Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "vehicle"

 

"vehicle" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 351

vehicle {rzeczownik}

vehicle {rzecz.}

pojazd {m.}

We have a fully autonomous vehicle that can drive into urban environments.

Mamy w pełni autonomiczny pojazd potrafiący poruszać się w ruchu miejskim.

But the vehicle itself is going to be a very, very controlled environment.

Ale sam pojazd będzie funkcjonował w bardzo kontrolowanym środowisku.

It is therefore that much more important the vehicle be in faultless condition.

Dlatego tym ważniejsze jest to, aby pojazd był w nienagannym stanie.

No, provided the vehicle has a valid roadworthiness certificate.

Nie, pod warunkiem że pojazd ma ważny certyfikat stwierdzający zdatność do ruchu drogowego.

We flew the first vehicle for the international press ~~~ in 1965, when I really got it started.

Pierwszy pojazd oblataliśmy dla prasy międzynarodowej w 1965, kiedy rozpocząłem pracę.

vehicle {rzecz.}

vehikuł {m.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "vehicle":

 

Podobne tłumaczenia

"vehicle" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "vehicle" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Hydrogen fuel cells are one of the promising experimental vehicle drive systems.

Wodorowe ogniwa paliwowe są jednym z obiecujących systemów napędowych pojazdu.

For all this potential, there remains the problem of replacing the vehicle fleet.

Pomimo tak wielkiego potencjału istnieje jeszcze problem wymiany pojazdów na nowe.

I think the Quartet is a really important vehicle, but it is not everything.

Uważam, że kwartet jest istotnie bardzo ważnym narzędziem, ale to nie wszystko.

Women, Commissioner, are the main vehicle for peace and reconstruction in a country.

Kobiety, panie komisarzu, stanowią niejako główny nośnik pokoju i odbudowy w kraju.

Last November, the Commission established a specialised investment vehicle.

W listopadzie ubiegłego roku Komisja ustanowiła specjalny instrument inwestycyjny.

In fact, this land is designated for recreational all-terrain vehicle use.

To syberyjska actinobacteria, która liczy sobie od 400 000 do 600 000 lat.

Such a certification system must cover the entire chain, i.e. from field to vehicle.

Taki system certyfikacji musi objąć cały łańcuch, tj. od pola do pojazdów.

Indeed, smaller European cities are already being choked by vehicle traffic.

Mniejsze europejskie miasta są w istocie zablokowane przez ruch pojazdów.

The law recognises that a second-hand vehicle may not be completely fault-free.

Prawo dopuszcza możliwość posiadania pewnych wad przez samochody używane.

And they mandated that their new vehicles would be flex-fuel compatible, right?

Przegłosowali też, że nowe samochody będą jeździły zarówno za benzynę, jak i na etanol.

It is not intended that the suspension be further diluted with water or other vehicles.

Nie zaleca się dalszego rozcieńczania zawiesiny wodą lub innymi roztworami.

As we all know, the motor vehicle sector is and remains a challenge in the negotiations.

Jak wszyscy wiemy, sektor motoryzacyjny stanowi w procesie negocjacyjnym wyzwanie.

This additional cost is likely to average three or four cents per vehicle per kilometre.

Ten dodatkowy koszt może wynosić średnio trzy lub cztery centy od pojazdu za kilometr.

The intravenous vehicle, SBECD, is haemodialysed with a clearance of 55 ml/ min.

Substancja pomocnicza postaci dożylnej SBECD jest hemodializowana z klirensem 55 ml/ min.

Maybe some urban youths did mischief to his vehicle during that time frame.

Może właśnie wtedy, jacyś miejscowi chuligani uszkodzili jego samochód.

The vehicle industry is going to undergo a major transformation, which has already begun.

Przemysł motoryzacyjny czekają diametralne przeobrażenia, które już się rozpoczęły.

A harmonised labelling system for vehicle tyres in the EU is problematic, however.

Jednak zharmonizowany system oznakowania opon w UE jest problematyczny.

(Video) Test Pilot: Until the vehicle flies, 75 percent of your risk is that first flight.

(Wideo) Pilot: Dopóki samolot lata, 75 procent ryzyka to ten pierwszy lot.

As far as technology goes, electric vehicle technology already exists.

Odnośnie do technologii, technologia pojazdów elektrycznych już istnieje.

It has been mentioned that maritime transport is the vehicle for 80% of the world's trade.

Powiedziano już tu, że transport morski jest siłą motoryczną 80 % światowego handlu.
 

Wyniki z forum

"vehicle" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna

Podobne słowa

vegetables · vegetal · vegetarian · vegetarianism · vegetation · veggie · veggies · vehemence · vehement · vehemently · vehicle · vehicles · vehicular · veil · veiled · vein · veined · veinlet · veins · veiny · Vel

Więcej w słowniku polsko-niemieckim.