Search for the most beautiful word
serialization
Cretan

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "variety"

 

"variety" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 338

variety {rzeczownik}

variety {rzecz.} (też: alternation, strain, variant, turnaround)

odmiana {f.}

Today's best variety is tomorrow's lunch for insects or pests or disease.

Dzisiejsza najlepsza odmiana jutro pada łupem owadów, szkodników czy chorób.

Sometimes in rice we found incredible increases in yield when you mix different varieties of rice side by side.

Czasami w uprawch ryżu znajdujemy ogromny wzrost wydajności w polu kiedy zmieszamy różne odmiany ryżu obok siebie.

It can take several years for such approval to take place whilst, meanwhile, new GM maize varieties are being adopted by farms in America all the time.

Udzielanie takiego zezwolenia może trwać kilka lat, podczas gdy amerykańskie gospodarstwa cały czas wprowadzają u siebie coraz to nowe odmiany zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy.

I believe that it is vital to focus on European honey, which is gradually being replaced by other varieties of poorer quality that do not fulfil the criteria for production in the EU.

Trzeba koniecznie zwrócić uwagę na miód wyprodukowany w Europie, który jest stopniowo wypierany przez inne, gorszej jakości odmiany, niespełniające kryteriów produkcji w UE.

After immense pressure on this subject, the EU Commission has approved four more varieties of GM maize that they regard as a safe contaminant.

Po ogromnych naciskach w związku z tą kwestią Komisja UE zatwierdziła cztery dalsze odmiany zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy, uznając obciążające je zanieczyszczenia za bezpieczne.

variety {rzecz.} (też: miscellany)

I believe that we should highlight the variety of protective and useful functions provided by the forests and not take a one-sided approach.

Uważam, że powinniśmy podkreślić rozmaitość ochronnych i użytecznych funkcji spełnianych przez lasy i nie stosować jednostronnego podejścia.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "variety":

 

Podobne tłumaczenia

"variety" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "variety" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

I would like to try again to show that there are a variety of dimensions here.

Chciałbym jeszcze raz spróbować pokazać, że nasz projekt jest wielowymiarowy.

The use of agricultural varieties specific to given regions must be promoted.

Należy wspierać stosowanie odmian rolniczych charakterystycznych dla danego regionu.

Google Wallet offers a variety of promotions for users throughout the year.

Przez cały rok usługa Portfel Google oferuje różne promocje dla użytkowników.

We kill billions of animals for meat, for skins and for a variety of economic needs.

Dla mięsa, dla skór, dla rozmaitych potrzeb gospodarczych zabijamy miliardy zwierząt.

They have a sturdy design, and the corded varieties feature a durable cord.

Mają solidną konstrukcję, a wersje przewodowe są wyposażone w wytrzymały przewód.

is receptors may be expressed on the surface of a variety of tumour cells.

dla erytropoetyny mogą znajdować się na powierzchni różnych komórek nowotworowych.

Erythropoietin receptors may be expressed on the surface of a variety of tumour cells.

dla erytropoetyny mogą znajdować się na powierzchni różnych komórek nowotworowych.

I should now like to discuss a variety of subjects, the first of which is agriculture.

Chciałbym teraz omówić szereg tematów, z których pierwszym jest rolnictwo.

Erythropoietin receptors may be expressed on the surface of a variety of tumour cells.

Receptory erytropoetynowe mogą ulegać ekspresji na powierzchniach komórek różnych guzów.

Erythropoietin receptors may be expressed on the surface of a variety of tumour cells.

Receptory erytropoetyny mogą występować na powierzchni komórek wielu różnych nowotworów.

dexamethasone (a corticosteroid used in a variety of conditions such as inflammation and

deksametazonu (kortykosteroid stosowany w leczeniu wielu stanów chorobowych, takich jak

Twenty-seven national elections take place in a variety of different situations.

Dwadzieścia siedem wyborów krajowych odbywa się w ramach bardzo zróżnicowanych sytuacji.

In this way we will ensure that every student can participate in a variety of sports.

W ten sposób każdemu uczącemu się zapewnimy uczestniczenie w różnych dyscyplinach sportu.

in writing. - Today we voted on a variety of resolutions and amendments.

na piśmie. - Dzisiaj głosowaliśmy nad różnymi rezolucjami i poprawkami.

The initial experience gained over the past two months gives rise to a variety of doubts.

Pierwsze zebrane doświadczenia z minionych dwóch miesięcy budzą różne wątpliwości.

Regarding this issue, we have heard a variety of opinions based on a variety of arguments.

W tej sprawie słyszeliśmy różne opinie wyrażane na podstawie rozmaitych argumentów.

The system is administered by the Community Plant Variety Office (CPVO).

Systemem tym zarządza Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO).

Erythropoietin receptors may be expressed on the surface of a variety of tumour cells.

Receptory erytropoetyny mogą ulegać ekspresji na powierzchni różnych komórek nowotworowych.

Erythropoietin receptors may be expressed on the surface of a variety of tumour cells.

Receptory erytropoetyny mogą występować na powierzchni wielu różnych komórek nowotworowych.

Erythropoietin receptors may be expressed on the surface of a variety of tumour cells. du

Erytropoetyny są czynnikami wzrostu przede wszystkim stymulującymi produkcję erytrocytów. y
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

variation · variations · varicella · varicocele · varicose · varicosity · varied · variegate · variegated · varietal · variety · variogram · variola · various · variously · varlet · varmint · Varna · varnish · varsity · varying

Więcej tłumaczeń zawiera słownik niemiecko-polski.