Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "tube"

 

"tube" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-39 z 286

tube {rzeczownik}

tube {rzecz.} (też: horn, megaphone)

tuba {f.}

Laminate tube with an inner lining of low-density-polyethylene fitted with a white polypropylene ro

Tuba laminowana z warstwą wewnętrzną z polietylenu o niskiej gęstości, zaopatrzona w nakrętkę polipropylenową.

Laminate tube with an inner lining of low-density-polyethylene fitted with a white polypropylene screw cap.

Tuba laminowana z warstwą wewnętrzną z polietylenu o niskiej gęstości, zaopatrzona w nakrętkę polipropylenową.

Aluminium tube with a phenol-epoxy protective inner lacquer and polypropylene screw cap.

Tuba aluminiowa pokryta od wewnątrz fenolo- epoksydowym lakierem ochronnym i zamykane nakrętką z polipropylenu.

tube (laminate) tube (laminate) tube (laminate) tube (laminate) tube (laminate) tube (laminate)

Rodzaj opakowania Tuba laminowana Tuba laminowana Tuba laminowana Tuba laminowana Tuba laminowana Tuba laminowana

ointment 5 g x 1 tube 10 g x 1 tube 15 g x 1 tube

maść 5 g x 1 tuba 10 g x 1 tuba 15 g x 1 tuba

tube {rzecz.} (też: snorkel, schnorkel)

rurka {f.}

The tube from the injector to the patient (patient's tube) must be changed after every examination.

Po każdym badaniu należy wymienić rurkę łączącą wstrzykiwacz i pacjenta (rurka łącząca pacjenta).

This is called a cycle valve tube.

To rurka od wentyla.

The injection may be given rapidly and directly into a vein or into an existing intravenous line (a thin tube running into a vein), or it can be given slowly and deeply into a muscle.

Wstrzyknięcie można podać szybko i bezpośrednio do żyły lub do założonego dostępu żylnego (cienka rurka wprowadzona do żyły) albo powoli i głęboko do mięśnia.

The pump tubing should be attached to the bag, the tubing purged and then capped.

Należy dołączyć pompę infuzyjną do worka z lekiem, oczyścić rurkę i następnie kapturek.

So the valves at the bottom of those tubes there are like radio-controlled airplane valves.

Zawory na spodzie rurek tutaj są jak zawory samolotu kontrolowane radiowo.

tube {rzecz.} (też: pipe, piping, conduit)

rura {f.}

The way you normally build a system right now is you have a tube stack that has to be launched from the ground, and resist all kinds of aerodynamic forces.

Na dzień dzisiejszy buduje się system w ten sposób, że jest rura, która jest wyrzucona z powierzchni Ziemi i która stawia opór wszystkim rodzajom sił aerodynamicznych.

tube {rzecz.}

tubka {f.}

Each unit dose (tube) of STRONGHOLD delivers

Każda dawka (tubka) preparatu STRONGHOLD zawiera:

Each unit dose (tube) of STRONGHOLD delivers:

Każda dawka (tubka) STRONGHOLDU zawiera:

Oral suspension 1 tube 1 dose (1.5 ml)

Zawiesina doustna 1 tubka 1 dawka (1, 5 ml)

Pull off the cap from the top of the tube.

Końcówka aplikatora Tubka

Squeezable tube (polyethylene)

Tubka (z polietylenu)

tube {rzecz.} (też: the tube)

tube

It is like a tube where a wounded soldier enters on one end and exits back home, on the other.

To jest jak metro, gdzie ranny żołnierz wsiada na jednym końcu i wysiada, w domu, na drugim.

What in the design that made the difference is the boarding tubes: the boarding tube gives to the bus the same performance as a subway.

Kluczową kwestią w projekcie były tunele do wsiadania. ~~~ Dzięki temu autobusy działają tak sprawnie jak metro.

tuby {rzeczownik}

tubes {l.mn.}

tuby {niemęskoos.} (też: rury, rurki, tubki, dętki)
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "tube":

 

Podobne tłumaczenia

"tube" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "tube" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Apply the tip of the STRONGHOLD tube directly to the skin without massaging.

