Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "used to"

Wyniki dla "to". Nie znaleziono wyników dla"used-to".
 

"used to" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-26 z 3096

to {przyimek}

to {przyim.} (też: at, from, of, till)

do {przyim.}

This provision refers explicitly and exclusively to complaints before the Court.

Przepis ten odnosi się jednoznacznie wyłącznie do skarg wnoszonych do Trybunału.

Yet I wish to make three comments following your speech, Commissioner Georgieva.

Chciałbym jednak przedstawić trzy uwagi do wystąpienia pani komisarz Georgievej.

Capital is required for this purpose and SMEs must be given easier access to it.

Niezbędny jest w tym celu kapitał i MŚP muszą zyskać łatwiejszy dostęp do niego.

Firstly, it gives temporary protection to all displaced people who reach the EU.

Po pierwsze, tymczasową ochronę wszystkim osobom wysiedlonym, które dotrą do UE.

For this we need facilities, however, and we also need to change the curriculum.

Do tego potrzebne są jednak odpowiednie urządzenia, jak również zmiana programu.

to {przyim.} (też: behind, after, for, pro)

za {przyim.}

All of us in this Chamber have the political responsibility to make this happen.

Każdy z nas w tej Izbie jest politycznie odpowiedzialny za to, by tak się stało.

I would like to thank you for the discussion and for the backing of Parliament.

Chciałbym podziękować państwu za dyskusję i za poparcie okazane przez Parlament.

I therefore voted against the amendment which aimed to remove these conditions.

Dlatego głosowałem za odrzuceniem poprawki dotyczącej skreślenia tych warunków.

I naturally voted for the accession of Romania and Bulgaria to the Schengen area.

Oczywiście głosowałam za przystąpieniem Rumunii i Bułgarii do obszaru Schengen.

I would like to thank the rapporteur, Mr Leinen, for the report he has submitted.

Chciałabym podziękować Panu Posłowi Leinenowi za sprawozdanie, które przedstawił.

to {przyim.} (też: at, toward, towards, unto)

ku {przyim.}

Reforms should look to the future and make the lives of ordinary people easier.

Reformy powinny być skierowane ku przyszłości i ułatwiać życie zwykłym ludziom.

However, to my surprise, I discovered that dictatorships do not crumble so easily.

Jednak, ku mojemu zdziwieniu, okazało się, że dyktatury tak łatwo nie upadają.

There are no signs for the time being that the price increase will come to an end.

Na dzień dzisiejszy nic nie wskazuje na to, że wzrosty cen mają się ku końcowi.

We will make the road from violent activities into politics harder to travel.

Drogę od przemocy ku rozwiązaniom politycznym uczynimy trudniejszą do przebycia.

One third of cases were settled amicably to the satisfaction of the complainant.

Jedną trzecią spraw załatwiono polubownie ku zadowoleniu składających skargi.

to {spójnik}

to {spójn.} (też: in order to, for, that, so that)

aby {spójn.}

We want interconnectors to be extended in order to permit cross-border exchange.

Chcemy rozwoju połączeń międzysieciowych, aby umożliwić wymianę transgraniczną.

We need to introduce a labelling requirement for meat to enable its traceability.

Musimy ustanowić wymogi oznakowania mięsa, aby zapewnić jego identyfikowalność.

We call for emphasis to be placed on the training of everyone in key positions.

Chcemy, aby przywiązywano wagę do szkolenia kadr zajmujących kluczowe stanowiska.

However, we would have liked to see the labelling of chemicals in category five.

Wolelibyśmy jednak, aby znakowanie chemikaliów znajdowało się w piątej kategorii.

And if you want to enter flow from control, you have to increase the challenges.

Aby przejść z obszaru kontroli do przepływu, potrzeba zwiększyć poziom trudności.

to {spójn.} (też: in order to)

dla {spójn.}

We plan to increase assistance to the outside without conditionality on reforms.

Planujemy zwiększyć pomoc dla krajów zewnętrznych, nie warunkując jej reformami.

It was important to me for very specific tasks, too, to be listed in the report.

Dla mnie ważne było uwzględnienie w sprawozdaniu także bardzo konkretnych zadań.

We need to look at what adds value for the European Union and European taxpayers.

Musimy patrzeć na korzyści dla Unii Europejskiej i dla europejskich podatników.

The development of the common security and defence policy is a threat to peace.

Rozwój wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony stanowi zagrożenie dla pokoju.

These questions were put to and answered by a European consumer advice service.

Odpowiedzi na poniższe pytania udzieliło europejskie biuro porad dla konsumentów.

used {przymiotnik}

used {przym.} (też: hand-me-down, second-hand)

używany {przym. m.}

It has been used to signal early warning in advance of weather-related disasters.

