angielsko-polskie tłumaczenie słowa "Wikipedia"

EN Wikipedia angielskie tłumaczenie

Wikipedia {rzecz.}

PLWikipedia polskie tłumaczenie

Wikipedia {f.}

EN Wikipedia
play_circle_outline
{rzeczownik}

1. IT

Wikipedia
And going back to the point I was trying to make, this is the Swahili Wikipedia.
Wracając do meritum, oto Wikipedia Suahili.
But now, Wikipedia doesn't just spontaneously work.
Niemniej jednak, Wikipedia nie działa tak po prostu spontanicznie.
Now, it being encyclopedic and all, Wikipedia had to do an article about Star Wars Kid.
Otóż, zachowując swoją encyklopedyczność, Wikipedia musiała stworzyć artykuł o Star Wars Kid.

Przykłady użycia - "Wikipedia" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThey used everything that they knew -- news groups, Google, Wikipedia, Ask Jeeves, etc.
Użyli wszystkiego, o czym wiedzieli -- usenetu, Google, Wikipedii, Ask Jeeves itd.
EnglishAnd everything about Wikipedia is managed by virtually an all-volunteer staff.
Wszystko w Wikipedii jest zarządzane przez zespół całkowicie ochotniczy.
EnglishOver here, let's imagine we've got Wikipedia, Linux, and beyond -- open source.
Po drugiej stronie wyobraźmy sobie Wikipedię, Linux, itd., open source.
EnglishAnd so they quote me as saying, "They're the most contentious in the history of Wikipedia."
A więc podali, że powiedziałem: „To najbardziej zażarty konflikt w historii Wikipedii”.
EnglishRight away, we get a sense of what are the topical domains that are most popular on Wikipedia.
Od razu możemy dostrzec, jakie dziedziny są najpopularniejsze w Wikipedii.
EnglishSo there's a lot of opportunities that are going to arise around Wikipedia all over the world.
Na całym świecie pojawi się więc dużo możliwości wykorzystania Wikipedii.
EnglishFor more details, see the Wikipedia article on QR code.
Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule na temat kodu QR w Wikipedii.
EnglishSo when Yochai is talking about new methods of organization, he's exactly describing Wikipedia.
Kiedy Yochai opowiadał o nowych metodach organizacji, podał dokładnie opis działania Wikipedii.
EnglishAnd I also like to say she's the only person who actually knows all the rules of Wikipedia, so ...
I chętnie dodaję, że jest też jedyną osobą, która faktycznie zna wszystkie reguły Wikipedii.
EnglishI'm only showing the top 500 most popular Wikipedia pages right here.
Widzicie teraz tylko 500 najpopularniejszych stron Wikipedii.
EnglishEven if one goes onto Wikipedia one can find information on how to commit suicide.
Nawet jeśli wejdziemy na stronę Wikipedii, możemy znaleźć informacje na temat sposobu popełnienia samobójstwa.
EnglishSo Wikipedia's owned by the Wikimedia Foundation, which I founded, a nonprofit organization.
Właścicielem Wikipedii jest Fundacja Wikimedia, którą założyłem. ~~~ Jest to organizacja non-profit.
EnglishSo a lot of people have heard about the Wikipedia Bush-Kerry controversy.
Dużo osób słyszało o konflikcie Bush-Kerry w Wikipedii.
EnglishA this is a map of articles in Wikipedia that have been geo-coded.
To mapa artykułów na Wikipedii, które zostały zgeokodowane.
EnglishThe first is mass collaboration, represented here by Wikipedia.
Pierwsza to masowa współpraca, reprezentowana przez Wikipedię.
EnglishThis shows the growth of Wikipedia -- we're the blue line there -- and then this is the New York Times over there.
Tu widać rozwój Wikipedii – to ta niebieska linia, a tam jest New York Times.
EnglishWhat we're done here is we've taken every single Wikipedia page and we reduced it down to a little summary.
Otóż wzięliśmy wszystkie strony Wikipedii i każdą z nich zredukowaliśmy do krótkiego abstraktu.
EnglishThere's a new pages feed, for example, so you can go to a certain page of Wikipedia and see every new page as it's created.
Ale niektóre z nowych artykułów to najciekawsze, najfajniejsze rzeczy w Wikipedii.
EnglishSo I go, "You know, why don't we go on the Internet, and maybe we can see ... like on Wikipedia." ~~~ (Laughter)
Więc ja mówię: "Wiesz co, sprawdźmy w Internecie, może zobaczymy..." myślałam tu o Wikipedii.
EnglishSo this is really important because this is an insight that was not contained within any one Wikipedia page.
To bardzo ważny przykład, ponieważ ta informacja nie znajduje się na żadnej konkretnej stronie Wikipedii.