angielsko-polskie tłumaczenie słowa "variety"

EN variety angielskie tłumaczenie

variety {rzecz.}

EN variety
play_circle_outline
{rzeczownik}

variety (też: alternation, distraction, strain, turnaround)
Today's best variety is tomorrow's lunch for insects or pests or disease.
Dzisiejsza najlepsza odmiana jutro pada łupem owadów, szkodników czy chorób.
variety (też: miscellany)
I believe that we should highlight the variety of protective and useful functions provided by the forests and not take a one-sided approach.
Uważam, że powinniśmy podkreślić rozmaitość ochronnych i użytecznych funkcji spełnianych przez lasy i nie stosować jednostronnego podejścia.

Synonimy (angielski) dla "variety":

variety

Przykłady użycia - "variety" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI would like to try again to show that there are a variety of dimensions here.
Chciałbym jeszcze raz spróbować pokazać, że nasz projekt jest wielowymiarowy.
EnglishTwenty-seven national elections take place in a variety of different situations.
Dwadzieścia siedem wyborów krajowych odbywa się w ramach bardzo zróżnicowanych sytuacji.
EnglishErythropoietin receptors may be expressed on the surface of a variety of tumour cells.
dla erytropoetyny mogą znajdować się na powierzchni różnych komórek nowotworowych.
Englishis receptors may be expressed on the surface of a variety of tumour cells.
dla erytropoetyny mogą znajdować się na powierzchni różnych komórek nowotworowych.
EnglishGoogle Wallet offers a variety of promotions for users throughout the year.
Przez cały rok usługa Portfel Google oferuje różne promocje dla użytkowników.
EnglishWe kill billions of animals for meat, for skins and for a variety of economic needs.
Dla mięsa, dla skór, dla rozmaitych potrzeb gospodarczych zabijamy miliardy zwierząt.
EnglishThe initial experience gained over the past two months gives rise to a variety of doubts.
Pierwsze zebrane doświadczenia z minionych dwóch miesięcy budzą różne wątpliwości.
EnglishI should now like to discuss a variety of subjects, the first of which is agriculture.
Chciałbym teraz omówić szereg tematów, z których pierwszym jest rolnictwo.
EnglishRegarding this issue, we have heard a variety of opinions based on a variety of arguments.
W tej sprawie słyszeliśmy różne opinie wyrażane na podstawie rozmaitych argumentów.
EnglishI am thinking of a variety of crises which require cooperation and solidarity.
Mam na myśli różne kryzysy, które wymagają współpracy i solidarności.
EnglishIn this way we will ensure that every student can participate in a variety of sports.
W ten sposób każdemu uczącemu się zapewnimy uczestniczenie w różnych dyscyplinach sportu.
EnglishErythropoietin receptors may be expressed on the surface of a variety of tumour cells.
Receptory erytropoetynowe mogą ulegać ekspresji na powierzchniach komórek różnych guzów.
EnglishErythropoietin receptors may be expressed on the surface of a variety of tumour cells.
Receptory erytropoetyny mogą występować na powierzchni komórek wielu różnych nowotworów.
English. - (DE) For a variety of reasons, I have voted in favour of the Gualtieri report.
Z różnych przyczyn zagłosowałam za przyjęciem sprawozdania pana posła Gualtieriego.
EnglishAs we are all aware, 2009 was an extraordinary year for a variety of reasons.
Jak wszyscy wiemy, rok 2009 był rokiem niezwykłym z różnych powodów.
Englishdexamethasone (a corticosteroid used in a variety of conditions such as inflammation and
deksametazonu (kortykosteroid stosowany w leczeniu wielu stanów chorobowych, takich jak
EnglishAnd so, in fact, he actually set about doing a variety of things.
Dlatego też Tesla postanowił stworzyć kilka rzeczy związanych z tym zagadnieniem.
EnglishThis causes a variety of effects, including liver disease and damage to the nervous system.
Powoduje to różne konsekwencje, w tym choroby wątroby i uszkodzenie układu nerwowego.
English. - Today we voted on a variety of resolutions and amendments.
na piśmie. - Dzisiaj głosowaliśmy nad różnymi rezolucjami i poprawkami.
EnglishErythropoietin receptors may be expressed on the surface of a variety of tumour cells.
Receptory erytropoetyny mogą ulegać ekspresji na powierzchni różnych komórek nowotworowych.