Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to trust"

 

"to trust" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-34 z 294

to trust {czasownik}

And do we trust, do we blindly trust, any future government, a government we might have 50 years from now?

Czy możemy ślepo wierzyć rządom przyszłości i politykom jakich będziemy mieli za 50 lat?

The other group, my group, firmly believes in a Europe which people can understand, trust and believe in.

Inna grupa, moja grupa, mocno wierzy w Europę, którą ludzie mogą zrozumieć, której mogą ufać i w którą mogą wierzyć.

Mr President, when dealing with European Union reports, never trust the label and always look at the contents of the packet.

Panie Przewodniczący! W przypadku sprawozdań Unii Europejskiej nie należy nigdy wierzyć etykiecie - trzeba zawsze sprawdzić zawartość.

Most of us have to trust that that happens correctly for our own vote, and we all have to trust that that happens correctly for all the votes in the election.

Większość z nas musi ufać, że z naszym głosem wszystko pójdzie dobrze, wszyscy musimy wierzyć, że tak się stanie ze wszystkimi głosami podczas wyborów.

I therefore believe we must persevere with the simplification of rules for SMEs patiently and rigorously, and trust that our efforts will somehow bring the expected result.

Uważam zatem, że musimy wytrwale, cierpliwie i rygorystycznie upraszczać przepisy dla MŚP oraz wierzyć, że nasze wysiłki przeniosą oczekiwane rezultaty.
ufać [ufam|ufał] {czas. ndk}

So, that's my second proposition: Trust is an essential condition to a free society.

Aby prawo mogło być trybuną wolności, ludzie muszą, ludzie muszą ufać prawu.

We cannot trust rating agencies; we can criticise them, but the problem will remain.

Możemy nie ufać agencjom ratingowym, możemy je krytykować, ale problem nie zniknie.

How can we trust the UN and the first countries of asylum to organise such a check?

Jak mamy ufać, że ONZ i kraje pierwszego azylu zorganizują taką kontrolę?

Mr Lewandowski, please do not place too much trust in the Member States.

Panie Komisarzu Lewandowski! Proszę nie ufać zbytnio państwom członkowskim.

Leave thy fatherless children, I will preserve them alive; and let thy widows trust in me.

Zaniechaj sierotek twoich, ja je żywić będę, a wdowy twoje we mnie ufać będą.
zaufać {czas. dk}

I think that these steps will help us to trust in the common European project.

Uważam, że te kroki pomogą nam zaufać we wspólny projekt europejski.

Parliament has to put its trust in experts and the opinions of official bodies.

Parlament musi zaufać specjalistom i opiniom jednostek urzędowych.

So in order for all this to work, obviously I have got to be in a position of trust.

Tak więc, aby to wszystko działało, muszę być w stanie zaufać.

On this crucial issue we must trust to good sense and apply the precautionary principle.

W tej niezwykle istotnej kwestii należy zaufać zdrowemu rozsądkowi i zastosować zasadę ostrożności.

With your comments this morning, you have not offered us what we need to put our trust in you.

W uwagach przedstawionych dziś rano nie zaproponował nam pan tego, czego nam trzeba, by panu zaufać.
  dowierzać {czas. ndk}

trust {rzeczownik}

trust {rzecz.} (też: reliance)

zaufanie {n.}

This is the only way we can strengthen trust in the European integration process.

Jedynie w ten sposób możemy zwiększyć zaufanie do procesu integracji europejskiej.

These factors undermine the trust that is necessary for judicial cooperation.

Czynniki te osłabiają zaufanie, jakie jest koniecznym warunkiem współpracy sądowej.

(CS) Commissioner, we have to give parents back their trust in the European market.

(CS) Pani komisarz! Musimy przywrócić rodzicom zaufanie do europejskiego rynku.

It must be safeguarded by institutions in which all parties place their trust.

Muszą jej chronić instytucje, w których wszystkie strony pokładają zaufanie.

Perhaps the package is aiming to restore citizens' trust before the Euro elections.

