angielsko-polskie tłumaczenie słowa "variety"

EN variety angielskie tłumaczenie

variety {rzecz.}

EN variety
volume_up
{rzeczownik}

variety (też: alternation, distraction, strain, turnaround)
Today's best variety is tomorrow's lunch for insects or pests or disease.
Dzisiejsza najlepsza odmiana jutro pada łupem owadów, szkodników czy chorób.
If these traces are not from an EU-authorised variety, the cargo is not allowed to unload.
Jeżeli te ślady nie będą pochodzić z odmiany zatwierdzonej przez UE, to transportu nie będzie można rozładować.
So in an apple orchard, for instance, you'll have rows of 10 apples of one variety, and then you have another apple tree that's a different type of pollen.
W sadzie, jeśli mamy 10 rzędów jabłoni jednej odmiany, a potem inną jabłoń, to jest to inny rodzaj pyłku.
variety (też: miscellany)
I believe that we should highlight the variety of protective and useful functions provided by the forests and not take a one-sided approach.
Uważam, że powinniśmy podkreślić rozmaitość ochronnych i użytecznych funkcji spełnianych przez lasy i nie stosować jednostronnego podejścia.

Synonimy (angielski) dla "variety":

variety

Przykłady użycia - "variety" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI would like to try again to show that there are a variety of dimensions here.
Chciałbym jeszcze raz spróbować pokazać, że nasz projekt jest wielowymiarowy.
EnglishTwenty-seven national elections take place in a variety of different situations.
Dwadzieścia siedem wyborów krajowych odbywa się w ramach bardzo zróżnicowanych sytuacji.
EnglishErythropoietin receptors may be expressed on the surface of a variety of tumour cells.
dla erytropoetyny mogą znajdować się na powierzchni różnych komórek nowotworowych.
Englishis receptors may be expressed on the surface of a variety of tumour cells.
dla erytropoetyny mogą znajdować się na powierzchni różnych komórek nowotworowych.
EnglishGoogle Wallet offers a variety of promotions for users throughout the year.
Przez cały rok usługa Portfel Google oferuje różne promocje dla użytkowników.
EnglishWe kill billions of animals for meat, for skins and for a variety of economic needs.
Dla mięsa, dla skór, dla rozmaitych potrzeb gospodarczych zabijamy miliardy zwierząt.
EnglishThe initial experience gained over the past two months gives rise to a variety of doubts.
Pierwsze zebrane doświadczenia z minionych dwóch miesięcy budzą różne wątpliwości.
EnglishI should now like to discuss a variety of subjects, the first of which is agriculture.
Chciałbym teraz omówić szereg tematów, z których pierwszym jest rolnictwo.
EnglishRegarding this issue, we have heard a variety of opinions based on a variety of arguments.
W tej sprawie słyszeliśmy różne opinie wyrażane na podstawie rozmaitych argumentów.
EnglishI am thinking of a variety of crises which require cooperation and solidarity.
Mam na myśli różne kryzysy, które wymagają współpracy i solidarności.
EnglishIn this way we will ensure that every student can participate in a variety of sports.
W ten sposób każdemu uczącemu się zapewnimy uczestniczenie w różnych dyscyplinach sportu.
EnglishErythropoietin receptors may be expressed on the surface of a variety of tumour cells.
Receptory erytropoetynowe mogą ulegać ekspresji na powierzchniach komórek różnych guzów.
EnglishErythropoietin receptors may be expressed on the surface of a variety of tumour cells.
Receptory erytropoetyny mogą występować na powierzchni komórek wielu różnych nowotworów.
English. - (DE) For a variety of reasons, I have voted in favour of the Gualtieri report.
Z różnych przyczyn zagłosowałam za przyjęciem sprawozdania pana posła Gualtieriego.
EnglishAs we are all aware, 2009 was an extraordinary year for a variety of reasons.
Jak wszyscy wiemy, rok 2009 był rokiem niezwykłym z różnych powodów.
Englishdexamethasone (a corticosteroid used in a variety of conditions such as inflammation and
deksametazonu (kortykosteroid stosowany w leczeniu wielu stanów chorobowych, takich jak
EnglishAnd so, in fact, he actually set about doing a variety of things.
Dlatego też Tesla postanowił stworzyć kilka rzeczy związanych z tym zagadnieniem.
EnglishThis causes a variety of effects, including liver disease and damage to the nervous system.
Powoduje to różne konsekwencje, w tym choroby wątroby i uszkodzenie układu nerwowego.
English. - Today we voted on a variety of resolutions and amendments.
na piśmie. - Dzisiaj głosowaliśmy nad różnymi rezolucjami i poprawkami.
EnglishErythropoietin receptors may be expressed on the surface of a variety of tumour cells.
Receptory erytropoetyny mogą ulegać ekspresji na powierzchni różnych komórek nowotworowych.