Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "which"

 

"which" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-28 z 13937

which {zaimek}

which {zaim.}

które {zaim.}

in writing. - (SV) I voted in favour of the report, which is a good one overall.

Głosowałam za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, które jest ogólnie dobre.

These instruments are in the spirit of that agreement, which should be continued.

Omawiane instrumenty są w duchu tamtego porozumienia, które należy kontynuować.

Common side-effects which may affect more than 1 person in 100 are listed below:

Częste działania niepożądane, które mogą występować częściej niż u 1 na 100 osób:

We have discussed countries neighbouring Europe which have nuclear programmes.

Rozmawialiśmy o krajach sąsiadujących z Europą, które posiadają energię atomową.

The most important are the ones which concern energy connections between networks.

Najistotniejsze to te, które dotyczą międzysieciowych połączeń energetycznych.

which {zaim.}

która {zaim.}

War is, of course, a difficult thing, which always brings painful consequences.

Wojna jest oczywiście rzeczą trudną, która zawsze przynosi przykre konsekwencje.

How should we care for our planet Earth, which we hold in trust for our children?

Jak powinniśmy dbać o naszą planetę Ziemię, którą zarządzamy dla naszych dzieci?

This laxity has caused a culture of permissiveness which is beyond understanding.

Taki brak stanowczości doprowadził do pobłażliwości, która jest nie do pojęcia.

It's a hard, time-consuming labor, which they have to do for hours every week.

To ciężka, czasochłonna praca, która zabiera im całe godziny każdego tygodnia.

The Joint Committee which is to operate the agreement has already met in June.

Posiedzenie wspólnej komisji, która ma realizować umowę, odbyło się już w czerwcu.

which {zaim.} (też: what number, that, who, whom)

który {zaim.}

This is a sensitive subject to which no sustainable solution has yet been found.

Jest to temat dość delikatny, który nie znalazł do tej pory dobrego rozwiązania.

They failed to carry out such screening, which, in our view, was a requirement.

Nie przeprowadziły wspomnianego przeglądu, który naszym zdaniem stanowił wymóg.

It rapidly developed into the body which fixed goals and priorities for the bloc.

Szybko przekształciła się w organ, który wyznacza ogólne cele i priorytety Unii.

It blocks an enzyme called protease, which is involved in the reproduction of HIV.

Blokuje ona enzym zwany proteazą, który bierze udział w reprodukcji wirusa HIV.

It activates another factor called factor X, which starts the coagulation process.

Uaktywnia on na inny czynnik – czynnik X, który rozpoczyna proces krzepnięcia.

which {zaim.} (też: what kind, what kind of, what sort of, what)

jaki {zaim.}

The time must come for peaceful co-existence of the kind which we have in Europe.

Musi nadejść czas pokojowego współistnienia podobny do tego, jaki mamy w Europie.

What do you think you need to change about the way in which you go about your work?

Co pańskim zdaniem musi pan zmienić w sposobie, w jaki wykonuje pan swoją pracę?

Another important objective which the ENP was supposed to achieve is energy security.

Kolejnym ważnym celem, jaki EPS miała zrealizować, jest bezpieczeństwo energetyczne.

I want to thank the Commission for the way in which we have worked together.

Chcę podziękować Komisji za sposób, w jaki udało nam się wspólnie pracować.

There is cause for alarm at the way in which the fledgling Balkan state is developing.

Sposób, w jaki rozwija się to nowopowstałe na Bałkanach państwo budzi niepokój.

which {zaim.} (też: who, that, whom)

kto {zaim.}

And there arose also a contention among them, which of them was accounted to be greatest.

A wszczął się też spór między nimi o tem, kto by się z nich zdał być większy.

Price growth, which is disproportionate to an increase in VAT, clearly shows who benefits.

Wzrost cen, nieproporcjonalny do podwyżek VAT, pokazuje wyraźnie, kto korzysta.

Who decides the list of beneficiary countries and on the basis of which criteria?

Kto podejmuje decyzję w sprawie listy krajów beneficjentów i na podstawie jakich kryteriów?

This is the bread which cometh down out of heaven, that a man may eat thereof, and not die.

Ten jest on chleb, który z nieba zstępuje; jeźliby go kto jadł, nie umrze.

I would also like to add that I do not know who talks to which members of the public in the EU.

Pragnę także dodać, że nie wiem, kto z kim rozmawia spośród ogółu ludności w UE.

which {zaim.} (też: who)

któren {zaim.} [arch.]

which {zaim.} (też: what kind of)

jakiż {zaim.}

How can we save pensions when the European Union requires the Member States, which are now in deficit, to have balanced their budgets by 2013?

