Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "unfortunately"

 

"unfortunately" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-23 z 126

unfortunately {przysłówek}

unfortunately {przysł.} (też: alas, regrettably, unluckily)

niestety {przysł.}

That has been said, and unfortunately it is true, as many of you have emphasised.

O tym też rozmawialiśmy i niestety to prawda, jak twierdzi większość z państwa.

Unfortunately, the number of workers migrating has been highest in rural areas.

Niestety liczba migrujących pracowników jest najwyższa na obszarach wiejskich.

Unfortunately, the European Union is at the epicentre of deep-sea bottom trawling.

Niestety Unia Europejska jest w epicentrum głębinowego trałowania przydennego.

That, unfortunately, is the reality that cannot be glossed over by the directive.

Tak niestety wygląda rzeczywistość, której dyrektywa nie jest w stanie zatuszować.

Unfortunately, all the proposals were rejected by the majority in Parliament.

Niestety, wszystkie takie wnioski zostały odrzucone przez większość w Parlamencie.

unfortunately {przysł.}

na nieszczęście {przysł.}

Unfortunately, they're almost half German, they're so precise.

Na nieszczęście te kobiety są tak dokładne, jakby były w połowie Niemkami.

So their way of rationalizing that is they are saving the fish from drowning, and unfortunately, in the process the fish die.

Więc ich sposób uzasadniania mówi, że ratują ryby od utonięcia, a na nieszczęście w trakcie tego procesu ryby umierają.

It is a proactive response by Parliament and not a reaction to recent events - which unfortunately have just served to confirm its relevance.

To proaktywna odpowiedź Parlamentu, a nie reakcja na niedawne wydarzenia - które na nieszczęście stały się potwierdzeniem jej znaczenia.

fortunately {przysłówek}

fortunately {przysł.} (też: luckily, thankfully)

na szczęście {przysł.}

Fortunately in our resolution we recognised that China has a role to play.

Na szczęście w naszej rezolucji zwracamy uwagę na rolę, jaką mają do odegrania Chiny.

This time, not because of a war, fortunately, but because of an ageing population.

Tym razem, na szczęście, nie z powodu wojny, ale z powodu starzenia się społeczeństwa.

Fortunately, President Buzek has made a statement on behalf of Parliament.

Na szczęście pan przewodniczący Buzek wydał w imieniu Parlamentu stosowne oświadczenie.

Fortunately, no one was injured but there was significant material damage.

Na szczęście nikt nie został ranny, ale straty materialne były dość duże.

Fortunately, my amendment on the use of regions and cities has been adopted.

Na szczęście moja poprawka, dotycząca wykorzystania regionów i miast, została przyjęta.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "unfortunately":

Synonimy (angielski) dla "fortunately":

 

Podobne tłumaczenia

"unfortunately" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "unfortunately" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Unfortunately, I have just learned that Mr Posselt actually asked the question.

Przepraszam, właśnie się dowiedziałem, że to pytanie zadał pan poseł Posselt.

I cannot, although time is unfortunately a tyrant, omit to thank Mr Weber.

Choć czas nagli, nie mogę zapomnieć o podziękowaniach dla pana posła Webera.

Without it, this news would unfortunately be nothing other than a publicity stunt.

Bez tego informacja ta byłaby niczym więcej, jak tylko publicznym popisem.

Many people believe that the EE symbol is a safety mark, but unfortunately it is not.

Wiele ludzi uważa, że EE jest znakiem bezpieczeństwa, co nie jest prawdą.

Unfortunately, certain worrying health trends have emerged in Europe.

Nic to dziwnego, wszak zdrowie to najcenniejsza wartość w ludzkim życiu.

Unfortunately, however, Commissioner, the directive is not the one that we were promised.

Pani Komisarz! Dyrektywa ta nie jest jednak obiecanym nam dokumentem.

Unfortunately, it was the last thing she ever said to him, because she never saw him again.

-- w sposób jak starsza siostra potrafi odezwać się do młodszego brata.

Unfortunately, not all of these legitimate expectations are destined to come true.

Europejczycy odczuli to szczególnie w czasie kryzysu gospodarczego.

Thus, the report will, unfortunately, hit rocky ground in the end.

Z tego względu w ostatecznym rozrachunku sprawozdanie czeka twarde lądowanie.

But unfortunately, bonobos are the least understood of the great apes.

O szympansach karłowatych, wiemy najmniej ze wszystkich hominidów.

Our stability is determined by their stability as we unfortunately found out in the 1990s.

O naszej stabilności decyduje ich stabilność, jak niefortunnie dowiedzieliśmy się w latach 90.

rapporteur. - (DE) Madam President, this is unfortunately the problem in the end.

sprawozdawca. - (DE) Pani przewodnicząca! Ostatecznie tak właśnie przedstawia się cały problem.

Unfortunately and unfairly, the UK taxpayer is caught up in this.

Niefortunnie i niesprawiedliwie w układzie tym uwięziony został brytyjski podatnik.

However, this exclusion unfortunately does not have the effect of supporting solar technologies.

Wyłączenie to nie wspiera jednak stosowania technologii solarnych.

They will float in seawater, but unfortunately do not get recycled under the bottle bills.

Unoszą się na wodzie, a obowiązkowy recycling ich nie obejmuje.

The assassination of Maksharip Aushev highlights the brutality that unfortunately meets protest.

Zabójstwo Maksharipa Ausheva jest jaskrawym przykładem brutalności będącej przedmiotem sprzeciwów.

I have to show you something unfortunately very sad at the conclusion of this talk.

Muszę pokazać coś bardzo smutnego na zakończenie tego wykładu.

I think there is, perhaps unfortunately, an attack on European farmers in this report.

Uważam, że przedmiotowe sprawozdanie zawiera, być może przypadkowo, atak na europejskich rolników.

But unfortunately what we said was not listened to, even when we said it would be unworkable.

Nie zostaliśmy jednak wysłuchani, nawet wtedy, gdy ostrzegaliśmy, że system ten nie będzie działał.

It's -- unfortunately, this one works, kind of, as a spread.

Spójrzcie na wizerunek tej kobiety -- kto wie przez co przechodzi?
 

Wyniki z forum

"unfortunately" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

W słowniku niemiecko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.