angielsko-polskie tłumaczenie słowa "upon"

EN upon angielskie tłumaczenie

upon {przyim.}

EN upon
play_circle_outline
{przyimek}

upon (też: at, for, on, onto)
And judgment is come upon the plain country, upon Holon, and upon Jahzah, and upon Mephaath,
Bo sąd przyszedł na ziemię tej równiny, na Holon, i na Jassa, i na Mefaat,
Is this blessing then pronounced upon the circumcision, or upon the uncircumcision also?
To tedy błogosławieństwo tylko na obrzezkę przychodzi, czy też na nieobrzezkę?
and upon Kerioth, and upon Bozrah, and upon all the cities of the land of Moab, far or near.
I na Karyjot, i na Bocrę, i na wszystkie miasta ziemi Moabskiej, dalekie i bliskie.
upon (też: about, at, concerning, on)
play_circle_outline
o {przyim.}
This represents an imposition of the will of the political class upon the citizens.
Świadczy to o narzuceniu obywatelom woli klasy politycznej.
The application of Compagel gel for horses was based upon Art.
Wniosek dotyczący preparatu Compagel, żel dla koni został złożony w oparciu o art.
Only in this way can the future status of Nagorno-Karabakh be decided upon.
Tylko w ten sposób będzie możliwe zadecydowanie o przyszłym statusie Górnego Karabachu.
upon (też: against, opposed to, opposite, contra)
This is the purpose that is purposed upon the whole earth; and this is the hand that is stretched out upon all the nations.
Tać jest rada uradzona przeciw onej wszystkiej ziemi; a tać jest ręka wyciągniona przeciwko tym wszystkim narodom.
(BG) I voted against the resolution on extremism because it is the fruit of that hatred it is called upon to condemn.
(BG) Głosowałem przeciw rezolucji w sprawie ekstremizmu, ponieważ jest ona owocem nienawiści, do której potępiania sama nawołuje.
And the fear of Jehovah fell upon all the kingdoms of the lands that were round about Judah, so that they made no war against Jehoshaphat.
Przetoż przyszedł strach Pański na wszystkie królestwa ziemi, które były około Judy, i nie śmieli walczyć przeciw Jozafatowi.
upon (też: opposed to, opposite)
upon (też: opposed to, opposite)
And they rose up early in the morning, and the sun shone upon the water, and the Moabites saw the water over against them as red as blood:
A wstawszy rano, gdy słońce weszło nad temi wodami, ujrzeli Moabczycy naprzeciw sobie wody czerwone jako krew,
upon (też: after, at, après, unto)
behold, he cometh, Leaping upon the mountains, Skipping upon the hills.
oto on idzie skacząc po tych górach, a poskakując po tych pagórkach.
Transaminase elevations were reversible upon discontinuation of therapy.
Podwyższona aktywność aminotransferaz ustępowała po przerwaniu leczenia.
Thrombocytopenia is likely to reoccur upon discontinuation of treatment with romiplostim.
Istnieje ryzyko nawrotu małopłytkowości po zaprzestaniu leczenia romiplostymem.

Przykłady użycia - "upon" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishto rebound upon sb
Englishto father sth upon sb
Englishto cast one’s bread upon the waters
wspierać szczodrze ubogich w nadziei, że ofiara zwróci się stokrotnie
EnglishHis enemies will I clothe with shame; But upon himself shall his crown flourish.
Nieprzyjaciół jego przyoblokę wstydem; ale nad nim rozkwitnie się korona jego.
EnglishStand in awe, and sin not: Commune with your own heart upon your bed, and be still.
Wiedzcież, żeć Pan odłączył sobie pobożnego; wysłucha Pan, gdy zawołam do niego.
EnglishI call upon Parliament to endorse this compromise tomorrow with a large majority.
Wzywam Parlament do poparcie jutro tego kompromisu znaczną większości głosów.
EnglishWe therefore call upon our governments to step up their efforts and set an example.
Wzywamy zatem nasze rządy do zintensyfikowania wysiłków i danie dobrego przykładu.
EnglishDuring your treatment, the doctor may adjust the dose, depending upon your response.
Podczas leczenia, lekarz może modyfikować dawkę, zależnie od odpowiedzi pacjenta.
EnglishAnd he said, So is the kingdom of God, as if a man should cast seed upon the earth;
I mówił: Takie jest królestwo Boże, jako gdyby człowiek wrzucił nasienie w ziemię;
EnglishWe also understand the effects such natural disasters have upon other countries.
Rozumiemy także, jakie skutki takie klęski żywiołowe mogą przynieść dla innych krajów.
EnglishThey shall smite upon the breasts for the pleasant fields, for the fruitful vine.
Kwiląc nad piersiami, nad rolami rozkosznemi, i nad winną macicą urodzajną.
EnglishDepending upon your dose, you may have extra needles and swabs left in the pack.
W zależności od przepisanej dawki, w opakowaniu mogą pozostać dodatkowe igły i waciki.
EnglishSimplification of the rules is another fundamental point touched upon in the report.
Uproszczenie zasad jest kolejnym fundamentalnym zagadnieniem poruszonym w raporcie.
EnglishAnd Abraham took the wood of the burnt-offering, and laid it upon Isaac his son.
Potem rzekł Bóg: Niech będzie rozpostarcie, w pośrodku wód, a niech dzieli wody od wód.
EnglishThe very existence of the fishing community depends upon these conditions.
Istnienie wspólnoty rybackiej samo w sobie zależy od spełnienia tych warunków.
EnglishBut if I by the Spirit of God cast out demons, then is the kingdom of God come upon you.
A jeźliż ja duchem Bożym wyganiam dyjabły, tedyż do was przyszło królestwo Boże.
EnglishThis was a proper suggestion, which had come from this House, and which was acted upon.
To była słuszna sugestia, która pochodziła z tej Izby i do której się zastosowano.
EnglishThy wrath lieth hard upon me, And thou hast afflicted me with all thy waves.
Spuściłeś mię w dół najgłębszy, do najciemniejszego i najgłębszego miejsca.
EnglishTake the first dose upon getting into bed and the second dose 2.5 to 4 hours later.
Pierwszą dawkę należy przyjąć kładąc się do łóżka, a drugą – 2, 5 do 4 godzin później.