Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to trust"

 

"to trust" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-32 z 307

to trust {czasownik}

to trust [trusted|trusted] {czas.} (też: to believe, to accredit, to deem, to account)

So please trust me that we will continue to keep an eye on the situation.

Proszę mi więc wierzyć, iż będziemy w dalszym ciągu mieć baczenie na tę sytuację.

And do we trust, do we blindly trust, any future government, a government we might have 50 years from now?

Czy możemy ślepo wierzyć rządom przyszłości i politykom jakich będziemy mieli za 50 lat?

The other group, my group, firmly believes in a Europe which people can understand, trust and believe in.

Inna grupa, moja grupa, mocno wierzy w Europę, którą ludzie mogą zrozumieć, której mogą ufać i w którą mogą wierzyć.

Mr President, when dealing with European Union reports, never trust the label and always look at the contents of the packet.

Panie Przewodniczący! W przypadku sprawozdań Unii Europejskiej nie należy nigdy wierzyć etykiecie - trzeba zawsze sprawdzić zawartość.

Most of us have to trust that that happens correctly for our own vote, and we all have to trust that that happens correctly for all the votes in the election.

Większość z nas musi ufać, że z naszym głosem wszystko pójdzie dobrze, wszyscy musimy wierzyć, że tak się stanie ze wszystkimi głosami podczas wyborów.
ufać {czas.}

So, that's my second proposition: Trust is an essential condition to a free society.

Aby prawo mogło być trybuną wolności, ludzie muszą, ludzie muszą ufać prawu.

We cannot trust rating agencies; we can criticise them, but the problem will remain.

Możemy nie ufać agencjom ratingowym, możemy je krytykować, ale problem nie zniknie.

How can we trust the UN and the first countries of asylum to organise such a check?

Jak mamy ufać, że ONZ i kraje pierwszego azylu zorganizują taką kontrolę?

Mr Lewandowski, please do not place too much trust in the Member States.

Panie Komisarzu Lewandowski! Proszę nie ufać zbytnio państwom członkowskim.

Leave thy fatherless children, I will preserve them alive; and let thy widows trust in me.

Zaniechaj sierotek twoich, ja je żywić będę, a wdowy twoje we mnie ufać będą.
zaufać {czas.}

Horses, like people, feel apprehension, fear, and are able to trust humans.

Koń tak samo jak ludzie odczuwa lęk, strach i potrafi człowiekowi zaufać.

Then we shall see whether voters can trust you, too, to support climate protection.

Wtedy zobaczymy, czy głosujący mogą zaufać także panu w kwestii poparcia ochrony klimatu.

I think that these steps will help us to trust in the common European project.

Uważam, że te kroki pomogą nam zaufać we wspólny projekt europejski.

Parliament has to put its trust in experts and the opinions of official bodies.

Parlament musi zaufać specjalistom i opiniom jednostek urzędowych.

So in order for all this to work, obviously I have got to be in a position of trust.

Tak więc, aby to wszystko działało, muszę być w stanie zaufać.

trust {rzeczownik}

trust {rzecz.} (też: reliance)

zaufanie {n.}

This is the only way we can strengthen trust in the European integration process.

Jedynie w ten sposób możemy zwiększyć zaufanie do procesu integracji europejskiej.

These factors undermine the trust that is necessary for judicial cooperation.

Czynniki te osłabiają zaufanie, jakie jest koniecznym warunkiem współpracy sądowej.

(CS) Commissioner, we have to give parents back their trust in the European market.

(CS) Pani komisarz! Musimy przywrócić rodzicom zaufanie do europejskiego rynku.

It must be safeguarded by institutions in which all parties place their trust.

Muszą jej chronić instytucje, w których wszystkie strony pokładają zaufanie.

Perhaps the package is aiming to restore citizens' trust before the Euro elections.

Być może pakiet ma na celu przywrócić zaufanie obywateli przed wyborami europejskimi.

trust {rzecz.} (też: confidence)

kredyt zaufania {m.} [przen.]

