angielsko-polskie tłumaczenie słowa "to withdraw"

EN to withdraw angielskie tłumaczenie

to withdraw {czas.}

EN to withdraw
play_circle_outline
[withdrew|withdrawn] {czasownik}

to withdraw (też: to retract, to retreat, to pull back)
Do not inject but withdraw the needle and repeat the injection procedure.
Nie wstrzykiwać roztworu tylko wycofać igłę i powtórzyć procedurę wstrzykiwania.
You should withdraw this implementing regulation immediately and preferably today.
Powinni Państwo natychmiast, a najlepiej dzisiaj, wycofać to rozporządzenie wykonawcze.
It is therefore not yet time to withdraw the support measures that have been taken.
Nie nadszedł zatem jeszcze czas, by wycofać przyjęte środki wsparcia.
to withdraw (też: to abrogate, to call off, to cancel, to drop)
to withdraw (też: to avert, to escape, to weasel out, to dodge)
to withdraw (też: to countermand, to recant, to scrub, to take back)
to withdraw (też: to keep away, to stand back, to withhold, to go into retirement)
to withdraw (też: to go, to go away, to leave, to walk away)
to withdraw (też: to avoid, to evade, to shun, to scape)
to withdraw (też: to keep away, to recede, to retreat, to stand back)
to withdraw

Przykłady użycia - "to withdraw" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishPull the plunger to withdraw the correct dose into the syringe (see Figure 5).
Pociągnąć tłoczek tak, aby nabrać do strzykawki prawidłową dawkę (patrz rycina 5).
EnglishWithdraw the entire volume of solvent into the syringe to be used for reconstitution.
Pobrać strzykawką objętość rozpuszczalnika, który ma być użyty do odtwarzania.
EnglishInsert the needle in the ampoule of solvent and withdraw the total amount of solvent.
Włożyć igłę do ampułki z rozpuszczalnikiem i pobrać całą objętość rozpuszczalnika.
EnglishThis is not the time to withdraw support measures for state economies and companies.
Nie czas wycofywać środki wsparcia dla gospodarek krajów i przedsiębiorstw.
EnglishWithdraw 5.0 ml reconstituted solution from each vial and combine the withdrawn volumes.
Pobrać po 5, 0 ml roztworu z każdej fiolki i połączyć ze sobą pobrane roztwory.
EnglishWithdraw the appropriate volume of the reconstituted solution (4 mg/ 5 ml), as follows:
Pobrać odpowiednią objętość roztworu (4 mg/ 5 ml), zgodnie z ustalonym dawkowaniem:
EnglishWithdraw the total amount of Soliris from the vial(s) using a sterile syringe.
Pobrać całkowitą ilość preparatu Soliris z fiolki (fiolek) za pomocą jałowej strzykawki.
EnglishWithdraw the calculated volume of Elaprase from the appropriate number of vials.
Pobrać obliczoną objętość leku Elaprase z odpowiedniej liczby fiolek.
English. - Mr President, I think that we shall not withdraw the proposal.
komisarz. - Panie przewodniczący! Uważam, że nie powinniśmy wycofywać wniosku.
EnglishWithdraw the required volume from the Aldurazyme vials and combine the withdrawn volumes.
Pobrać potrzebną objętość z fiolek z lekiem Aldurazyme i połączyć pobrane objętości.
EnglishInvert the vial and withdraw the reconstituted solution into the syringe.
Odwrócić fiolkę do góry dnem i pobrać rozpuszczony roztwór do strzykawki.
EnglishGod will not withdraw his anger; The helpers of Rahab do stoop under him.
Gdyby Bóg nie odwrócił gniewu swego, upadliby przed nim pomocnicy hardzi.
EnglishOnce this period of time has been exceeded, the purchaser may withdraw without justification.
Po przekroczeniu tego terminu nabywca może odstąpić od umowy bez uzasadnienia.
EnglishI feel this is an insult to me and I call on him to withdraw his remark.
Uważam, że było to obraźliwe i chciałabym poprosić, by cofnął te słowa.
EnglishWithdraw the appropriate volume of the liquid concentrate, as follows:
Pobrać odpowiednią objętość koncentratu, zgodnie z ustalonym dawkowaniem:
EnglishTurn the bottle upside down and gently withdraw the required amount of VIRAMUNE oral suspension.
Obrócić butelkę dnem do góry i delikatnie nabrać odpowiednią ilość leku VIRAMUNE.
EnglishWithdraw 10 ml of Rapilysin 10 U solution back into the syringe.
Należy nabrać 10 ml roztworu leku Rapilysin 10 jednostek z powrotem do strzykawki.
EnglishWhen the solvent syringe is empty, withdraw it from the vial.
Kiedy strzykawka do rozpuszczania proszku będzie pusta należy ją wyjąć z fiolki.
EnglishUltimately, it is only the issuing authority that has entered an alert that can withdraw it.
W ostatecznym rozrachunku jedynie wydający organ, który dokonał wpisu, może go anulować.
EnglishIt appears that people feel that they are being pressurised to withdraw signatures.
Wygląda na to, że ludzie mają wrażenie, iż wywierana jest na nich presja, aby wycofywali podpisy.