Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "which"

 

"which" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-28 z 20872

which {zaimek}

which {zaim.}

które {zaim.}

However, some specific questions have been asked which I should like to answer.

Zadano jednak szereg konkretnych pytań, na które chciałbym udzielić odpowiedzi.

in writing. - (SV) I voted in favour of the report, which is a good one overall.

Głosowałam za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, które jest ogólnie dobre.

These instruments are in the spirit of that agreement, which should be continued.

Omawiane instrumenty są w duchu tamtego porozumienia, które należy kontynuować.

This applies to batteries in particular, which are still the most expensive part.

Dotyczy to w szczególności akumulatorów, które nadal stanowią najdroższą część.

Common side-effects which may affect more than 1 person in 100 are listed below:

Częste działania niepożądane, które mogą występować częściej niż u 1 na 100 osób:

which {zaim.}

która {zaim.}

The second thing which we need to understand clearly is the situation we are in.

Druga rzecz, którą musimy jasno zrozumieć, to sytuacja, w jakiej się znajdujemy.

War is, of course, a difficult thing, which always brings painful consequences.

Wojna jest oczywiście rzeczą trudną, która zawsze przynosi przykre konsekwencje.

How should we care for our planet Earth, which we hold in trust for our children?

Jak powinniśmy dbać o naszą planetę Ziemię, którą zarządzamy dla naszych dzieci?

This laxity has caused a culture of permissiveness which is beyond understanding.

Taki brak stanowczości doprowadził do pobłażliwości, która jest nie do pojęcia.

Ah, the land of the rustling of wings, which is beyond the rivers of Ethiopia;

Biada ziemi, którą zaćmiają skrzydła, która jest przy rzekach ziemi Murzyńskiej

which {zaim.} (też: what number, that, who, whom)

który {zaim.}

This is a sensitive subject to which no sustainable solution has yet been found.

Jest to temat dość delikatny, który nie znalazł do tej pory dobrego rozwiązania.

They failed to carry out such screening, which, in our view, was a requirement.

Nie przeprowadziły wspomnianego przeglądu, który naszym zdaniem stanowił wymóg.

You have become hooked on heroin... which isn't like your ordinary amphetamines.

Jesteś uzależniona od heroiny... który nie jest taka jak jak zwykła amfetamina.

This is definitely a very simple gesture which President Lukashenko could make.

To jest zdecydowanie bardzo prosty gest, który prezydent Łukaszenko może wykonać.

It rapidly developed into the body which fixed goals and priorities for the bloc.

Szybko przekształciła się w organ, który wyznacza ogólne cele i priorytety Unii.

which {zaim.} (też: what kind, what kind of, what sort of, what)

jaki {zaim.}

Your doctor will discuss with you which combination of medicines is best for you.

Lekarz omówi z pacjentem, jaki jest najkorzystniejszy dla pacjenta zestaw leków.

The time must come for peaceful co-existence of the kind which we have in Europe.

Musi nadejść czas pokojowego współistnienia podobny do tego, jaki mamy w Europie.

You have given Parliament dignity through the way in which you have led this House.

Nadał pan Parlamentowi godność dzięki sposobowi, w jaki przewodził pan tej Izbie.

What do you think you need to change about the way in which you go about your work?

Co pańskim zdaniem musi pan zmienić w sposobie, w jaki wykonuje pan swoją pracę?

Another important objective which the ENP was supposed to achieve is energy security.

Kolejnym ważnym celem, jaki EPS miała zrealizować, jest bezpieczeństwo energetyczne.

which {zaim.} (też: who, that, whom)

kto {zaim.}

Who will ultimately define the priorities, and on the basis of which criteria?

Kto będzie ostatecznie ustalał te priorytety i na podstawie jakich kryteriów?

And there arose also a contention among them, which of them was accounted to be greatest.

A wszczął się też spór między nimi o tem, kto by się z nich zdał być większy.

Price growth, which is disproportionate to an increase in VAT, clearly shows who benefits.

Wzrost cen, nieproporcjonalny do podwyżek VAT, pokazuje wyraźnie, kto korzysta.

Who decides the list of beneficiary countries and on the basis of which criteria?

Kto podejmuje decyzję w sprawie listy krajów beneficjentów i na podstawie jakich kryteriów?

This is the bread which cometh down out of heaven, that a man may eat thereof, and not die.

Ten jest on chleb, który z nieba zstępuje; jeźliby go kto jadł, nie umrze.

which {zaim.} (też: who)

któren {zaim.} [arch.]

which {zaim.} (też: what kind of)

jakiż {zaim.}

How can we save pensions when the European Union requires the Member States, which are now in deficit, to have balanced their budgets by 2013?

