Search for the most beautiful word
henceforward
tendentious

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "unconscious"

 

"unconscious" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-22 z 28

unconscious {przymiotnik}

unconscious {przym.} (też: insentient)

nieprzytomny {przym. m.}

This will occur whilst you are unconscious, under the influence of a general anaesthetic.

Odbędzie się to w momencie, kiedy pacjent będzie nieprzytomny pod wpływem znieczulenia ogólnego.

If you are not able to swallow or if you are unconscious, you will require an injection of glucose or glucagon (a medicine which increases blood sugar).

W przypadku gdy pacjent nie może połykać lub jest nieprzytomny, należy podać glukozę lub glukagon (lek zwiększający stężenie cukru we krwi) dożylnie.

If you are not able to swallow or if you are unconscious, you will require an injection of glucose or glucagon (a medicine which increases blood sugar).

W przypadku, gdy pacjent nie może połykać lub jest nieprzytomny, należy podać glukozę lub glukagon w iniekcji (lek zwiększający stężenie cukru we krwi).

If you are not able to swallow or if you are unconscious, you will require an injection of glucose or glucagon (a medicine which increases blood sugar).

W przypadku, gdy pacjent nie może połykać lub jest nieprzytomny, należy podać mu glukozę lub glukagon (lek zwiększający stężenie cukru we krwi) dożylnie.

conscious {przymiotnik}

conscious {przym.}

przytomny {przym. m.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "unconscious":

Synonimy (angielski) dla "conscious":

 

Podobne tłumaczenia

"unconscious" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "unconscious" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

If you r blood sugar level falls too much you may become unconscious.

W wyniku nadmiernego obniżenia stężenia cukru we krwi może nastąpić utrata przytomności.

That homeless man, to me, really represented an element of the unconscious of the city.

Dla mnie, ten bezdomny człowiek stanowił część nieświadomości miasta.

If your blood sugar level falls too much you may become unconscious.

Nadmierne obniżenie stężenia cukru we krwi może spowodować utratę przytomności.

If your blood sugar level falls too much you may become unconscious.

W wyniku nadmiernego obniżenia stężenia cukru we krwi może nastąpić utrata przytomności.

This report from the unconscious satirist and humorist, Mr Corbett, is a case in point.

Takim przykładem jest sprawozdanie nieświadomego satyryka i komika, pana posła Richarda Corbetta.

It is a tragedy, and I ask myself whether it is a conscious or an unconscious move on the part of the EU.

To tragedia, stawiam więc sobie pytanie, czy ze strony UE jest to działanie świadome czy nieświadome.

Most people are entirely unconscious of these filters.

Większość ludzi jest nieświadoma istnienia takich filtrów.

In the collective unconscious, the soul of the human race.

W zbiorowej nieświadomości, duszy rodzaju ludzkiego.

He says that the conscious mind is this tiny rider on this giant elephant, the unconscious.

Mówi on, że świadomy umysł jest jak maluteńki jeździec na tym olbrzymim słoniu, to znaczy na nieświadomości.

Well, this habit of suppressing sound has meant that our relationship with sound has become largely unconscious.

Cóż, ten zwyczaj tłumienia dźwieku oznacza, że nasze podejście do niego stało się głównie podświadome.

(Laughter) Another finding is that the unconscious, far from being dumb and sexualized, is actually quite smart.

(Śmiech) Innym spostrzeżeniem jest, że podświadomość jest daleka od głupoty i seksualności, jest dosyć mądra.

I love pun and the relation to the unconscious.

Uwielbiam gry słowne i ich odwołanie do podświadomości.

Art, of course, looks at the world through the psyche, the emotions -- the unconscious at times -- and of course the aesthetic.

Sztuka, co jasne, spogląda na świat przez pryzmat duszy, emocji, czasem podświadomości i, oczywiście, estetyki.

A fellow TED speaker, Jonathan Haidt, came up with this beautiful little analogy between the conscious and the unconscious mind.

Znajomy mówca TEDu, Jonathan Haidt, stworzył tą piękną, małą analogią pomiędzy świadomym i nieświadomym umysłem.

The first insight is that while the conscious mind writes the autobiography of our species, the unconscious mind does most of the work.

Pierwszym jest to, że póki świadomy umysł piszę autobiografię naszego rodzaju, to nieświadomość wykonuje większość roboty.

And the idea is that the character has an inner motor, a dominant, unconscious goal that they're striving for, an itch that they can't scratch.

Chodzi o to, że bohater ma wewnętrzny motor, dominujący, podświadomy cel, do którego dąży, swędzenie, którego nie można podrapać.

It's unconscious.

Nieświadomie.

So they're mapping the social scaling onto the geometric scaling; it's a conscious pattern. ~~~ It is not unconscious like a termite mound fractal.

Odwzorowują więc skalę społeczną na skali geometrycznej; to świadomy wzór -- nie, jak fraktal termitiery.

Gastric lavage (after intubation if the patient is unconscious) and administration of activated charcoal together with a laxative should be considered.

Należy rozważyć płukanie żołądka (po zaintubowaniu nieprzytomnego pacjenta) i podanie węgla aktywowanego oraz środków przeczyszczających.

And so it's quite surprising that many of us let our unconscious influence those decisions in ways that we are not quite aware of.

Ponadto, dosyć niespodziewane jest to, że wielu z nas pozwala naszej nieświadomości mieć wpływ na te decyzje w taki sposób, że nie jesteśmy tego świadomi.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: z myślą, przetestować ponownie, przebadać ponownie, przeszkoda nie pozwalająca stronie na powołanie się na fakty czy okoliczności sprzeczne z jej poprzednimi oświadczeniami lub czynnościami, krasnoludek

Podobne słowa

W słowniku polsko-angielskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.