Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to underline"

 

"to underline" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 171

to underline {czasownik}

to underline [underlined|underlined] {czas.} (też: to accentuate, to emphasise, to emphasize, to bring out)

We need to underline this because everyone needs to make those efforts.

Musimy to podkreślać, ponieważ każdy musi podjąć wysiłek.

That is why it is essential to underline, time and again, that Serbia's future lies within the EU and that we are good and reliable partners.

Dlatego koniecznie należy często podkreślać, że przyszłość Serbii leży w Unii Europejskiej i że jesteśmy dobrymi i godnymi zaufania partnerami.

Here again I would like to underline that we have created a eurozone mechanism - with the IMF, but it is still a eurozone mechanism, and we have to stress that.

Raz jeszcze chciałbym podkreślić, że stworzyliśmy mechanizm strefy euro - przy pomocy MFW, ale jest to wciąż mechanizm strefy euro i musimy to podkreślać.

In our relations with Russia we must underline and we do underline that investigations into these murders take too long and as a rule end without establishing who was guilty.

W stosunkach z Rosją musimy podkreślać i podkreślamy, że śledztwa w sprawie tych zabójstw trwają za długo i z reguły kończą się niewykryciem sprawców.

Therefore, we, the Commission, in our contacts with the authorities, will underline the importance of appropriate legal action being taken against the perpetrators of these horrible acts.

W związku z powyższym jako Komisja w naszych kontaktach z władzami będziemy stale podkreślać znaczenie podjęcia odpowiednich działań prawnych przeciwko sprawcom tych okrutnych czynów.

to underline [underlined|underlined] {czas.} (też: to bring out)

podkreślić {czas. dk}

I would also like to underline the specific values of the Baltic Sea Strategy.

Chciałbym także podkreślić szczególne zalety strategii dla Morza Bałtyckiego.

It is important to underline that this issue is very much distinct from PNR.

Należy podkreślić, że jest to kwestia zupełnie odrębna od zagadnienia danych PNR.

For my Group, I would like to highlight and underline the key points once again.

W imieniu mojej grupy chciałbym ponownie wyróżnić i podkreślić najważniejsze kwestie.

I would like to underline one of the many topics relating to this issue.

Pragnę podkreślić jeden z wielu aspektów dotyczących przedmiotowego problemu.

In the short time I have to speak, I should like to underline one point.

W krótkim czasie, w jakim muszę się wypowiedzieć, chciałabym podkreślić jedną kwestię.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "underline":

 

Podobne tłumaczenia

"to underline" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to underline" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

I would like to underline two points that I think are particularly important.

Chciałbym zwrócić uwagę na dwie kwestie, które moim zdaniem są szczególnie ważne.

We need a Community response which is underlined by the principle of solidarity.

Potrzebujemy odpowiedzi Wspólnoty, opierającej się na zasadzie solidarności.

This fact alone underlines the importance of farming to the EU's natural environment.

Już samo to pokazuje, jak ważną rolę odgrywa rolnictwo dla środowiska naturalnego.

I should like to thank everyone who has underlined the importance of this.

Chciałabym podziękować wszystkim, którzy zwracali uwagę na znaczenie tych zagadnień.

The European Parliament's draft resolution rightly underlines these issues.

W projekcie rezolucji Parlamentu Europejskiego słusznie na te kwestie zwraca się uwagę.

I would also underline what the report says about intellectual property.

Podkreśliłbym także, co mówi sprawozdanie na temat własności intelektualnej.

I would like to underline various facts regarding these assertions by the current regime.

Chciałabym zwrócić uwagę na różne fakty w kontekście tych twierdzeń obecnego reżimu.

But we believe that the Commission's central role should be underlined even more strongly.

Uważamy jednak, że podstawową rolę Komisji należy jeszcze bardziej uwydatnić.

This data underlines the importance of investing in entrepreneurship.

W świetle tych danych inwestowanie w przedsiębiorczość nabiera jeszcze większego znaczenia.

It is Parliament's report that rightly underlines that there is also an economic component.

W sprawozdaniu Parlamentu słusznie uwydatniono też czynnik ekonomiczny.

Words with spelling suggestions are automatically underlined in red.

Nieprawidłowo napisane słowa są automatycznie podkreślane na czerwono.

The dangers of too-easy-money policies are to be underlined in this regard.

Niebezpieczeństwo polityki zbyt łatwych pieniędzy jest pod tym względem nie do przecenienia.

The crises we have been experiencing have all underlined this need.

Wszystkie kryzysy z jakimi mieliśmy do czynienia uwypukliły tę konieczność.

and underlined that Galileo is an exclusively non-military project;

oraz podkreślały, że Galileo jest wyłącznie projektem niemilitarnym;

I want to underline one important thing, which is the legal basis.

Chcę zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz, a mianowicie na podstawę prawną. Nie jest nią art.

Now to the murder question which the honourable Member underlined.

A teraz w kwestii zabójstwa, na które zwrócił uwagę kolega poseł.

I would also like to underline the need for compensatory measures in the areas involved.

Chciałbym również zwrócić uwagę na potrzebę zastosowania środków wyrównawczych w tych obszarach.

I have to underline that Morocco's share of total EU imports actually decreased from 76% to 59%.

Muszę zaznaczyć, że udział Maroka w całkowitej kwocie importu w istocie zmalał z 76 % do 59 %.

I must underline the excellent work that we have done and that this House has done in this area.

Muszę też pokreślić doskonałą jakość wykonanej przez nas i przez tę Izbę pracy.

The following are some of the other important aspects that should be underlined:

Oto niektóre inne istotne aspekty, na jakie warto zwrócić uwagę:
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje niemiecko-polski słownik bab.la.