Search for the most beautiful word
abstention
New Year's Eve

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to translate"

 

"to translate" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-38 z 155

to translate {czasownik}

Once you upload caption tracks to your videos, you can automatically translate them.

Przesłane ścieżki z napisami do filmów można automatycznie przetłumaczyć.

And I've taken the liberty, just for clarity, to translate that to data slices.

Pozwoliłem sobie, dla wyjaśnienia, przetłumaczyć to na "plastry" danych.

So I would like to translate all of the Web, or at least most of the Web, into every major language.

Chciałbym przetłumaczyć cały internet albo chociaż większą jego część, na każdy liczący się język.

Click Translate totranslate the page, or click Toolbar's Translate button.

Kliknij przycisk Tłumacz, aby przetłumaczyć stronę, lub kliknij przycisk Tłumacz na pasku narzędzi Toolbar.

Note: To translate text, Toolbar sends the text of the page you're on to Google's translation service.

Uwaga: aby przetłumaczyć tekst z odwiedzanej strony, pasek narzędzi Toolbar wysyła go do usługi tłumaczeń Google.

to translate [translated|translated] {czas.} (też: to catch, to move, to manhandle, to relocate)

przenieść {czas.}

He wants to recognize the basic substance of a text, free it of all acquired baggage and translate its emotional effect to the modern world.

Reżyser pragnie rozpoznać istotę rzeczy zawartą w tekście utworu, a następnie uwolnić go od wszelkich zbędnych otoczek i przenieść jego emocjonalne działanie w czasy współczesne.

who delivered us out of the power of darkness, and translated us into the kingdom of the Son of his love;

Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego miłego,

to translate [translated|translated] {czas.} (też: to explain, to get sth across)

While we're on the subject, did you know that you can translate sites written in other languages?

A skoro już o tym mowa: czy wiesz, że możesz tłumaczyć witryny napisane w innych językach?

“How does it make your father and mother look when their own young child has to translate for them?

„Jaki jest wówczas wizerunek ojca lub matki? Gdy własne dziecko ma tłumaczyć?

So I don't even know if there exists 100 million people out there using the Web who are bilingual enough to help us translate.

Nie wiem nawet czy jest 100 milionów ludzi korzystających z internetu, którzy znają dwa języki na tyle, by pomóc nam tłumaczyć.

And then, I sliced off the head and the tail and everything and tried to translate what I was learning about the form of the fish and the movement.

Potem obciąłem głowę, ogon i resztę, próbowałem tłumaczyć to, czego się uczyłem o formie ryby i jej ruchu.

After all, how should a ten-year old girl feel when she has to accompany her mother to the gynaecologist and translate questions on menstruation and sexual matters?

Jak na przykład może czuć się dziesięcioletnia dziewczynka idąca z matką do ginekologa, kiedy musi tłumaczyć kwestie związane z menstruacją oraz seksem?

to translate [translated|translated] {czas.} (też: to interpret, to clarify, to read, to rede)

to translate [translated|translated] {czas.} (też: to transport, to catch, to manhandle, to relocate)

przenosić {czas.}

This does not mean he translates something he has already discovered onto the stage, it means he uses the stage for his search.

W jego przypadku nie oznacza to przenoszenia na scenę rzeczy sprawdzonych i dobrze mu znanych – Fiedler właśnie scenę wykorzystuje do poszukiwań.

to translate [translated|translated] (into sth) {czas.}

przekładać się (na coś) {czas. zwr.}

This policy should translate into cooperation between origin countries and transit countries, based on dialogue aimed at achieving robust, effective and lasting results.

Ta polityka powinna przekładać się na współpracę polityczną między krajami pochodzenia i tranzytu, opartą na dialogu w celu osiągnięcia solidnych, konkretnych i trwałych efektów.

So this translates into ongoing violence, foreign interests, bribery, drugs, ethnic conflicts, bad health, shame, fear and cumulative traumatic experiences.

Przekłada się to na ciagłą przemoc, obce interesy, korupcję, narkotyki, konflikty natury etycznej, zły stan zdrowia, strach i narastajace traumatyczne przeżycia.

to translate [translated|translated] {czas.} (też: to put, to reset, to rearrange, to permute)

przestawiać {czas.}
przekształcać {czas.} [komp.]
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "translate":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to translate" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Accelerated economic growth does not always translate into a reduction in poverty.

Przyspieszony wzrost gospodarczy nie zawsze przekłada się na zmniejszenie ubóstwa.

If you use Translate often, you can choose to translate pages automatically.

Zapisany tekst nie jest w żaden sposób skojarzony z kontem Google użytkownika.

PPE is easy to translate, but DE seems to us to stand for European confusion.

PPE jest łatwe do rozszyfrowania, ale wydaje nam się, że DE oznacza europejski zamęt.

Isn't it the mind that translates the outer condition into happiness and suffering?

Czyż to nie umysł zamienia zewnętrzne warunki w szczęście lub nieszczęście?

It is not known whether these findings translate into long-term clinical benefits.

Nie wiadomo, czy powyższe rezultaty można przełożyć na długotrwałe korzyści kliniczne.

Here too, it is up to us to translate this ambition into concrete action.

Również w tym miejscu możemy sami zadecydować o obróceniu ambicji w czyn.

I hope that this basis will translate into a sensible and useable piece of legislation.

Mam nadzieję, że przełożymy tę podstawę na rozsądne i przydatne przepisy prawne.

In short, we have to translate this momentum into a truly global result.

Krótko mówiąc, musimy przełożyć ten impet na konkretne efekty w wymiarze globalnym.

Therefore, I hope that the interpreters now translate the Polish numbers correctly.

Mam zatem nadzieję, że teraz tłumacze poprawnie przełożą polskie liczby.

The hope is that this gets more stem cells out, which translates to better outcomes.

Mamy nadzieję, że będzie wydobywał jeszcze więcej komórek macierzystych.

So changes that children make in the real world need to translate to the virtual world.

Zmiany jakie następują w realu muszą pojawiać się w świecie wirtualnym.

These principles will have to translate to budgetary rigour, simplicity and transparency.

Zasady te będą musiały się przełożyć na rygor budżetowy, prostotę i przejrzystość.

We could pay professional language translators to translate the whole Web.

Moglibyśmy zapłacić profesjonalnym tłumaczom za tłumaczenie internetu.

It is now up to the politicians to translate this debate into a consensus and a compromise.

Teraz to politycy powinni przełożyć tę debatę na konsensus i kompromis.

A functioning executive that will translate will into action, because we don't have it.

Działającego organu wykonawczego który przekuje chęci w czyny. ~~~ Właśnie tego nam brakuje.

The word 'solidarity' appears 23 times in the Treaty: let us translate the word into action.

Słowo "solidarność” występuje w traktacie 23 razy: przekujmy je w czyny.

Council, be warned, because we really want to translate these ideas into practice.

Rado strzeż się, ponieważ naprawdę chcemy wcielić te pomysły w czyn.

More poverty and more social inequality also translate to a loss of competitiveness.

Więcej ubóstwa i więcej nierówności społecznej przekłada się też na spadek konkurencyjności.

If you translate that to phone books, it's about one meter of phone books in the pile.

Jeśli przełożymy to na książki telefoniczne, będzie to około metra ułożonych na sobie książek.

Remember that jokes are difficult to translate, and talk to the interpreters.

Należy pamiętać, że żarty są trudne go przetłumaczenia - warto porozmawiać o tym z tłumaczami.
 

Wyniki z forum

"to translate" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: przywołanie, patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-rosyjski.