Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "upon"

 

"upon" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-25 z 1327

upon {przyimek}

upon {przyim.} (też: at, for, on, on (a surface))

na {przyim.}

The Burma crisis is one that we have discussed for so long, and it is now upon us.

Od dawna debatujemy nad kryzysem w Birmie, a teraz nadszedł czas na działanie.

Egypt was glad when they departed; For the fear of them had fallen upon them.

Radował się Egipt, gdy oni wychodzili; albowiem był przypadł na nich strach ich.

arise, call upon thy God, if so be that God will think upon us, that we perish not.

wstań, wołaj do Boga swego, owa snać wspomni Bóg na nas, abyśmy nie zginęli.

His seed shall be mighty upon earth: The generation of the upright shall be blessed.

Możne będzie na ziemi nasienie jego; rodzina szczerych błogosławiona będzie.

However, the report rests upon a premise which has not been thought through.

Jednakże, sprawozdanie opiera się na przesłance, która nie została przemyślana.

upon {przyim.} (też: on, about, concerning)

o {przyim.}

Yes, our motto, 'A strong Europe with a human touch' depends upon all of us.

Tak, nasze motto, "silna Europa o ludzkim obliczu”, zależy od nas wszystkich.

Depending upon the results of these tests, your doctor may change the dose to be taken.

W zależności od ich wyników lekarz może zadecydować o zmianie przyjmowanej dawki.

Only in this way can the future status of Nagorno-Karabakh be decided upon.

Tylko w ten sposób będzie możliwe zadecydowanie o przyszłym statusie Górnego Karabachu.

Europe is being called upon to play a leading role in the Mediterranean.

Apeluje się do Europy o podjęcie wiodącej roli w regionie śródziemnomorskim.

And in the fourth watch of the night he came unto them, walking upon the sea.

Lecz o czwartej straży nocnej szedł do nich Jezus, chodząc po morzu.

upon {przyim.} (też: against, opposed to, opposite, counter)

przeciw {przyim.}

This is the purpose that is purposed upon the whole earth; and this is the hand that is stretched out upon all the nations.

Tać jest rada uradzona przeciw onej wszystkiej ziemi; a tać jest ręka wyciągniona przeciwko tym wszystkim narodom.

(BG) I voted against the resolution on extremism because it is the fruit of that hatred it is called upon to condemn.

(BG) Głosowałem przeciw rezolucji w sprawie ekstremizmu, ponieważ jest ona owocem nienawiści, do której potępiania sama nawołuje.

And David said unto him, Thy blood be upon thy head; for thy mouth hath testified against thee, saying, I have slain Jehovah's anointed.

I rzekł do niego Dawid: Krew twoja na głowę tweję: bo usta twoje świadczyły przeciw tobie, mówiąc: Jam zabił pomazańca Pańskiego.

And the fear of Jehovah fell upon all the kingdoms of the lands that were round about Judah, so that they made no war against Jehoshaphat.

Przetoż przyszedł strach Pański na wszystkie królestwa ziemi, które były około Judy, i nie śmieli walczyć przeciw Jozafatowi.

Therefore, upon re-administration of Opgenra, a risk of developing autoimmunity towards the endogenous BMP proteins may exist.

Zatem po ponownym rozpoczęciu stosowania produktu Opgenra może wystąpić ryzyko reakcji autoimmunologicznej przeciw własnym białkom BMP organizmu.

upon {przyim.} (też: opposed to, opposite)

w zamian {przyim.}

upon {przyim.} (też: opposed to, opposite)

naprzeciw {przyim.}

And they rose up early in the morning, and the sun shone upon the water, and the Moabites saw the water over against them as red as blood:

A wstawszy rano, gdy słońce weszło nad temi wodami, ujrzeli Moabczycy naprzeciw sobie wody czerwone jako krew,
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"upon" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "upon" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

As I was in the ripeness of my days, When the friendship of God was upon my tent;

Jakom był za dni młodości mojej, gdy była przytomność Boża nad przybytkiem moim;

Symptoms appeared immediately upon initiating the infusion (see also section 4.4).

Objawy te występowały bezpośrednio po rozpoczęciu wlewu (patrz także punkt 4. 4).

His enemies will I clothe with shame; But upon himself shall his crown flourish.

Nieprzyjaciół jego przyoblokę wstydem; ale nad nim rozkwitnie się korona jego.

Thereafter, the dose may be adjusted individually, based upon ovarian response.

Następnie dawkę należy dostosować indywidualnie, w zależności od reakcji jajników.

But none of us wish to belittle the unimaginable suffering inflicted upon Ukraine.

Nikt z nas jednak nie chce umniejszać niewyobrażalnych cierpień zadanych Ukrainie.

So, it's not a question of if, but a question of when peak oil will come upon us.

Więc nie jest to pytanie czy, tylko kiedy doświadczymy szczytu wydobycia ropy.

I call upon Parliament to endorse this compromise tomorrow with a large majority.

Wzywam Parlament do poparcie jutro tego kompromisu znaczną większości głosów.

Stand in awe, and sin not: Commune with your own heart upon your bed, and be still.

Wiedzcież, żeć Pan odłączył sobie pobożnego; wysłucha Pan, gdy zawołam do niego.

A sound of terrors is in his ears; In prosperity the destroyer shall come upon him.

Głos straszliwy brzmi w uszach jego, że czasu pokoju pustoszący przypadnie nań.

For God hath shut up all unto disobedience, that he might have mercy upon all.

Albowiem zamknął je Bóg wszystkie w niedowiarstwo, aby się nad wszystkimi zmiłował.

We therefore call upon our governments to step up their efforts and set an example.

Wzywamy zatem nasze rządy do zintensyfikowania wysiłków i danie dobrego przykładu.

Now therefore be pleased to look upon me; For surely I shall not lie to your face.

Przetoż przypatrzcie mi się teraz, a obaczycie, jeźli kłamię przed obliczem waszem.

And he said, So is the kingdom of God, as if a man should cast seed upon the earth;

I mówił: Takie jest królestwo Boże, jako gdyby człowiek wrzucił nasienie w ziemię;

During your treatment, the doctor may adjust the dose, depending upon your response.

Podczas leczenia, lekarz może modyfikować dawkę, zależnie od odpowiedzi pacjenta.

Thou drewest near in the day that I called upon thee; thou saidst, Fear not.

Przybliżając się do mnie w dzień, któregom cię wzywał, mawiałeś: Nie bój się.

Such changes may be reversible upon discontinuation of bortezomib (see section 4.8).

Zmiany te mogą być odwracalne po odstawieniu bortezomibu (patrz punkt 4. 8).

Yea, upon her children will I have no mercy; for they are children of whoredom;

I nad synami jej nie zmiłowałbym się, przeto, że są synami z wszeteczeństwa,

Simplification of the rules is another fundamental point touched upon in the report.

Uproszczenie zasad jest kolejnym fundamentalnym zagadnieniem poruszonym w raporcie.

They look upon their body as a form of transport for their heads, don't they?

Postrzegają swoje ciała jako środek transportu dla głowy. ~~~ Zauważyliście?

Thy wrath lieth hard upon me, And thou hast afflicted me with all thy waves.

Spuściłeś mię w dół najgłębszy, do najciemniejszego i najgłębszego miejsca.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: oryginał, ekscentryk, czubek, dziwak, pijaczek

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik angielsko-polski.