Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to trust"

 

"to trust" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-29 z 768

to trust {czasownik}

to trust [trusted|trusted] {czas.} (też: to believe, to accredit, to deem, to account)

So please trust me that we will continue to keep an eye on the situation.

Proszę mi więc wierzyć, iż będziemy w dalszym ciągu mieć baczenie na tę sytuację.

And do we trust, do we blindly trust, any future government, a government we might have 50 years from now?

Czy możemy ślepo wierzyć rządom przyszłości i politykom jakich będziemy mieli za 50 lat?

The other group, my group, firmly believes in a Europe which people can understand, trust and believe in.

Inna grupa, moja grupa, mocno wierzy w Europę, którą ludzie mogą zrozumieć, której mogą ufać i w którą mogą wierzyć.

Mr President, when dealing with European Union reports, never trust the label and always look at the contents of the packet.

Panie Przewodniczący! W przypadku sprawozdań Unii Europejskiej nie należy nigdy wierzyć etykiecie - trzeba zawsze sprawdzić zawartość.

You have to trust and believe your discussion partners, and they say that they want direct negotiations with the Palestinian Authority.

Należy ufać i wierzyć swoim partnerom w dyskusji, a mówią oni, że pragną bezpośrednich negocjacji z Autonomią Palestyńską.
ufać {czas.}

So, that's my second proposition: Trust is an essential condition to a free society.

Aby prawo mogło być trybuną wolności, ludzie muszą, ludzie muszą ufać prawu.

We cannot trust rating agencies; we can criticise them, but the problem will remain.

Możemy nie ufać agencjom ratingowym, możemy je krytykować, ale problem nie zniknie.

How can we trust the UN and the first countries of asylum to organise such a check?

Jak mamy ufać, że ONZ i kraje pierwszego azylu zorganizują taką kontrolę?

Mr Lewandowski, please do not place too much trust in the Member States.

Panie Komisarzu Lewandowski! Proszę nie ufać zbytnio państwom członkowskim.

Leave thy fatherless children, I will preserve them alive; and let thy widows trust in me.

Zaniechaj sierotek twoich, ja je żywić będę, a wdowy twoje we mnie ufać będą.
zaufać {czas.}

We should be able to listen to them and to give them credibility and trust.

Powinniśmy umieć słuchać tych instytucji i organizacji, a także uwierzyć im i zaufać.

Horses, like people, feel apprehension, fear, and are able to trust humans.

Koń tak samo jak ludzie odczuwa lęk, strach i potrafi człowiekowi zaufać.

Then we shall see whether voters can trust you, too, to support climate protection.

Wtedy zobaczymy, czy głosujący mogą zaufać także panu w kwestii poparcia ochrony klimatu.

I think that these steps will help us to trust in the common European project.

Uważam, że te kroki pomogą nam zaufać we wspólny projekt europejski.

Parliament has to put its trust in experts and the opinions of official bodies.

Parlament musi zaufać specjalistom i opiniom jednostek urzędowych.

trust {rzeczownik}

trust {rzecz.} (też: reliance)

zaufanie {n.}

This is the only way we can strengthen trust in the European integration process.

Jedynie w ten sposób możemy zwiększyć zaufanie do procesu integracji europejskiej.

These factors undermine the trust that is necessary for judicial cooperation.

Czynniki te osłabiają zaufanie, jakie jest koniecznym warunkiem współpracy sądowej.

(CS) Commissioner, we have to give parents back their trust in the European market.

(CS) Pani komisarz! Musimy przywrócić rodzicom zaufanie do europejskiego rynku.

It must be safeguarded by institutions in which all parties place their trust.

Muszą jej chronić instytucje, w których wszystkie strony pokładają zaufanie.

Perhaps the package is aiming to restore citizens' trust before the Euro elections.

Być może pakiet ma na celu przywrócić zaufanie obywateli przed wyborami europejskimi.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "trust":

 

Podobne tłumaczenia

"to trust" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to trust" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

I agree that we need greater trust and understanding between the EU and Russia.

Zgadzam się, że w stosunkach UE-Rosja potrzeba większego zaufania i zrozumienia.

The cooperation is based on mutual trust and respect between the Member States.

Współpraca opiera się na wzajemnym zaufaniu i poszanowaniu państw członkowskich.

Your commitment can help bring great trust to a Palestinian-Israeli settlement.

Wasze zaangażowanie wniesie wiele ufności w porozumienie palestyńsko-izraelskie.

How should we care for our planet Earth, which we hold in trust for our children?

Jak powinniśmy dbać o naszą planetę Ziemię, którą zarządzamy dla naszych dzieci?

Put not your trust in princes, Nor in the son of man, in whom there is no help.

Nie ufajcie w książętach, ani w żadnym synu ludzkim, w którym nie masz wybawienia.

I should like to ask my fellow members to place their trust in this directive.

Pragnę zwrócić się do kolegów posłów z prośbą o poparcie przedmiotowej dyrektywy.

Behold, he putteth no trust in his servants; And his angels he chargeth with folly:

Oto w sługach jego niemasz doskonałości, a w Aniołach swoich znalazł niedostatek;

To begin with, it is linked to the trust that people should have in the Commission.

Przede wszystkim jest to związane z zaufaniem, jakim ludzie powinni darzyć Komisję.

Normal partnerships are based on two reliable parties that trust each other.

Do zdrowego partnerstwa potrzeba dwóch wiarygodnych stron darzących się zaufaniem.

In addition, it is essential to rebuild trust between authorities and farmers.

Ponadto kluczowe znaczenie ma odbudowa zaufania między władzami a rolnikami.

In Sweden, we measure the Swedish people's trust in various institutions each year.

W Szwecji każdego roku badamy poziom zaufania obywateli do wielu instytucji.

Trust ye in Jehovah for ever; for in Jehovah, [even] Jehovah, is an everlasting rock.

Miejcie nadzieję w Panu aż na wieki; boć w Panu, w Panu jest skała wieczna.

We don't trust the judgment of teachers enough to let them loose on their own.

Nie ufamy wystarczająco aby pozwolić nauczycielom by poprowadzili zajęcia po swojemu.

In these distrustful times, think it's a piece of cake for people to trust you?

W tych ciężkich czasach myślicie, że... to tak łatwo sprawić by ludzie wam uwierzyli?

All of this has led to an erosion of trust in Russia as a European partner.

Wszystko to doprowadziło do spadku zaufania do Rosji jako partnera europejskiego.

I trust that the Parliament will be supportive in this area within the MFF.

Ufam, że Parlament wesprze ten obszar w ramach wieloletnich ram finansowych.

We hope and trust that the problems caused by the legal basis will be resolved.

Mamy nadzieję i wierzymy, że problem spowodowany podstawą prawną zostanie rozwiązany.

I trust that Parliament will also continue to support this very valuable common goal.

Wierzę, że i Parlament Europejski będzie dalej wspierał ten bardzo cenny wspólny cel.

I will say of Jehovah, He is my refuge and my fortress; My God, in whom I trust.

Rzecze Panu: Nadzieja moja i zamek mój, Bóg mój, w nim nadzieję mieć będę.

For our heart shall rejoice in him, Because we have trusted in his holy name.

W nim zaprawdę rozweseli się serce nasze; bo w imieniu jego świętem ufamy.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: przywołanie, patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik

Podobne słowa

truly · trump · trumpery · trumpet · trumpeter · truncheon · trunk · trunks · trunnion · truss · trust · trusted · trustee · trustees · trusteeship · trustful · trustfulness · trusting · trustworthiness · trustworthy · trusty

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik niemiecko-polski.