Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to withdraw"

 

"to withdraw" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-47 z 821

to withdraw {czasownik}

to withdraw [withdrew|withdrawn] {czas.} (też: to retract, to retreat, to pull back)

wycofać {czas. dk}

Europeans must withdraw as quickly as possible from the Afghan wasps' nest.

Europejczycy muszą się możliwie najszybciej wycofać z tego afgańskiego gniazda os.

You should withdraw this implementing regulation immediately and preferably today.

Powinni Państwo natychmiast, a najlepiej dzisiaj, wycofać to rozporządzenie wykonawcze.

Do not inject but withdraw the needle and repeat the injection procedure.

Nie wstrzykiwać roztworu tylko wycofać igłę i powtórzyć procedurę wstrzykiwania.

I reject Mr Martin's assertion and, in my opinion, he should withdraw it.

Odrzucam twierdzenie pana posła Martina i uważam, że powinien je wycofać.

It made huge concessions, and was ready to withdraw the ban on labelling.

Poszedł na znaczne ustępstwa, a także był gotów wycofać zakaz etykietowania.

to withdraw [withdrew|withdrawn] {czas.} (też: to avert, to dodge, to weasel out, to escape)

uniknąć {czas. dk}

As with other vaccines, a dose of vaccine should be withdrawn under strict aseptic conditions and precautions taken to avoid contamination of the contents.

Tak jak i przy innych szczepionkach, dawka szczepionki powinna być pobierana z zachowaniem ściśle aseptycznych warunków i ostrożności w celu uniknięcia zanieczyszczenia zawartości.

to withdraw [withdrew|withdrawn] {czas.} (też: to drop, to recall, to call off, to unsay)

odwołać {czas. dk}

He stood by it in the face of repeated calls for clarification or withdrawal.

Niczego nie wyjaśnił ani nie odwołał.

In Spain, it was the marketing authorisation holder, Servier, that withdrew the marketing authorisation in 2003.

W Hiszpanii w 2003 roku pozwolenie na dopuszczenie do obrotu odwołał posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, firma Servier.

to withdraw [withdrew|withdrawn] {czas.} (też: to leave, to go, to go away, to drift away)

But he withdrew himself in the deserts, and prayed.

Ale on odchodził na pustynią, i modlił się.

to withdraw [withdrew|withdrawn] {czas.} (też: to avoid, to shun, to evade, to fudge)

unikać [unikam|unikał] {czas. ndk}

The report glosses over the continuing Turkish occupation of Cyprus and avoids categorically and unconditionally demanding the withdrawal of Turkish military forces.

Sprawozdanie krótko wspomina o trwającej tureckiej okupacji Cypru i unika kategorycznego i bezwarunkowego żądania wycofania tureckich sił militarnych.

to withdraw [withdrew|withdrawn] {czas.} (też: to recant, to countermand, to take back, to scrub)

to withdraw [withdrew|withdrawn] {czas.} (też: to go into retirement, to retrogress, to recede, to retreat)

As the monsoon withdraws to the south they come down through Karnataka, into Kerala.

Podczas gdy monsun cofa się na południe, ważki przemieszczają się przez Karnatakę do Kerali.

to withdraw [withdrew|withdrawn] {czas.} (też: to withhold, to go into retirement, to retrogress, to keep away)

cofnąć się {czas. zwr.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "withdraw":

 

Podobne tłumaczenia

"to withdraw" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to withdraw" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Once withdrawn from vial into syringe, the suspension should be used immediately.

Po pobraniu produktu z fiolki do strzykawki, zawiesinę należy natychmiast zużyć.

Pull the plunger to withdraw the correct dose into the syringe (see Figure 5).

Pociągnąć tłoczek tak, aby nabrać do strzykawki prawidłową dawkę (patrz rycina 5).

Generalised oedema, Hypothermia, Drug withdrawal syndrome, Peripheral coldness

obrzęk uogólniony, hipotermia, zespół odstawienny, uczucie zimna w kończynach,

Vials containing VASOVIST are not intended for the withdrawal of multiple doses.

Fiolki z preparatem VASOVIST nie nadają się do wielokrotnego pobierania dawek.

Conversely, withdrawal symptoms may also be associated with suboptimal dosing.

Odwrotnie, objawy abstynencyjne mogą też być związane z dawkowaniem suboptymalnym.

After withdrawal of therapy, blood pressure gradually returns toward baseline.

Po odstawieniu preparatu ciśnienie krwi stopniowo powraca do wartości początkowych.

Once withdrawn from vial into syringe, suspension should be used immediately.

godziny Po pobraniu z fiolki do strzykawki, zawiesinę należy natychmiast zużyć.

Long-term treatment during pregnancy may cause withdrawal symptoms in the infant.

Długotrwałe stosowanie w okresie ciąży może wywołać objawy odstawienne u noworodka.

Withdrawing a second dose of Enbrel from a vial that was previously prepared

Pobieranie drugiej dawki roztworu leku Enbrel z przygotowanej wcześniej fiolki

The methadone dose was increased by a mean of 22 % to alleviate withdrawal symptoms.

W celu złagodzenia objawów odstawiennych zwiększono dawkę metadonu średnio o 22 %.

The methadone dose was increased by a mean of 22 % to alleviate withdrawal symptoms.

Aby złagodzić objawy zespołu odstawienia, dawkę metadonu zwiększono średnio o 22 %.

Insert the needle in the ampoule of solvent and withdraw the total amount of solvent.

Włożyć igłę do ampułki z rozpuszczalnikiem i pobrać całą objętość rozpuszczalnika.

Withdraw the entire volume of solvent into the syringe to be used for reconstitution.

Pobrać strzykawką objętość rozpuszczalnika, który ma być użyty do odtwarzania.

This is not the time to withdraw support measures for state economies and companies.

Nie czas wycofywać środki wsparcia dla gospodarek krajów i przedsiębiorstw.

The bottle should remain in an upright position when withdrawing the solution.

W czasie nabierania roztworu butelka musi znajdować się w pozycji pionowej.

Withdrawing the right volume of your medicine with the help of the syringe markings

Pobieranie odpowiedniej objętości leku przy pomocy znaczników na strzykawce

This retracts the needle and withdraws it, leaving the implant beneath the skin (Fig.

Powoduje to cofnięcie i wyciągnięcie igły, pozostawiając implant pod skórą (rys.

Once withdrawn from vial into the syringe, the suspension should be used immediately.

Po pobraniu leku z fiolki do strzykawki, zawiesinę należy natychmiast zużyć.

Therefore in such cases, patients should be monitored for opiate withdrawal syndrome.

Należy wówczas kontrolować, czy u pacjentów nie wystąpi zespół odstawienia opioidów.

The recommended dose is directly withdrawn by a syringe and injected without dilution.

Zalecaną dawkę pobiera się bezpośrednio strzykawką i wstrzykuje bez rozcieńczania.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

wit · witch · witch-hazel · witch-hunt · witch-hunting · witchcraft · witcher · witches · with · withal · withdraw · withdrawal · withdrawn · withered · witheringly · withheld · within · without · witless · witness · witnesses

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także niemiecko-polski słownik bab.la.