Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "upon"

 

"upon" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-26 z 1115

upon {przyimek}

upon {przyim.} (też: at, for, on, on (a surface))

na {przyim.}

His seed shall be mighty upon earth: The generation of the upright shall be blessed.

Możne będzie na ziemi nasienie jego; rodzina szczerych błogosławiona będzie.

I have proposed the creation of a committee of wise men to reflect upon the future.

Zaproponowałem stworzenie komisji mądrych ludzi zorientowanej na przyszłość.

He is chastened also with pain upon his bed, And with continual strife in his bones;

Każe go też boleścią na łożu jego, a we wszystkich kościach jego ciężką niemocą.

Because he hath covered his face with his fatness, And gathered fat upon his loins;

Bo okrył twarz swą tłustością swoją, a fałdów mu się naczyniło na słabiźnie.

So Honey Bee Network builds upon the resource in which poor people are rich.

Stąd Pszczela Sieć opiera się na tych zasobach, w które biedni ludzie są bogaci.

upon {przyim.} (też: on, about, concerning, at)

  o {przyim.}

Only in this way can the future status of Nagorno-Karabakh be decided upon.

Tylko w ten sposób będzie możliwe zadecydowanie o przyszłym statusie Górnego Karabachu.

Europe is being called upon to play a leading role in the Mediterranean.

Apeluje się do Europy o podjęcie wiodącej roli w regionie śródziemnomorskim.

And in the fourth watch of the night he came unto them, walking upon the sea.

Lecz o czwartej straży nocnej szedł do nich Jezus, chodząc po morzu.

I made a covenant with mine eyes; How then should I look upon a virgin?

Uczyniłem przymierze z oczyma swemi, abym nie pomyślał o pannie.

Upon educating myself a little further about plastics, I actually realized this was a bad thing.

Ostatnio dowiedziałam się o Wielkiej Pacyficznej Plamie Śmieci i wirze.

upon {przyim.} (też: against, opposed to, opposite, counter)

przeciw {przyim.}

This is the purpose that is purposed upon the whole earth; and this is the hand that is stretched out upon all the nations.

Tać jest rada uradzona przeciw onej wszystkiej ziemi; a tać jest ręka wyciągniona przeciwko tym wszystkim narodom.

(BG) I voted against the resolution on extremism because it is the fruit of that hatred it is called upon to condemn.

(BG) Głosowałem przeciw rezolucji w sprawie ekstremizmu, ponieważ jest ona owocem nienawiści, do której potępiania sama nawołuje.

And David said unto him, Thy blood be upon thy head; for thy mouth hath testified against thee, saying, I have slain Jehovah's anointed.

I rzekł do niego Dawid: Krew twoja na głowę tweję: bo usta twoje świadczyły przeciw tobie, mówiąc: Jam zabił pomazańca Pańskiego.

And the fear of Jehovah fell upon all the kingdoms of the lands that were round about Judah, so that they made no war against Jehoshaphat.

Przetoż przyszedł strach Pański na wszystkie królestwa ziemi, które były około Judy, i nie śmieli walczyć przeciw Jozafatowi.

Therefore, upon re-administration of Opgenra, a risk of developing autoimmunity towards the endogenous BMP proteins may exist.

Zatem po ponownym rozpoczęciu stosowania produktu Opgenra może wystąpić ryzyko reakcji autoimmunologicznej przeciw własnym białkom BMP organizmu.

upon {przyim.} (też: opposed to, opposite)

naprzeciw {przyim.}

And they rose up early in the morning, and the sun shone upon the water, and the Moabites saw the water over against them as red as blood:

A wstawszy rano, gdy słońce weszło nad temi wodami, ujrzeli Moabczycy naprzeciw sobie wody czerwone jako krew,

upon {przyim.} (też: opposed to, opposite)

w zamian {przyim.}

upon {przyim.} (też: at, after, après, unto)

po {przyim.}

Symptoms appeared immediately upon initiating the infusion (see also section 4.4).

Objawy te występowały bezpośrednio po rozpoczęciu wlewu (patrz także punkt 4. 4).

Such changes may be reversible upon discontinuation of bortezomib (see section 4.8).

Zmiany te mogą być odwracalne po odstawieniu bortezomibu (patrz punkt 4. 8).

