Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to warm"

 

"to warm" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-46 z 689

to warm {czasownik}

to warm [warmed|warmed] {czas.} (też: to heat)

ogrzać {czas. dk}

Warm both unopened vials in your hands to a comfortable temperature (do not exceed 37°C).

Ogrzać w rękach zamknięte fiolki do odpowiedniej temperatury (nie przekraczając 37°C).

When you use the solution, warm it up in your hands before injecting to avoid pain.

Lepiej jest ogrzać roztwór w rękach przed podaniem, aby uniknąć bólu.

When you use the solution, warm it up in your hands before injecting to avoid pain.

Lepiej jest ogrzać lek w rękach przed podaniem, aby uniknąć bólu.

If the solution is cold, warm the syringe between your palms.

Jeśli roztwór jest zimny, ogrzać strzykawkę w dłoniach.

She'd built a little fire to keep warm, right next to the road.

Zrobiła sobie małe ognisko obok drogi, aby się ogrzać.
ocieplić (ogrzać) {czas.}

These substances, we must remind ourselves, also have a global-warming potential.

Musimy pamiętać, że substancje te mogą też przyczyniać się do globalnego ocieplenia.

100 percent of the coral may be wiped out before 2050 because of global warming.

100 procent koralowców może zginąć przed rokiem 2050 z powodu globalnego ocieplenia.

The problem of climate warming is one of the main issues troubling the modern world.

Problem ocieplenia klimatu należy do głównych zagadnień nurtujących współczesny świat.

If you are scared by global warming, wait until we learn about local warming.

Jeśli boicie się globalnego ocieplenia, zaczekajcie, aż opowiem wam o lokalnym ociepleniu.

(RO) European agriculture is frequently blamed as a major source of global warming.

(RO) Europejskie rolnictwo często obwiniane jest jako główne źródło globalnego ocieplenia.

to warm [warmed|warmed] {czas.} (też: to heat, to heat up, to keep warm, to warm up)

grzać {czas. ndk}

to warm [warmed|warmed] {czas.} (też: to heat, to heat up, to warm up)

nagrzewać {czas. ndk}

to warm [warmed|warmed] {czas.} (też: to heat up, to preheat, to heat, to warm up)

nagrzać {czas. dk}
ocieplać (ogrzać) {czas. ndk}

There is no agreement on how we are to effectively limit the further warming of the planet.

Nie ma zgody co do tego, w jaki sposób mamy skutecznie ograniczyć dalsze ocieplanie się planety.

Climatological debates teach us that atmospheric water loss causes further desertification, which in turn is responsible for further climate warming.

Debaty dotyczące zmian klimatycznych uczą nas, że atmosferyczna utrata wody powoduje pustynnienie, które z kolei jest odpowiedzialne za dalsze ocieplanie klimatu.

to warm [warmed|warmed] {czas.} (też: to warm up)

ocieplać się {czas. zwr.}

There is no agreement on how we are to effectively limit the further warming of the planet.

Nie ma zgody co do tego, w jaki sposób mamy skutecznie ograniczyć dalsze ocieplanie się planety.

to warm [warmed|warmed] {czas.} (też: to warm up)

ocieplić się {czas. zwr.}

to warm [warmed|warmed] (up) {czas.} (też: to heat up, to warm up)

wygrzać {czas. dk}

to warm [warmed|warmed] (up) {czas.}

wygrzewać {czas. ndk}

warm {przymiotnik}

warm {przym.} (też: caring, balmy, cordial)

ciepły {przym. m.}

In the civilised heart of Europe, in the 21st century a warm home cannot be treated as a luxury item.

W cywilizowanym sercu Europy w XXI wieku ciepły dom nie może być traktowany jako luksus.

After vaccination a diffusely swollen reaction, which may be warm or painful, develops at the injection site within 4 hours.

W ciągu 4 godzin po szczepieniu, w miejscu wstrzyknięcia rozwija się rozlany, niekiedy ciepły lub bolesny obrzęk.

Perhaps our relations will become warmer in the future.

Być może nasze relacje będą cieplejsze w przyszłości.

Member of the Commission. - Mr President, I should like to thank everyone for warmly welcoming this initiative.

komisarz - Panie Przewodniczący! Pragnę podziękować wszystkim za ciepłe przyjęcie tej inicjatywy.

1998 was the warmest year in living memory.

Rok 1998 był najcieplejszy ze wszystkich, które pamiętamy.

warm {przym.} (też: cardiac, cordial, heart-, hearty)

serdeczny {przym. m.}

They're feeling "warm" at 2,:,9 times the normal level, and so on.

