"to underline" po polsku

EN

"to underline" - polskie tłumaczenie

EN to underline
volume_up
[underlined|underlined] {czasownik}

We need to underline this because everyone needs to make those efforts.
Musimy to podkreślać, ponieważ każdy musi podjąć wysiłek.
On the contrary, they underline the necessity of finding a peaceful solution.
Wręcz przeciwnie, podkreślają one konieczność znalezienia pokojowego rozwiązania.
Neither does the report underline the valuable role that self-regulation has played.
W sprawozdaniu tym nie podkreśla się także wartościowej roli, jaką odegrała samoregulacja.
volume_up
podkreślić {czas. dk}
I would also like to underline the specific values of the Baltic Sea Strategy.
Chciałbym także podkreślić szczególne zalety strategii dla Morza Bałtyckiego.
Let me underline the importance of the conclusions on this last point.
Chciałbym podkreślić znaczenie wniosków związanych z ostatnim ze wspomnianych zagadnień.
It is also important to underline the solidarity in the distribution of the money.
Trzeba też podkreślić solidarność w dystrybucji środków.

Przykłady użycia - "to underline" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI would also underline what the report says about intellectual property.
Podkreśliłbym także, co mówi sprawozdanie na temat własności intelektualnej.
EnglishI would like to underline various facts regarding these assertions by the current regime.
Chciałabym zwrócić uwagę na różne fakty w kontekście tych twierdzeń obecnego reżimu.
EnglishI must underline the excellent work that we have done and that this House has done in this area.
Muszę też pokreślić doskonałą jakość wykonanej przez nas i przez tę Izbę pracy.
EnglishThe purpose of this brief review is to underline the essence of this matter.
Celem tego krótkiego przeglądu jest podkreślenie istoty sprawy.
EnglishThe Member States can play a part in this in order to underline their willingness to make savings.
Państwa członkowskie mogą wziąć w tym udział, aby dać wyraz swej woli oszczędzania.
EnglishI would also like to underline the need for compensatory measures in the areas involved.
Chciałbym również zwrócić uwagę na potrzebę zastosowania środków wyrównawczych w tych obszarach.
EnglishI want to underline one important thing, which is the legal basis.
Chcę zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz, a mianowicie na podstawę prawną. Nie jest nią art.
EnglishI have to underline that Morocco's share of total EU imports actually decreased from 76% to 59%.
Muszę zaznaczyć, że udział Maroka w całkowitej kwocie importu w istocie zmalał z 76 % do 59 %.
EnglishThe times we are living in underline the need for reforms and change.
Czasy, w których żyjemy, uwypuklają potrzebę reform i zmian.
EnglishLet me underline two very important milestones along this road.
Chciałbym wskazać dwa bardzo ważne kamienie milowe na tej drodze.
EnglishThis is a very serious research, that you should read the underline.
To poważne badania. ~~~ Przeczytajcie podkreślony fragment.
EnglishMany of my fellow Members have already given the example of regional policy, which I can only underline.
Wielu spośród państwa podało już przykład polityki regionalnej - mogę tylko to potwierdzić.
EnglishI must underline the substance of the issue, and first and foremost Europe's attitude to globalisation.
Muszę zaznaczyć istotę tej kwestii oraz, przede wszystkim, postawę Europy wobec globalizacji.
EnglishYou are right, Madam, to underline how certain countries have been much more open and generous than others.
Ma pani rację, podkreślając, że niektóre kraje są dużo bardziej otwarte i hojne niż inne.
EnglishI cannot answer all the points that were raised but I would like to underline some priorities.
Nie mogę ustosunkować się do wszystkich podniesionych kwestii, ale chciałbym uwydatnić niektóre priorytety.
EnglishThe latest RAPEX reports also underline problems concerning market surveillance for toys.
Również w ostatnich sprawozdaniach RAPEX zwraca się uwagę na problemy dotyczące nadzoru rynkowego nad zabawkami.
EnglishOne of the issues I would like to underline is the pension gap between men and women.
Jedną ze spraw, o których chciałabym wyraźnie powiedzieć, jest różnica pomiędzy wysokością emerytur kobiet i mężczyzn.
EnglishI would like to underline this last point in particular.
Chciałbym zwrócić szczególną uwagę na tę ostatnią kwestię.
EnglishThank you, that is exactly what I wanted to underline.
Dziękuję państwu, dokładnie na to chciałem zwrócić uwagę.
EnglishSuch a step would certainly underline the fact that Albania continues to fall well short of the EU's expectations.
Taki krok niewątpliwie podkreśliłby fakt, że Albania nadal w dużej mierze nie spełnia oczekiwań UE.