angielsko-polskie tłumaczenie słowa "which"

EN which angielskie tłumaczenie

which {zaim.}

EN which
volume_up
{zaimek}

which
volume_up
które {zaim.}
Which Member States support the improved Treaty, and which reject it?
Które państwa członkowskie popierają ulepszony Traktat, a które go odrzucają?
Can Member States themselves choose which acts they will implement and which they will not?
Czy państwa członkowskie mogą wybierać, które dokumenty będą wdrażane, a które nie?
Which European Union countries are particularly helpful and which are perhaps less so?
Które państwa Unii Europejskiej są szczególnie przychylne, a które są być może mniej przychylne?
which
volume_up
która {zaim.}
This is a concept which we increasingly draw upon and which is important in our policy.
Jest to koncepcja, którą coraz częściej wykorzystujemy i która jest istotna w naszej polityce.
I would like to compare South Korea, which is this one, with Brazil, which is this one.
Chciałbym porównać Koreę Południową, która jest tutaj, z Brazylią, która jest tutaj.
There's the left half, which is the logical side, and then the right half, which is the intuitive.
Lewą, która jest połową logiczną, i prawą połowę, która jest intuicyjna.
which (też: that, what, who, whom)
volume_up
który {zaim.}
The end result we have before us is a compromise which we are happy to support.
Efektem końcowym, który uzyskaliśmy jest kompromis, który z zadowoleniem popieramy.
Which team in which hospital in which Member State has news to report?
Który zespół w którym szpitalu w którym państwie członkowskim ma coś nowego do przekazania?
And every colony has a name, which is a number, which is painted on a rock.
Każda kolonia ma własny numer, który jest namalowany na kamieniu.
which (też: what, what kind of, what sort of, what kind)
volume_up
jaki {zaim.}
It is the way in which enlightened people communicate with one another and articulate themselves.
Jest to sposób, w jaki oświeceni ludzie komunikują się ze sobą i w jaki się wyrażają.
Which is the easiest and quickest way to solve climate problems?
Jaki jest najprostszy i najszybszy sposób rozwiązania problemów klimatycznych?
Another important objective which the ENP was supposed to achieve is energy security.
Kolejnym ważnym celem, jaki EPS miała zrealizować, jest bezpieczeństwo energetyczne.
which (też: that, who, whom)
volume_up
kto {zaim.}
Price growth, which is disproportionate to an increase in VAT, clearly shows who benefits.
Wzrost cen, nieproporcjonalny do podwyżek VAT, pokazuje wyraźnie, kto korzysta.
Who will then assess which is more and which is less important, and why?
Kto oceni, co jest ważniejsze, a co mniej ważne i dlaczego?
Who decides the list of beneficiary countries and on the basis of which criteria?
Kto podejmuje decyzję w sprawie listy krajów beneficjentów i na podstawie jakich kryteriów?
which (też: what kind of)
volume_up
jakiż {zaim.}
How can we save pensions when the European Union requires the Member States, which are now in deficit, to have balanced their budgets by 2013?
W jakiż to sposób możemy ratować emerytury, gdy Unia Europejska wymaga od państw członkowskich, które mają teraz deficyt, zrównoważenia budżetów do 2013 roku?
which (też: who)
volume_up
któren {zaim.} [arch.]
which (też: who, whom)
For which is greater, he that sitteth at meat, or he that serveth?
Which of these three, thinkest thou, proved neighbor unto him that fell among the robbers?
Któryż tedy z tych trzech zda się tobie bliźnim być onemu, co był wpadł między zbójców?
Which of the two did the will of his father?
Któryż z tych dwóch uczynił wolę ojcowską?

Przykłady użycia - "which" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishDo not use Zerene after the expiry date which is stated on the carton after EXP.
Nie stosować leku Zerene po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku.
EnglishDo not use Sonata after the expiry date which is stated on the carton after EXP.
Nie stosować leku Sonata po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku.
EnglishThere were differences which were quite clear and I think we have to be careful.
Różnice okazały się całkiem oczywiste i uważam, że musimy zachować ostrożność.
EnglishIt was brought to light in the Commission study, which refers to the overlaps.
Informacje te ujawniono w badaniu Komisji dotyczącym nakładania się kompetencji.
EnglishDo not use Naglazyme after the expiry date which is stated on the vial after EXP.
Nie stosować leku Naglazyme po upływie terminu ważności zamieszczonego na fiolce.
EnglishCompetitiveness and cohesion are elements which complement and support one another.
Konkurencyjność i spójność to elementy wzajemnie się dopełniające i wspierające.
EnglishIs that the average standard of living which is used to calculate the poverty line?
Czy za podstawę ustalenia progu ubóstwa ma być przyjęty przeciętny poziom życia?
English. - This is one of the most important issues which needs to be addressed.
na piśmie. - Jest to jeden z najważniejszych problemów wymagających rozwiązania.
EnglishI would like to refer for a while to collective redress, which is very important.
Chciałabym odnieść się na chwilę do roszczeń zbiorowych, co jest bardzo ważne.
EnglishI am opposed to Amendments 7 and 102 which seek to water down the six-day rule.
Jestem przeciwko poprawkom 7 i 102 zmierzającym do złagodzenia reguły sześciu dni.
EnglishThen you had the aftershock of 6.6, which in itself was absolutely devastating.
Następnie były wstrząsy wtórne o sile 6,6 w skali Richtera, całkowicie druzgocące.
EnglishSo will Solvency II, which is Basel's broad equivalent for the insurance sector.
Podobnie jak Solvency II, odpowiednik Basel II dla sektora ubezpieczeniowego.
EnglishThe highest mountain is Ben Nevis in Scotland which reaches a height of 1 344m.
Najwyższym szczytem jest leżący w Szkocji Ben Nevis o wysokości 1 343 m.n.p.m.
EnglishNow the Member States are shying away from this, which is the wrong approach.
Teraz państwa członkowskie wzbraniają się przed tym, co jest podejściem błędnym.
EnglishIt forms part of the Europa portal, which is published by the EU institutions.
Stanowi część portalu Europa – oficjalnego portalu internetowego instytucji UE.
EnglishYou know the regard in which Commissioner Michel holds the Great Lakes region.
Wiedzą państwo, jaką wagę przywiązuje komisarz Michel do regionu Wielkich Jezior.
EnglishBut there is a section of the Patriot Act which refers specifically to finance.
Ale jeden z rozdziałów Patriot Act odwołuje się bezpośrednio do strony finansowej.
EnglishAnd this is exactly what happened which antipsychotic medication for schizophrenia.
Dokładnie tak zdarzyło się w związku z antypsychotycznym lekiem na schizofrenię.
EnglishNovoMix 70 is a biphasic insulin, which contains 70 % soluble insulin aspart.
NovoMix 70 jest dwufazow insulin zawieraj c 70 % rozpuszczalnej insuliny aspart.