Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "warning"

 

"warning" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-33 z 388

warning {rzeczownik}

warning {rzecz.} (też: monition, alert)

That may give the debtor warning and it may cause all sorts of complications.

Może to stanowić ostrzeżenie dla dłużnika i poskutkować różnego rodzaju komplikacjami.

There are examples of these in the history of science which should serve as a warning.

W historii nauki istnieją tego przykłady, które powinny służyć za ostrzeżenie.

If a falsified medicine is discovered, it is now possible to send out an early warning.

W razie wykrycia sfałszowanego produktu leczniczego można teraz wysłać ostrzeżenie.

This is the basic warning to prevent further violence against protestors now.

To podstawowe ostrzeżenie mające obecnie zapobiec dalszej przemocy wobec protestujących.

The message from this Parliament is unequivocal and serves as a warning.

Przesłanie Parlamentu jest jednoznaczne i powinno stanowić ostrzeżenie.

warning {rzecz.} (też: attention, observation, notice, note)

uwaga {f.}

Important information about some of the ingredients of Foscan WARNING:

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Foscan UWAGA:

Warning: that may not work.

Uwaga: to może nie działać.

These led to updates of the product information to include class warnings on the risk of CV thrombotic, GI and severe skin reactions with COX-2 selective inhibitors.

Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia bezpieczeństwa dla przewodu pokarmowego oraz układu sercowo- naczyniowego.

In the interest, therefore, of the good of our common future, we should take careful note of the warnings and recommendations which are found in the joint statement of the Polish and German bishops.

Kierując się zatem dobrem naszej wspólnej przyszłości należy zwrócić szczególną uwagę na ostrzeżenia i wskazania, jakie płyną ze wspólnego polsko-niemieckiego oświadczenia biskupów.

warning {przymiotnik}

warning {przym.} (też: admonitory, cautionary, token, premonitory)

ostrzegawczy {przym. m.}

I believe that this is a warning signal not only for Romania but for all of Europe.

Uważam, że jest to sygnał ostrzegawczy nie tylko dla Rumunii, ale dla całej Europy.

It was the first warning shot of the financial crisis to come.

To był pierwszy, ostrzegawczy strzał zapowiadający nadejście kryzysu finansowego.

Obviously we fear that stagnation may go hand in hand with inflation here, and this is a warning bell.

Oczywiście, obawiamy się, że stagnacja może iść w parze z inflacją i to jest dzwonek ostrzegawczy.

By doing so they put at risk all the improvements mentioned, including a special warning text for azo dyes.

W ten sposób narażają oni wszystkie wspomniane postępy, również specjalny tekst ostrzegawczy dla barwników azowych.

Slovakia was a warning sign for me.

Moim zdaniem Słowacja stanowiła sygnał ostrzegawczy.

warning! {wykrzyknik}

warning! {wykrz.} (też: attention!)

  uwaga! {wykrz.}

Important information about some of the ingredients of Foscan WARNING:

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Foscan UWAGA:

Warning: that may not work.

Uwaga: to może nie działać.

These led to updates of the product information to include class warnings on the risk of CV thrombotic, GI and severe skin reactions with COX-2 selective inhibitors.

Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia bezpieczeństwa dla przewodu pokarmowego oraz układu sercowo- naczyniowego.

In the interest, therefore, of the good of our common future, we should take careful note of the warnings and recommendations which are found in the joint statement of the Polish and German bishops.

Kierując się zatem dobrem naszej wspólnej przyszłości należy zwrócić szczególną uwagę na ostrzeżenia i wskazania, jakie płyną ze wspólnego polsko-niemieckiego oświadczenia biskupów.

to warn {czasownik}

ostrzec {czas.}

to warn [warned|warned] {czas.} (też: to forewarn)

uprzedzić (zapowiadać z góry) {czas.}

to warn [warned|warned] {czas.} (też: to alert)

warning (Present participle)

ostrzegający (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)
przestrzec {czas.}
ustrzec {czas.}

to warn [warned|warned] {czas.} (też: to forewarn)

uprzedzać (zapowiadać z góry) {czas. ndk}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "warning":

Synonimy (angielski) dla "warn":

 

Podobne tłumaczenia

"warning" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "warning" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

However, should not the repetition of all those calls be a warning signal to us?

