angielsko-polskie tłumaczenie słowa "to translate"

EN to translate angielskie tłumaczenie

to translate {czas.}

EN to translate
play_circle_outline
[translated|translated] {czasownik}

  1. ogólne
  2. IT

1. ogólne

to translate (też: to explain, to get sth across)
“How does it make your father and mother look when their own young child has to translate for them?
And then, I sliced off the head and the tail and everything and tried to translate what I was learning about the form of the fish and the movement.
Potem obciąłem głowę, ogon i resztę, próbowałem tłumaczyć to, czego się uczyłem o formie ryby i jej ruchu.
So I don't even know if there exists 100 million people out there using the Web who are bilingual enough to help us translate.
Nie wiem nawet czy jest 100 milionów ludzi korzystających z internetu, którzy znają dwa języki na tyle, by pomóc nam tłumaczyć.
to translate
And I've taken the liberty, just for clarity, to translate that to data slices.
Pozwoliłem sobie, dla wyjaśnienia, przetłumaczyć to na "plastry" danych.
Click the Translate button to translate pages.
Aby przetłumaczyć stronę, kliknij przycisk Tłumacz.
Once you upload caption tracks to your videos, you can automatically translate them.
Przesłane ścieżki z napisami do filmów można automatycznie przetłumaczyć.
to translate (też: to transport, to devolve, to draft, to manhandle)
to translate (też: to put, to reorder, to reset, to permute)
to translate (też: to clarify, to interpret, to read, to rede)
to translate (też: to move, to devolve, to draft, to manhandle)
He wants to recognize the basic substance of a text, free it of all acquired baggage and translate its emotional effect to the modern world.
Reżyser pragnie rozpoznać istotę rzeczy zawartą w tekście utworu, a następnie uwolnić go od wszelkich zbędnych otoczek i przenieść jego emocjonalne działanie w czasy współczesne.
to translate (też: to postpone, to shift, to move from one place to another, to rearrange)
These principles will have to translate to budgetary rigour, simplicity and transparency.
Zasady te będą musiały się przełożyć na rygor budżetowy, prostotę i przejrzystość.
It is now up to the politicians to translate this debate into a consensus and a compromise.
Teraz to politycy powinni przełożyć tę debatę na konsensus i kompromis.
It is not known whether these findings translate into long-term clinical benefits.
Nie wiadomo, czy powyższe rezultaty można przełożyć na długotrwałe korzyści kliniczne.
to translate (też: to adjourn, to postpone, to procrastinate, to put off)
From now on, Europe must prove its ability to react and to translate its solidarity into practical measures.
Od tej chwili Europa musi wykazywać swoją zdolność do reagowania i przekładać swoją solidarność na środki praktyczne.
This policy should translate into cooperation between origin countries and transit countries, based on dialogue aimed at achieving robust, effective and lasting results.
Ta polityka powinna przekładać się na współpracę polityczną między krajami pochodzenia i tranzytu, opartą na dialogu w celu osiągnięcia solidnych, konkretnych i trwałych efektów.
I also agree that it is desirable for investment to translate into greater progress and innovation, and that there is a need for Europe to increase its capacity for intelligent investment.
Zgadzam się też z tym, że inwestycje muszą się przekładać na większy postęp i innowacyjność oraz z tym, że Europa musi zwiększyć swą zdolność inteligentnego inwestowania.

trending_flat
"into sth"

to translate (też: to translate)
play_circle_outline
przekładać się {czas. zwr.} (na coś)
This policy should translate into cooperation between origin countries and transit countries, based on dialogue aimed at achieving robust, effective and lasting results.
Ta polityka powinna przekładać się na współpracę polityczną między krajami pochodzenia i tranzytu, opartą na dialogu w celu osiągnięcia solidnych, konkretnych i trwałych efektów.

trending_flat
"into practice"

to translate
play_circle_outline
przełożyć się {czas. zwr.} (na coś)
This, in turn, may translate into economic and social benefits, inter alia, by making the sites awarded the label more attractive to tourists.
To z kolei może przełożyć się na korzyści ekonomiczno-społeczne w postaci m.in. wzrostu atrakcyjności turystycznej nagrodzonych obiektów.
to translate (też: to translate)
play_circle_outline
przekładać się {czas. zwr.} (na coś)
This policy should translate into cooperation between origin countries and transit countries, based on dialogue aimed at achieving robust, effective and lasting results.
Ta polityka powinna przekładać się na współpracę polityczną między krajami pochodzenia i tranzytu, opartą na dialogu w celu osiągnięcia solidnych, konkretnych i trwałych efektów.

