Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "Wikipedia"

 

"Wikipedia" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-22 z 47

Wikipedia {rzeczownik}

Wikipedia {rzecz.} [komp.]

Wikipedia {f.} [komp.]

Now, it being encyclopedic and all, Wikipedia had to do an article about Star Wars Kid.

Otóż, zachowując swoją encyklopedyczność, Wikipedia musiała stworzyć artykuł o Star Wars Kid.

(Laughter) In fact, Wikipedia is an idea so profoundly stupid that even Jimbo never had it.

(Śmiech) Tak naprawdę Wikipedia to pomysł tak dogłębnie głupi, że nawet Jimbo na niego nie wpadł.

So Wikipedia -- you just saw the little demonstration of it -- it's a freely licensed encyclopedia.

Więc Wikipedia... właśnie widzieliście krótką prezentację... to encyklopedia na wolnej licencji.

But now, Wikipedia doesn't just spontaneously work.

Niemniej jednak, Wikipedia nie działa tak po prostu spontanicznie.

And going back to the point I was trying to make, this is the Swahili Wikipedia.

Wracając do meritum, oto Wikipedia Suahili.

Wikipedia {rzeczownik}

Wikipedia {rzecz.} [komp.]

Wikipedia {f.} [komp.]

Now, it being encyclopedic and all, Wikipedia had to do an article about Star Wars Kid.

Otóż, zachowując swoją encyklopedyczność, Wikipedia musiała stworzyć artykuł o Star Wars Kid.

(Laughter) In fact, Wikipedia is an idea so profoundly stupid that even Jimbo never had it.

(Śmiech) Tak naprawdę Wikipedia to pomysł tak dogłębnie głupi, że nawet Jimbo na niego nie wpadł.

So Wikipedia -- you just saw the little demonstration of it -- it's a freely licensed encyclopedia.

Więc Wikipedia... właśnie widzieliście krótką prezentację... to encyklopedia na wolnej licencji.

But now, Wikipedia doesn't just spontaneously work.

Niemniej jednak, Wikipedia nie działa tak po prostu spontanicznie.

And going back to the point I was trying to make, this is the Swahili Wikipedia.

Wracając do meritum, oto Wikipedia Suahili.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "Wikipedia" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

They used everything that they knew -- news groups, Google, Wikipedia, Ask Jeeves, etc.

Użyli wszystkiego, o czym wiedzieli -- usenetu, Google, Wikipedii, Ask Jeeves itd.

And everything about Wikipedia is managed by virtually an all-volunteer staff.

Wszystko w Wikipedii jest zarządzane przez zespół całkowicie ochotniczy.

Over here, let's imagine we've got Wikipedia, Linux, and beyond -- open source.

Po drugiej stronie wyobraźmy sobie Wikipedię, Linux, itd., open source.

And so they quote me as saying, "They're the most contentious in the history of Wikipedia."

A więc podali, że powiedziałem: „To najbardziej zażarty konflikt w historii Wikipedii”.

Right away, we get a sense of what are the topical domains that are most popular on Wikipedia.

Od razu możemy dostrzec, jakie dziedziny są najpopularniejsze w Wikipedii.

So there's a lot of opportunities that are going to arise around Wikipedia all over the world.

Na całym świecie pojawi się więc dużo możliwości wykorzystania Wikipedii.

So when Yochai is talking about new methods of organization, he's exactly describing Wikipedia.

Kiedy Yochai opowiadał o nowych metodach organizacji, podał dokładnie opis działania Wikipedii.

The first is mass collaboration, represented here by Wikipedia.

Pierwsza to masowa współpraca, reprezentowana przez Wikipedię.

And I also like to say she's the only person who actually knows all the rules of Wikipedia, so ...

I chętnie dodaję, że jest też jedyną osobą, która faktycznie zna wszystkie reguły Wikipedii.

I'm only showing the top 500 most popular Wikipedia pages right here.

Widzicie teraz tylko 500 najpopularniejszych stron Wikipedii.

So Wikipedia's owned by the Wikimedia Foundation, which I founded, a nonprofit organization.

Właścicielem Wikipedii jest Fundacja Wikimedia, którą założyłem. ~~~ Jest to organizacja non-profit.

A this is a map of articles in Wikipedia that have been geo-coded.

To mapa artykułów na Wikipedii, które zostały zgeokodowane.

For more details, see the Wikipedia article on QR code.

Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule na temat kodu QR w Wikipedii.

So a lot of people have heard about the Wikipedia Bush-Kerry controversy.

Dużo osób słyszało o konflikcie Bush-Kerry w Wikipedii.

What we're done here is we've taken every single Wikipedia page and we reduced it down to a little summary.

Otóż wzięliśmy wszystkie strony Wikipedii i każdą z nich zredukowaliśmy do krótkiego abstraktu.

So this is really important because this is an insight that was not contained within any one Wikipedia page.

To bardzo ważny przykład, ponieważ ta informacja nie znajduje się na żadnej konkretnej stronie Wikipedii.

Even if one goes onto Wikipedia one can find information on how to commit suicide.

Nawet jeśli wejdziemy na stronę Wikipedii, możemy znaleźć informacje na temat sposobu popełnienia samobójstwa.

So I go, "You know, why don't we go on the Internet, and maybe we can see ... like on Wikipedia." ~~~ (Laughter)

Więc ja mówię: "Wiesz co, sprawdźmy w Internecie, może zobaczymy..." myślałam tu o Wikipedii.

This shows the growth of Wikipedia -- we're the blue line there -- and then this is the New York Times over there.

Tu widać rozwój Wikipedii – to ta niebieska linia, a tam jest New York Times.

So we do have edits by anonymous users, which is one of the most controversial and intriguing things about Wikipedia.

Edycja bywa anonimowa, co jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych i intrygujących aspektów Wikipedii.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

wifely · wifey · wig · wig-maker · Wigga · wiggle · wiggly · wight · wigs · wigwam · wikipedia · Wiktionary · wild · wild-flower · wildcard · wildcat · wildebeest · wilderness · wildfire · wildflowers · wildfowl

W słowniku polsko-angielskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.