuje,

Then he openeth the ears of men, And sealeth their instruction,

Będę błogosławił Pana, który mi dał radę, gdyż i w nocy ćwiczą mię nerki moje.

I will bless Jehovah, who hath given me counsel; Yea, my heart instructeth me in the night seasons.

Musiałem właściwie się odżywiać, ćwiczyć, medytować, głaskać psy, ponieważ obniża to ciśnienie krwi.

I had to eat right, exercise, meditate, pet dogs, because that lowers the blood pressure.

Ćwiczyłem wczoraj zero minut, więc nie ma danych o tętnie podczas ćwiczeń.

I had zero minutes of exercise yesterday, so my maximum heart rate during exercise wasn't calculated.

Obie strony tak naprawdę niezupełnie ćwiczyły demokrację.

On both sides there has been a truly incomplete exercise in democracy.

Najlepsze, że kiedy nie chcę ćwiczyć, mogę je schować.

The best of all is that if I don't want to practice, I can hide it.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: kibel, heroina, wytrysk, spłacalność, płyta ochronna

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-rosyjski.