"gering" po polsku

DE

"gering" - polskie tłumaczenie

volume_up
gering {przym.}

DE gering
volume_up
{przymiotnik}

trending_flat
"Gewicht, Verspätung, Bedeutung, "

gering (też: mäßig, winzig, lau, geringfügig)
volume_up
niewielki {przym. m.}
Die klinischen Konsequenzen sind wahrscheinlich gering, es wird jedoch eine klinische Überwachung empfohlen.
Obserwowano jedynie niewielki do umiarkowanego do wzrost klirensu olanzapiny.
Ale efekt ten jest względnie niewielki.
In den klinischen Studien war der Effekt auf das QTc-Intervall gering (im Mittel 1 ms).
W badaniach klinicznych odnotowano niewielki wpływ preparatu Ketek na skorygowany czas QT (średnia zmiana o około 1 ms).

trending_flat
"klein"

gering (też: klein, geringfügig, jung)
volume_up
mały {przym. m.}
Margines błędu jest mały.
Allerdings ist das Ausmaß der Bedeutung von Geschlecht oder Rauchen auf die Olanzapin Clearance gering im Vergleich zu der generellen individuellen Variabilität.
Jednakże zakres wpływu płci lub palenia tytoniu na klirens olanzapiny jest mały w porównaniu z ogólną zmiennością osobniczą.
Der Einfluß von Alter, Geschlecht oder Rauchen auf die Olanzapin-Clearance ist jedoch gering, verglichen mit der gesamten Schwankungsbreite zwischen einzelnen Personen.
wpływu wieku, płci lub palenia tytoniu na klirens olanzapiny i na okres półtrwania jest mały w porównaniu z ogólną zmiennością osobniczą.

trending_flat
"Temperatur, Preis"

gering (też: tief, niedrig, klein, nieder)
volume_up
niski {przym. m.}
Die Plasmaproteinbindung von Vareniclin ist gering (≤ 20 %) und von Alter und Nierenfunktion unabhängig.
Stopień wiązania warenikliny z białkami osocza jest niski (≤ 20 %) i niezależny od wieku i wydolności nerek.
Die Bindung von Strontium an humane Plasmaproteine ist gering (25 %) und Strontium hat eine hohe Affinität zum Knochengewebe.
Stopień związania strontu z ludzkimi białkami osocza jest niski (25 %), stront ma duże powinowactwo do tkanki kostnej.

trending_flat
"Kenntnisse"

gering (też: schwach, blümerant, schütter, dürftig)
volume_up
słaby {przym. m.}

trending_flat
"Anzahl, Menge"

gering (też: geringfügig)
volume_up
nieznaczny {przym. m.}
Die Auswirkungen auf den Blutdruck und den peripheren Gefäßwiderstand waren gering und klinisch nicht signifikant.
Wpływ na ciśnienie tętnicze krwi i obwodowe opory naczyniowe był nieznaczny i klinicznie nieistotny.
Auch ist die renale Clearance von Ritonavir vernachlässigbar; daher dürfte die Auswirkung einer Nierenfunktionsstörung auf die Elimination von Amprenavir und Ritonavir gering sein.
Klirens nerkowy rytonawiru jest także nieznaczny, dlatego też wpływ uszkodzenia nerek na eliminację amprenawiru i rytonawiru powinien być niewielki.
Auch ist die renale Clearance von Ritonavir vernachlässigbar; daher dürfte die Auswirkung einer Nierenfunktionsstörung auf die Elimination von Amprenavir und Ritonavir gering sein.
Klirens nerkowy rytonawiru jest również nieznaczny, dlatego też wpływ zaburzenia czynności nerek na wydalanie amprenawiru i rytonawiru powinien być minimalny.

trending_flat
"Chance, Hoffnung"

gering (też: bleich)
volume_up
nikły {przym. m.}
Ja, manche der jungen Menschen sind mit dem Internet verbunden, aber die Konnektivität in der arabischen Welt ist sehr gering, ist sehr klein, aufgrund vieler Probleme, unter denen wir leiden.
Tak, część z tych młodych osób ma dostęp do Internetu, ale ten dostęp w świecie arabskim jest bardzo nikły, bardzo ograniczony, ze względu na liczne problemy, z jakimi się borykamy.

