Top Language Lovers 2016

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "validation"

 

"validation" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-31 z 40

validation {rzeczownik}

validation {rzecz.} (też: justification, substantiation)

validation {rzecz.} [komp.]

weryfikacja {f.} [komp.]

validation {rzecz.}

validation {rzecz.} [prawn.]

konwalidacja {f.} [prawn.]

validation {rzecz.}

walidacja {f.}

This test was carried out again between 2 and 5 March, and the final assessment and validation of the second set of tests took place on 6 April.

Test ten został przeprowadzony ponownie w dniach 2-5 marca, a ostateczna ocena i walidacja drugiego testu odbyła się 6 kwietnia.

valid {przymiotnik}

valid {przym.} (też: important, significant, consequential, meaningful)

ważny {przym. m.}

Nonetheless customers were told they needed a valid ticket to board the train.

Niemniej jednak konsumentom mówiono, że muszą oni mieć w pociągu ważny bilet na pokładzie.

This certificate is valid from 10 days until 10 years after the first dose of vaccine.

Taki certyfikat jest ważny od 10. dnia po szczepieniu do 10 lat po pierwszej dawce szczepionki.

The certificate of compliance is valid throughout the European Community.

Certyfikat zgodności jest ważny w całej Wspólnocie Europejskiej.

No, provided the vehicle has a valid roadworthiness certificate.

Nie, pod warunkiem że pojazd ma ważny certyfikat stwierdzający zdatność do ruchu drogowego.

You understood that we feel that the mandate is no longer valid.

Zrozumieli panowie, że naszym zdaniem przedmiotowy mandat nie jest już ważny.

valid {przym.}

aktualny (ważny) {przym. m.}

They are still just as valid today and the best response to them is a united Europe.

Ten głos jest dziś wciąż tak samo aktualny, a najlepszą odpowiedzią na niego jest zjednoczona Europa.

valid {przym.} (też: legally valid, legal, unappealable)

prawomocny {przym. m.}

valid {przym.} (też: normal, right, correct, as prescribed)

prawidłowy {przym. m.}

Anyone can set up a website pretending to be another site, but only the real site possesses a valid security certificate for the URL you’re trying to reach.

Dowolna osoba może skonfigurować witrynę udającą inną witrynę, jednak tylko prawdziwa witryna ma prawidłowy certyfikat zabezpieczeń dotyczący URL-a, który chcesz odwiedzić.

valid {przym.} (też: legit, proven, verified, safe)

sprawdzony {przym. m.}

valid {przym.} (też: aboveboard, legal, lawful, validated)

legalny {przym. m.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "validation":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "validation" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Note: Data validation doesn't support boolean operators.

Oto operacje oferowane przez funkcję sprawdzania poprawności danych:

"A strict data validation on the spreadsheet prevented the response from being submitted.

Poproś właściciela o usunięcie funkcji sprawdzania poprawności danych z tego arkusza i spróbuj ponownie”.

Control of these metals can be achieved either through process validation or release test.

Kontrolę metali można osiągnąć przez walidację procesu lub badanie przed dopuszczeniem produktu do obrotu.

Follow these steps to start using data validation:

Uwaga: wartości logiczne nie są obsługiwane podczas sprawdzania poprawności danych.

Please ask the form owner to remove any conflicting strict data validations from the spreadsheet and try again."

Ten komunikat o błędzie może zostać wyświetlony po przesłaniu odpowiedzi do opublikowanego formularza.

This agreement was awaiting validation and was put to the vote in the European legislative assembly.

Umowa ta czekała na zatwierdzenie i została poddana pod głosowanie na forum europejskiego zgromadzenia prawodawczego.

If you'd like to remove validation from the entire worksheet, select the whole sheet by clicking the upper left corner of the sheet.

Aby usunąć funkcję sprawdzania poprawności danych, po prostu zaznacz zakres komórek i kliknij przycisk Usuń sprawdzanie poprawności.

Or, you know, again, validation.

To kwestia wiarygodności.

Using data validation

Używanie funkcji sprawdzania poprawności danych

There are two options for in-cell dropdown lists: validation against a range and custom lists.

Dla list rozwijanych w komórkach są dostępne dwie opcje: sprawdzanie poprawności na podstawie zakresu i na podstawie list niestandardowych.

It is imperative that the validation of alternative and non-animal tests be speeded up and simplified.

Konieczne jest przyspieszenie oraz uproszczenie walidacji alternatywnych metod badań oraz takich, które nie obejmują testów na zwierzętach.

You can create dropdown lists in individual cells using the data validation tool in Google spreadsheets.

Za pomocą narzędzia do sprawdzania poprawności danych możesz tworzyć listy rozwijane w pojedynczych komórkach arkuszy kalkulacyjnych Google.

* Needs to be included as release test or controlled through process validation if above limit of quantitation

* Należy uwzględnić w badaniu dopuszczenia produktu do obrotu lub kontroli przez proces walidacji, jeśli powyżej progu oznaczenia ilościowego.

To remove data validation, simply select the range of cells and click Remove validation.

Dzięki linkowi Resetuj, który pojawia się podczas edytowania tekstu pomocy, możesz upewnić się, że tekst zostanie automatycznie wygenerowany. ~~~

Things that I can relate to: validators, or anything that tells me somebody else has approved this, or there's outside validation.

Chcę wiedzieć o rzeczach, na których mogę się oprzeć: opinie znawców, jakiś dowód że ktoś to popiera. ~~~ Potwierdzenie może pochodzić z zewnątrz.

Data validation helps you control what data you and your collaborators enter in your spreadsheets. ~~~ Here's what you can do with data validation:

Sprawdzanie poprawności danych ułatwia kontrolowanie danych wprowadzanych przez Ciebie i Twoich współpracowników do arkuszy kalkulacyjnych.

I want to make the point that what we're giving girls, I think, through this effort, is a kind of validation, a sense of being seen.

Chcę wyraźnie zaznaczyć, że to, co dajemy dziewczynkom poprzez ten wysiłek, jest rodzajem potwierdzenia, zapewnieniem im poczucia bycia widzianymi.

You can edit the help text manually, but if you update your validation criteria after editing the help text, the tip won't get automatically updated.

Aby rozpocząć używanie funkcji sprawdzania poprawności danych, wykonaj następujące kroki: ~~~ ~~~

Up to now, diplomatic efforts by the international community have come to nought, despite the validation of the election result by the United Nations.

Dotychczasowe wysiłki dyplomatyczne podejmowane przez wspólnotę międzynarodową zakończyły się fiaskiem, mimo że ONZ potwierdziła wynik wyborów.

I want to know validation, that you're telling me not just what you're telling me, but that somebody else -- or something else out there -- says this makes sense.

Cokolwiek, chcę jakiegoś potwierdzenia, że nie tylko mi coś tam opowiadasz, ale że ktoś, lub coś, dowodzi, że to ma sens.
 

Wyniki z forum

"validation" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: związek polityczny, wspólnota polityczna, ciachać, rąbać, ciąć

Podobne słowa

valediction · valedictorian · valence · valentine · valerian · valet · valetudinarian · valiant · valid · validated · validation · validity · valise · vallecula · valleculae · Valletta · valley · valleys · valliant · valor · valorization

Dalsze tłumaczenia oferuje angielsko-polski słownik bab.la.