"unconscious" po polsku

EN

"unconscious" - polskie tłumaczenie

EN unconscious
volume_up
{przymiotnik}

unconscious (też: insentient)
volume_up
nieprzytomny {przym. m.}
This will occur whilst you are unconscious, under the influence of a general anaesthetic.
Odbędzie się to w momencie, kiedy pacjent będzie nieprzytomny pod wpływem znieczulenia ogólnego.
If you are not able to swallow or if you are unconscious, you will require an injection of glucose or glucagon (a medicine which increases blood sugar).
W przypadku gdy pacjent nie może połykać lub jest nieprzytomny, należy podać glukozę lub glukagon (lek zwiększający stężenie cukru we krwi) dożylnie.
If you are not able to swallow or if you are unconscious, you will require an injection of glucose or glucagon (a medicine which increases blood sugar).
W przypadku, gdy pacjent nie może połykać lub jest nieprzytomny, należy podać glukozę lub glukagon w iniekcji (lek zwiększający stężenie cukru we krwi).

Synonimy (angielski) dla "unconscious":

unconscious
conscious
English

Przykłady użycia - "unconscious" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishto knock sb unconscious
EnglishIf your blood sugar level falls too much you may become unconscious.
Nadmierne obniżenie stężenia cukru we krwi może spowodować utratę przytomności.
EnglishThat homeless man, to me, really represented an element of the unconscious of the city.
Dla mnie, ten bezdomny człowiek stanowił część nieświadomości miasta.
EnglishIf you r blood sugar level falls too much you may become unconscious.
W wyniku nadmiernego obniżenia stężenia cukru we krwi może nastąpić utrata przytomności.
EnglishThis report from the unconscious satirist and humorist, Mr Corbett, is a case in point.
Takim przykładem jest sprawozdanie nieświadomego satyryka i komika, pana posła Richarda Corbetta.
EnglishMost people are entirely unconscious of these filters.
Większość ludzi jest nieświadoma istnienia takich filtrów.
EnglishIn the collective unconscious, the soul of the human race.
W zbiorowej nieświadomości, duszy rodzaju ludzkiego.
EnglishWell, this habit of suppressing sound has meant that our relationship with sound has become largely unconscious.
Cóż, ten zwyczaj tłumienia dźwieku oznacza, że nasze podejście do niego stało się głównie podświadome.
EnglishI love pun and the relation to the unconscious.
Uwielbiam gry słowne i ich odwołanie do podświadomości.
English(Laughter) Another finding is that the unconscious, far from being dumb and sexualized, is actually quite smart.
(Śmiech) Innym spostrzeżeniem jest, że podświadomość jest daleka od głupoty i seksualności, jest dosyć mądra.
EnglishArt, of course, looks at the world through the psyche, the emotions -- the unconscious at times -- and of course the aesthetic.
Sztuka, co jasne, spogląda na świat przez pryzmat duszy, emocji, czasem podświadomości i, oczywiście, estetyki.
EnglishAnd the idea is that the character has an inner motor, a dominant, unconscious goal that they're striving for, an itch that they can't scratch.
Chodzi o to, że bohater ma wewnętrzny motor, dominujący, podświadomy cel, do którego dąży, swędzenie, którego nie można podrapać.
EnglishGastric lavage (after intubation if the patient is unconscious) and administration of activated charcoal together with a laxative should be considered.
Należy rozważyć płukanie żołądka (po zaintubowaniu nieprzytomnego pacjenta) i podanie węgla aktywowanego oraz środków przeczyszczających.
EnglishTell your relatives, friends and close colleagues that if you pass out (become unconscious), they must: turn you on your side and get medical help straight away.
Należy poinformować krewnych, przyjaciół i współpracowników, że w przypadku utraty przytomności trzeba nieprzytomnego ułożyć na boku i szybko wezwać pomoc medyczną.
EnglishTell your relatives, friends and close colleagues that if you pass out (become unconscious), they must: turn you on your side and seek medical advice straight away.
Nale y poinformowa krewnych, przyjaciół i współpracowników, e w przypadku utraty przytomno ci trzeba nieprzytomnego uło y na boku i natychmiast uzyska porad medyczn.
EnglishTell your relatives, friends and close colleagues that if you pass out (become unconscious), they must: turn you on your side and seek medical advice straight away.
Nale y poinformowa krewnych, przyjaciół i współpracowników, e w przypadku utraty przytomno ci powinno si nieprzytomnego uło y na boku i natychmiast uzyska porad medyczn.
EnglishTell your relatives, friends and close colleagues that if you pass out (become unconscious), they must: turn you on your side and seek medical advice straight away.
Należy poinformować krewnych, bliskich przyjaciół i współpracowników, że w przypadku utraty przytomności trzeba nieprzytomnego ułożyć na boku i natychmiast uzyskać poradę medyczną.