Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "working"

 

"working" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-48 z 1473

working {przymiotnik}

working {przym.}

pracujący {przym. m.}

[Unclear], working at three o'clock in the morning -- and I don't pay overtime.

[niewyraźnie], pracujący o trzeciej w nad ranem - a ja nie płacę nadgodzin.

So this is the Russians working on the ice in the peak of the Siberian winter.

To są więc Rosjanie pracujący na lodzie w środku syberyjskiej zimy.

We know that the parents of children from Member States working in any other country receive child benefit.

Wiemy, że rodzice dzieci z państw członkowskich pracujący w innym kraju otrzymują zasiłek wychowawczy.

They are not people out of work but people working harder than many people who are in the labour force.

To nie są ludzie niepracujący, ale ludzie pracujący ciężej niż wiele osób należących do aktywnej siły roboczej.

People working excessive hours are a danger not only to themselves but also to those around them.

Ludzie pracujący długie godziny stanowią zagrożenie nie tylko dla siebie samych, ale także dla swojego otoczenia.

working {przym.} (też: work, workaday)

roboczy {przym. m.}

Subject: Irish as an official working language of the European Union

Przedmiot: Język irlandzki jako urzędowy język roboczy Unii Europejskiej

National parliaments should meet in COSAC and formally adopt the working programme.

Parlamenty krajowe powinny spotkać się w ramach COSAC, aby formalnie przyjąć program roboczy.

The one physical system, the brain, contains an accurate working model of the other -- the quasar.

Jeden system fizyczny, mózg, zawiera prawidłowy model roboczy innego systemu -- kwazara.

In this context, a working group on billing was established at the first meeting of the Forum in 2008.

W tym kontekście na pierwszym posiedzeniu Forum w 2008 roku powołano zespół roboczy ds. rachunków.

There is a Commission working document for consultation but we are not yet at the point of presenting a draft.

To dokument roboczy Komisji do konsultacji. nie jesteśmy jeszcze na etapie przedstawiania projektu.

to work {czasownik}

to work [worked|worked] {czas.} (też: to act, to function, to operate, to run)

working (Present participle)

działający (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)

to work [worked|worked] {czas.} (też: to be employed, to labour, to labor)

pracować {czas.}

to work [worked|worked] {czas.} (też: to go, to walk, to go on foot, to run)

working (Present participle)

chodzący (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)

to work [worked|worked] {czas.} (też: to function, to operate, to run, to funtion)

funkcjonować {czas.}

to work [worked|worked] {czas.} (też: to activate, to control, to operate, to channel)

working (Present participle)

uruchamiający (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)

to work [worked|worked] {czas.} (też: to till, to machine, to hem, to process)

obrabiać {czas.}
przepracować (spędzić czas pracując) {czas.}

to work [worked|worked] {czas.} (też: to till, to machine, to hem, to process)

obrobić {czas.}

work {rzeczownik}

work {rzecz.} (też: job, assigned job, task, occupation)

praca {f.}

work {rzecz.} (też: print, piece of work)

dzieło {n.}

work {rzecz.} (też: job, labour, labor)

robota {f.}

work {rzecz.} (też: piece)

utwór {m.}

work {rzecz.} (też: crafted article)

wyrób {m.}

work {rzecz.} (też: product, merchandise, production, figment)

wytwór {m.}

work {rzecz.} (też: bet, plant, workplace, establishment)

zakład {m.}

work {przymiotnik}

work {przym.} (też: working, workaday)

roboczy {przym. m.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "working":

Synonimy (angielski) dla "work":

 

Podobne tłumaczenia

"working" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "working" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

With nothing working against each other, an integrated approach can really help.

Przy braku sprzecznych interesów podejście zintegrowane może tu naprawdę pomóc.

It seems that the rapporteur showed her kindness to women working in agriculture.

Wydaje się, że sprawozdawczymi okazała względy kobietom pracującym w rolnictwie.

The frequency of administration will depend on how well ADVATE is working for you.

Częstość podawania będzie zależeć od skuteczności leku ADVATE u danego pacjenta.

I look forward to working with Parliament as we go forward in these negotiations.

Cieszę się na myśl o współpracy z Parlamentem w miarę postępowania negocjacji.

That is why I consider that minimum harmonisation is the right working basis.

Dlatego uważam, że właściwą podstawą dalszych prac jest minimalna harmonizacja.

I hope that the College will adopt the proposals we are working on on 31 March.

Mam nadzieję, że 31 marca Kolegium przyjmie przygotowywany przez nas wniosek.

I am also looking forward to working with your delegation when we come to Cancún.

Cieszę się zatem na myśl o współpracy z Państwa delegacją po przyjeździe do Cancún.

And there is a growing preference for living and working in air-conditioned places.

Rośnie też zapotrzebowanie na życie i pracę w pomieszczeniach klimatyzowanych.

He is someone that I have enormously enjoyed working with over the past four years.

Jest członkiem, z którym współpracuję z ogromną przyjemnością już cztery lata.

Moreover, we do not merely want to bring about a bit more equality in working life.

Co więcej, nie chcemy jedynie spowodować nieco więcej równości w życiu zawodowym.

Nevertheless, we will have to continue working on various significant flaws.

Niemniej jednak musimy kontynuować prace nad różnymi poważnymi uchybieniami.

That's the hospital we're working with in Delhi, the Schroff Charity Eye Hospital.

To szpital z którym współpracujemy w Delhi, nazywa się Schroff Charity Eye Hospital.

I look forward to working with you to achieve the results that we all desire.

Będę z państwem współpracować dla osiągnięcia rezultatów, których wszyscy pragniemy.

Of course, we are in discussion with and working with the European Investment Bank.

Rzecz jasna prowadzimy rozmowy i współpracujemy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

Nevertheless, I would like to thank the ILO working groups for their excellent work.

W każdym razie pragnę podziękować grupom roboczym MOP za ich doskonałą pracę.

Well, when I started working with my own work, I decided that I shouldn't do images.

Gdy zacząłem swoją własną pracę, postanowiłem, że nie powinienem robić obrazów.

You kept moving ahead in a life where you're dependent on working for somebody.

I zawsze trzymałeś się swoich ideałów, a odstępstwa od nich były niewielkie.

And it's working very well to have these people, these craftsmen, interested in it.

To się świetnie sprawdza, bo ci ludzie i rzemieślnicy są tym zainteresowani.

And in my 35 years of working experience, I think I was really serious four times.

A podczas 35 lat mojego doświadczenia zawodowego naprawdę poważna byłam cztery razy.

We share the view that the number of working poor in Europe must be reduced.

Podzielamy pogląd, że w Europie należy zmniejszyć liczbę pracujących ubogich.
 

Wyniki z forum

"working" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: strona klatki piersiowej, oferma, fajtłapa, przez ścianę, pełnościenny

Podobne słowa

workbench · workbook · workday · worker · worker's · workers · workflow · workforce · workgroup · workhorse · working · workings · workload · workman · workmanship · workmate · workout · workplace · works · worksheet · worksheets

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik angielsko-polski.