angielsko-polskie tłumaczenie słowa "worse"

EN worse angielskie tłumaczenie

worse {st. wyż.}
PL
worse {st. wyż.}
PL
bad {przym.}

EN worse
volume_up
{stopień wyższy}

worse (też: inferior, second best)
volume_up
gorszy {st. wyż.}
This proposal for a directive is therefore worse than the directive currently in force.
Projekt dyrektywy jest zatem gorszy niż dyrektywa obecnie obowiązująca.
Worse still is the way he has treated his political opponents.
Jeszcze gorszy jest sposób, w jaki potraktował swych oponentów politycznych.
However, the utilisation rate for the demersals is much worse.
Jednak wskaźnik wykorzystania ryb dennych jest znacznie gorszy.

Przykłady użycia - "worse" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishfor better or worse
Englishhis bark is worse than his bite
Englishhis bark is worse than his bite
EnglishMr President, the human rights situation in Russia has changed for the worse.
Panie przewodniczący! Sytuacja w dziedzinie praw człowieka w Rosji pogarsza się.
EnglishSince the elections, the general human rights situation has become even worse.
Od czasu wyborów ogólna sytuacja dotycząca praw człowieka jeszcze się pogorszyła.
EnglishThe main measure of effectiveness was how long it took until the disease got worse.
Głównym kryterium oceny skuteczności był czas do wystąpienia pogorszenia choroby.
EnglishThe further we go to the south and east, the worse the culture of corruption becomes.
Im dalej na południe i wschód tym bardziej rozprzestrzenia się kultura korupcji.
EnglishWe cannot allow the economic crisis to make the situation of these children worse.
Nie możemy pozwolić, aby kryzys gospodarczy wpłynął na pogorszenie sytuacji dzieci.
EnglishWhat is happening there is a barbarism more extreme than one's worse imaginings.
Dochodzi tam do większego barbarzyństwa, a niżeli można sobie to wyobrazić.
EnglishAnd I know that it will only get worse and worse until I end up like a vegetable
I wiem, że wszystko się cały czas pogarsza dopóki nie skończę jak warzywo.
EnglishThis will increase the problems in these countries and make worldwide inequality worse.
Taki proceder nasili problemy tych krajów i pogorszy brak równowagi na świecie.
EnglishWorse than the money involved, lives will be destroyed all over the planet.
Gorszym problemem niż środki finansowe, będzie zniszczenie życia na całej planecie.
Englishtheir blood pressure and existing high blood pressure can get worse (See 2.
znaczny wzrost ciśnienia krwi, a istniejące nadciśnienie może się nasilić (patrz 2.
EnglishWere it not for the euro, we would have repeated the experience of 1992, only worse.
Gdyby nie euro, powtórzyłaby się sytuacja z 1992 roku, ale w jeszcze gorszym wydaniu.
EnglishIf things go from bad to worse, it will be Mr Pöttering who ends up being blamed.
Gdy sprawy przybiorą jeszcze groszy obrót, winny temu może się stać nawet pan Pöttering.
EnglishMr Micheletti has not complied with the agreement, and the situation is getting worse.
Pan Micheletti nie postąpił zgodnie z porozumieniem i sytuacja się pogarsza.
EnglishHe described the Council as being 'better than expected and worse than hoped for'.
Opisał przygotowania Rady jako "powyżej oczekiwań, ale poniżej nadziei”.
EnglishEthan Zuckerman: Obviously, this is a tragic situation, and it actually gets worse.
Ethan Zuckerman: Jasnym jest, że to tragiczna sytuacja i że się pogarsza.
EnglishThe mangroves are being cut down; the effects of things like the tsunami get worse.
Wycina się namorzyny, co nasila konsekwencje zjawisk takich, jak tsunami.