Search for the most beautiful word
unpruned
cost overrun

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to wonder"

 

"to wonder" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-28 z 1030

to wonder {czasownik}

to wonder [wondered|wondered] {czas.} (też: to bethink, to give consideration, to give thought, to vacillate)

Tonight, they're going to lie in bed, wide awake... and they're going to wonder why.

Wieczorem, połążą się w łóżku, rozbudzone... i będą zastanawiać sie dlaczego.

One might wonder, however, if this procedure will not result in a certain kind of overlap.

Można jednak zastanawiać się, czy ta procedura nie spowoduje pewnych powtórzeń.

What should not be done is first to collect money and then wonder what it can be spent on.

Nie należy najpierw zbierać pieniędzy, a potem zastanawiać się na co je wydać.

So in the year 2000, I began to wonder, what if we came together?

Więc w 2000 roku, zaczęłam zastanawiać się, czy połączyliśmy siły?

They're going to wonder, " Where has my power gone? "

Będą zastanawiać się, " Gdzie zniknęłamoja siła? "

to wonder [wondered|wondered] {czas.} (też: to marvel, to marvel at)

We should not therefore wonder at the voices from the regions talking of the need to cut the European Union budget as well.

Dlatego nie powinniśmy dziwić się głosom dochodzącym z regionów, gdzie mówi się o potrzebie cięcia również w budżecie Unii Europejskiej.

wonder {rzeczownik}

wonder {rzecz.} (też: strange thing)

dziw {m.}

Remember his marvellous works that he hath done, His wonders, and the judgments of his mouth,

Przypominajcie sobie dziwy jego, które czynił, cuda jego i sądy ust jego.

It hath seemed good unto me to show the signs and wonders that the Most High God hath wrought toward me.

Znaki i dziwy, które uczynił ze mną Bóg najwyższy, zdało mi się za rzecz przystojną opowiedzieć.

These see the works of Jehovah, And his wonders in the deep.

Ci widują sprawy Pańskie, i dziwy jego na głębi.

and how mighty are his wonders!

a dziwy jego jako mocne!
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "wonder":

 

Podobne tłumaczenia

"to wonder" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to wonder" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

In Japan, it's a wonderful thing to remove the clementine peel just in one piece.

W Japonii czymś wspaniałym jest obranie mandarynki i zachowanie skórki w całości.

[Such] knowledge is too wonderful for me; It is high, I cannot attain unto it.

Dziwniejsza umiejętność twoja nad dowcip mój; wysoka jest, nie mogę jej pojąć.

He cited personal reasons, but I wonder if it was not professional frustration.

Podał powody osobiste, ale zastanawiam się, czy nie było to rozczarowanie zawodowe.

Of course I always wondered what would happen if he'd kissed the airplane first.

Zawsze się zastanawiałem co by się zdarzyło gdyby pocałował najpierw samolot.

I do wonder though whether, in this House, we know what the real economy is.

Zastanawiam się, czy w tym Parlamencie w ogóle wiemy, co to jest realna gospodarka.

We did wonder at one point later on whether we had actually done the right thing.

Później zastanawialiśmy się w pewnej chwili, czy rzeczywiście postąpiliśmy słusznie.

I wonder what the Commission has done in the two years to avoid this current crisis.

Zastanawiam się, co Komisja uczyniła przez te dwa lata, by uniknąć obecnego kryzysu.

What is the message, I wonder, that the European People's Party sees in this budget?

Zastanawiam się, jaki komunikat dostrzega w tym budżecie Europejska Partia Ludowa.

And I was struck by just how wonderful it felt, and how contagious that feeling was.

Wypiliśmy też morze herbaty. ~~~ To było cudowne uczucie i bardzo zaraźliwe.

I will make mention of the deeds of Jehovah; For I will remember thy wonders of old.

I rzekłem: Toć jest śmierć moja; wszakże prawica Najwyższego uczyni odmianę.

I wonder if they would have found so much inspiration from surfing the internet.

Zastanawiam się, czy znaleźliby aż tyle inspiracji korzystając z Internetu.

I wonder about the usefulness of such calculations - what will they actually tell us?

Zastanawiam się nad przydatnością takich wyliczeń - co one nam właściwie powiedzą?

I want to conclude with a worry -- I have a worry -- and with a wonderful story.

Na koniec dwie konkluzje: Na koniec dwie konkluzje: zmartwienie i wspaniała historia.

and they shall be upon thee for a sign and for a wonder, and upon thy seed for ever.

A będą te plagi na tobie i na nasieniu twem, za znak i za cud aż na wieki.

I still wonder how it was possible to have the Lamfalussy regime in place.

Nadal nie mogę się nadziwić, jak udało się wprowadzić w życie system Lamfalussy'ego.

No wonder, then, that we are achieving the opposite of what we keep saying we want.

Nic dziwnego więc, że osiągamy wyniki przeciwne do tych które rzekomo chcemy osiągnąć.

We had had a wonderful life there, and we decided to do something unusual.

Prowadziliśmy tam wspaniałe życie, i zdecydowaliśmy się zrobić coś niezwykłego.

But before I get to that, I want to address something that you may be wondering about.

Ale zanim dojdę do tego, chce powiedzieć o czymś, co może was zastanawiać.

Which is why in this vast and lonely cosmos, we are so wonderfully optimistic.

Dlatego w tym olbrzymim i osamotnionym kosmosie, jesteśmy tak wspaniale optymistyczni.

I wonder how many of my fellow Members can identify with what I'm saying.

Zastanawiam się, ile koleżanek i ilu kolegów utożsamia się z tym, o czym mówię.
 

Wyniki z forum

"to wonder" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

womanish · womanizer · womanlike · womanliness · womanly · womb · wombat · women · WOMM · womoxious · wonder · wonderful · wonderfully · wondering · Wonderland · wonderment · wonderwall · wondrous · wonky · wont · wood

W słowniku polsko-rosyjskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.