"tray" po polsku

EN

"tray" - polskie tłumaczenie

volume_up
tray {rzecz.}

EN tray
volume_up
{rzeczownik}

tray (też: coaster, salver)
The sealed plastic tray is damaged or opened.
Szczelnie zamknięta taca plastikowa jest uszkodzona lub otwarta.
Store in the original package (sealed plastic tray) in order to protect from light.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu (szczelnie zamknięta taca plastikowa) w celu ochrony przed światłem.
A separate needle to give the injection is also included in the tray.
Taca zawiera również oddzielną igłę do podania wstrzyknięcia.
tray (też: salver)
Keep the syringe and needle level, so the needle does not touch the tray.
Strzykawkę i igłę należy trzymać w tej pozycji tak, aby igła nie dotykała tacki.
{ Pokrywka tacki blistra }
Wyciągnąć wstrzykiwacz z uchwytu tacki.

Przykłady użycia - "tray" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishTake one dose tray containing a pre-filled pen of Trudexa from the refrigerator.
Wyjąć z lodówki tackę zawierającą jedną dawką leku Trudexa we wstrzykiwaczu.
EnglishTake one dose tray containing a pre-filled pen of Humira from the refrigerator.
Wyjąć z lodówki tackę zawierającą jedną dawką leku Humira we wstrzykiwaczu.
EnglishRemove glass syringe barrel from tray and check that it is not damaged.
Należy wyjąć szklaną ampułkę z pojemnika i sprawdzić, czy nie jest uszkodzona.
EnglishSo why is it that until recently, this has been stuck in the Council's in-tray?
Czemu zatem aż do ostatniego czasu sprawa ta tkwiła wśród korespondencji przychodzącej Rady?
EnglishRemove the plastic tray from the box, peel back the paper cover, and remove the syringe.
Z pudełka należy wyjąć plastikową tackę, zdjąć papierową nakrywkę i wyjąć strzykawkę.
EnglishThese vials are distributed to the hospital in a ten tray pack.
Fiolki są dostarczane do szpitali w opakowaniach zawierających po 10 sztuk.
EnglishRemove the plastic tray of MIRCERA from the box without peeling back the protective film.
Należy wyjąć plastikową tackę z ampułkostrzykawką Mircera z pudełka, nie odrywając folii ochronnej.
EnglishThe vials are maintained sterile within individual blisters and packaged together in an outer tray and box.
Jałowe fiolki są pakowane w indywidualne blistry, znajdujące się na tacy w pudełku.
EnglishAnd then they see that there are peanuts here on the feeder tray, and they hop up and help themselves.
Potem widzą, że orzeszki leżą na tacce, podskakują i biorą je sobie.
English(If not, don't use the dose tray and consult your pharmacist).
Należy używać wyłącznie wymienionych poniżej elementów zestawu.
EnglishInstructions for administration Remove glass syringe barrel from tray and check that it is not damaged.
Instrukcja użycia Należy wyjąć szklaną ampułkę z pojemnika i sprawdzić, czy nie jest uszkodzona.
EnglishAre you sure the Colonel doesn't want something on a tray?
Jesteś pewny, że Pułkownik nie chce czegoś na tacy?
EnglishThe tray is sealed in a plastic foil pouch with a desiccant, which keeps the medicine dry and should not be eaten.
jest zabezpieczona torebką z folii, w której znajduje się środek pochłaniający wilgoć, utrzymujący lek be
EnglishCheck the expiry date on the lid of the tray.
Sprawdzić datę ważności znajdującą się na folii tacy.
EnglishYou may receive either a pack containing a tray with everything needed for the injection, or a single vial only.
Produkt występuje w postaci opakowania zawierającego wszystko co niezbędne do wykonania zastrzyku lub tylko pojedynczej fiolki.
EnglishEach syringe is packed in a sealed plastic tray which also contains one injection needle for intramuscular use.
Każda strzykawka jest umieszczona w szczelnie zamkniętej tacy plastikowej, która zawiera także jedną igłę do wstrzyknięcia domięśniowego.
EnglishEach syringe is packed in a sealed plastic tray which also contains one injection needle for intramuscular use.
Każda strzykawka jest umieszczona w szczelnie zamkniętej tacy plastikowej, która zawiera również jedną igłę do wstrzyknięcia domięśniowego.
Englishone BIO-SET (vial + base + cap) one syringe one injection needle (see picture “Contents of the plastic tray”).
jeden zestaw BIO- SET (fiolka + obsadka + nasadka) jedną strzykawkę, jedną igłę do wstrzyknięcia (patrz rycina „ Zawartość tacy plastikowej ”).
EnglishIf there is insufficient Enbrel solution in the vial for the second dose, discard the vial and start again with a new tray.
Jeżeli w fiolce znajduje się niewystarczająca ilość roztworu do zastosowania drugiej dawki, należy wyrzucić fiolkę i otworzyć nowy zestaw.
EnglishTo indicate that a process is still running, a Google Chrome icon will appear in the system tray on Windows and the dock on Mac.
O wciąż działającym procesie informuje ikona Google Chrome umieszczona na pasku zadań w systemie Windows lub w docku w systemie Mac OS X.