Transaminase elevations were reversible upon discontinuation of therapy.

Podwyższona aktywność aminotransferaz ustępowała po przerwaniu leczenia.

Upon release of the plunger, the plastic cylinder will rapidly move to cover the needle.

Po zwolnieniu tłoka plastikowy cylinder szybko przesunie się osłaniając igłę.

Thrombocytopenia is likely to reoccur upon discontinuation of treatment with romiplostim.

Istnieje ryzyko nawrotu małopłytkowości po zaprzestaniu leczenia romiplostymem.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"upon" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "upon" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

His enemies will I clothe with shame; But upon himself shall his crown flourish.

Nieprzyjaciół jego przyoblokę wstydem; ale nad nim rozkwitnie się korona jego.

I call upon Parliament to endorse this compromise tomorrow with a large majority.

Wzywam Parlament do poparcie jutro tego kompromisu znaczną większości głosów.

Stand in awe, and sin not: Commune with your own heart upon your bed, and be still.

Wiedzcież, żeć Pan odłączył sobie pobożnego; wysłucha Pan, gdy zawołam do niego.

We therefore call upon our governments to step up their efforts and set an example.

Wzywamy zatem nasze rządy do zintensyfikowania wysiłków i danie dobrego przykładu.

And he said, So is the kingdom of God, as if a man should cast seed upon the earth;

I mówił: Takie jest królestwo Boże, jako gdyby człowiek wrzucił nasienie w ziemię;

During your treatment, the doctor may adjust the dose, depending upon your response.

Podczas leczenia, lekarz może modyfikować dawkę, zależnie od odpowiedzi pacjenta.

Simplification of the rules is another fundamental point touched upon in the report.

Uproszczenie zasad jest kolejnym fundamentalnym zagadnieniem poruszonym w raporcie.

Thy wrath lieth hard upon me, And thou hast afflicted me with all thy waves.

Spuściłeś mię w dół najgłębszy, do najciemniejszego i najgłębszego miejsca.

They shall smite upon the breasts for the pleasant fields, for the fruitful vine.

Kwiląc nad piersiami, nad rolami rozkosznemi, i nad winną macicą urodzajną.

Treatment duration depends upon patients’ clinical and mycological response.

Czas trwania terapii zależy od odpowiedzi mikologicznej i klinicznej reakcji pacjenta.

Jehovah is nigh unto all them that call upon him, To all that call upon him in truth.

Bliski jest Pan wszystkim, którzy go wzywają, wszystkim, którzy go wzywają w prawdzie.

The very existence of the fishing community depends upon these conditions.

Istnienie wspólnoty rybackiej samo w sobie zależy od spełnienia tych warunków.

We also understand the effects such natural disasters have upon other countries.

Rozumiemy także, jakie skutki takie klęski żywiołowe mogą przynieść dla innych krajów.

The wicked plotteth against the just, And gnasheth upon him with his teeth.

Zle myśli niepobożny przeciwko sprawiedliwemu, i zgrzyta nań zębami swemi.

ori Depending upon your dose, you may have extra needles and swabs left in the pack.

W zależności od przepisanej dawki, w opakowaniu mogą pozostać dodatkowe igły i waciki.

Depending upon your dose, you may have extra needles and swabs left in the pack.

W zależności od przepisanej dawki, w opakowaniu mogą pozostać dodatkowe igły i waciki.

Accordingly, no maximum CO2 emission value has been agreed upon for new power plants.

A zatem nie uzgodniono żadnych maksymalnych wartości emisji CO2 dla nowych elektrowni.

Take the first dose upon getting into bed and the second dose 2.5 to 4 hours later.

Pierwszą dawkę należy przyjąć kładąc się do łóżka, a drugą – 2, 5 do 4 godzin później.

Upon storage, a fine white deposit with a clear colourless supernatant can be observed.

W trakcie przechowywania powstaje biały osad i przezroczysty bezbarwny płyn powyżej.

Let thy work appear unto thy servants, And thy glory upon their children.

Niech będzie znaczna przy sługach twoich sprawa twoja, a chwała twoja przy synach ich.
 

Wyniki z forum

"upon" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik angielsko-polski.