Search for the most beautiful word
solidity
purloined

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "workshop"

 

"workshop" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-28 z 46

workshop {rzeczownik}

workshop {rzecz.} (też: shop, garage)

warsztat {m.}

This woman went back and solar-electrified the first village, set up a workshop -- the first village ever to be solar-electrified in Afghanistan [was] by the three women.

Ta kobieta wróciła i zelektryfikowała pierwszą wioskę, otworzyła warsztat... ~~~ To była pierwsza taka osada w Afganistanie, dzięki tym trzem kobietom.

I would like to point out to Parliament that a workshop on this subject will take place in June, in the course of a seminar with the management authorities of the Member States.

Chciałbym zawiadomić Parlament, że w czerwcu, w ramach seminarium z udziałem organów zarządzających z państw członkowskich, odbędzie się warsztat poświęcony temu zagadnieniu.

workshop {rzecz.} (też: workplace, work group)

pracownia {f.}

workshop {rzecz.}

workshop {rzecz.} (też: bet, plant, workplace, establishment)

zakład {m.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "workshop":

 

Podobne tłumaczenia

"workshop" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "workshop" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

And so, I thought this was an interesting idea, and I incorporated it into a design workshop.

Pomyślałem, że to interesujący pomysł, i włączyłem to w warsztaty projektowe.

There have been five workshops in five cities, each lasting a week.

Przeprowadziliśmy pięć warsztatów, w pięciu miastach, każdy z nich trwał tydzień.

On the feed hygiene regulations, they want guidance and a workshop.

W zakresie przepisów dotyczących higieny pasz domagają się doradztwa i warsztatów.

Orbital hotels to start with, but workshops for the rest of us later on.

Hotele na orbicie na początek, a potem warsztaty dla reszty z nas.

They were living on top of the workshops where they were working.

Powyżej pola na którym pracowali, Żyli powyżej warsztatów, w których pracowali.

So we went and taught the techniques. ~~~ We did workshops and lectures.

Na wykładach i warsztatach uczyliśmy więc odpowiednich technik.

Mobility is important, as stated at the workshop in Prague.

Jak stwierdzono podczas warsztatów w Pradze, mobilność jest ważna.

The participants wrote a blog about their impressions during the workshop

Swoimi wrażeniami uczestnicy dzielili się na blogu:

We've been revealing this information through technical workshops.

Udostępniamy te informacje przez warsztaty naukowe.

The MEPs who have been invited to the workshop will also participate in the assessment.

W ocenie tej wezmą udział również posłowie do PE, którzy otrzymali zaproszenie do uczestnictwa w warsztatach.

To conclude they are all performing a play together in Berlin, as they do after every workshop.

Na zakończenie wszyscy razem pokażemy w Berlinie naszą inscenizację, dokładnie tak, jak po każdych warsztatach.

I am sorry that you cannot attend this workshop.

Przykro mi, że nie mogą państwo uczestniczyć w tych warsztatach.

This workshop was organised a long time ago.

Ich organizacja miała miejsce już dawno temu.

When the workshops have finished: how will this go on?

A po zakończeniu warsztatów: Co dalej?

(Laughter) Just for my workshop.

(Śmiech) Tylko na potrzeby tego wykładu.

And that's my little workshop.

To malutka krzywka, która poruszała Furbiego.

During this workshop in Stockholm, it was also stressed that the short-term measures should not be allowed to prejudice the longer term.

W trakcie warsztatów w Sztokholmie podkreślono również, że środki krótkoterminowe nie powinny szkodzić celom długoterminowym.

The primary efficacy endpoint of the study was the overall response rate (ORR) using the International Workshop Response Criteria (IWRC).

Pierwszorzędowym celem badania była ocena całkowitego odsetka odpowiedzi (ORR) (International Workshop Response Criteria – IWRC).

It will also be followed up by a workshop during this year's Open Days, in early October.

Kontynuacja tego typu działań będzie miała miejsce już w tym roku podczas warsztatów organizowanych w ramach dni otwartych w październiku.

I do a lot of workshops all over the world, really, and this particular assignment was to come up with new symbols for the restroom doors.

Organizuję wiele warsztatów na całym świecie i to konkretne zadanie polegało na wymyśleniu nowych symboli oznaczających toalety.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-rosyjski słownik bab.la.