Search for the most beautiful word
misconstrues
unruliness

VOTE NOW

Tłumaczenie niemiecko-polskie dla "nach"

 

"nach" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-31 z 2590

nach {przyimek}

nach {przyim.} (też: in, an, am, im)

w {przyim.}

Tabelle 6 Mittlere radiologische Veränderungen nach 52 Wochen in der RA-Studie V

Tabela 6 Średnie zmiany w badaniu radiologicznym w 52. tygodniu w badaniu V w RZS

Tabelle 14 Psoriasis-Studie II (CHAMPION) Wirksamkeitsergebnisse nach 16 Wochen

Tabela 14 Badanie II w łuszczycy (CHAMPION) Wyniki skuteczności po 16 tygodniach

Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Je nach den klinischen Symptomen kann die Standarddosis allmählich erhöht werden.

W zależności od objawów klinicznych dawkę standardową należy stopniowo zwiększać.

Diese ersten drei Monate sind die kritischste Phase nach einer Transplantation.

Wyliczony okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji daklizumabu u pacjentów po

nach {przyim.} (też: für, zu, in, zum)

na {przyim.}

Klicken Sie nach Abschluss der Übertragung am alten Computer auf Fertig stellen.

Gdy transfer zostanie ukończony, kliknij przycisk Zakończ na starym komputerze.

Der volle Impfschutz ist normalerweise 2 bis 3 Wochen nach der Impfung erreicht.

Pełną skuteczność szczepionka osiąga na ogół po 2- 3 tygodniach po szczepieniu.

Ich ging nach Guatemala, wo sie jeden Platz im Nationaltheater verkauft hatte.

Byłam tam - wyprzedano bilety na uroczystość w gwatemalskim Teatrze Narodowym.

Suchen Sie auf der Seite des Funkrouters nach einer Option für Funkeinstellungen.

Na stronie routera bezprzewodowego odszukaj opcję Ustawienia sieci bezprzewodowej.

Weitere Informationen zum WebprotokollZurück nach obenSprachenFür Text von Google.

Więcej informacji na temat Historii onlinePowrót do góryJęzykiDla tekstów Google.

nach {przyim.} (też: in, bis, zu, in ... hinein)

do {przyim.}

Zur subkutanen Injektion nach Herstellung der Injektionslösung mit Lösungsmittel.

Do wstrzykiwań podskórnych po rozpuszczeniu zawartości fiolki rozpuszczalnikiem.

Es ist gefährlich für Patienten, sich nach einem Herzinfarkt zu Hause zu erholen.

Dochodzenie do zdrowia po zawale serca w domu jest niebezpieczne dla pacjentów.

Also beschloss ich, dass es Zeit war abzuschließen und wieder nach Hause zu gehen.

Więc doszedłem do wniosku, że nadszedł czas, by to zakończyć i wrócić do domu.

Die Impfung sollte daher erst nach Ende der Schwangerschaft durchgeführt werden.

Z tego względu należy przełożyć termin szczepienia do czasu zakończenia ciąży.

Symptome müssen nicht vor 6 Wochen bis 6 Monate nach Infektion bemerkt werden.

Objawy choroby mogą nie być widoczne przez 6 tygodni do 6 miesięcy od zakażenia.

nach {przyim.} (też: zu, auf, durch, zum)

po {przyim.}

Nach oraler Verabreichung von Aivlosin wird Tylvalosintartrat schnell resorbiert.

Winian tylwalozyny jest szybko wchłaniany po podaniu doustnym preparatu Aivlosin.

Zur subkutanen Injektion nach Herstellung der Injektionslösung mit Lösungsmittel.

Do wstrzykiwań podskórnych po rozpuszczeniu zawartości fiolki rozpuszczalnikiem.

Der volle Impfschutz ist normalerweise 2 bis 3 Wochen nach der Impfung erreicht.

Pełną skuteczność szczepionka osiąga na ogół po 2- 3 tygodniach po szczepieniu.

Tabelle 14 Psoriasis-Studie II (CHAMPION) Wirksamkeitsergebnisse nach 16 Wochen

Tabela 14 Badanie II w łuszczycy (CHAMPION) Wyniki skuteczności po 16 tygodniach

Die Hartkapseln sind nach der Entnahme aus der Blisterpackung sofort einzunehmen.

Przyjmować kapsułki o przedłużonym uwalnianiu natychmiast po wyjęciu z blistra.

nach {przyim.} (też: laut, gemäß, zufolge)

według {przyim.}

Um die Nachrichten nach Eingangsdatum zu sortieren, klicken Sie auf Erhalten.

Aby wyświetlić wiadomości według daty ich odebrania, kliknij przycisk Odebrano.

Durchsuchen Sie die Nationalbibliotheken Europas nach Art des Mediums oder nach Land

Przeszukaj zbiory bibliotek krajowych w Europie według rodzaju treści lub kraju.

Anordnen von Videos nach Jahr, Bewertung oder nach einer anderen Eigenschaft

Rozmieszczenie plików wideo według roku, klasyfikacji lub innej właściwości

Jederzeit: Standardmäßig werden Ihre Suchergebnisse nicht nach Datum gefiltert.

Dowolny czas: domyślnie wyniki wyszukiwania nie są filtrowane według daty.

Ihr einziges Ziel: die Dinge zur Verfügung zu stellen, die meiner Ansicht nach fehlen.

