Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "which"

 

"which" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-28 z 13815

which {zaimek}

which {zaim.}

które {zaim.}

in writing. - (SV) I voted in favour of the report, which is a good one overall.

Głosowałam za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, które jest ogólnie dobre.

Common side-effects which may affect more than 1 person in 100 are listed below:

Częste działania niepożądane, które mogą występować częściej niż u 1 na 100 osób:

We have discussed countries neighbouring Europe which have nuclear programmes.

Rozmawialiśmy o krajach sąsiadujących z Europą, które posiadają energię atomową.

The most important are the ones which concern energy connections between networks.

Najistotniejsze to te, które dotyczą międzysieciowych połączeń energetycznych.

We should support a grass-roots approach, which should be flexible and integrated.

Należy wspierać podejście oddolne, które powinno być elastyczne i zintegrowane.

which {zaim.}

która {zaim.}

War is, of course, a difficult thing, which always brings painful consequences.

Wojna jest oczywiście rzeczą trudną, która zawsze przynosi przykre konsekwencje.

This laxity has caused a culture of permissiveness which is beyond understanding.

Taki brak stanowczości doprowadził do pobłażliwości, która jest nie do pojęcia.

Just take the ambient temperature in this chamber, which borders on a health risk.

Zmierzmy tylko temperaturę w tej sali, która graniczy z zagrożeniem dla zdrowia.

There's a piece that I recently developed which was all about that, a moment.

Jest pewna sztuczka, którą opracowałem specjalnie po to, aby zobrazować chwilę.

So for each person we can establish an average, which is the center of the diagram.

Tak więc dla każdej osoby możemy ustalić średnią, która stanowi środek schematu.

which {zaim.} (też: what number, that, who, whom)

który {zaim.}

It rapidly developed into the body which fixed goals and priorities for the bloc.

Szybko przekształciła się w organ, który wyznacza ogólne cele i priorytety Unii.

It blocks an enzyme called protease, which is involved in the reproduction of HIV.

Blokuje ona enzym zwany proteazą, który bierze udział w reprodukcji wirusa HIV.

It activates another factor called factor X, which starts the coagulation process.

Uaktywnia on na inny czynnik – czynnik X, który rozpoczyna proces krzepnięcia.

It is a criminal act and a problem which either escalates or diminishes over time.

Jest to działanie przestępcze i problem, który z czasem nasila się albo zmniejsza.

We have a newly elected government in the UK which has made promises in this area.

Mamy w Wielkiej Brytanii nowo wybrany rząd, który poczynił obietnice w tej sferze.

which {zaim.} (też: what kind, what kind of, what sort of, what)

jaki {zaim.}

Another important objective which the ENP was supposed to achieve is energy security.

Kolejnym ważnym celem, jaki EPS miała zrealizować, jest bezpieczeństwo energetyczne.

I want to thank the Commission for the way in which we have worked together.

Chcę podziękować Komisji za sposób, w jaki udało nam się wspólnie pracować.

There is cause for alarm at the way in which the fledgling Balkan state is developing.

Sposób, w jaki rozwija się to nowopowstałe na Bałkanach państwo budzi niepokój.

The quality of democracy can be measured by the way in which the opposition is treated.

Jakość demokracji poznaje się po tym, w jaki sposób traktowana jest opozycja.

The same fate that met Iceland, which is not part of the EU, would have awaited Ireland.

Irlandię oczekiwałby taki sam los, jaki spotkał Islandię która nie jest częścią UE.

which {zaim.} (też: who, that, whom)

kto {zaim.}

Price growth, which is disproportionate to an increase in VAT, clearly shows who benefits.

Wzrost cen, nieproporcjonalny do podwyżek VAT, pokazuje wyraźnie, kto korzysta.

Who decides the list of beneficiary countries and on the basis of which criteria?

Kto podejmuje decyzję w sprawie listy krajów beneficjentów i na podstawie jakich kryteriów?

This is the bread which cometh down out of heaven, that a man may eat thereof, and not die.

Ten jest on chleb, który z nieba zstępuje; jeźliby go kto jadł, nie umrze.

I would also like to add that I do not know who talks to which members of the public in the EU.

Pragnę także dodać, że nie wiem, kto z kim rozmawia spośród ogółu ludności w UE.

And there arose a reasoning among them, which of them was the greatest.

I wszczęła się gadka między nimi, kto by z nich był największym.

which {zaim.} (też: what kind of)

jakiż {zaim.}

How can we save pensions when the European Union requires the Member States, which are now in deficit, to have balanced their budgets by 2013?

