Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "vehicle"

 

"vehicle" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-26 z 469

vehicle {rzeczownik}

vehicle {rzecz.}

pojazd {m.}

But the vehicle itself is going to be a very, very controlled environment.

Ale sam pojazd będzie funkcjonował w bardzo kontrolowanym środowisku.

It is therefore that much more important the vehicle be in faultless condition.

Dlatego tym ważniejsze jest to, aby pojazd był w nienagannym stanie.

No, provided the vehicle has a valid roadworthiness certificate.

Nie, pod warunkiem że pojazd ma ważny certyfikat stwierdzający zdatność do ruchu drogowego.

We flew the first vehicle for the international press ~~~ in 1965, when I really got it started.

Pierwszy pojazd oblataliśmy dla prasy międzynarodowej w 1965, kiedy rozpocząłem pracę.

Still not a practical vehicle during all of this, but moving in the right direction, we believe.

Nie był to wtedy zbyt praktyczny pojazd, ale uważaliśmy, że zmierzamy w dobrym kierunku.

vehicle {rzecz.}

vehikuł {m.}

vehicle {rzecz.} [mot.]

środek lokomocji {m.} [mot.]
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "vehicle":

 

Podobne tłumaczenia

"vehicle" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "vehicle" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

I think the Quartet is a really important vehicle, but it is not everything.

Uważam, że kwartet jest istotnie bardzo ważnym narzędziem, ale to nie wszystko.

Last November, the Commission established a specialised investment vehicle.

W listopadzie ubiegłego roku Komisja ustanowiła specjalny instrument inwestycyjny.

Each year some two million goods vehicles pass through the centre of the town.

Rocznie przejeżdża przez centrum tego miasta blisko 2 miliony samochodów ciężarowych.

Electric vehicles compensate for this irregularity through their own special features.

Pojazdy elektryczne kompensują tę nieregularność dzięki własnym szczególnym cechom.

The law recognises that a second-hand vehicle may not be completely fault-free.

Prawo dopuszcza możliwość posiadania pewnych wad przez samochody używane.

It is not intended that the suspension be further diluted with water or other vehicles.

Nie zaleca się dalszego rozcieńczania zawiesiny wodą lub innymi roztworami.

And they mandated that their new vehicles would be flex-fuel compatible, right?

Przegłosowali też, że nowe samochody będą jeździły zarówno za benzynę, jak i na etanol.

It also states that specialised vehicles are generally not included in its scope.

Zawiera również zapis wykluczający z jej zakresu pojazdy specjalistyczne.

As we all know, the motor vehicle sector is and remains a challenge in the negotiations.

Jak wszyscy wiemy, sektor motoryzacyjny stanowi w procesie negocjacyjnym wyzwanie.

There is only one way to get the commercial vehicles market going again.

Istnieje tylko jeden sposób na ponowne rozruszanie rynku samochodów dostawczych.

The goods vehicles drive into congestion, 80% of which is made up of cars.

Pojazdy ciężarowe utykają w korkach, które są w 80% spowodowane przez samochody osobowe.

The intravenous vehicle, SBECD, is haemodialysed with a clearance of 55 ml/ min.

Substancja pomocnicza postaci dożylnej SBECD jest hemodializowana z klirensem 55 ml/ min.

A harmonised labelling system for vehicle tyres in the EU is problematic, however.

Jednak zharmonizowany system oznakowania opon w UE jest problematyczny.

Maybe some urban youths did mischief to his vehicle during that time frame.

Może właśnie wtedy, jacyś miejscowi chuligani uszkodzili jego samochód.

The vehicle industry is going to undergo a major transformation, which has already begun.

Przemysł motoryzacyjny czekają diametralne przeobrażenia, które już się rozpoczęły.

The charging of heavy goods vehicles for the use of certain infrastructures (

Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (

Congestion is caused by all vehicles and, especially, by a defective infrastructure.

Zatory są powodowane przez wszystkie pojazdy, a szczególnie przez wadliwą infrastrukturę.

The main vehicle for funding EU research is a series of framework programmes.

Głównym narzędziem finansowania badań naukowych w ramach UE jest seria programów ramowych.

It has been mentioned that maritime transport is the vehicle for 80% of the world's trade.

Powiedziano już tu, że transport morski jest siłą motoryczną 80 % światowego handlu.

Will the Commission be prepared to extend it to private vehicles also?

Czy Komisja będzie przygotowana do rozszerzenia go także na prywatne pojazdy?
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

vegetal · vegetarian · vegetarianism · vegetation · vegetative · veggie · veggies · vehemence · vehement · vehemently · vehicle · vehicles · vehicular · veil · veiled · vein · veined · veinlet · veins · veiny · Vel

Więcej w słowniku polsko-niemieckim.