Przykłady użycia - "gering" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

GermanDie klinische Erfahrung mit NovoMix 30 während einer Schwangerschaft ist gering.
Do wiadczenie kliniczne ze stosowaniem NovoMix 30u kobiet w ci y jest ograniczone.
GermanDie klinische Erfahrung mit NovoMix 50 während einer Schwangerschaft ist gering.
Do wiadczenie kliniczne ze stosowaniem NovoMix 50 u kobiet w ci y jest ograniczone.
GermanDie klinische Erfahrung mit NocoMix 70 während einer Schwangerschaft ist gering.
Do wiadczenie kliniczne ze stosowaniem NovoMix 70 u kobiet w ci y jest ograniczone.
GermanDer Anteil reversibel an Plasmaproteine gebundenen Sitagliptins ist gering (38 %).
Frakcja sitagliptyny zwi zana w sposób odwracalny z białkami osocza jest niska (38 %).
GermanDer Anteil reversibel an Plasmaproteine gebundenen Sitagliptins ist gering (38 %).
Frakcja sitagliptyny związana w sposób odwracalny z białkami osocza jest niska (38 %).
GermanHöhere Dosen können erforderlich sein, wenn die Wachstumsgeschwindigkeit zu gering ist.
Może być konieczne zastosowanie większych dawek, jeśli tempo wzrostu jest zbyt wolne.
GermanDaher ist die Wahrscheinlichkeit für P450-Enzym vermittelte Wechselwirkungen sehr gering.
Dlatego ryzyko wystąpienia interakcji związanych z cytochromem P450 jest minimalne.
GermanIm Allgemeinen sind die durch Comtan verursachten Nebenwirkungen gering bis mäßig ausgeprägt.
Zwykle działania niepożądane spowodowane przez Comtan są łagodne do umiarkowanych.
GermanIn den meisten Fällen sind diese Nebenwirkungen von gering- bis mittelgradiger Schwere.
W większości przypadków reakcje te są łagodne lub umiarkowanie nasilone.
GermanDie interindividu- elle Variabilität der Clearance ist mit 19,3 % gering.
Zmienność wartości klirensu oznaczanych u różnych pacjentów jest niewielka i wynosi 19 %.
GermanIm Allgemeinen sind die durch Comtess verursachten Nebenwirkungen gering bis mäßig ausgeprägt.
Zwykle działania niepożądane spowodowane przez Comtess są łagodne do umiarkowanych.
GermanWenn die Wirkung dieser Dosierung zu gering ist, kann Ihr Arzt die Dosierung auf 20 mg erhöhen.
Jeśli dawka ta nie jest wystarczająca, lekarz może zwiększyć dawkę do 20 mg.
GermanDie Möglichkeit einer pharmakologischen Überdosierung ist daher äußerst gering.
Możliwość przedawkowania farmakologicznego jest wtedy znikoma.
GermanSeine mineralokortikoide und progestagene Aktivität ist sehr gering.
Jego aktywność mineralokortykoidowa oraz progestagenna jest bardzo niska.
GermanProbenecid-Tabletten werden gegeben, um das Risiko für eine Nierenschädigung gering zu halten.
Tabletki probenecydu podaje się w celu obniżenia ryzyka uszkodzenia nerek.
GermanDie über Cytochrom-P450 erfolgende Metabolisierung ist sehr gering.
Udział cytochromu P- 450 w przemianach metabolicznych leku jest znikomy.
Germanum das Risiko einer Blutdrucksteigerung möglichst gering zu halten.
w celu zminimalizowania ryzyka zwiększenia ciśnienia tętniczego krwi.
GermanDa die Anzahl der Patienten mit invasiven Pilzinfektionen gering ist, wurde Mycograb am 5.
Ze względu na to, że liczba pacjentów z kandydozą inwazyjną jest niewielka, w dniu 5 grudnia 2001 r.
GermanIm Steady- State sind die Peak-to-Trough-Fluktuationen der Darifencin-Konzentrationen gering (PTF:
W stanie równowagi, wahania stężeń daryfenacyny od wartości najwyższych do najniższych (ang.
GermanDie Korrelation ist also gering. ~~~ Wir wissen etwas darüber, was die Zufriedenheit des Glücks-Selbst bestimmt.
Pytając jak szczęśliwi są ludzie w Kalifornii, nie dostaniemy poprawnej odpowiedzi.