Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "warning"

 

"warning" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-30 z 440

warning {rzeczownik}

warning {rzecz.} (też: monition)

The dual failures of the Constitution and the Treaty should serve as a warning.

Podwójna porażka konstytucji i traktatu powinny posłużyć jako ostrzeżenie.

I think we can apply that warning to the current situation in the Balkans.

Myślę, że możemy zastosować to ostrzeżenie do obecnej sytuacji na Bałkanach.

That may give the debtor warning and it may cause all sorts of complications.

Może to stanowić ostrzeżenie dla dłużnika i poskutkować różnego rodzaju komplikacjami.

There are examples of these in the history of science which should serve as a warning.

W historii nauki istnieją tego przykłady, które powinny służyć za ostrzeżenie.

If a falsified medicine is discovered, it is now possible to send out an early warning.

W razie wykrycia sfałszowanego produktu leczniczego można teraz wysłać ostrzeżenie.

warning {przymiotnik}

warning {przym.} (też: admonitory, cautionary, token)

ostrzegawczy {przym. m.}

I believe that this is a warning signal not only for Romania but for all of Europe.

Uważam, że jest to sygnał ostrzegawczy nie tylko dla Rumunii, ale dla całej Europy.

It was the first warning shot of the financial crisis to come.

To był pierwszy, ostrzegawczy strzał zapowiadający nadejście kryzysu finansowego.

Obviously we fear that stagnation may go hand in hand with inflation here, and this is a warning bell.

Oczywiście, obawiamy się, że stagnacja może iść w parze z inflacją i to jest dzwonek ostrzegawczy.

By doing so they put at risk all the improvements mentioned, including a special warning text for azo dyes.

W ten sposób narażają oni wszystkie wspomniane postępy, również specjalny tekst ostrzegawczy dla barwników azowych.

Slovakia was a warning sign for me.

Moim zdaniem Słowacja stanowiła sygnał ostrzegawczy.

to warn {czasownik}

ostrzec {czas.}

to warn [warned|warned] {czas.} (też: to forewarn)

uprzedzić (zapowiadać z góry) {czas.}

to warn [warned|warned] {czas.} (też: to alert)

ostrzegać {czas.}
ustrzec {czas.}

to warn [warned|warned] {czas.} (też: to caution)

przestrzec {czas.}

to warn [warned|warned] {czas.} (też: to forewarn)

uprzedzać (zapowiadać z góry) {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "warning":

Synonimy (angielski) dla "warn":

 

Podobne tłumaczenia

"warning" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "warning" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

However, should not the repetition of all those calls be a warning signal to us?

Czy jednak powtarzanie tych apeli nie powinno być dla nas sygnałem ostrzegawczym?

Addition of a warning for prescribers not to discontinue antiplatelet therapies,

dołączenie ostrzeżenia dla lekarzy dotyczącego konieczności kontynuowania leczenia

Is a warning label and time limits for television advertising too much to expect?

Czy etykietka z ostrzeżeniem i ograniczenie czasu reklam to wygórowane oczekiwania?

I give a warning. Well over a year ago we were talking about high commodity prices.

Ostrzegam: ponad rok temu dyskutowaliśmy o wysokich cenach artykułów żywnościowych.

In Nicaragua, we can see a warning example that such kinds of rulers do not change.

W Nikaragui widzimy niepokojący przykład, że tego rodzaju władcy nie zmieniają się.

The warning was not followed by serious measures during the accession negotiations.

Pomimo ostrzeżenia nie powzięto poważnych środków podczas negocjacji akcesyjnych.

The organisations on the ground are warning us of the risk of ethnic conflict.

Miejscowe organizacje ostrzegają nas o ryzyku wybuchu konfliktu etnicznego.

We know the warning examples from history of the 'Technical Assistance Offices'.

Mamy bowiem ostrzegające przykłady z przeszłości w postaci "biur pomocy technicznej”.

There is an early warning system throughout the European Union for contaminated food.

W całej Unii Europejskiej istnieje system wczesnego ostrzegania o skażonej żywności.

Serving a final warning to the Maltese authorities is, I believe, an important step.

Uważam, że istotnym krokiem jest udzielenie ostatniego ostrzeżenia władzom maltańskim.

Addition of a warning for prescribers to consider discontinuation of therapy if during

dołączenie ostrzeżenia dla lekarzy przepisujących lek dotyczącego rozważenia przerwania

The case of Georgia is a warning to us as far as the future of Ukraine is concerned.

Jeżeli chodzi o przyszłość Ukrainy, ostrzeżeniem dla nas powinien być przypadek Gruzji.

Addition of a warning for prescribers to exercise caution when prescribing NSAIDs, in

dołączenie ostrzeżenia dla lekarzy przepisujących lek dotyczącego zachowania ostrożności

It should be a warning for companies investing in Russia, as well as for the Commission.

Przestrogą dla firm realizujących inwestycje w Rosji i również przestrogą dla Komisji.

I would say that the warning lights are all flashing red on the subject.

Powiedziałabym, że w tym temacie wszystkie światła ostrzegawcze migają na czerwono.

We should also strengthen the early warning mechanism and make it more operative.

Powinniśmy również wzmocnić i usprawnić mechanizm wczesnego ostrzegania.

May this fire and its victims be a great cry of warning for the future.

Niech ten pożar i jego ofiary będą wielkim wołaniem i ostrzeżeniem na przyszłość.

We put warnings on coffee cups to tell us that the contents may be hot.

Daje się ostrzeżenia na kubkach do kawy, mówiące, że ich zawartość może sparzyć.

Addition of a warning for patients with a history of any drug allergy.

dolaczenie ostrzezenia dla pacjentów z jakimkolwiek uczuleniem na lek w wywiadzie;

See section 4.4. for Special warnings and special precautions for use.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania, patrz punkt 4. 4.
 

Wyniki z forum

"warning" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

warm-hearted · warm-up · warmer · warmhearted · warming · warmly · warmonger · warmth · warmup · Warner · warning · warnings · warp · warpage · warpath · warped · warrant · warrantee · warrantor · warrants · warranty

Więcej w słowniku polsko-angielskim.