Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "unconscious"

 

"unconscious" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-20 z 20

unconscious {przymiotnik}

unconscious {przym.} (też: insentient)

nieprzytomny {przym. m.}

This will occur whilst you are unconscious, under the influence of a general anaesthetic.

Odbędzie się to w momencie, kiedy pacjent będzie nieprzytomny pod wpływem znieczulenia ogólnego.

If you are not able to swallow or if you are unconscious, you will require an injection of glucose or glucagon (a medicine which increases blood sugar).

W przypadku gdy pacjent nie może połykać lub jest nieprzytomny, należy podać glukozę lub glukagon (lek zwiększający stężenie cukru we krwi) dożylnie.

If you are not able to swallow or if you are unconscious, you will require an injection of glucose or glucagon (a medicine which increases blood sugar).

W przypadku, gdy pacjent nie może połykać lub jest nieprzytomny, należy podać glukozę lub glukagon w iniekcji (lek zwiększający stężenie cukru we krwi).

If you are not able to swallow or if you are unconscious, you will require an injection of glucose or glucagon (a medicine which increases blood sugar).

W przypadku, gdy pacjent nie może połykać lub jest nieprzytomny, należy podać mu glukozę lub glukagon (lek zwiększający stężenie cukru we krwi) dożylnie.

conscious {przymiotnik}

conscious {przym.}

przytomny {przym. m.}

conscious {przym.} (też: aware, conscious of, cognizant, informed)

świadomy {przym. m.}

I am conscious that there are many differing views across this House.

Jestem świadomy, że wśród posłów tej Izby pojawiają się różne opinie.

This is our conscious choice in order to protect our consumers.

Jest to nasz świadomy wybór w trosce o bezpieczeństwo naszych konsumentów.

What is at stake here is a conscious choice between value systems.

W grę wchodzi tu świadomy wybór pomiędzy systemami wartości.

Simply by being conscious, I know all about this."

"Wiem o niej wszystko, po prostu będąc świadomy, wiem o tym wszystko."

So in order to have a conscious mind, you have a self within the conscious mind.

WIęc by mieć świadomy umysł, musi w nim być Ja.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "unconscious":

Synonimy (angielski) dla "conscious":

 

Podobne tłumaczenia

"unconscious" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "unconscious" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

If you r blood sugar level falls too much you may become unconscious.

W wyniku nadmiernego obniżenia stężenia cukru we krwi może nastąpić utrata przytomności.

That homeless man, to me, really represented an element of the unconscious of the city.

Dla mnie, ten bezdomny człowiek stanowił część nieświadomości miasta.

If your blood sugar level falls too much you may become unconscious.

Nadmierne obniżenie stężenia cukru we krwi może spowodować utratę przytomności.

This report from the unconscious satirist and humorist, Mr Corbett, is a case in point.

Takim przykładem jest sprawozdanie nieświadomego satyryka i komika, pana posła Richarda Corbetta.

Most people are entirely unconscious of these filters.

Większość ludzi jest nieświadoma istnienia takich filtrów.

In the collective unconscious, the soul of the human race.

W zbiorowej nieświadomości, duszy rodzaju ludzkiego.

Well, this habit of suppressing sound has meant that our relationship with sound has become largely unconscious.

Cóż, ten zwyczaj tłumienia dźwieku oznacza, że nasze podejście do niego stało się głównie podświadome.

(Laughter) Another finding is that the unconscious, far from being dumb and sexualized, is actually quite smart.

(Śmiech) Innym spostrzeżeniem jest, że podświadomość jest daleka od głupoty i seksualności, jest dosyć mądra.

I love pun and the relation to the unconscious.

Uwielbiam gry słowne i ich odwołanie do podświadomości.

Art, of course, looks at the world through the psyche, the emotions -- the unconscious at times -- and of course the aesthetic.

Sztuka, co jasne, spogląda na świat przez pryzmat duszy, emocji, czasem podświadomości i, oczywiście, estetyki.

And the idea is that the character has an inner motor, a dominant, unconscious goal that they're striving for, an itch that they can't scratch.

Chodzi o to, że bohater ma wewnętrzny motor, dominujący, podświadomy cel, do którego dąży, swędzenie, którego nie można podrapać.

Gastric lavage (after intubation if the patient is unconscious) and administration of activated charcoal together with a laxative should be considered.

Należy rozważyć płukanie żołądka (po zaintubowaniu nieprzytomnego pacjenta) i podanie węgla aktywowanego oraz środków przeczyszczających.

Tell your relatives, friends and close colleagues that if you pass out (become unconscious), they must: turn you on your side and get medical help straight away.

Należy poinformować krewnych, przyjaciół i współpracowników, że w przypadku utraty przytomności trzeba nieprzytomnego ułożyć na boku i szybko wezwać pomoc medyczną.

Tell your relatives, friends and close colleagues that if you pass out (become unconscious), they must: turn you on your side and seek medical advice straight away.

Nale y poinformowa krewnych, przyjaciół i współpracowników, e w przypadku utraty przytomno ci trzeba nieprzytomnego uło y na boku i natychmiast uzyska porad medyczn.

Tell your relatives, friends and close colleagues that if you pass out (become unconscious), they must: turn you on your side and seek medical advice straight away.

Nale y poinformowa krewnych, przyjaciół i współpracowników, e w przypadku utraty przytomno ci powinno si nieprzytomnego uło y na boku i natychmiast uzyska porad medyczn.

Tell your relatives, friends and close colleagues that if you pass out (become unconscious), they must: turn you on your side and seek medical advice straight away.

Należy poinformować krewnych, bliskich przyjaciół i współpracowników, że w przypadku utraty przytomności trzeba nieprzytomnego ułożyć na boku i natychmiast uzyskać poradę medyczną.
 

Wyniki z forum

"unconscious" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

W słowniku polsko-angielskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.