Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie niemiecko-polskie dla "nämlich"

 

"nämlich" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-23 z 310

nämlich {partykuła}

nämlich {part.} (też: denn)

mianowicie {part.}

Nämlich, dass wir alle Menschen sind.

Mianowicie: wszyscy jesteśmy ludźmi.

Allerdings waren sie in einer Gruppe besser, nämlich bei Frauen unter 50 Jahren mit dichter Brust und noch vor ihrer Menopause.

Była jednak lepsza w jednej grupie, mianowicie kobiet poniżej 50. roku życia przed menopauzą i z gęsto utkanymi piersiami.

Ich möchte nun zum zweiten Teil meiner Geschichte kommen, nämlich, wann werden wir mit dieser Anti-Stau-Gebühr beginnen?

Zatem chcę teraz przejść do drugiej części mojej opowieści, mianowicie, kiedy zaczniemy stosować to nakładanie opłat za zagęszczenie ruchu drogowego?

Außerdem hat der MAH Änderungen an der Produktinformation (PI) vorgeschlagen, nämlich die getrennte Gabe von Pneumokokken- und Meningokokken-Konjugatimpfungen.

Ponadto, MAH zalecił zmiany w Informacji o Produkcie, mianowicie oddzielne podanie sprzężonych szczepionek zawierających pneumokoki i meningokoki.

Nämlich unser spezielles Verhältnis zu den Gesetzen der Physik, unsere Fähigkeit, neue Erklärungen, neues Wissen zu erzeugen -- ein Zentrum allen Seins zu sein.

Mianowicie, nasz szczególny związek z prawami fizyki. ~~~ Nasza umiejętność kreowania nowych wyjaśnień oraz wiedzy -- by być osią egzystencji.

nämlich {przysłówek}

nämlich {przysł.} (też: und zwar)

a mianowicie {przysł.}

Das führt dazu, dass viele Integratoren eine Vorbedingung bei jeder Installation aus dem Auge verlieren, nämlich die operative Anforderung oder den tatsächlichen Zweck der Überwachung.

Powoduje to, że wielu integratorów traci z oczu główny warunek w każdej instalacji, a mianowicie wymogi operacyjne lub faktyczny cel monitoringu.

nämlich {przysł.}

bowiem {przysł.}

Die Kernkraft stellt nämlich für zahlreiche osteuropäische Länder (Bewerberländer oder neue Mitglieder der EU) eine wichtige Energiequelle dar.

Energia jądrowa stanowi bowiem ważne źródło dostaw dla wielu państw Europy Wschodniej (kandydujących lub nowych członków UE).
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (niemiecki) dla "nämlich":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "nämlich" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Ihre Lehrer sagen nämlich, dass die Kindern nach der Sitzung weiter googeln.

Nauczyciele stwierdzili, że po zakończeniu sesji dzieci nadal zgłębiały temat w Google.

Ich will also von dort weitermachen, denn ich hatte nämlich nur 18 Minuten.

Chciałbym rozpocząć od tego miejsca ponieważ pozostało mi tylko 18 minut.

Ich ging nämlich zu Eileen und erzählte ihr, dass ich dies hier bauen wollte.

Kiedy widywałem się z Eileen, powiedziałem, że chcę zbudować coś takiego.

Das ist ein Model wie sich Sprache entwickelt: nämlich durch die Regeln einer Akademie.

Oto jeden model powstawania języka: język ustanawiany przez organizację.

Die andere Idee ist irgendwie interessant, nämlich: man kann nicht mehr hineinfassen.

Pierwszym jest podobieństwo do termosu, takiego, w jakim trzyma się płynny azot lub hel.

Aber noch schlimmer ist, was Manager am liebsten tun, nämlich Meetings einberufen.

Jest jeszcze gorsza rzecz, którą robią managerowie -- zwołują zebrania.

(Gelächter) Genau das nämlich ist es, was mein Mann und ich gerade tun.

(Śmiech) Właśnie to robimy z mężem. ~~~ Na ile możemy "grać w zielone"?

Das schafft nämlich mehr Flexibilität. ~~~ Es liefert uns Besitzern mehr Möglichkeiten.

To daje nam większą elastyczność, daje właścicielom więcej możliwości.

Aber sie hatten eine unglaubliche Freiheit: Sie mussten nämlich kein Geld damit verdienen.

Ale mieli niezwykłą wolność, polegającą na tym, że nie musieli zarabiać na tym pieniędzy.

Knappheit ist nämlich kontextbezogen, und Technologie ist eine Ressourcen befreiende Kraft.

Niedostatek uzależniony jest od kontekstu, a technologia jest siłą uwalniającą zasoby.

Ich werde über ein Problem sprechen, das ich habe, dass ich nämlich ein Philosoph bin.

Opowiem o swoim problemie. ~~~ Polega on na tym, że jestem filozofem.

In einigen Fällen können sich Add-Ons nämlich auf die Leistung des Browsers auswirken.

W niektórych przypadkach dodatki mogą obniżyć wydajność przeglądarki.

Aktiv zu sein, heißt nämlich nicht unbedingt, gleich Mitglied in einer Partei zu werden.

Bycie aktywnym nie oznacza jedynie uczestnictwa w partii politycznej.

Er findet einen Weg sich in seine Umwelt herunterzuladen, nämlich in eine Reihe von Büchern.

Odkrywa więc sposób na zapisanie siebie samego w swoim otoczeniu, dokładniej w serii książek.

Wir möchten nämlich lieber Zellen nehmen, die bereits wissen, was sie zu tun haben.

Robimy tak ponieważ te komórki są już odpowiednio wyspecjalizowane.

Irgendwer bei Reddit dachte sich nämlich: "Mann, das klingt toll.

Ktoś na Reddit pomyślał: "Super, zagłosujmy na to!". ~~~ Wszyscy się zgodzili.

Und was sich verändert hat, ist etwas, das man in der Kunst nicht erwartet, nämlich Mathematik.

To, co się zmieniło i czego trudno spodziewać się w sztuce to matematyka.

Das Problem zieht sich nämlich bis in den Alltag der normalen Leute hinein.

Ten sam problem zaczyna dotykać codziennego życia zwykłych ludzi.

Ich sehe mir Oprah nämlich immer an, wenn ich zu Hause in Spokane bin und meine Mutter besuche.

Oglądam Oprah głównie, kiedy jestem w domu w Spokane odwiedzając moją matkę.

Windows 7 bietet nämlich eine ganze Reihe verschiedener Designs.

To dlatego, że system Windows 7 oferuje pełen zestaw różnych kompozycji.
 

Dodaj nowe tłumaczenie niemiecko-polskie

Nasz słownik niemiecko-polski ciągle jeszcze rośnie. Uważasz, że brakuje w nim jakiegoś słowa lub wyrażenia? A może znasz jakieś ciekawe wyrażenia potoczne lub terminy specjalistyczne po niemiecku? Jeśli odpowiedź na powyższe pytania brzmi tak, podziel się z nami swoją wiedzą i pomóż nam rozbudować nasz słownik niemiecko-polski, dodając do niego nowe hasła. Zrobisz to w prosty sposób, wpisując niemieckie i polskie słowa w poniższe pola.

niemieckiniemiecki

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wykpić, wyśmiać, prowadzić dobre życie, ciuchcia, zwężenie, Zagłębie Ruhry

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik rosyjsko-polski.