Jest serdeczny 2,9 razy częściej niż zwykle i tak dalej.

on behalf of the ALDE Group. - Madam President, I too offer my warmest congratulations to our rapporteur.

w imieniu grupy ALDE. - Pani przewodnicząca! Ja również chciałabym złożyć najserdeczniejsze gratulacje sprawozdawczyni.

Our warmest thanks, Harald Rømer.

Nasze najserdeczniejsze podziękowania, panie pośle Haraldzie Rømer.

To begin with I must thank Satu Hassi most warmly for all the important work she has done to arrive at the resolution now before us.

Na wstępie muszę złożyć serdeczne podziękowania na ręce Satu Hassi za jej istotną pracę na rzecz rezolucji, którą rozpatrujemy.

My warmest congratulations!

Moje serdeczne gratulacje!
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "warm":

 

Podobne tłumaczenia

"to warm" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to warm" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

As a result, the main emitters of carbon dioxide after warming are the oceans.

W związku z tym głównymi źródłami emisji dwutlenku węgla po ociepleniu są oceany.

(RO) I very warmly welcome the measures put forward by the Commission and Council.

(RO) Z ogromnym zadowoleniem przyjmuję środki zaproponowane przez Komisję i Radę.

Here I should like to mention two of them: global warming and human rights.

Chciałbym tutaj przywołać dwie z nich: globalne ocieplenie i prawa człowieka.

(DE) Mr President, I would like to congratulate you warmly on your speech.

(DE) Panie przewodniczący! Chciałabym panu gorąco pogratulować wystąpienia.

I also want to thank the rapporteurs very warmly for their very good work.

Chciałabym również bardzo serdecznie podziękować sprawozdawcom za ich wspaniałą pracę.

In this spirit, may I thank you once again very warmly for your visit today.

W tym duchu chciałbym jeszcze raz gorąco podziękować za dzisiejszą wizytę.

We have resolved to take the lead worldwide in the fight against global warming.

Postanowiliśmy objąć światowe przywództwo w walce z globalnym ociepleniem.

in writing. - I warmly welcome the approval of the EU-Korea Free Trade Agreement.

na piśmie - Cieszy mnie przyjęcie umowy o wolnym handlu między UE a Koreą.

(DE) Madam President, allow me to extend a warm welcome to Stavros Dimas.

(DE) Pani przewodnicząca! Chciałbym gorąco powitać pana komisarza Stavrosa Dimasa.

Imagine: Many of these problems could be prevented if these babies were just kept warm.

Pomyślcie, aby zapobiec wielu z tych problemów, wystarczy zapewnić noworodkom ciepło.

Let me begin by offering the rapporteur very warm thanks on behalf of my Group.

Chciałbym na początku bardzo serdecznie podziękować sprawozdawcy w imieniu mojej grupy.

Nevertheless, there are signs that Mr Lukashenko is slowly warming to the West.

Mimo to można zaobserwować sygnały, że pan Łukaszenko powoli przekonuje się do Zachodu.

Thoroughly rinse the soap out of the chamber and mouthpiece with warm water.

Upewnić się, że nie pozostały kropelki wody, a następnie zamknąć ustnik.

Mr President, after all these warm words, I am going to put a cat among the pigeons!

Panie przewodniczący! Po tych wszystkich miłych słowach zamierzam włożyć kij w mrowisko.

First-class work by the Commission - I warmly congratulate you and Mr Uusitalo.

Najwyższej klasy praca Komisji - serdecznie gratuluję zarówno pani, jak i panu Uusitalo.

The polluter pays; it is not the poor countries that are responsible for global warming.

Zanieczyszczający płaci; to nie biedne kraje są odpowiedzialne za globalne ocieplenie.

Mr President, ladies and gentlemen, I offer my very warm thanks to the Commissioner.

Panie przewodniczący, panie i panowie! Chciałbym bardzo gorąco podziękować pani komisarz.

How nice it is to have a warm home-spun shirt instead of a threadbare EU overcoat.

Jak miło jest mieć utkaną w domu koszulę zamiast wytartego płaszcza UE!

I would like to extend a warm welcome to this delegation led by Mr El Arbi Ould Sidi Ali.

Chciałbym gorąco przywitać tę delegację, której przewodniczy pan El Arbi Ould Sidi Ali.

Our package should be the proof of our leadership in the battle against global warming.

Nasz pakiet ma być dowodem naszego przewodnictwa w walce z ociepleniem.
 

Wyniki z forum

"to warm" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

wares · warfare · wargame · warhead · warhorse · warily · wariness · warlike · warlock · warlord · warm · warm-blooded · warm-hearted · warm-up · warmer · warmhearted · warming · warmly · warmness · warmonger · warmth

Więcej w słowniku polsko-angielskim.