Czy jednak powtarzanie tych apeli nie powinno być dla nas sygnałem ostrzegawczym?

In Nicaragua, we can see a warning example that such kinds of rulers do not change.

W Nikaragui widzimy niepokojący przykład, że tego rodzaju władcy nie zmieniają się.

The warning was not followed by serious measures during the accession negotiations.

Pomimo ostrzeżenia nie powzięto poważnych środków podczas negocjacji akcesyjnych.

We know the warning examples from history of the 'Technical Assistance Offices'.

Mamy bowiem ostrzegające przykłady z przeszłości w postaci "biur pomocy technicznej”.

Serving a final warning to the Maltese authorities is, I believe, an important step.

Uważam, że istotnym krokiem jest udzielenie ostatniego ostrzeżenia władzom maltańskim.

Alcopops, along with other alcohol drinks, should also carry adequate health warnings.

Napoje zawierające alkohol powinny mieć odpowiednie ostrzeżenia zdrowotne.

Addition of a warning for prescribers to consider discontinuation of therapy if during

dołączenie ostrzeżenia dla lekarzy przepisujących lek dotyczącego rozważenia przerwania

The Government ignored the warnings and, by 1992, the cod fishery totally collapsed.

Rząd zignorował ostrzeżenia i do 1992 r. połowy dorsza całkowicie upadły.

We must listen to their warnings, since the proposed directive breaches human rights.

Musimy posłuchać ich ostrzeżeń, ponieważ zaproponowana dyrektywa łamie prawa człowieka.

Addition of a warning for prescribers to exercise caution when prescribing NSAIDs, in

dołączenie ostrzeżenia dla lekarzy przepisujących lek dotyczącego zachowania ostrożności

It should be a warning for companies investing in Russia, as well as for the Commission.

Przestrogą dla firm realizujących inwestycje w Rosji i również przestrogą dla Komisji.

There were forecasts and warnings that there would be a horror tsunami of this kind.

Były bowiem prognozy i ostrzeżenia, że zbliża się takie okropne tsunami.

I would, however, like to give three warnings that I think are important for the future.

Chciałbym jednak wystosować trzy ostrzeżenia, które moją zdaniem są ważne na przyszłość.

We put warnings on coffee cups to tell us that the contents may be hot.

Daje się ostrzeżenia na kubkach do kawy, mówiące, że ich zawartość może sparzyć.

Addition of a warning for patients with a history of any drug allergy.

dolaczenie ostrzezenia dla pacjentów z jakimkolwiek uczuleniem na lek w wywiadzie;

See section 4.4. for Special warnings and special precautions for use.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania, patrz punkt 4. 4.

Strengthening of a warning to highlight that fatal serious skin reactions have now occurred

dołączenie ostrzeżenia w celu podkreślenia, że w związku z zastosowaniem inhibitorów Cox- 2

Strengthening of a warning to highlight that fatal serious skin reactions have now occurred

wzmocnienie ostrzezenia w celu podkreslenia powaznych reakcji skórnych o skutkach

Special Warnings and Special Precautions for Use - " Malignancies ").

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania – „ Nowotwory złośliwe ”).

On our initiative several warning devices have been installed there.

Na nasz wniosek, zainstalowanych zostało tam szereg urządzeń ostrzegających.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

warm-up · warmer · warmhearted · warming · warmly · warmness · warmonger · warmth · warmup · Warner · warning · warnings · warp · warpage · warpath · warped · warrant · warrantable · warrantee · warrantor · warrants

Więcej w słowniku polsko-angielskim.