Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "vacuum"

 

"vacuum" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-28 z 72

vacuum {rzeczownik}

vacuum {rzecz.} (też: vacuum cleaner)

odkurzacz {m.}

How do you divide a vacuum cleaner and a washing machine if there is no agreement?

W jaki sposób podzielić odkurzacz i zmywarkę, jeżeli nie uda się dojść do porozumienia?

This was truly, truly an early-adopter product -- (Laughter) the 1905 Skinner Vacuum.

To była wersja beta-- śmiech ten odkurzacz Skinnera model 1905 r.

This is the first vacuum cleaner, the 1905 Skinner Vacuum, from the Hoover Company.

To pierwszy odkurzacz - model Skinner z 1905 r. firmy Hoover.

Okay, Mrs. Schirmir has a vacuum cleaner, Albert, that sucks up fear.

No dobrze, pani Schirmir ma odkurzacz, wsysa nim cały strach.

vacuum {rzecz.} (też: void)

próżnia {f.}

There is, therefore, a vacuum between Europe's past and Europe's future.'

Istnieje zatem próżnia pomiędzy przeszłością a przyszłością Europy”.

It is important, as Mrs Comi also said, that no legal vacuum arises.

Tak jak powiedziała również pani poseł Comi, ważne jest, aby nie powstała prawna próżnia.

Nanotechnology is being allowed to develop in what is in effect a legal vacuum.

Pozwala się na rozwój nanotechnologii w warunkach, które faktycznie można nazwać próżnią prawną.

There is a total vacuum of creative capital in Bertie County.

W kreatywnym kapitale hrabstwa Bertie jest ogromna próżnia.

I am concerned about the leadership vacuum arising as a result in crucial European policy areas.

Martwi mnie próżnia w kierownictwie najważniejszych dla Europy obszarów politycznych, która jest tego skutkiem.

vacuum {rzecz.} (też: desert, abandoned and uncultivated area, blank, emptiness)

pustka {f.}

vacuum {rzecz.} [techn.] (też: subpressure, negative pressure, vacuum pressure)

podciśnienie {n.} [techn.]

The vacuum will draw the solvent into the BeneFIX vial.

Podciśnienie spowoduje przemieszczenie rozpuszczalnika do fiolki z lekiem BeneFIX.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "vacuum":

 

Podobne tłumaczenia

"vacuum" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "vacuum" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The other ingredient is vacuum dried bovine collagen, (1 g of powder in a vial).

Inny składnik leku to suszony próżniowo bydlęcy kolagen, (1 g proszku w fiolce).

Couldn't you make that from 300? It's got a vacuum-formed, carbon-nylon pan.

Czemu nie robić ich z 300 części? ~~~ Jest formowany próżniowo z węglu i nylonu.

Postponing it would create a vacuum and would weaken both the Commission and Europe.

Jej odsunięcie stworzyłoby próżnię i osłabiłoby zarówno Komisję, jak i Europę.

In 1950s they were shrinking vacuum tubes, making them smaller and smaller.

Od 1950 roku zmniejszano lampy elektronowe, uzyskując coraz mniejsze i mniejsze.

In recent years the negative consequences of this vacuum have become more apparent.

W ostatnich latach negatywne skutki tej próżni stały się bardziej widoczne.

All the institutions agreed that this would be the case so as to avoid any legal vacuum.

Wszystkie instytucje zgodziły się, że w ten sposób można uniknąć próżni prawnej.

In the power vacuum which arises in times of lawlessness, there is no control.

W próżni władzy, jaka powstaje w okresach bezprawia, brakuje kontroli.

Today, these powers are completely non-existent and thus create an extremely serious vacuum.

Dzisiaj te uprawnienia nie istnieją, co z kolei wytworzyło bardzo niebezpieczną próżnię.

One final point: the European Commission's monopoly on initiative does not exist in a vacuum.

I ostatni punkt: monopol Komisji Europejskiej na inicjatywę nie istnieje w próżni.

Of course, we do not debate these things in a political vacuum.

Jasne jest, że nie debatujemy nad tymi zagadnieniami w politycznej próżni.

We are here to close this gap, this vacuum, in the protection.

Jesteśmy tu po to, by załatać tę dziurę, tę pustkę w ochronie.

Parliament's approach, then, has not been defined in a vacuum, where we are cut off from the world.

Określając swoje podejście, Parlament nie działał zatem w próżni, w odcięciu od świata.

We cannot allow counterfeiters to benefit from a legal vacuum, thereby endangering patients' health.

Nie możemy pozwolić fałszerzom na korzystanie z próżni prawnej i narażanie zdrowia pacjentów.

Commissioner Reding, the measure under approval may not be perfect, but it plugs a legislative vacuum.

Być może akt prawny, który mamy zatwierdzić, nie jest idealny, ale wypełnia próżnię legislacyjną.

(Laughter) That's the strong anthropic principle of vacuuming.

(Śmiech) Jest to przykład zasady antropicznej odkurzania.

Thus, it is within our capabilities to fix this human rights vacuum within the EU, but we must act now.

Tak więc do nas należy wypełnienie tej próżni w UE, ale musimy działać teraz.

The power as well as the security vacuum must be filled.

Należy wypełnić próżnię zarówno w sferze władzy, jak i bezpieczeństwa.

Without this feedback we are doomed to work in a vacuum.

Bez tego typu informacji zwrotnych jesteśmy skazani na pracę w próżni.

Creation and innovation cannot be evaluated in a vacuum.

Kreatywność i innowacja nie mogą być oceniane w próżni.

For example, I get people to dress up their vacuum cleaners.

Na przykład, przekonuję ludzi do ubierania odkurzaczy.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

vacations · vaccination · vaccinator · vaccine · vacillating · vacillation · vacuity · vacuole · vacuoles · vacuous · vacuum · VAD · Vaduz · vagabond · vagaries · vagary · vagina · vaginal · vaginally · vagrancy · vagrant

Więcej w słowniku angielsko-polskim.