W jakiż to sposób możemy ratować emerytury, gdy Unia Europejska wymaga od państw członkowskich, które mają teraz deficyt, zrównoważenia budżetów do 2013 roku?

which {zaim.} (też: who, whom)

któryż {zaim.}

And of which of you that is a father shall his son ask a loaf, and he give him a stone?

A któryż jest z was ojciec, którego gdyby prosił syn o chleb, izali mu da kamień?

Which of these three, thinkest thou, proved neighbor unto him that fell among the robbers?

Któryż tedy z tych trzech zda się tobie bliźnim być onemu, co był wpadł między zbójców?

Which of them therefore will love him most?

Powiedz tedy, któryż z nich bardziej go miłować będzie?

Which of the two did the will of his father?

Któryż z tych dwóch uczynił wolę ojcowską?

And what great nation is there, that hath statutes and ordinances so righteous as all this law, which I set before you this day?

Albo któryż naród tak wielki, któryby miał ustawy i sądy tak sprawiedliwe, jako wszystek ten zakon, który ja przedkładam wam dziś?
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"which" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "which" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Do not use ADVATE after the expiry date, which is stated on the label after EXP.

Częstość podawania będzie zależeć od skuteczności leku ADVATE u danego pacjenta.

A few brief answers regarding the gas pipeline which has been mentioned by many.

Kilka krótkich odpowiedzi dotyczących gazociągu, o którym wspomniało wiele osób.

The same concept is already covered by paragraph 199 on which I voted in favour.

To samo zagadnienie jest już ujęte w ust. 199, za przyjęciem którego głosowałem.

Which direction should this reform take, according to the content of our report?

W jakim kierunku powinna zmierzać ta reforma według treści naszego sprawozdania?

Do not use Zerene after the expiry date, which is stated on the carton after EXP.

Nie stosować leku Zerene po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku.

Do not use Sonata after the expiry date, which is stated on the carton after EXP.

Nie stosować leku Sonata po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku.

Do not use Zerene after the expiry date which is stated on the carton after EXP.

Nie stosować leku Zerene po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku.

Do not use Sonata after the expiry date which is stated on the carton after EXP.

Nie stosować leku Sonata po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku.

Do not use Naglazyme after the expiry date which is stated on the vial after EXP.

Nie stosować leku Naglazyme po upływie terminu ważności zamieszczonego na fiolce.

I would think media systems were organizations, which means they should help you.

Myślałem, że systemy medialne są organizacjami, co oznacza, że powinny pomagać.

But if we hope for that which we see not, [then] do we with patience wait for it.

Ale czego nie widzimy, tego się spodziewamy i tego przez cierpliwość oczekujemy.

It killed like 90 percent of the birds, which, for this place, is a lot of birds.

Katastrofa. ~~~ Zginęło 90 procent ptaków. ~~~ Na tych terenach to naprawdę dużo.

First, the insertion of a sunset clause, which the Commission had not proposed.

Po pierwsze, wprowadzenie klauzuli wygaśnięcia, której Komisja nie zaproponowała.

Firstly, it will aim to increase awareness of this problem, which is a big one.

Po pierwsze, będzie mieć na celu zwiększenie świadomości tego ogromnego problemu.

I obtained material which you were all able to read in the secret reading room.

Uzyskałem materiał, z którym wszyscy mogliście zapoznać się w sekretnej czytelni.

I therefore voted against the amendment which aimed to remove these conditions.

Dlatego głosowałem za odrzuceniem poprawki dotyczącej skreślenia tych warunków.

Israel and Palestine can use it as a basis on which to exchange land for peace.

Izrael i Palestyna mogą je wykorzystać jako podstawę do wymiany ziemi za pokój.

Labelling and traceability were really the minimum on which we had taken a stand.

Etykietowanie i identyfikowalność naprawdę stanowiły minimum, którego broniliśmy.

Lastly, there is the matter of financial stability, to which Mr Sarkozy referred.

Na koniec poruszę sprawę stabilności finansowej, o której wspomniał pan Sarkozy.

The application of these rules will have to be monitored, which will not be easy.

Stosowanie tych zasad będzie musiało podlegać monitoringowi, co nie będzie łatwe.
 

Wyniki z forum

"which" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

whereso · wheresoever · wherever · wherewith · wherewithal · whet · whether · whetstone · whew · whey · which · whichever · whiff · whiffletree · while · while-you-wait · whilst · whim · whimpering · whims · whimsey

Więcej w słowniku polsko-rosyjskim.