Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "workshop"

 

"workshop" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-28 z 72

workshop {rzeczownik}

workshop {rzecz.} (też: shop, garage)

warsztat {m.}

I would like to point out to Parliament that a workshop on this subject will take place in June, in the course of a seminar with the management authorities of the Member States.

Chciałbym zawiadomić Parlament, że w czerwcu, w ramach seminarium z udziałem organów zarządzających z państw członkowskich, odbędzie się warsztat poświęcony temu zagadnieniu.

workshop {rzecz.} (też: workplace, work group)

pracownia {f.}

workshop {rzecz.} (też: bet, plant, workplace, establishment)

zakład {m.}

workshop {rzecz.}

Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "workshop":

 

Podobne tłumaczenia

"workshop" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "workshop" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

They are the workshops which produce innovative ideas and original products.

To warsztaty, w których opracowuje się innowacyjne pomysły i oryginalne produkty.

This working programme includes seminars and workshops in a large number of third countries.

Programy robocze przewidują seminaria i warsztaty w wielu państwach trzecich.

On the feed hygiene regulations, they want guidance and a workshop.

W zakresie przepisów dotyczących higieny pasz domagają się doradztwa i warsztatów.

And so, I thought this was an interesting idea, and I incorporated it into a design workshop.

Pomyślałem, że to interesujący pomysł, i włączyłem to w warsztaty projektowe.

There have been five workshops in five cities, each lasting a week.

Przeprowadziliśmy pięć warsztatów, w pięciu miastach, każdy z nich trwał tydzień.

Aspects relating to culture have been regularly considered in the context of these workshops.

Aspekty dotyczące kultury były regularnie omawiane podczas tych warsztatów.

It is clear from these workshops that the present crisis is not just cyclical, but structural.

Z warsztatów jasno wynika, że obecny kryzys nie należy do cyklicznych, lecz do strukturalnych.

They were living on top of the workshops where they were working.

Powyżej pola na którym pracowali, Żyli powyżej warsztatów, w których pracowali.

These workshops have enabled us to focus, with the social partners, on the key areas of concern.

Dzięki warsztatom, wraz z partnerami społecznymi możemy skupić się na kluczowych problemach.

So we went and taught the techniques. ~~~ We did workshops and lectures.

Na wykładach i warsztatach uczyliśmy więc odpowiednich technik.

A number of debates, workshops and initiatives have also taken place, including here in Parliament.

Miało też miejsce wiele debat, warsztatów i inicjatyw, również tu, w Parlamencie.

Mobility is important, as stated at the workshop in Prague.

Jak stwierdzono podczas warsztatów w Pradze, mobilność jest ważna.

The participants wrote a blog about their impressions during the workshop

Swoimi wrażeniami uczestnicy dzielili się na blogu:

The MEPs who have been invited to the workshop will also participate in the assessment.

W ocenie tej wezmą udział również posłowie do PE, którzy otrzymali zaproszenie do uczestnictwa w warsztatach.

We've been revealing this information through technical workshops.

Udostępniamy te informacje przez warsztaty naukowe.

To conclude they are all performing a play together in Berlin, as they do after every workshop.

Na zakończenie wszyscy razem pokażemy w Berlinie naszą inscenizację, dokładnie tak, jak po każdych warsztatach.

I am sorry that you cannot attend this workshop.

Przykro mi, że nie mogą państwo uczestniczyć w tych warsztatach.

I also support the arrangements for workshops and fact-finding and research missions associated with the Assembly.

Popieram także towarzyszącą Zgromadzeniu formułę warsztatów, misji informacyjnych i badawczych.

This workshop was organised a long time ago.

Ich organizacja miała miejsce już dawno temu.

When the workshops have finished: how will this go on?

A po zakończeniu warsztatów: Co dalej?
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-rosyjski słownik bab.la.