W jakiż to sposób możemy ratować emerytury, gdy Unia Europejska wymaga od państw członkowskich, które mają teraz deficyt, zrównoważenia budżetów do 2013 roku?

which {zaim.} (też: who)

któren {zaim.} [arch.]

which {zaim.} (też: who, whom)

któryż {zaim.}

Which of these three, thinkest thou, proved neighbor unto him that fell among the robbers?

Któryż tedy z tych trzech zda się tobie bliźnim być onemu, co był wpadł między zbójców?

Which of them therefore will love him most?

Powiedz tedy, któryż z nich bardziej go miłować będzie?

Which of the two did the will of his father?

Któryż z tych dwóch uczynił wolę ojcowską?

And what great nation is there, that hath statutes and ordinances so righteous as all this law, which I set before you this day?

Albo któryż naród tak wielki, któryby miał ustawy i sądy tak sprawiedliwe, jako wszystek ten zakon, który ja przedkładam wam dziś?

For which is greater, he that sitteth at meat, or he that serveth?

Bo któryż większy jest?
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"which" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "which" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Do not use Zerene after the expiry date which is stated on the carton after EXP.

Nie stosować leku Zerene po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku.

Do not use Sonata after the expiry date which is stated on the carton after EXP.

Nie stosować leku Sonata po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku.

Do not use Naglazyme after the expiry date which is stated on the vial after EXP.

Nie stosować leku Naglazyme po upływie terminu ważności zamieszczonego na fiolce.

Twinrix Paediatric is a vaccine, which is available as a suspension for injection.

Twinrix Paediatric to szczepionka dostępna w postaci zawiesiny do wstrzykiwań.

Only 1% of the buildings which will be standing in 2020 will be new buildings.

W 2020 roku nowe budynki stanowić będą tylko 1 % wszystkich istniejących budynków.

The highest mountain is Ben Nevis in Scotland which reaches a height of 1 344m.

Najwyższym szczytem jest leżący w Szkocji Ben Nevis o wysokości 1 343 m.n.p.m.

I believe that this is a priority matter, which is why I am proposing this change.

Uważam, że jest to sprawa priorytetowa, dlatego wnoszę o zamianę tych tematów.

Side effects may occur with certain frequencies, which are defined as follows:

Działania niepożądane mogą pojawiać się z określoną częstością, określoną poniżej:

But there is a section of the Patriot Act which refers specifically to finance.

Ale jeden z rozdziałów Patriot Act odwołuje się bezpośrednio do strony finansowej.

It forms part of the Europa portal, which is published by the EU institutions.

Stanowi część portalu Europa – oficjalnego portalu internetowego instytucji UE.

It was brought to light in the Commission study, which refers to the overlaps.

Informacje te ujawniono w badaniu Komisji dotyczącym nakładania się kompetencji.

You know the regard in which Commissioner Michel holds the Great Lakes region.

Wiedzą państwo, jaką wagę przywiązuje komisarz Michel do regionu Wielkich Jezior.

Then you had the aftershock of 6.6, which in itself was absolutely devastating.

Następnie były wstrząsy wtórne o sile 6,6 w skali Richtera, całkowicie druzgocące.

I would like to refer for a while to collective redress, which is very important.

Chciałabym odnieść się na chwilę do roszczeń zbiorowych, co jest bardzo ważne.

Do not use MabThera after the expiry date which is stated on the carton after EXP.

Nie stosować leku MabThera po upływie terminu ważności umieszczonego na kartoniku.

There were differences which were quite clear and I think we have to be careful.

Różnice okazały się całkiem oczywiste i uważam, że musimy zachować ostrożność.

The final issue, which is no less important, is trade in articles made from seals.

I ostatnia kwestia, ale równie ważna, to handel produktami pochodzącymi z fok.

I am opposed to Amendments 7 and 102 which seek to water down the six-day rule.

Jestem przeciwko poprawkom 7 i 102 zmierzającym do złagodzenia reguły sześciu dni.

NovoMix 70 is a biphasic insulin, which contains 70 % soluble insulin aspart.

NovoMix 70 jest dwufazow insulin zawieraj c 70 % rozpuszczalnej insuliny aspart.

NovoMix 30 is a biphasic insulin, which contains 30 % soluble insulin aspart.

NovoMix 30 jest dwufazow insulin zawieraj c 30 % rozpuszczalnej insuliny aspart.
 

Wyniki z forum

"which" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

wheresoever · whereupon · wherever · wherewith · wherewithal · whet · whether · whetstone · whew · whey · which · whichever · whiff · whiffletree · Whig · while · while-you-wait · whilst · whim · whimpering · whims

Więcej w słowniku polsko-rosyjskim.