Wycisnąć tubkę preparatu bezpośrednio na odsłoniętą skórę bez wcierania.

Keep the dosing tube in the outer carton in order to protect from light.

Przechowywać tubkę dozującą w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

You see them on YouTube, in dance competitions, film festivals and more.

Zobaczycie ich na YouTube, w konkursach tanecznych, na festiwalach filmowych itd.

Plus, now with YouTube, that connection's not even limited to the room we're in.

A teraz, kiedy mamy You Tube nie jesteśmy ograniczeni do jednego pokoju.

If Isaac Newton had done YouTube videos on calculus, I wouldn't have to.

Gdyby tylko Izaak Newton zrobił film o różniczkowaniu, ja nie musiałbym tego robić.

RotaTeq is an oral vaccine, presented as a solution in a single dose tube.

RotaTeq to doustna szczepionka w formie roztworu w jednodawkowej tubce.

The oral solution is packaged with an oral dosing syringe in a plastic tube container.

Roztwór doustny jest pakowany ze strzykawką dozującą umieszczoną w plastikowym pojemniku.

And out of the tops of these tube worms are these beautiful red plumes.

Z górnych części rurkoczułkowców wyrastają te piękne czerwone pióropusze.

And we did video clips -- you can see them if you go to YouTube/Kenyatoons.

Nakręciliśmy wideoklipy. ~~~ Możecie je obejrzeć na YouTube/KenyaTunes.

Other types of I. V. set tubing and infusion bags have not been studied.

Nie badano stabilności w przypadku użycia innych zestawów do wstrzykiwań i innych worków.

Remove any air in the infusion set tubing by drawing back on the syringe.

Usunąć wszelkie powietrze z przewodu zestawu do infuzji, poprzez wycofanie do strzykawki.

The oral solution is packaged with an oral dosing syringe in a plastic tube container.

Roztwór doustny pakowany jest ze strzykawką dozującą, umieszczoną w plastikowym pojemniku.

If you have ever had problems with your oesophagus (the tube connecting your mouth to your

Jeśli kiedykolwiek występowały dolegliwości dotyczące przełyku (przewodu łączącego jamę

This is given 3 times a week by injection into a vein or a tube that goes into a vein.

Podawana jest 3 razy w tygodniu przez wstrzyknięcie do żyły lub podanie przewodem do żyły.

Insuman Infusat must not be used in peristaltic pumps with silicone tubing.

Insuman Infusat nie może być stosowany w pompach perystaltycznych z przewodem silikonowym.

They finally hit a wall; they couldn't shrink the vacuum tube any more and keep the vacuum.

Aż doszli do ściany. ~~~ Nie umieli zmniejszyć lampy i zachować w niej próżni.

So, there's 40 of these tubes, like a V-40 engine running the memory.

To 40 takich kineskopów, pamięć wyglądająca jak czterdziestocylindrowy silnik widlasty.

ml oral solution in a tube pack size of 1 tube pack size of 10 tubes

ml roztworu w tubce opakowanie zawierające 1 tubkę opakowanie zawierające 10 tubek

you have had problems in the past with your oesophagus (the tube that connects your mouth to

w przeszłości występowały problemy dotyczące przełyku (jest to przewód łączący jamę ustną z

This is given twice a week by injection into a vein or a tube that goes into a vein.

Podawana jest dwa razy w tygodniu przez wstrzyknięcie do żyły lub podanie przewodem do żyły.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Tskhinvali · tsp · tsunami · TT · TTM · TTYL · tub · tub-thumper · tuba · tubby · tube · tube-tying · tubeless · tuber · tubercle · tubercular · tuberculocidal · tuberculosis · tuberculous · tuberomammillary · tubes

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także angielsko-polski słownik bab.la.