Search for the most beautiful word
whimsy
paranormal

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "username"

 

"username" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-21 z 23

username {rzeczownik}

username {rzecz.} [komp.] (też: screenname, user name)

nazwa użytkownika {f.} [komp.]

Because this Google Account is tied to your AdWords account, your Gmail username is appearing in the header of your AdWords account.

Ponieważ to konto Google jest powiązane z Twoim kontem AdWords, nazwa użytkownika usługi Gmail jest wyświetlana w nagłówku konta AdWords.

After performing options I or II, your Gmail username won't be associated with your AdWords account, and you'll be able to sign in with your original AdWords login.

Po wykonaniu czynności I lub II Twoja nazwa użytkownika usługi Gmail nie będzie powiązana z kontem AdWords i będzie można zalogować się za pomocą pierwotnego loginu konta AdWords.

However, if you don't want your Gmail username appearing in your AdWords account, you might want to consider separating your Gmail login from your AdWords account to enhance your security.

Jeśli jednak nie chcesz, aby Twoja nazwa użytkownika usługi Gmail pojawiała się na koncie AdWords, możesz rozdzielić login konta Gmail i konto AdWords w celu zwiększenia bezpieczeństwa.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "username" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Google Chrome can save your usernames and passwords for different websites.

Google Chrome może zapisywać Twoje nazwy użytkownika i hasła używane w różnych witrynach.

In the notifications, collaborators will see the usernames of people who have made changes.

W powiadomieniach współpracownicy zobaczą nazwy użytkowników, którzy wprowadzili zmiany.

In the notifications, collaborators will see the usernames of people who have made changes.

Ponadto możesz określić częstotliwość otrzymywania takich powiadomień.

Visit the Gmail Help Center for additional username recovery tips.

Centrum pomocy Gmaila zawiera dodatkowe porady związane z odzyskiwaniem nazw użytkowników.

You'll need to re-enter your username and password when you return to Google Mail.

W momencie powrotu do Google Maila konieczne będzie ponowne wpisanie nazwy użytkownika i hasła.

To send mail from a different Google Mail username, you'll first need to sign up for that address.

Funkcja dostosowywania adresu nadawcy działa tylko wtedy, gdy masz już inne konto z innym adresem.

If multiple people need to use your AdWords account, don't just share the same username and password.

Zamiast tego musisz utworzyć na koncie AdWords osobne profile użytkownika.

So I asked for people's usernames and passwords to be sent to me.

Poprosiłem ludzi, aby przesłali mi ich dane.

If Google Mail accepted your username, you'll now see a captcha (letters in a distorted picture).

Jeśli Google Mail zaakceptuje Twoją nazwę użytkownika, zobaczysz obrazek captcha – obrazek ze zniekształconymi literami.

If Google Mail accepted your username, you'll now see a captcha (letters in a distorted picture).

Jeśli Google Mail zaakceptuje Twoją nazwę użytkownika, zobaczysz obrazek captcha - obrazek ze zniekształconymi literami.

Did Google Mail accept your username?

Czy Google Mail zaakceptował Twoją nazwę użytkownika?

Recipients of your survey will see a message at the top of the form explaining that their username will be collected automatically.

Adresaci ankiety zobaczą u góry formularza komunikat o automatycznym gromadzeniu ich nazw użytkowników.

username' when you create the form.

osób odpowiadających”.

Here are a few ways you might recognize these messages:They ask you to provide your username and password or other personal information (e.g.

Nawet jeśli wydają się pochodzić z wiarygodnego źródła lub zawierają wyglądającą profesjonalnie stronę internetową, należy zachować ostrożność.

Include any dots (.) that you used in the username during the Google Mail address creation process, but do not use any spaces or '@' signs.

Uwzględnij wszystkie kropki (.) użyte w nazwie użytkownika podczas tworzenia adresu konta Google Mail, ale nie wstawiaj żadnych spacji ani znaków „@”.

If you've registered more than one Google Mail username, you can use the multiple sign-in feature to use two accounts at once.

Jeśli zarejestrujesz więcej niż jedną nazwę użytkownika Google Maila, możesz za pomocą funkcji wielokrotnego logowania korzystać z dwóch kont jednocześnie.

Include any dots (.) that you used in the username during the Google Mail address set-up process, but do not use any spaces or '@' signs.

Uwzględnij wszystkie kropki (.) użyte w nazwie użytkownika podczas konfigurowania adresu konta Google Mail, ale nie wstawiaj żadnych spacji ani znaków ,,@".

If you've already configured the alternate address, your message will be sent from:otheraddress@domain.com, sender:username@googlemail.com,

Jeśli niestandardowy adres nadawcy został już skonfigurowany w interfejsie internetowym, wiadomości będą wysyłane w następujący sposób: „od: inny_adres@domena.com,

To answer your secret question, do not attempt to sign in to Google Mail for 24 hours and then enter your username on the Password Assistance Page.

Aby odpowiedzieć na tajne pytanie, nie próbuj logować się do Google Maila przez 24 godziny, a następnie wprowadź nazwę użytkownika na stronie pomocy dotyczącej haseł.

Please note that spaces, hyphens, and underscores aren't valid characters in Google Mail usernames, and all usernames must be at least six characters long.

Pamiętaj, że spacje, łączniki i podkreślenia nie są akceptowane w nazwach użytkowników Google Maila oraz że nazwy użytkowników muszą składać się z co najmniej 6 znaków.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

useability · useable · used · useful · usefulness · useless · user · user-defined · user-friendly · user-made · username · users · uses · usher · usherette · using · USN · uspokajająco · USSR · usual · usually

Więcej tłumaczeń zawiera słownik angielsko-polski.