Jest używany jako system wczesnego ostrzegania przed kataklizmami pogodowymi.

Depleted uranium continues to be used in theatres of war, whether rural or urban.

Zubożony uran nadal jest używany na polach walk - na obszarach wiejskich i miejskich.

The Penfill that is being used or about to be used is not to be kept in a refrigerator.

Wkładu Penfill, który jest używany lub ma być używany, nie przechowywać w lodówce.

The first is the need to reconsider the much-used concept of rule of law.

Pierwsza, to konieczność zwracania uwagi na używany często termin "rządy prawa”.

It's used by all different bacteria and it's the language of interspecies communication.

Jest on używany przez wszelkie bakterie i jest to język międzygatunkowy.
Nie do końca to, czego szukasz? Poinformuj nas, że brakuje tłumaczenia hasła "used to".
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "used":

 

Podobne tłumaczenia

"used to" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "used to" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Even in Newfoundland where we used to catch cod, we now have a jellyfish fishery.

Nawet w Nowej Fundlandii, gdzie niegdyś poławiano dorsze, łowi się teraz meduzy.

Sector and budget support operations are used to promote the agreed reform agenda.

Wspieraniu uzgodnionego programu reform służą działania sektorowe i budżetowe.

It's being used in Uganda to give some psychological help to ex-child soldiers.

W Ugandzie program wspomaga psychologicznie dzieci, które walczyły jako żołnierze.

Trabectedin must not be used in patients with CPK > 2.5 ULN (see section 4.2).

Nie wolno stosować trabektedyny u pacjentów z CK > 2, 5 GGN (patrz punkt 4. 2).

There remain numerous questions regarding the methodology to be used in each case.

Pozostaje wiele pytań dotyczących metodologii wykorzystywanej w każdym przypadku.

It should not be used in patients who have an active infection of the meninges.

Preparatu nie należy stosować u pacjentów z czynnym zakażeniem opon mózgowych.

For this reason it is used to treat patients with essential thrombocythaemia.

Z tego względu jest stosowany w leczeniu pacjentów z nadpłytkowością samoistną.

omeprazol, lansoprazol or cimetidine, used to prevent and to treat stomach ulcers

omeprazol, lanzoprazol lub cymetydyna stosowanych w zapobieganiu i leczeniu choroby

My sister's ex-boyfriend, he lives in the Valley... he used to go out with one.

Były chłopak mojej siostry, mieszka w Dolinie... kiedyś chodził z taka jedną.

We used to think that the theory of the universe could be divided into two parts.

Kiedyś myśleliśmy, że teoria wszechświata może być podzielona na dwie części.

Bicalutamide is an oral anti-androgen used in the management of prostate cancer.

Bikalutamid jest doustnym antyandrogenem stosowanym w leczeniu raka prostaty.

Rebetol oral solution is used in combination with interferon alfa-2b for injection.

Lek Rebetol roztwór doustny stosuje się w skojarzeniu z interferonem alfa- 2b.

And because they used my own cells to build this bladder, it's going to be with me.

Pęcherz był zrobiony z moich własnych komórek, więc nie miałem żadnych powikłań.

Take your other HIV medicines used in combination with PREZISTA and ritonavir as

Przyjmować inne leki przeciwko wirusowi HIV w skojarzeniu z lekiem PREZISTA i

Abraxane should not be used in patients who have severe problems with their liver.

Preparatu Abraxane nie należy stosować u pacjentek z ciężką niewydolnością wątroby.

CHAMPIX is a a non-nicotine medicine which is used to help you stop smoking.

CHAMPIX to niezawierający nikotyny lek wspomagający zaprzestanie palenia tytoniu.

Your e-mail address and the language version used to access the Your Europe website.

Twój adres e-mail oraz język, w którym przeglądasz strony serwisu Twoja Europa.

Prac-tic is used to treat and to prevent tick and flea infestations in dogs.

Preparat stosuje się w leczeniu i przeciwdziałaniu inwazji kleszczy i pcheł u psów.

These medicines are used to prevent and treat a wide variety of fungal infections.

Lek ten stosowany jest w zapobieganiu i leczeniu wielu rodzajów zakażeń grzybiczych.

Noxafil can be used to treat the following types of fungal infections in adults:

Noxafil może być stosowany w leczeniu następujących zakażeń grzybiczych u dorosłych:
 

Wyniki z forum

"used to" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: niegotowe, moduł zależny, superprojekt, konflikt scalania, scal

Podobne słowa

USA · usability · usable · usage · USB · USB-Stick · use · useability · useable · used · used-to · useful · usefulness · useless · user · user-defined · user-friendly · username · users · uses · usher

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także rosyjsko-polski słownik bab.la.