Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "which"

 

"which" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-28 z 14040

which {zaimek}

which {zaim.}

które {zaim.}

in writing. - (SV) I voted in favour of the report, which is a good one overall.

Głosowałam za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, które jest ogólnie dobre.

These instruments are in the spirit of that agreement, which should be continued.

Omawiane instrumenty są w duchu tamtego porozumienia, które należy kontynuować.

This applies to batteries in particular, which are still the most expensive part.

Dotyczy to w szczególności akumulatorów, które nadal stanowią najdroższą część.

Common side-effects which may affect more than 1 person in 100 are listed below:

Częste działania niepożądane, które mogą występować częściej niż u 1 na 100 osób:

Lessons can be drawn from these reactions, which form part of the ICC's legacy.

Z tych reakcji można wyciągnąć wnioski, które będą stanowiły spuściznę trybunału.

which {zaim.}

która {zaim.}

War is, of course, a difficult thing, which always brings painful consequences.

Wojna jest oczywiście rzeczą trudną, która zawsze przynosi przykre konsekwencje.

How should we care for our planet Earth, which we hold in trust for our children?

Jak powinniśmy dbać o naszą planetę Ziemię, którą zarządzamy dla naszych dzieci?

This laxity has caused a culture of permissiveness which is beyond understanding.

Taki brak stanowczości doprowadził do pobłażliwości, która jest nie do pojęcia.

It's a hard, time-consuming labor, which they have to do for hours every week.

To ciężka, czasochłonna praca, która zabiera im całe godziny każdego tygodnia.

The Joint Committee which is to operate the agreement has already met in June.

Posiedzenie wspólnej komisji, która ma realizować umowę, odbyło się już w czerwcu.

which {zaim.} (też: what number, that, who, whom)

który {zaim.}

This is a sensitive subject to which no sustainable solution has yet been found.

Jest to temat dość delikatny, który nie znalazł do tej pory dobrego rozwiązania.

They failed to carry out such screening, which, in our view, was a requirement.

Nie przeprowadziły wspomnianego przeglądu, który naszym zdaniem stanowił wymóg.

This is definitely a very simple gesture which President Lukashenko could make.

To jest zdecydowanie bardzo prosty gest, który prezydent Łukaszenko może wykonać.

It rapidly developed into the body which fixed goals and priorities for the bloc.

Szybko przekształciła się w organ, który wyznacza ogólne cele i priorytety Unii.

a medicine which may cause low blood pressure when rising from a chair or bed.

lek, który może obniżać ciśnienie krwi, gdy pacjent wstaje z krzesła lub łóżka.

which {zaim.} (też: what kind, what kind of, what sort of, what)

jaki {zaim.}

The time must come for peaceful co-existence of the kind which we have in Europe.

Musi nadejść czas pokojowego współistnienia podobny do tego, jaki mamy w Europie.

You have given Parliament dignity through the way in which you have led this House.

Nadał pan Parlamentowi godność dzięki sposobowi, w jaki przewodził pan tej Izbie.

What do you think you need to change about the way in which you go about your work?

Co pańskim zdaniem musi pan zmienić w sposobie, w jaki wykonuje pan swoją pracę?

Another important objective which the ENP was supposed to achieve is energy security.

Kolejnym ważnym celem, jaki EPS miała zrealizować, jest bezpieczeństwo energetyczne.

I want to thank the Commission for the way in which we have worked together.

Chcę podziękować Komisji za sposób, w jaki udało nam się wspólnie pracować.

which {zaim.} (też: who, that, whom)

kto {zaim.}

Who will ultimately define the priorities, and on the basis of which criteria?

Kto będzie ostatecznie ustalał te priorytety i na podstawie jakich kryteriów?

And there arose also a contention among them, which of them was accounted to be greatest.

A wszczął się też spór między nimi o tem, kto by się z nich zdał być większy.

Price growth, which is disproportionate to an increase in VAT, clearly shows who benefits.

Wzrost cen, nieproporcjonalny do podwyżek VAT, pokazuje wyraźnie, kto korzysta.

Who decides the list of beneficiary countries and on the basis of which criteria?

Kto podejmuje decyzję w sprawie listy krajów beneficjentów i na podstawie jakich kryteriów?

This is the bread which cometh down out of heaven, that a man may eat thereof, and not die.

Ten jest on chleb, który z nieba zstępuje; jeźliby go kto jadł, nie umrze.

which {zaim.} (też: what kind of)

jakiż {zaim.}

How can we save pensions when the European Union requires the Member States, which are now in deficit, to have balanced their budgets by 2013?

