Search for the most beautiful word
she-bear
smilingly

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "viral"

 

"viral" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-21 z 317

viral {przymiotnik}

viral {przym.}

wirusowy {przym. m.}

Ritonavir blocks a viral enzyme called protease, which is involved in the reproduction of HIV.

Rytonawir blokuje wirusowy enzym zwany proteazą, który uczestniczy w reprodukcji wirusa HIV.

And the viral genome I'm showing you right here?

A wirusowy genom, który pokazuję tutaj?

Uncommon: dermatitis (including contact, atopic, and diaper rash), heat rash, rubella-like rash ‡, urticaria, viral exanthema, eczema, erythema.

Niezbyt często: zapalenie skóry (w tym kontaktowe, atopowe i pieluszkowe), potówka czerwona, wysypka różyczkopodobna ‡, pokrzywka, wykwit wirusowy, wyprysk, rumień.

So an app that takes a couple of days to write and then spreads virally, that's sort of a shot across the bow to the institution of government.

I dlatego aplikacja, którą można stworzyć w kilka dni, i która potem rozprzestrzenia się wirusowo, to coś w rodzaju strzały ostrzegawczego w kierunku instytucji rządowych.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"viral" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "viral" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Kivexa reduces the amount of HIV in the blood (viral load), and keeps it low.

Kivexa zmniejsza liczbę wirusów HIV we krwi oraz utrzymuje ją na niskim poziomie.

Herpes, viral infection, Nasopharyngitis, Lower respiratory tract infection

zakażenia wirusem opryszczki, zapalenia nosogardła, zakażenia dolnych dróg oddechowych

Virologic response was defined as achieving a confirmed undetectable viral load

Odpowiedź wirusologiczną określono jako uzyskanie potwierdzonego niewykrywalnego miana

It also helps to reduce viral excretion in case of calicivirus infection.

Pomaga również zmniejszyć siewstwo wirusa w przypadku zakażenia kaliciwirusem.

It also helps to reduce viral excretion in case of calicivirus infection.

Pomaga ona także zredukować wydalanie wirusów w przypadku zakażenia kaliciwirusem.

Yesterday, Negroponte was talking about viral telecommunications but -- what's a virus?

Wczoraj Negroponte mówił o wirusowej telekomunikacji. ~~~ Ale -- czym jest wirus?

For each patient, we will be able to do up to 100 different viral loads per patient.

Dla każdego pacjenta będzie można wykonać do 100 różnych prób wirusowych.

The active substance in Advexin, contusugene ladenovec, is a ‘ viral vector’.

Substancja czynna preparatu Advexin, contusugene ladenovec, jest “ wektorem wirusowym ”.

genotype 1 with low viral load (LVL) (≤ 800,000 IU/ mL) at baseline or

genotypem 1, z niskim mianem wirusa przed leczeniem (≤ 800 000 j. m. / ml)

Also, both dosing regimens were effective in reducing the viral load.

Dodatkowe oba schematy dawkowania były skuteczne w zmniejszaniu miana wirusa.

Patients may be at an increased risk of folliculitis, acne and herpes viral infections.

e Pacjenci mogą być narażeni na zwiększone ryzyko wystąpienia zapalenia mieszków włosowych,

Some patients experienced viral rebound between Week 16 and Week 48.

U niektórych pacjentów nastąpił nawrót wiremii pomiędzy 16. a 48. tygodniem.

Changes in viral tropism occur over time in HIV-1 infected patients.

U pacjentów zakażonych HIV- 1 w miarę upływu czasu zachodzą zmiany tropizmu wirusowego.

They are produced and secreted by cells in response to viral infections or various synthetic

pu Interferony są rodziną niskocząsteczkowych białek o masie cząsteczkowej wynoszącej około

foscarnet, ganciclovir, cidofovir (medicines for viral infections)

foskarnet, gancyklowir, cydofowir (leki stosowane w zakażeniach wirusowych)

Viral load remained < 200 copies/ mL for 48 weeks in all patients.

Osiemnastu pacjentów ukończyło udział w badaniu w 48 tygodniu jego trwania.

Intelence was more effective than placebo at reducing viral load.

Preparat Intelence był bardziej skuteczny w redukcji ilości kopii wirusa od placebo.

Isentress was more effective than placebo in reducing viral load.

Preparat Isentress był skuteczniejszy niż placebo pod względem zmniejszania miana wirusa.

Combivir was effective at reducing viral loads and allowing CD4 cell counts to rise.

Preparat Combivir skutecznie zmniejszał miano wirusa i umożliwiał wzrost liczby limfocytów CD4.

The added value of retesting for this feature in inactivated viral vaccines is extremely small.

Na podstawie aktualnych wymagań oraz odpowiednich wytycznych w sprawie bezpieczeństwa (np.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

violinist · violist · violoncellist · violoncello · viorst · VIP · viper · viperish · Vir · virago · viral · Virgin · virginal · Virginia · virginity · Virgo · virgule · viridian · virile · virility · virtual

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik angielsko-polski.