Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to underline"

 

"to underline" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-22 z 455

to underline {czasownik}

to underline [underlined|underlined] {czas.} (też: to accentuate, to emphasise, to emphasize, to bring out)

We need to underline this because everyone needs to make those efforts.

Musimy to podkreślać, ponieważ każdy musi podjąć wysiłek.

That is why it is essential to underline, time and again, that Serbia's future lies within the EU and that we are good and reliable partners.

Dlatego koniecznie należy często podkreślać, że przyszłość Serbii leży w Unii Europejskiej i że jesteśmy dobrymi i godnymi zaufania partnerami.

Here again I would like to underline that we have created a eurozone mechanism - with the IMF, but it is still a eurozone mechanism, and we have to stress that.

Raz jeszcze chciałbym podkreślić, że stworzyliśmy mechanizm strefy euro - przy pomocy MFW, ale jest to wciąż mechanizm strefy euro i musimy to podkreślać.

In our relations with Russia we must underline and we do underline that investigations into these murders take too long and as a rule end without establishing who was guilty.

W stosunkach z Rosją musimy podkreślać i podkreślamy, że śledztwa w sprawie tych zabójstw trwają za długo i z reguły kończą się niewykryciem sprawców.

Therefore, we, the Commission, in our contacts with the authorities, will underline the importance of appropriate legal action being taken against the perpetrators of these horrible acts.

W związku z powyższym jako Komisja w naszych kontaktach z władzami będziemy stale podkreślać znaczenie podjęcia odpowiednich działań prawnych przeciwko sprawcom tych okrutnych czynów.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "underline":

 

Podobne tłumaczenia

"to underline" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to underline" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

I would like to underline two points that I think are particularly important.

Chciałbym zwrócić uwagę na dwie kwestie, które moim zdaniem są szczególnie ważne.

I would also like to underline the specific values of the Baltic Sea Strategy.

Chciałbym także podkreślić szczególne zalety strategii dla Morza Bałtyckiego.

It is important to underline that this issue is very much distinct from PNR.

Należy podkreślić, że jest to kwestia zupełnie odrębna od zagadnienia danych PNR.

We need a Community response which is underlined by the principle of solidarity.

Potrzebujemy odpowiedzi Wspólnoty, opierającej się na zasadzie solidarności.

For my Group, I would like to highlight and underline the key points once again.

W imieniu mojej grupy chciałbym ponownie wyróżnić i podkreślić najważniejsze kwestie.

This fact alone underlines the importance of farming to the EU's natural environment.

Już samo to pokazuje, jak ważną rolę odgrywa rolnictwo dla środowiska naturalnego.

We must be very clear on this and several of you have rightly underlined this.

Musimy jasno wyrażać się w tej kwestii i niektórzy z państwa słusznie to podkreślili.

One example is the underlining of the importance of breakthrough research.

Jedną z nich stanowi poprawka, w której podkreślona została istota przełomowych badań.

I should like to thank everyone who has underlined the importance of this.

Chciałabym podziękować wszystkim, którzy zwracali uwagę na znaczenie tych zagadnień.

It should be also underlined that lamotrigine is not indicated for acute treatment.

Należy również podkreślić, że lamotrygina nie jest wskazana w leczeniu stanów ostrych.

The European Parliament's draft resolution rightly underlines these issues.

W projekcie rezolucji Parlamentu Europejskiego słusznie na te kwestie zwraca się uwagę.

I would also underline what the report says about intellectual property.

Podkreśliłbym także, co mówi sprawozdanie na temat własności intelektualnej.

I would like to underline one of the many topics relating to this issue.

Pragnę podkreślić jeden z wielu aspektów dotyczących przedmiotowego problemu.

In the short time I have to speak, I should like to underline one point.

W krótkim czasie, w jakim muszę się wypowiedzieć, chciałabym podkreślić jedną kwestię.

I would like to underline various facts regarding these assertions by the current regime.

Chciałabym zwrócić uwagę na różne fakty w kontekście tych twierdzeń obecnego reżimu.

Here, I would like to underline that this report is about equality between women and men.

Pragnę podkreślić, że to sprawozdanie traktuje o równości kobiet i mężczyzn.

In particular, let me underline three points that were at the centre of the negotiations:

Szczególnie chciałbym podkreślić trzy kwestie, będące głównym przedmiotem negocjacji:

It also underlined that this situation results in human suffering and social tension.

Podkreśliła także, że wynikiem tej sytuacji jest ludzkie cierpienie i napięcia społeczne.

Let me underline the importance of the conclusions on this last point.

Chciałbym podkreślić znaczenie wniosków związanych z ostatnim ze wspomnianych zagadnień.

If we want a solution to the Cyprus question, we must underline Turkey's responsibilities.

Jeżeli pragniemy rozwiązania kwestii Cypru, musimy podkreślić obowiązki Turcji.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: winny, kłusownik, grzesznik, naruszyciel, winowajca

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje niemiecko-polski słownik bab.la.