Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to underline"

 

"to underline" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-22 z 324

to underline {czasownik}

to underline [underlined|underlined] {czas.} (też: to accentuate, to emphasise, to emphasize, to bring out)

podkreślać {czas.}

We will also underline the need to cooperate on fighting climate change.

Będziemy też podkreślać potrzebę współpracy w ramach walki ze zmianą klimatu.

We need to underline this because everyone needs to make those efforts.

Musimy to podkreślać, ponieważ każdy musi podjąć wysiłek.

That is why it is essential to underline, time and again, that Serbia's future lies within the EU and that we are good and reliable partners.

Dlatego koniecznie należy często podkreślać, że przyszłość Serbii leży w Unii Europejskiej i że jesteśmy dobrymi i godnymi zaufania partnerami.

Here again I would like to underline that we have created a eurozone mechanism - with the IMF, but it is still a eurozone mechanism, and we have to stress that.

Raz jeszcze chciałbym podkreślić, że stworzyliśmy mechanizm strefy euro - przy pomocy MFW, ale jest to wciąż mechanizm strefy euro i musimy to podkreślać.

In our relations with Russia we must underline and we do underline that investigations into these murders take too long and as a rule end without establishing who was guilty.

W stosunkach z Rosją musimy podkreślać i podkreślamy, że śledztwa w sprawie tych zabójstw trwają za długo i z reguły kończą się niewykryciem sprawców.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "underline":

 

Podobne tłumaczenia

"to underline" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to underline" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

I would like to underline two points that I think are particularly important.

Chciałbym zwrócić uwagę na dwie kwestie, które moim zdaniem są szczególnie ważne.

On the contrary, they underline the necessity of finding a peaceful solution.

Wręcz przeciwnie, podkreślają one konieczność znalezienia pokojowego rozwiązania.

I would also like to underline the specific values of the Baltic Sea Strategy.

Chciałbym także podkreślić szczególne zalety strategii dla Morza Bałtyckiego.

I would like to say and underline very much that this is not a Polish issue.

Chciałbym powiedzieć i z całą mocą podkreślić, że nie jest to tylko polska sprawa.

It is important to underline that this issue is very much distinct from PNR.

Należy podkreślić, że jest to kwestia zupełnie odrębna od zagadnienia danych PNR.

For my Group, I would like to highlight and underline the key points once again.

W imieniu mojej grupy chciałbym ponownie wyróżnić i podkreślić najważniejsze kwestie.

It should be also underlined that lamotrigine is not indicated for acute treatment.

Należy również podkreślić, że lamotrygina nie jest wskazana w leczeniu stanów ostrych.

I would also underline what the report says about intellectual property.

Podkreśliłbym także, co mówi sprawozdanie na temat własności intelektualnej.

I would like to underline one of the many topics relating to this issue.

Pragnę podkreślić jeden z wielu aspektów dotyczących przedmiotowego problemu.

In the short time I have to speak, I should like to underline one point.

W krótkim czasie, w jakim muszę się wypowiedzieć, chciałabym podkreślić jedną kwestię.

First, I would like to underline the importance of following the timetable.

Po pierwsze, chciałbym podkreślić znaczenie przestrzegania harmonogramu.

Here, I would like to underline that this report is about equality between women and men.

Pragnę podkreślić, że to sprawozdanie traktuje o równości kobiet i mężczyzn.

I would like to underline various facts regarding these assertions by the current regime.

Chciałabym zwrócić uwagę na różne fakty w kontekście tych twierdzeń obecnego reżimu.

In particular, let me underline three points that were at the centre of the negotiations:

Szczególnie chciałbym podkreślić trzy kwestie, będące głównym przedmiotem negocjacji:

However, I underline once again the need for enhanced cooperation between the EU and NATO.

Chciałbym jednak ponownie podkreślić potrzebę rozszerzenia współpracy między UE a NATO.

If we want a solution to the Cyprus question, we must underline Turkey's responsibilities.

Jeżeli pragniemy rozwiązania kwestii Cypru, musimy podkreślić obowiązki Turcji.

Let me underline the importance of the conclusions on this last point.

Chciałbym podkreślić znaczenie wniosków związanych z ostatnim ze wspomnianych zagadnień.

Neither does the report underline the valuable role that self-regulation has played.

W sprawozdaniu tym nie podkreśla się także wartościowej roli, jaką odegrała samoregulacja.

I would like to underline the very constructive cooperation we have enjoyed with the Court.

Pragnę podkreślić naszą niezwykle konstruktywną współpracę z Trybunałem.

Words with spelling suggestions are automatically underlined in red.

Nieprawidłowo napisane słowa są automatycznie podkreślane na czerwono.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje niemiecko-polski słownik bab.la.