Być może pakiet ma na celu przywrócić zaufanie obywateli przed wyborami europejskimi.

trust {rzecz.} (też: confidence)

kredyt zaufania {m.} [przen.]

(DE) Mr President, ladies and gentlemen, in a democracy, an approval is never a carte blanche, it is always a credit of trust that first needs to be justified.

(DE) Panie przewodniczący, panie i panowie! W demokracji zatwierdzenie nigdy nie oznacza carte blanche, jest to zawsze kredyt zaufania, który najpierw trzeba uzasadnić.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "trust":

 

Podobne tłumaczenia

"to trust" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to trust" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Put not your trust in princes, Nor in the son of man, in whom there is no help.

Nie ufajcie w książętach, ani w żadnym synu ludzkim, w którym nie masz wybawienia.

To begin with, it is linked to the trust that people should have in the Commission.

Przede wszystkim jest to związane z zaufaniem, jakim ludzie powinni darzyć Komisję.

Behold, he putteth no trust in his servants; And his angels he chargeth with folly:

Oto w sługach jego niemasz doskonałości, a w Aniołach swoich znalazł niedostatek;

We don't trust the judgment of teachers enough to let them loose on their own.

Nie ufamy wystarczająco aby pozwolić nauczycielom by poprowadzili zajęcia po swojemu.

In these distrustful times, think it's a piece of cake for people to trust you?

W tych ciężkich czasach myślicie, że... to tak łatwo sprawić by ludzie wam uwierzyli?

I will say of Jehovah, He is my refuge and my fortress; My God, in whom I trust.

Rzecze Panu: Nadzieja moja i zamek mój, Bóg mój, w nim nadzieję mieć będę.

For our heart shall rejoice in him, Because we have trusted in his holy name.

W nim zaprawdę rozweseli się serce nasze; bo w imieniu jego świętem ufamy.

As things stand in Greece, nobody trusts anyone, least of all the government.

W obecnej sytuacji panującej w Grecji nikt nikomu nie ufa, a już na pewno nie rządowi.

I trust that at this time we cannot and must not abandon this aspiration.

Uważam, iż w tym momencie nie możemy i nie powinniśmy porzucać tych aspiracji.

I trust that the resolution adopted will bring us closer to such a solution.

Mam nadzieję, że przyjęta rezolucja przybliża nas do takiego rozwiązania.

Ye that fear Jehovah, trust in Jehovah: He is their help and their shield.

Którzy się boicie Pana, ufajcie w Panu; on jest pomocnikiem i tarczą ich.

The fear of man bringeth a snare; But whoso putteth his trust in Jehovah shall be safe.

Strach człowieczy stawia sobie sidło; ale kto ma nadzieję w Panu, wywyższony będzie.

Healthcare professionals remain the most trusted source of information about medicines.

Najbardziej zaufanym źródłem informacji o lekach pozostają pracownicy służby zdrowia.

I trust that due consideration will be given to them in the discussions.

Mam nadzieję, że podczas dyskusji zostanie im poświęcona należyta uwaga.

I trust, too, that these provisions will be effectively implemented by the Member States.

Mam też nadzieję, iż przepisy te będą skutecznie egzekwowane przez państwa członkowskie.

It is my experience that more and more people are losing faith and trust in institutions.

Z mojego doświadczenia wynika, że coraz więcej ludzi traci wiarę w instytucje.

I trust that the adopted text will apply to all sectors and not just to agriculture.

Mam nadzieję, że przyjęty tekst obejmować będzie wszystkie sektory, a nie tylko rolnictwo.

Behold, he putteth no trust in his holy ones; Yea, the heavens are not clean in his sight:

Oto i w świętych jego niemasz doskonałości, i niebiosa nie są czyste w oczach jego.

I trust you will not disappoint the voters who supported you just over a month ago.

Niech pan nie zawodzi tych, którzy głosowali na pana przed miesiącem.

They that trust in their wealth, And boast themselves in the multitude of their riches;

Przeczże się mam bać we złe dni, aby mię nieprawość tych, którzy mię depczą, miała ogarnąć?
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik niemiecko-polski.