Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "working"

 

"working" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-48 z 3258

working {przymiotnik}

working {przym.}

pracujący {przym. m.}

[Unclear], working at three o'clock in the morning -- and I don't pay overtime.

[niewyraźnie], pracujący o trzeciej w nad ranem - a ja nie płacę nadgodzin.

So this is the Russians working on the ice in the peak of the Siberian winter.

To są więc Rosjanie pracujący na lodzie w środku syberyjskiej zimy.

We know that the parents of children from Member States working in any other country receive child benefit.

Wiemy, że rodzice dzieci z państw członkowskich pracujący w innym kraju otrzymują zasiłek wychowawczy.

They are not people out of work but people working harder than many people who are in the labour force.

To nie są ludzie niepracujący, ale ludzie pracujący ciężej niż wiele osób należących do aktywnej siły roboczej.

People working excessive hours are a danger not only to themselves but also to those around them.

Ludzie pracujący długie godziny stanowią zagrożenie nie tylko dla siebie samych, ale także dla swojego otoczenia.

working {przym.} (też: work)

roboczy {przym. m.}

Subject: Irish as an official working language of the European Union

Przedmiot: Język irlandzki jako urzędowy język roboczy Unii Europejskiej

National parliaments should meet in COSAC and formally adopt the working programme.

Parlamenty krajowe powinny spotkać się w ramach COSAC, aby formalnie przyjąć program roboczy.

The one physical system, the brain, contains an accurate working model of the other -- the quasar.

Jeden system fizyczny, mózg, zawiera prawidłowy model roboczy innego systemu -- kwazara.

In this context, a working group on billing was established at the first meeting of the Forum in 2008.

W tym kontekście na pierwszym posiedzeniu Forum w 2008 roku powołano zespół roboczy ds. rachunków.

There is a Commission working document for consultation but we are not yet at the point of presenting a draft.

To dokument roboczy Komisji do konsultacji. nie jesteśmy jeszcze na etapie przedstawiania projektu.

to work {czasownik}

to work [worked|worked] {czas.} (też: to act, to function, to operate, to run)

working (Present participle)

działający (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)

to work [worked|worked] {czas.} (też: to be employed, to labour, to labor)

pracować {czas.}

to work [worked|worked] {czas.} (też: to go, to walk, to go on foot, to run)

working (Present participle)

chodzący (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)

to work [worked|worked] {czas.} (też: to function, to operate, to run, to funtion)

funkcjonować {czas.}

to work [worked|worked] {czas.} (też: to activate, to control, to operate, to channel)

working (Present participle)

uruchamiający (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)

to work [worked|worked] {czas.} (też: to till, to machine, to hem, to process)

obrabiać {czas.}
przepracować (spędzić czas pracując) {czas.}

to work [worked|worked] {czas.} (też: to till, to machine, to hem, to process)

obrobić {czas.}

work {rzeczownik}

work {rzecz.} (też: job, assigned job, task, occupation)

praca {f.}

work {rzecz.} (też: print)

dzieło {n.}

work {rzecz.} (też: job, labour, labor)

robota {f.}

work {rzecz.} (też: piece)

utwór {m.}

work {rzecz.} (też: crafted article)

wyrób {m.}

work {rzecz.} (też: product, merchandise, production, figment)

wytwór {m.}

work {rzecz.} (też: bet, plant, workplace, establishment)

zakład {m.}

work {przymiotnik}

work {przym.} (też: working)

roboczy {przym. m.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "working":

Synonimy (angielski) dla "work":

 

Podobne tłumaczenia

"working" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "working" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

With nothing working against each other, an integrated approach can really help.

Przy braku sprzecznych interesów podejście zintegrowane może tu naprawdę pomóc.

It seems that the rapporteur showed her kindness to women working in agriculture.

Wydaje się, że sprawozdawczymi okazała względy kobietom pracującym w rolnictwie.

The frequency of administration will depend on how well ADVATE is working for you.

Częstość podawania będzie zależeć od skuteczności leku ADVATE u danego pacjenta.

The Commission therefore set up a working group on simplification in November.

W związku z tym w listopadzie Komisja powołała grupę roboczą ds. uproszczenia.

I look forward to working with Parliament as we go forward in these negotiations.

Cieszę się na myśl o współpracy z Parlamentem w miarę postępowania negocjacji.

And there is a growing preference for living and working in air-conditioned places.

Rośnie też zapotrzebowanie na życie i pracę w pomieszczeniach klimatyzowanych.

I think the Council is wrong to consider inactive working time a rest period.

Myślę, że Rada jest w błędzie uznając nieaktywny czas pracy za okres odpoczynku.

That is why I consider that minimum harmonisation is the right working basis.

Dlatego uważam, że właściwą podstawą dalszych prac jest minimalna harmonizacja.

There is a recommendation on this, and we are working with the Member States.

Takie jest zalecenie w tej sprawie i pracujemy nad tym z państwami członkowskimi.

I hope that the College will adopt the proposals we are working on on 31 March.

Mam nadzieję, że 31 marca Kolegium przyjmie przygotowywany przez nas wniosek.

I am also looking forward to working with your delegation when we come to Cancún.

Cieszę się zatem na myśl o współpracy z Państwa delegacją po przyjeździe do Cancún.

Captains will be discussing their living and working conditions there this evening.

Dziś wieczorem kapitanowie będą rozmawiać tam o swoich warunkach życia i pracy.

He is someone that I have enormously enjoyed working with over the past four years.

Jest członkiem, z którym współpracuję z ogromną przyjemnością już cztery lata.

Moreover, we do not merely want to bring about a bit more equality in working life.

Co więcej, nie chcemy jedynie spowodować nieco więcej równości w życiu zawodowym.

The European Parliament is definitely working in the interest of Europe's citizens.

Parlament Europejski bez wątpienia pracuje w interesie europejskich obywateli.

We have been working very hard at simplifying the common agricultural policy (CAP).

Bardzo intensywnie pracowaliśmy nad uproszczeniem wspólnej polityki rolnej (WPR).

While the Commission has referred to the 2003 regulation, it is simply not working.

Komisja odnosi się do rozporządzenia z 2003 roku, najwyraźniej ono nie działa.

The employee is free to choose between a long working week and having a job at all.

Pracownik może wybierać między długim tygodniem pracy a brakiem zatrudnienia.

This can give the doctor valuable information about how that organ is working.

Umożliwia to lekarzowi uzyskanie cennych informacji na temat działania tego narządu.

That's the hospital we're working with in Delhi, the Schroff Charity Eye Hospital.

To szpital z którym współpracujemy w Delhi, nazywa się Schroff Charity Eye Hospital.
 

Wyniki z forum

"working" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik angielsko-polski.