W jakiż to sposób możemy ratować emerytury, gdy Unia Europejska wymaga od państw członkowskich, które mają teraz deficyt, zrównoważenia budżetów do 2013 roku?

which {zaim.} (też: who, whom)

któryż {zaim.}

And of which of you that is a father shall his son ask a loaf, and he give him a stone?

A któryż jest z was ojciec, którego gdyby prosił syn o chleb, izali mu da kamień?

Which of these three, thinkest thou, proved neighbor unto him that fell among the robbers?

Któryż tedy z tych trzech zda się tobie bliźnim być onemu, co był wpadł między zbójców?

Which of them therefore will love him most?

Powiedz tedy, któryż z nich bardziej go miłować będzie?

Which of the two did the will of his father?

Któryż z tych dwóch uczynił wolę ojcowską?

And what great nation is there, that hath statutes and ordinances so righteous as all this law, which I set before you this day?

Albo któryż naród tak wielki, któryby miał ustawy i sądy tak sprawiedliwe, jako wszystek ten zakon, który ja przedkładam wam dziś?
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"which" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "which" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

I therefore voted against the amendment which aimed to remove these conditions.

Dlatego głosowałem za odrzuceniem poprawki dotyczącej skreślenia tych warunków.

Do not use Zerene after the expiry date which is stated on the carton after EXP.

Nie stosować leku Zerene po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku.

Do not use Sonata after the expiry date which is stated on the carton after EXP.

Nie stosować leku Sonata po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku.

Do not use Naglazyme after the expiry date which is stated on the vial after EXP.

Nie stosować leku Naglazyme po upływie terminu ważności zamieszczonego na fiolce.

There are Member States, particularly France, which have not acted in good faith.

Niektóre państwa członkowskie, szczególnie Francja, nie działają w dobrej wierze.

Trade has decreased, which will weaken these countries' current account balances.

Zmniejszyły się obroty handlowe, co osłabi salda w rachunku bieżącym tych krajów.

Twinrix Paediatric is a vaccine, which is available as a suspension for injection.

Twinrix Paediatric to szczepionka dostępna w postaci zawiesiny do wstrzykiwań.

Only 1% of the buildings which will be standing in 2020 will be new buildings.

W 2020 roku nowe budynki stanowić będą tylko 1 % wszystkich istniejących budynków.

The highest mountain is Ben Nevis in Scotland which reaches a height of 1 344m.

Najwyższym szczytem jest leżący w Szkocji Ben Nevis o wysokości 1 343 m.n.p.m.

I believe that this is a priority matter, which is why I am proposing this change.

Uważam, że jest to sprawa priorytetowa, dlatego wnoszę o zamianę tych tematów.

Side effects may occur with certain frequencies, which are defined as follows:

Działania niepożądane mogą pojawiać się z określoną częstością, określoną poniżej:

But there is a section of the Patriot Act which refers specifically to finance.

Ale jeden z rozdziałów Patriot Act odwołuje się bezpośrednio do strony finansowej.

It forms part of the Europa portal, which is published by the EU institutions.

Stanowi część portalu Europa – oficjalnego portalu internetowego instytucji UE.

It was brought to light in the Commission study, which refers to the overlaps.

Informacje te ujawniono w badaniu Komisji dotyczącym nakładania się kompetencji.

You know the regard in which Commissioner Michel holds the Great Lakes region.

Wiedzą państwo, jaką wagę przywiązuje komisarz Michel do regionu Wielkich Jezior.

Then you had the aftershock of 6.6, which in itself was absolutely devastating.

Następnie były wstrząsy wtórne o sile 6,6 w skali Richtera, całkowicie druzgocące.

Companies which base themselves in certain areas rely on a fast internet service.

Firmy mające siedziby w pewnych obszarach funkcjonują w oparciu o szybki Internet.

I would like to refer for a while to collective redress, which is very important.

Chciałabym odnieść się na chwilę do roszczeń zbiorowych, co jest bardzo ważne.

Do not use MabThera after the expiry date which is stated on the carton after EXP.

Nie stosować leku MabThera po upływie terminu ważności umieszczonego na kartoniku.

but your emotional affect goes up, which is great for having a mythic experience,

ale rośnie część emocjonalna, to dobre na mityczne przeżycia, chcesz tego czy nie.
 

Wyniki z forum

"which" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: rezultat, rozrachunek, sedno sprawy, wzorzec, dozwolona ilość

Podobne słowa

wheresoever · whereupon · wherever · wherewith · wherewithal · whet · whether · whetstone · whew · whey · which · whichever · whiff · whiffletree · Whig · while · while-you-wait · whilst · whim · whimpering · whims

Więcej w słowniku polsko-rosyjskim.