(DE) Mr President, ladies and gentlemen, in a democracy, an approval is never a carte blanche, it is always a credit of trust that first needs to be justified.

(DE) Panie przewodniczący, panie i panowie! W demokracji zatwierdzenie nigdy nie oznacza carte blanche, jest to zawsze kredyt zaufania, który najpierw trzeba uzasadnić.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "trust":

 

Podobne tłumaczenia

"to trust" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to trust" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

How should we care for our planet Earth, which we hold in trust for our children?

Jak powinniśmy dbać o naszą planetę Ziemię, którą zarządzamy dla naszych dzieci?

I should like to ask my fellow members to place their trust in this directive.

Pragnę zwrócić się do kolegów posłów z prośbą o poparcie przedmiotowej dyrektywy.

Put not your trust in princes, Nor in the son of man, in whom there is no help.

Nie ufajcie w książętach, ani w żadnym synu ludzkim, w którym nie masz wybawienia.

To begin with, it is linked to the trust that people should have in the Commission.

Przede wszystkim jest to związane z zaufaniem, jakim ludzie powinni darzyć Komisję.

Behold, he putteth no trust in his servants; And his angels he chargeth with folly:

Oto w sługach jego niemasz doskonałości, a w Aniołach swoich znalazł niedostatek;

Normal partnerships are based on two reliable parties that trust each other.

Do zdrowego partnerstwa potrzeba dwóch wiarygodnych stron darzących się zaufaniem.

We don't trust the judgment of teachers enough to let them loose on their own.

Nie ufamy wystarczająco aby pozwolić nauczycielom by poprowadzili zajęcia po swojemu.

In these distrustful times, think it's a piece of cake for people to trust you?

W tych ciężkich czasach myślicie, że... to tak łatwo sprawić by ludzie wam uwierzyli?

I will say of Jehovah, He is my refuge and my fortress; My God, in whom I trust.

Rzecze Panu: Nadzieja moja i zamek mój, Bóg mój, w nim nadzieję mieć będę.

For our heart shall rejoice in him, Because we have trusted in his holy name.

W nim zaprawdę rozweseli się serce nasze; bo w imieniu jego świętem ufamy.

As things stand in Greece, nobody trusts anyone, least of all the government.

W obecnej sytuacji panującej w Grecji nikt nikomu nie ufa, a już na pewno nie rządowi.

I trust that at this time we cannot and must not abandon this aspiration.

Uważam, iż w tym momencie nie możemy i nie powinniśmy porzucać tych aspiracji.

I trust that the resolution adopted will bring us closer to such a solution.

Mam nadzieję, że przyjęta rezolucja przybliża nas do takiego rozwiązania.

Ye that fear Jehovah, trust in Jehovah: He is their help and their shield.

Którzy się boicie Pana, ufajcie w Panu; on jest pomocnikiem i tarczą ich.

The fear of man bringeth a snare; But whoso putteth his trust in Jehovah shall be safe.

Strach człowieczy stawia sobie sidło; ale kto ma nadzieję w Panu, wywyższony będzie.

Healthcare professionals remain the most trusted source of information about medicines.

Najbardziej zaufanym źródłem informacji o lekach pozostają pracownicy służby zdrowia.

I trust that due consideration will be given to them in the discussions.

Mam nadzieję, że podczas dyskusji zostanie im poświęcona należyta uwaga.

I trust, too, that these provisions will be effectively implemented by the Member States.

Mam też nadzieję, iż przepisy te będą skutecznie egzekwowane przez państwa członkowskie.

It is my experience that more and more people are losing faith and trust in institutions.

Z mojego doświadczenia wynika, że coraz więcej ludzi traci wiarę w instytucje.

I trust that the adopted text will apply to all sectors and not just to agriculture.

Mam nadzieję, że przyjęty tekst obejmować będzie wszystkie sektory, a nie tylko rolnictwo.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: dyskryminacja rasowa, gruba ryba, wyglądać schludnie, plama na czyjejś reputacji, przyprawiać kogoś o gęsią skórkę

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik niemiecko-polski.