Jej jedynym celem jest, dostarczanie wszystkich rzeczy, których według mnie brakuje.

nów {rzeczownik}

Neumond {m.} [astron.]

nów {m.} [astron.]
 

Synonimy

Synonimy (niemiecki) dla "nach":

© OpenThesaurus.dezu · für · als · hinter · dahinter · hinten · nachdem · nachher · gemäß · laut · zufolge · getreu · entsprechend · im Sinne · qua · n.

 

Podobne tłumaczenia

"nach" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "nach" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Nach Artikel III-393 der Verfassung sind Mitglieder der Bank die Mitgliedstaaten.

Zgodnie z artykułem III-393 Konstytucji, członkami Banku są Państwa Członkowskie.

Nehmen Sie Revlimid und Dexamethason immer genau nach Anweisung des Arztes ein.

Lek Revlimid i deksametazon należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza.

Dosis und Anzahl der Injektionen richten sich nach der Reaktion des Patienten.

Dawka i liczba wstrzyknięć są uzależnione od zaobserwowanej odpowiedzi pacjenta.

Nehmen Sie Mycophenolatmofetil Teva immer genau nach Anweisung des Arztes ein.

Zawsze Mycophenolate mofetil Teva należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Falls sie dem Protokoll folgen, werden sie anrufen und nach dem Original fragen.

Jeśli będą przestrzegać protokołu, wezmą telefon i zapytają: "Czy macie oryginał?"

Ihr Kind sollte diese Kapseln immer genau nach Anweisung des Arztes einnehmen.

Dziecko powinno stosować kapsułki zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza pediatry.

Dosis) gegen Pferdeinfluenza wird 5 Monate nach der Grundimmunisierung verabreicht.

Następnie zaleca się szczepienie z zachowaniem odstępu 2 lat (patrz schemat).

Nach Rekonstitution oder Verdünnung wird eine sofortige Verwendung empfohlen.

Przygotowany koncentrat i rozcieńczony roztwór zaleca się niezwłocznie zużyć.

Manche Personen fühlen sich nach der Anwendung von AZOPT schläfrig oder schwindlig.

Podczas stosowania leku AZOPT niektórzy pacjenci odczuwali senność i zawroty głowy.

WarnmeldungBedeutungDies ist wahrscheinlich nicht die Website, nach der Sie suchen!

Komunikat ostrzegawczyCo oznaczaPrawdopodobnie to nie jest strona, której szukasz!

Wir überschreiten die Klimagrenze in den frühen 90er Jahren, gleich nach Rio.

Ludzie pobierają teraz więcej azotu z atmosfery niż cała naturalna biosfera Ziemii.

Nehmen Sie Helicobacter Test INFAI immer genau nach Anweisung des Arztes ein.

Test INFAI Helicobacter należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

September 2007 wurde ein Verfahren nach Artikel 6 Absatz 12 der Verordnung (EG) Nr.

rozporządzenia Komisji (WE) nr 1084/ 2003 rozpoczęła się dnia 20 września 2007 r.

Er hörte von einem Mann namens Bharat, nach dem Indien "Bhārata" genannt wird.

Słyszał o człowieku zwanym Bharat, od którego pochodzi nazwa Indii - Bhārata.

Verabreichen Sie Yarvitan immer genau nach den Anweisungen Ihres Tierarztes.

Lek Yarvitan należy zawsze podawać zgodnie z instrukcją lekarza weterynarii.

Während klinischer Studien und nach Markteinführung wurde über Leberversagen

Bardzo rzadko: niewydolność wątroby oraz cholestatyczne zapalenie wątroby zostały

   Der Gerichtshof der Europäischen Union entscheidet nach Maßgabe von Teil III

    Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zgodnie z częścią III orzeka:

Der Rat ernennt seinen Generalsekretär nach Artikel III-344 Absatz 2 der Verfassung.

Rada mianuje sekretarza generalnego zgodnie z artykułem III-344 ustęp 2 Konstytucji.

" Und sobald Leute von diesem Bestrafungsding hörten schoss Kooperation nach oben.

Możecie przeznaczyć część swoich pieniędzy, by ukarać tych, którzy nie współpracują.

Gleichzeitig ist die Grunddynamik der monetären Expansion nach wie vor moderat.

Jednocześnie aktualna tendencja ekspansji monetarnej jest nadal umiarkowana.
 

Wyniki z forum

"nach" po polsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie niemiecko-polskie

Nasz słownik niemiecko-polski ciągle jeszcze rośnie. Uważasz, że brakuje w nim jakiegoś słowa lub wyrażenia? A może znasz jakieś ciekawe wyrażenia potoczne lub terminy specjalistyczne po niemiecku? Jeśli odpowiedź na powyższe pytania brzmi tak, podziel się z nami swoją wiedzą i pomóż nam rozbudować nasz słownik niemiecko-polski, dodając do niego nowe hasła. Zrobisz to w prosty sposób, wpisując niemieckie i polskie słowa w poniższe pola.

niemieckiniemiecki

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: energia uzyskana z elektrowni wiatrowych zainstalowanych na morzu, piracka stacja radiowa na morzu, sterownik programowalny, wzruszyć, Welfenschatz

Podobne słowa

Więcej w słowniku polsko-rosyjskim.