Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "worse"

 

"worse" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-30 z 737

worse {przysłówek}

worse {st. wyż.}

gorzej {st. wyż.}

And as a result, they lose their gifts, or worse, they stop playing altogether.

I w rezultacie, tracą oni swój talent lub jeszcze gorzej, przestają grać zupełnie.

For better or worse, and sooner than you may think, these choices will be up to us.

Lepiej czy gorzej, ale szybciej niż wam się wydaje te pytania staną przed nami.

We have calculated the CO2 impact: 125 g in 2015 is worse than 130 g in 2012.

Obliczyliśmy efekt wpływu CO2: 125 g w 2015 r. to gorzej, niż 130 g w 2012 r.

They have worse protection and receive worse information than the committee wanted.

Są oni gorzej chronieni i gorzej informowani niż życzyła sobie tego komisja.

Worse still, authorisations of genetically modified varieties are emerging.

Gorzej jednak, że pojawia się temat zatwierdzania odmian zmodyfikowanych genetycznie.

worse {przymiotnik}

worse {st. wyż.} (też: second best)

gorszy {st. wyż.}

As you move down the ladder of apartments, you see that they get worse and worse.

Widać, że im niżej się przesuwamy, tym gorszy i gorszy jest standard mieszkań.

A little worse than the Treaty of Nice and a little better than the one that followed.

Jest nieco gorszy od traktatu nicejskiego i nieco lepszy od tego, który po nim nastąpił.

This proposal for a directive is therefore worse than the directive currently in force.

Projekt dyrektywy jest zatem gorszy niż dyrektywa obecnie obowiązująca.

However, the utilisation rate for the demersals is much worse.

Jednak wskaźnik wykorzystania ryb dennych jest znacznie gorszy.

Worse still is the way he has treated his political opponents.

Jeszcze gorszy jest sposób, w jaki potraktował swych oponentów politycznych.

bad {przymiotnik}

bad {przym.} (też: angry, evil, miserable, poor)

zły {przym. m.}

If a few big countries set a bad example, the situation does not look very good.

Jeżeli kilka dużych krajów daje zły przykład, to sytuacja nie wygląda dobrze.

The response to a bad idea -- like, say, a tungsten light bulb -- is a better idea.

Odpowiedzią na zły pomysł, jak, na przykład, żarówka z wolframu, jest lepszy pomysł.

And you can see why, from Ballmer's point of view, that's a bad idea, right?

I widać zresztą czemu z punktu widzenia Ballmera, byłby to zły pomysł, prawda?

What I mean is that the treaty cannot be as bad as it is repeatedly portrayed to be.

Chcę powiedzieć, że traktat nie może być tak zły, jak się go stale przedstawia.

That is not such a bad idea, if everybody considers his or her own country.

To nie jest taki zły pomysł, jeżeli każdy weźmie pod uwagę swój własny kraj.

bad {przym.} (też: poor, mean)

niedobry {przym. m.}

Mr President, when the Council adopted its common position in September, it was a bad day for social dialogue.

Panie przewodniczący! Kiedy we wrześniu Rada przyjęła swoje wspólne stanowisko, był to niedobry dzień dla dialogu społecznego.

"Bad bear, bad bear!" Voom!

"Niedobry miś!"... Łups!

Bad Pentagon, bad!"

Niedobry Pentagon!"

bad {przym.} [fin.] (też: unrecoverable)

nieściągalny {przym. m.} [fin.]

bad {przym.} [pej.] (też: pathetic, piteous)

z bożej łaski {przym.} [idiom]

bad {przym.} [pej.] (też: pathetic, piteous)

od siedmiu boleści {przym.} [idiom]

bad {przym.} [pej.] (też: pathetic, piteous)

pożal się Boże {przym.} [idiom]
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "worse":

Synonimy (angielski) dla "bad":

 

Podobne tłumaczenia

"worse" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "worse" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Since the elections, the general human rights situation has become even worse.

Od czasu wyborów ogólna sytuacja dotycząca praw człowieka jeszcze się pogorszyła.

The main measure of effectiveness was how long it took until the disease got worse.

Głównym kryterium oceny skuteczności był czas do wystąpienia pogorszenia choroby.

But there's also the fear of losing loved ones, and I think that's even worse.

Także istnieje strach, że stracisz bliskich, co myślę, że jest nawet straszniejsze.

And Judah was put to the worse before Israel; and they fled every man to his tent.

I porażony jest Juda od ludu Izraelskiego, a uciekł każdy do przybytku swego.

Mr President, the human rights situation in Russia has changed for the worse.

Panie przewodniczący! Sytuacja w dziedzinie praw człowieka w Rosji pogarsza się.

We cannot allow the economic crisis to make the situation of these children worse.

Nie możemy pozwolić, aby kryzys gospodarczy wpłynął na pogorszenie sytuacji dzieci.

their blood pressure and existing high blood pressure can get worse (See 2.

znaczny wzrost ciśnienia krwi, a istniejące nadciśnienie może się nasilić (patrz 2.

And Judah was put to the worse before Israel; and they fled every man to his tent.

I porażony jest Juda przed Izraelem, a pouciekali każdy do namiotów swoich.

This problem is getting worse because of growing economies and populations.

Ten problem zaostrza się na skutek wzrostu gospodarczego i przyrostu liczby ludności.

Worse than the money involved, lives will be destroyed all over the planet.

Gorszym problemem niż środki finansowe, będzie zniszczenie życia na całej planecie.

US agricultural support is worse than ours, and the EU should lead by example.

Amerykańskie wsparcie dla rolnictwa jest gorsze niż nasze, a UE powinna dać przykład.

What is happening there is a barbarism more extreme than one's worse imaginings.

Dochodzi tam do większego barbarzyństwa, a niżeli można sobie to wyobrazić.

This situation got worse after the International Monetary Fund had become involved.

Sytuacja ta uległa pogorszeniu po zaangażowaniu Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Were it not for the euro, we would have repeated the experience of 1992, only worse.

Gdyby nie euro, powtórzyłaby się sytuacja z 1992 roku, ale w jeszcze gorszym wydaniu.

The further we go to the south and east, the worse the culture of corruption becomes.

Im dalej na południe i wschód tym bardziej rozprzestrzenia się kultura korupcji.

And I know that it will only get worse and worse until I end up like a vegetable

I wiem, że wszystko się cały czas pogarsza dopóki nie skończę jak warzywo.

But, worse still, there is a clear intention to create a new own resource.

Ale co gorsza wyraźnie sygnalizuje się zamiar stworzenia nowego zasobu własnego.

Many conflicts are arising and recently, the situation has only got worse.

Dochodzi do wielu nowych konfliktów, a ostatnio sytuacja uległa jeszcze pogorszeniu.

We must now learn that carrying the burden of the banks' debt is much worse.

Teraz musimy się nauczyć, że ponoszenie ciężaru zadłużenia banków jest o wiele gorsze.

Worse, according to Vlasto, the EU will be able to refuse ships access to our waters.

Co gorsza, według pani Vlasto, UE będzie mogła odmówić statkom dostępu do naszych wód.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

worn-out · worried · worries · worrisome · worry · worry-worn · worryguts · worrying · worryingly · worrywart · worse · worsened · worship · worshipper · worst · worsted · wort · worth · worthily · worthless · worthlessness

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-rosyjski słownik bab.la.