Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to vacuum"

 

"to vacuum" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-31 z 48

to vacuum {czasownik}

to vacuum {czas.} (też: to dust)

vacuum {rzeczownik}

vacuum {rzecz.} (też: vacuum cleaner)

odkurzacz {m.}

This was truly, truly an early-adopter product -- (Laughter) the 1905 Skinner Vacuum.

To była wersja beta-- śmiech ten odkurzacz Skinnera model 1905 r.

This is the first vacuum cleaner, the 1905 Skinner Vacuum, from the Hoover Company.

To pierwszy odkurzacz - model Skinner z 1905 r. firmy Hoover.

Okay, Mrs. Schirmir has a vacuum cleaner, Albert, that sucks up fear.

No dobrze, pani Schirmir ma odkurzacz, wsysa nim cały strach.

vacuum {rzecz.} (też: void)

próżnia {f.}

There is, therefore, a vacuum between Europe's past and Europe's future.'

Istnieje zatem próżnia pomiędzy przeszłością a przyszłością Europy”.

It is important, as Mrs Comi also said, that no legal vacuum arises.

Tak jak powiedziała również pani poseł Comi, ważne jest, aby nie powstała prawna próżnia.

Nanotechnology is being allowed to develop in what is in effect a legal vacuum.

Pozwala się na rozwój nanotechnologii w warunkach, które faktycznie można nazwać próżnią prawną.

There is a total vacuum of creative capital in Bertie County.

W kreatywnym kapitale hrabstwa Bertie jest ogromna próżnia.

I am concerned about the leadership vacuum arising as a result in crucial European policy areas.

Martwi mnie próżnia w kierownictwie najważniejszych dla Europy obszarów politycznych, która jest tego skutkiem.

vacuum {rzecz.} (też: desert, abandoned and uncultivated area, blank, emptiness)

pustka {f.}

vacuum {rzecz.} [techn.] (też: subpressure, negative pressure, vacuum pressure)

podciśnienie {n.} [techn.]

The vacuum will draw the solvent into the BeneFIX vial.

Podciśnienie spowoduje przemieszczenie rozpuszczalnika do fiolki z lekiem BeneFIX.

vacuum {przymiotnik}

vacuum (attr.) {przym.} (też: pressure)

próżniowy {przym. m.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "vacuum":

 

Podobne tłumaczenia

"to vacuum" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to vacuum" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Postponing it would create a vacuum and would weaken both the Commission and Europe.

Jej odsunięcie stworzyłoby próżnię i osłabiłoby zarówno Komisję, jak i Europę.

Today, these powers are completely non-existent and thus create an extremely serious vacuum.

Dzisiaj te uprawnienia nie istnieją, co z kolei wytworzyło bardzo niebezpieczną próżnię.

Commissioner Reding, the measure under approval may not be perfect, but it plugs a legislative vacuum.

Być może akt prawny, który mamy zatwierdzić, nie jest idealny, ale wypełnia próżnię legislacyjną.

(Laughter) That's the strong anthropic principle of vacuuming.

(Śmiech) Jest to przykład zasady antropicznej odkurzania.

The power as well as the security vacuum must be filled.

Należy wypełnić próżnię zarówno w sferze władzy, jak i bezpieczeństwa.

For example, I get people to dress up their vacuum cleaners.

Na przykład, przekonuję ludzi do ubierania odkurzaczy.

China has moved in to fill the economic vacuum created by the West's sanctions and is reaping the benefits.

Chiny wypełniły próżnię gospodarczą stworzoną przez sankcje nałożone przez Zachód i czerpią z tego korzyści.

Once the vacuum is broken, remove the vial stopper while holding the vial upright to prevent loss of product.

Po rozszczelnieniu usunąć korek, trzymając fiolkę pionowo, aby nie wysypać leku Osigraft.

(Laughter) Yeah, at least it is now possible to do some vacuuming.

(Śmiech) Tak, przynajmniej teraz da się poodkurzać.

Once the vacuum is broken, remove the vial stopper while holding the vial upright to prevent loss of Osigraft.

Po rozszczelnieniu usunąć korek, trzymając fiolkę pionowo, aby nie wysypać preparatu Osigraft.

Once the vacuums are broken, remove the vial stoppers while holding the vials upright to prevent loss of contents.

Po rozszczelnieniu wyjąć korek z każdej fiolki; trzymać fiolki pionowo, aby nie wysypać zawartości.

And that was the end of the shrinking of vacuum tubes, but it was not the end of the exponential growth of computing.

I to był koniec miniaturyzacji lamp elektronowych.

Hold all three elements together and wait until all the water has been drawn into the powder vial by the vacuum.

Trzymać wszystkie trzy elementy połączone do czasu, gdy cała woda zostanie wciągnięta przez próżnię do fiolki z proszkiem.

A clamshell's hard. ~~~ There's no vacuums.

Jej muszla jest również bardzo mocna.

They were using vacuum tubes, very narrow, sloppy techniques to get actually binary behavior out of these radio vacuum tubes.

Oni używali lamp próżniowych – bardzo ograniczonej i kiepskiej technologii – – żeby przy ich zastosowaniu uzyskać urządzenie binarne.

We have done nothing to move into the vacuum and buy goods produced in Georgia to ensure that the country is able to function.

My nie zrobiliśmy nic, aby wejść w to miejsce i kupować towary produkowane w Gruzji, by zapewnić możliwość funkcjonowania tego kraju.

The approach so far has bestowed a vacuum on us, which has resulted in waves of migration, human rights violations and great poverty.

Podejście to jak dotąd nic nam nie dało, spowodowało fale migracji, łamanie praw człowieka i ogromną biedę.

It also used vacuum tubes.

Używał lamp elektronowych.

Didn't she vacuum a lot?

Nie wessała wszystkiego?

But then he vacuumed her.

Ale potem on wessał ją.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

vaccine · vacillant · vacillating · vacillation · vacuity · vacuole · vacuoles · vacuous · vacuousness · vacutainer · vacuum · VAD · Vaduz · vagabond · vagaries · vagary · vagina · vaginal · vaginally · vaginectomy · vagrancy

Więcej w słowniku angielsko-polskim.