Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "voice"

 

"voice" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 757

voice {rzeczownik}

voice {rzecz.} (też: vote)

głos {m.}

I performed here and there, but as my condition deteriorated, so did my voice.

Występowałam tu i tam, jednak zarówno moja kondycja, jak i głos pogarszały się.

Every voice in society matters, but only a united voice can make a real difference.

Każdy głos w społeczeństwie liczy się, ale tylko wspólny głos może coś zmienić.

He will not cry, nor lift up his voice, nor cause it to be heard in the street.

Nie będzie wołał, ani się będzie wywyższał, ani będzie słyszany na ulicy głos jego.

And Jehovah heard the voice of your words, and was wroth, and sware, saying,

I usłyszał Pan głos słów waszych, a rozgniewał się bardzo, i przysiągł, mówiąc:

claws scrabbling, then her -- her voice hoarse, harsh, hollow, almost only a tone,

skrobiąc pazurami, potem ona - jej głos chropowaty, ostry, pusty prawie tylko półton

voice {rzecz.}

wokal {m.} [pot.]
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "voice":

 

Podobne tłumaczenia

"voice" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "voice" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Europe must speak clearly with one voice, and loudly in favour of firm measures.

Europa musi opowiadać się jasno, jednym głosem i głośno za stanowczymi środkami.

The European Union needs to speak with one voice on this, firmly and competently.

Unia Europejska musi mówić w tej materii jednym głosem, stanowczo i kompetentnie.

And he stood, and blessed all the assembly of Israel with a loud voice, saying,

A stojąc błogosławił wszystkiemu zgromadzeniu Izraelskiemu wielkim głosem, mówiąc:

And the unclean spirit, tearing him and crying with a loud voice, came out of him.

Tedy rozdarłszy go duch nieczysty i zawoławszy głosem wielkim, wyszedł z niego.

Speaking with one voice is exactly what we are trying to do in this adventure.

Przemawianie jednym głosem jest dokładnie tym, co chcemy osiągnąć w tej sytuacji.

My client wants to address you directly so you can hear from his own voice...

Mój klient chce zwrócić się do was bezpośrednio przekazać to własnym głosem...

The nations raged, the kingdoms were moved: He uttered his voice, the earth melted.

Bóg jest w pośrodku jego, nie będzie poruszone;poratuje go Bóg zaraz z poranku.

I am glad that the European Parliament will speak with one voice on this issue.

Cieszę się, że w tej sprawie Parlament Europejski będzie mówił jednym głosem.

We need to be ambitious, united with one voice and forging strategic alliances.

Musimy być ambitni, przemawiać jednym głosem i musimy tworzyć strategiczne sojusze.

However, the stronger Russia becomes, the more we should speak with one voice.

Jednakże im silniejsza staje się Rosja, tym bardziej powinniśmy mówić jednym głosem.

It seems that it is difficult to voice unadorned criticism of political friends.

Jak się wydaje, trudno jest dać wyraz krytyce wobec politycznych przyjaciół.

For the first time, the European Union spoke with one voice through Baroness Ashton.

Po raz pierwszy Unia Europejska dzięki baronessie Ashton mówiła jednym głosem.

I do not think that Parliament is any less the voice of Europe now than it was then.

Nie uważam, że teraz Parlament jest w mniejszym stopniu głosem Europy niż był wtedy.

They include voice-activated call commands for a total handsfree experience.

Wykorzystują one polecenia głosowe, eliminując w ten sposób konieczność używania rąk.

I could hear in his presentation and in his voice his commitment to Europe.

Zarówno w jego słowach, jak i w tonie głosu dało się słyszeć przywiązanie do Europy.

I would like to add my voice to those who consider this field to be very important.

Przyłączam się do opinii tych, którzy uważają tę dziedzinę za bardzo ważną.

But perhaps most important, it's that little voice that says to me, "I am.

Lokuje to, co prawdopodobne, w przyszłości. ~~~ Lewa półkula myśli w języku.

So my own surgeon performed the procedure in a last-ditch attempt to save my voice.

Więc mój własny chirurg przeprowadził zabieg, jako ostatnią deskę ratunku.

One striking lesson certainly is that we must learn to speak with one voice.

Jeden z najważniejszych wniosków jest taki, że musimy nauczyć się mówić jednym głosem.

Finally, as many of my fellow Members have already said, we must speak with one voice.

Wreszcie, jak podkreślało wielu moich kolegów posłów, musimy mówić jednym głosem.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: przywołanie, patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik

Podobne słowa

vocalist · vocalization · vocation · vocational · vociferous · vociferously · vodka · voglio · vogue · voguish · voice · voice-over · voiced · voicemail · voices · void · voile · voivode · voivodeship · voivodship · Vol

Więcej tłumaczeń w słowniku angielsko-polskim.