W jakiż to sposób możemy ratować emerytury, gdy Unia Europejska wymaga od państw członkowskich, które mają teraz deficyt, zrównoważenia budżetów do 2013 roku?

which {zaim.} (też: who)

któren {zaim.} [arch.]

which {zaim.} (też: who, whom)

któryż {zaim.}

And of which of you that is a father shall his son ask a loaf, and he give him a stone?

A któryż jest z was ojciec, którego gdyby prosił syn o chleb, izali mu da kamień?

Which of these three, thinkest thou, proved neighbor unto him that fell among the robbers?

Któryż tedy z tych trzech zda się tobie bliźnim być onemu, co był wpadł między zbójców?

Which of them therefore will love him most?

Powiedz tedy, któryż z nich bardziej go miłować będzie?

Which of the two did the will of his father?

Któryż z tych dwóch uczynił wolę ojcowską?

And what great nation is there, that hath statutes and ordinances so righteous as all this law, which I set before you this day?

Albo któryż naród tak wielki, któryby miał ustawy i sądy tak sprawiedliwe, jako wszystek ten zakon, który ja przedkładam wam dziś?
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"which" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "which" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

I therefore voted against the amendment which aimed to remove these conditions.

Dlatego głosowałem za odrzuceniem poprawki dotyczącej skreślenia tych warunków.

Do not use Sonata after the expiry date, which is stated on the carton after EXP.

Nie stosować leku Sonata po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku.

Do not use Zerene after the expiry date which is stated on the carton after EXP.

Nie stosować leku Zerene po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku.

Do not use Sonata after the expiry date which is stated on the carton after EXP.

Nie stosować leku Sonata po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku.

Do not use Naglazyme after the expiry date which is stated on the vial after EXP.

Nie stosować leku Naglazyme po upływie terminu ważności zamieszczonego na fiolce.

Firstly, it will aim to increase awareness of this problem, which is a big one.

Po pierwsze, będzie mieć na celu zwiększenie świadomości tego ogromnego problemu.

There are Member States, particularly France, which have not acted in good faith.

Niektóre państwa członkowskie, szczególnie Francja, nie działają w dobrej wierze.

Trade has decreased, which will weaken these countries' current account balances.

Zmniejszyły się obroty handlowe, co osłabi salda w rachunku bieżącym tych krajów.

But if we hope for that which we see not, [then] do we with patience wait for it.

Ale czego nie widzimy, tego się spodziewamy i tego przez cierpliwość oczekujemy.

but when that which is perfect is come, that which is in part shall be done away.

Ale gdy przyjdzie to, co jest doskonałego, tedy to, co jest po części, zniszczeje.

Twinrix Paediatric is a vaccine, which is available as a suspension for injection.

Twinrix Paediatric to szczepionka dostępna w postaci zawiesiny do wstrzykiwań.

But there's a big difference, which is that it only happens within the colony.

Ale jest zasadnicza różnica, mianowicie - to dzieje się tylko w obrębie mrowiska.

Only 1% of the buildings which will be standing in 2020 will be new buildings.

W 2020 roku nowe budynki stanowić będą tylko 1 % wszystkich istniejących budynków.

The highest mountain is Ben Nevis in Scotland which reaches a height of 1 344m.

Najwyższym szczytem jest leżący w Szkocji Ben Nevis o wysokości 1 343 m.n.p.m.

I believe that this is a priority matter, which is why I am proposing this change.

Uważam, że jest to sprawa priorytetowa, dlatego wnoszę o zamianę tych tematów.

Once opened, solutions may become contaminated, which can cause eye infections.

Po otwarciu roztwór może zostać zanieczyszczony, co może prowadzić do zakażeń oka.

Side effects may occur with certain frequencies, which are defined as follows:

Działania niepożądane mogą pojawiać się z określoną częstością, określoną poniżej:

But there is a section of the Patriot Act which refers specifically to finance.

Ale jeden z rozdziałów Patriot Act odwołuje się bezpośrednio do strony finansowej.

It forms part of the Europa portal, which is published by the EU institutions.

Stanowi część portalu Europa – oficjalnego portalu internetowego instytucji UE.

It was brought to light in the Commission study, which refers to the overlaps.

Informacje te ujawniono w badaniu Komisji dotyczącym nakładania się kompetencji.
 

Wyniki z forum

"which" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: nieprzyjemny finał, zmarnowany, w czepku urodzony, aż do przesady, wsadzić mordę w kubeł

Podobne słowa

wheresoever · whereupon · wherever · wherewith · wherewithal · whet · whether · whetstone · whew · whey · which · whichever · whiff · whiffletree · Whig · while · while-you-wait · whilst · whim · whimpering · whims

Więcej w słowniku polsko-rosyjskim.