angielsko-polskie tłumaczenie słowa "viral"

EN viral angielskie tłumaczenie

viral {przym.}

EN viral
volume_up
{przymiotnik}

viral
volume_up
wirusowy {przym. m.}
Ritonavir blocks a viral enzyme called protease, which is involved in the reproduction of HIV.
Rytonawir blokuje wirusowy enzym zwany proteazą, który uczestniczy w reprodukcji wirusa HIV.
And the viral genome I'm showing you right here?
A wirusowy genom, który pokazuję tutaj?
Viral infection Upper respiratory infection
Wysypka Zakażenie wirusowe Zakażenie górnych dróg oddechowych

Przykłady użycia - "viral" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishpost-viral fatigue syndrome
Englishpost-viral fatigue syndrome
EnglishKivexa reduces the amount of HIV in the blood (viral load), and keeps it low.
Kivexa zmniejsza liczbę wirusów HIV we krwi oraz utrzymuje ją na niskim poziomie.
EnglishVirologic response was defined as achieving a confirmed undetectable viral load
Odpowiedź wirusologiczną określono jako uzyskanie potwierdzonego niewykrywalnego miana
EnglishYesterday, Negroponte was talking about viral telecommunications but -- what's a virus?
Wczoraj Negroponte mówił o wirusowej telekomunikacji. ~~~ Ale -- czym jest wirus?
EnglishIt also helps to reduce viral excretion in case of calicivirus infection.
Pomaga ona także zredukować wydalanie wirusów w przypadku zakażenia kaliciwirusem.
EnglishIt also helps to reduce viral excretion in case of calicivirus infection.
Pomaga również zmniejszyć siewstwo wirusa w przypadku zakażenia kaliciwirusem.
EnglishFor each patient, we will be able to do up to 100 different viral loads per patient.
Dla każdego pacjenta będzie można wykonać do 100 różnych prób wirusowych.
EnglishHerpes, viral infection, Nasopharyngitis, Lower respiratory tract infection
zakażenia wirusem opryszczki, zapalenia nosogardła, zakażenia dolnych dróg oddechowych
EnglishThe active substance in Advexin, contusugene ladenovec, is a ‘ viral vector’.
Substancja czynna preparatu Advexin, contusugene ladenovec, jest “ wektorem wirusowym ”.
EnglishAlso, both dosing regimens were effective in reducing the viral load.
Dodatkowe oba schematy dawkowania były skuteczne w zmniejszaniu miana wirusa.
EnglishAnd one last powerful attribute that comedy has as communication is that it's inherently viral.
Ostatnim potężnym atrybutem komedii jako formy komunikacji jest jej zaraźliwość.
EnglishSome patients experienced viral rebound between Week 16 and Week 48.
U niektórych pacjentów nastąpił nawrót wiremii pomiędzy 16. a 48. tygodniem.
Englishgenotype 1 with low viral load (LVL) (≤ 800,000 IU/ mL) at baseline or
genotypem 1, z niskim mianem wirusa przed leczeniem (≤ 800 000 j. m. / ml)
EnglishPatients may be at an increased risk of folliculitis, acne and herpes viral infections.
e Pacjenci mogą być narażeni na zwiększone ryzyko wystąpienia zapalenia mieszków włosowych,
Englishagainst feline viral rhinotracheitis to reduce clinical signs,
przeciwko wirusom zakaźnego wirusowego zapalenia nosa i tchawicy kotów, - w celu
EnglishChanges in viral tropism occur over time in HIV-1 infected patients.
U pacjentów zakażonych HIV- 1 w miarę upływu czasu zachodzą zmiany tropizmu wirusowego.
EnglishIntelence was more effective than placebo at reducing viral load.
Preparat Intelence był bardziej skuteczny w redukcji ilości kopii wirusa od placebo.
EnglishViral load remained < 200 copies/ mL for 48 weeks in all patients.
Osiemnastu pacjentów ukończyło udział w badaniu w 48 tygodniu jego trwania.
Englishfoscarnet, ganciclovir, cidofovir (medicines for viral infections)
foskarnet, gancyklowir, cydofowir (leki stosowane w zakażeniach wirusowych)