2. IT

Przykłady użycia - "to translate" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishPPE is easy to translate, but DE seems to us to stand for European confusion.
PPE jest łatwe do rozszyfrowania, ale wydaje nam się, że DE oznacza europejski zamęt.
EnglishCouncil, be warned, because we really want to translate these ideas into practice.
Rado strzeż się, ponieważ naprawdę chcemy wcielić te pomysły w czyn.
EnglishHere too, it is up to us to translate this ambition into concrete action.
Również w tym miejscu możemy sami zadecydować o obróceniu ambicji w czyn.
EnglishSo changes that children make in the real world need to translate to the virtual world.
Zmiany jakie następują w realu muszą pojawiać się w świecie wirtualnym.
EnglishA functioning executive that will translate will into action, because we don't have it.
Działającego organu wykonawczego który przekuje chęci w czyny. ~~~ Właśnie tego nam brakuje.
EnglishThe word 'solidarity' appears 23 times in the Treaty: let us translate the word into action.
Słowo "solidarność” występuje w traktacie 23 razy: przekujmy je w czyny.
EnglishThe time has now come to take forward work on the strategy and translate words into action.
Nadszedł czas, by zintensyfikować prace na rzecz stworzenia strategii i przekuć słowa w czyny.
EnglishSo therefore, if I translate this piece of music, we have this idea.
To, co powstaje po przełożeniu zapisu na muzykę, wygląda tak.
EnglishWhat does that translate to in terms of numbers of films, really? ~~~ FS: Oh, yes.
EnglishAnd it became ever clearer that economic growth doesn't automatically translate into social growth or human growth.
Znajdujemy sie dziś znów w momencie, kiedy kolejna fala młodzieży wstępuje na okrutny rynek pracy.
EnglishI also translate weather data into musical scores.
Przekładam również dane meteorologiczne na zapis nutowy.
EnglishOne of the expenses is that we translate votes, but these are only numbers, so we need only one edition of the votes.
Część kosztów stanowi tłumaczenie głosowań, ale to są tylko liczby, więc wystarczy jedna wersja głosów.
EnglishThere's no need to translate it. ~~~ It's also more memorable if I show you that picture, and I show you C-H-A-I-R on a piece of paper.
Będzie to łatwiej zapamiętać, jak pokażę wam obrazek, i K-R-Z-E-S-Ł-O na kartce papieru.
EnglishEurope must translate its rich cultural tradition and ethical assets into a competitive advantage for its products.
Europa musi przekształcić swą bogatą kulturową tradycję i majątek etyczny w konkurencyjną przewagę swoich produktów.
EnglishIt is one of the two principal means employed - the other being the European Fisheries Fund (EFF) - to translate the CFP into practice.
Obok Europejskiego Funduszu Rybołówstwa jest jednym z dwóch głównych instrumentów wdrażania WPRyb.
EnglishThese are therefore positive strategies that are needed in order to translate the appropriate employment policy measures into reality.
Potrzebne są więc zdecydowane strategie, by wcielić w życie odpowiednie środki polityki zatrudnienia.
EnglishHow does that translate to barrels of oil equivalent?
EnglishUnfortunately, however, the economic development and accumulation of wealth in Brazil did not translate into the eradication of poverty.
Niestety rozwój gospodarczy i akumulacja bogactwa w Brazylii nie przełożyły się na wykorzenienie ubóstwa.
EnglishSo you translate that to the building industry, if we have a wall of windowpanes and one pane is cracked, we go, "Oh, dear. ~~~ That's cracked.
Przekładając to na przemysł budowniczy, jeśli mamy ścianę okien i jedna szyba jest pęknięta, mówimi "Ojej.
EnglishThis includes a plan to help European citizens to receive the necessary training that will translate into a job that pays.
Obejmuje to plan pomocy dla obywateli Europy, aby skorzystali z niezbędnych szkoleń, które przełożą się na lepiej płatną pracę.