Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to voice"

 

"to voice" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-28 z 775

to voice {czasownik}

to voice [voiced|voiced] {czas.} (też: to dub)

to voice [voiced|voiced] {czas.} (też: to dub)

voice {rzeczownik}

voice {rzecz.} (też: vote)

głos {m.}

And Jehovah heard the voice of your words, and was wroth, and sware, saying,

I usłyszał Pan głos słów waszych, a rozgniewał się bardzo, i przysiągł, mówiąc:

The CoR is, of course, the voice of regions but it also delivers many EU programmes.

Wyraża on oczywiście głos regionów, ale też realizuje liczne programy unijne.

For if the trumpet give an uncertain voice, who shall prepare himself for war?

Albowiem jeźliby trąba niepewny głos dała, któż się do boju gotować będzie?

And he whipped out his cellphone, dialed the number, and a voice said, "I'm up here."

Wyjął on swój telefon, wybrał numer a jakiś głos powiedział "Jestem tutaj."

The voice of Jehovah shaketh the wilderness; Jehovah shaketh the wilderness of Kadesh.

Na głos Pański z bólem pustynia rodzą; z bólem rodzi na głos Pański pustynai Kades.

voice {rzecz.}

wokal {m.} [pot.]
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "voice":

 

Podobne tłumaczenia

"to voice" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to voice" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Europe must speak clearly with one voice, and loudly in favour of firm measures.

Europa musi opowiadać się jasno, jednym głosem i głośno za stanowczymi środkami.

The European Union needs to speak with one voice on this, firmly and competently.

Unia Europejska musi mówić w tej materii jednym głosem, stanowczo i kompetentnie.

And the unclean spirit, tearing him and crying with a loud voice, came out of him.

Tedy rozdarłszy go duch nieczysty i zawoławszy głosem wielkim, wyszedł z niego.

Speaking with one voice is exactly what we are trying to do in this adventure.

Przemawianie jednym głosem jest dokładnie tym, co chcemy osiągnąć w tej sytuacji.

I am glad that the European Parliament will speak with one voice on this issue.

Cieszę się, że w tej sprawie Parlament Europejski będzie mówił jednym głosem.

My client wants to address you directly so you can hear from his own voice...

Mój klient chce zwrócić się do was bezpośrednio przekazać to własnym głosem...

We need to be ambitious, united with one voice and forging strategic alliances.

Musimy być ambitni, przemawiać jednym głosem i musimy tworzyć strategiczne sojusze.

Some Members have voiced the idea of establishing 'illegal immigrant quotas'.

Niektórzy posłowie zgłaszali pomysł ustanowienia "kwot nielegalnych imigrantów”.

However, the stronger Russia becomes, the more we should speak with one voice.

Jednakże im silniejsza staje się Rosja, tym bardziej powinniśmy mówić jednym głosem.

It seems that it is difficult to voice unadorned criticism of political friends.

Jak się wydaje, trudno jest dać wyraz krytyce wobec politycznych przyjaciół.

For the first time, the European Union spoke with one voice through Baroness Ashton.

Po raz pierwszy Unia Europejska dzięki baronessie Ashton mówiła jednym głosem.

I do not think that Parliament is any less the voice of Europe now than it was then.

Nie uważam, że teraz Parlament jest w mniejszym stopniu głosem Europy niż był wtedy.

They include voice-activated call commands for a total handsfree experience.

Wykorzystują one polecenia głosowe, eliminując w ten sposób konieczność używania rąk.

I would like to add my voice to those who consider this field to be very important.

Przyłączam się do opinii tych, którzy uważają tę dziedzinę za bardzo ważną.

At Council many Member States have also voiced concerns about the proposal.

Na forum Rady wiele państw członkowskich również zgłaszało obawy dotyczące wniosku.

So my own surgeon performed the procedure in a last-ditch attempt to save my voice.

Więc mój własny chirurg przeprowadził zabieg, jako ostatnią deskę ratunku.

One striking lesson certainly is that we must learn to speak with one voice.

Jeden z najważniejszych wniosków jest taki, że musimy nauczyć się mówić jednym głosem.

Finally, as many of my fellow Members have already said, we must speak with one voice.

Wreszcie, jak podkreślało wielu moich kolegów posłów, musimy mówić jednym głosem.

In Libya, will EU representatives voice their disapproval of Mugabe's presence?

Czy przedstawiciele UE będą w Libii wyrażać dezaprobatę dla obecności Roberta Mugabego?

Which hearkeneth not to the voice of charmers, Charming never so wisely.

Jad mają w sobie, jako wężowy, jako jad żmii głuchej, która zatula ucho swoje,
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: spłacalność, płyta ochronna, otwór gwintowany, zasobnik, podajnik

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku angielsko-polskim.