Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "worse"

 

"worse" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-30 z 501

worse {przysłówek}

worse {st. wyż.}

gorzej {st. wyż.}

And as a result, they lose their gifts, or worse, they stop playing altogether.

I w rezultacie, tracą oni swój talent lub jeszcze gorzej, przestają grać zupełnie.

For better or worse, and sooner than you may think, these choices will be up to us.

Lepiej czy gorzej, ale szybciej niż wam się wydaje te pytania staną przed nami.

We have calculated the CO2 impact: 125 g in 2015 is worse than 130 g in 2012.

Obliczyliśmy efekt wpływu CO2: 125 g w 2015 r. to gorzej, niż 130 g w 2012 r.

They have worse protection and receive worse information than the committee wanted.

Są oni gorzej chronieni i gorzej informowani niż życzyła sobie tego komisja.

They are on the streets and there is violence, and frankly this can only get worse.

Wychodzą na ulice. Na ulicach panuje przemoc, a szczerze mówiąc będzie jeszcze gorzej.

worse {przymiotnik}

worse {st. wyż.} (też: second best, inferior)

gorszy {st. wyż.}

A little worse than the Treaty of Nice and a little better than the one that followed.

Jest nieco gorszy od traktatu nicejskiego i nieco lepszy od tego, który po nim nastąpił.

This proposal for a directive is therefore worse than the directive currently in force.

Projekt dyrektywy jest zatem gorszy niż dyrektywa obecnie obowiązująca.

However, the utilisation rate for the demersals is much worse.

Jednak wskaźnik wykorzystania ryb dennych jest znacznie gorszy.

Worse still is the way he has treated his political opponents.

Jeszcze gorszy jest sposób, w jaki potraktował swych oponentów politycznych.

Or as Mr McCreevy said - whenever politics interferes, the result is always worse.

Czy też, jak mawiał pan komisarz McCreevy - gdy w sprawy miesza się polityka, rezultat jest zawsze gorszy.

bad {przymiotnik}

bad {przym.} (też: angry, evil, miserable, poor)

zły {przym. m.}

What I mean is that the treaty cannot be as bad as it is repeatedly portrayed to be.

Chcę powiedzieć, że traktat nie może być tak zły, jak się go stale przedstawia.

That is not such a bad idea, if everybody considers his or her own country.

To nie jest taki zły pomysł, jeżeli każdy weźmie pod uwagę swój własny kraj.

That sends a bad signal to the Commission ahead of the Sydney negotiations next week.

Jest to zły sygnał dla Komisji przed przyszłotygodniowymi negocjacjami w Sydney.

This turns the ECB into a sort of bad bank - something we should not have.

To czyni z EBC swego rodzaju zły bank, jaki nie powinien u nas funkcjonować.

However, I believe that, although the 2011 budget is not bad, it could have been better.

Uważam jednak, że chociaż budżet na rok 2011 nie jest zły, to mógłby być lepszy.

bad {przym.} (też: poor, mean, evil)

niedobry {przym. m.}

Mr President, when the Council adopted its common position in September, it was a bad day for social dialogue.

Panie przewodniczący! Kiedy we wrześniu Rada przyjęła swoje wspólne stanowisko, był to niedobry dzień dla dialogu społecznego.

"Bad bear, bad bear!" Voom!

"Niedobry miś!"... Łups!

Bad Pentagon, bad!"

Niedobry Pentagon!"

bad {przym.} [fin.] (też: unrecoverable)

nieściągalny {przym. m.} [fin.]

bad {przym.} [pej.] (też: pathetic, piteous)

pożal się Boże {przym.} [idiom]

bad {przym.} [pej.] (też: pathetic, piteous)

od siedmiu boleści {przym.} [idiom]

bad {przym.} [pej.] (też: pathetic, piteous)

z bożej łaski {przym.} [idiom]
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "worse":

Synonimy (angielski) dla "bad":

 

Podobne tłumaczenia

"worse" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "worse" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Since the elections, the general human rights situation has become even worse.

Od czasu wyborów ogólna sytuacja dotycząca praw człowieka jeszcze się pogorszyła.

We cannot allow the economic crisis to make the situation of these children worse.

Nie możemy pozwolić, aby kryzys gospodarczy wpłynął na pogorszenie sytuacji dzieci.

The main measure of effectiveness was how long it took until the disease got worse.

Głównym kryterium oceny skuteczności był czas do wystąpienia pogorszenia choroby.

Mr President, the human rights situation in Russia has changed for the worse.

Panie przewodniczący! Sytuacja w dziedzinie praw człowieka w Rosji pogarsza się.

their blood pressure and existing high blood pressure can get worse (See 2.

znaczny wzrost ciśnienia krwi, a istniejące nadciśnienie może się nasilić (patrz 2.

This problem is getting worse because of growing economies and populations.

Ten problem zaostrza się na skutek wzrostu gospodarczego i przyrostu liczby ludności.

What is happening there is a barbarism more extreme than one's worse imaginings.

Dochodzi tam do większego barbarzyństwa, a niżeli można sobie to wyobrazić.

Worse than the money involved, lives will be destroyed all over the planet.

Gorszym problemem niż środki finansowe, będzie zniszczenie życia na całej planecie.

Were it not for the euro, we would have repeated the experience of 1992, only worse.

Gdyby nie euro, powtórzyłaby się sytuacja z 1992 roku, ale w jeszcze gorszym wydaniu.

The further we go to the south and east, the worse the culture of corruption becomes.

Im dalej na południe i wschód tym bardziej rozprzestrzenia się kultura korupcji.

And I know that it will only get worse and worse until I end up like a vegetable

I wiem, że wszystko się cały czas pogarsza dopóki nie skończę jak warzywo.

Many conflicts are arising and recently, the situation has only got worse.

Dochodzi do wielu nowych konfliktów, a ostatnio sytuacja uległa jeszcze pogorszeniu.

Mr Micheletti has not complied with the agreement, and the situation is getting worse.

Pan Micheletti nie postąpił zgodnie z porozumieniem i sytuacja się pogarsza.

If you have psoriasis, it may become worse while you are using PegIntron.

Jeśli u pacjenta występuje łuszczyca, może ona ulec zaostrzeniu podczas stosowania leku

If you have psoriasis, it may become worse while you are using ViraferonPeg.

Jeśli u pacjenta występuje łuszczyca, może ona ulec zaostrzeniu podczas stosowania leku

Ethan Zuckerman: Obviously, this is a tragic situation, and it actually gets worse.

Ethan Zuckerman: Jasnym jest, że to tragiczna sytuacja i że się pogarsza.

If you have psoriasis, it may become worse while you are using Peg Intron.

Jeśli u pacjenta występuje łuszczyca, może ona ulec zaostrzeniu podczas stosowania leku

The mangroves are being cut down; the effects of things like the tsunami get worse.

Wycina się namorzyny, co nasila konsekwencje zjawisk takich, jak tsunami.

In a dozen or more countries there have been riots, and these will get worse.

W kilkunastu krajach doszło do zamieszek i zamieszki będą się pogłębiały.

However, the situation in Burma has become even worse than last time we spoke about it.

Tymczasem jednak sytuacja uległa pogorszeniu, odkąd ostatni raz o niej rozmawialiśmy.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

worn-out · worried · worries · worrisome · worry · worry-worn · worryguts · worrying · worryingly · worrywart · worse · worsened · worship · worshipper · worst · worsted · wort · worth · worthily · worthiness · worthless

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-rosyjski słownik bab.la.