Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to translate"

 

"to translate" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-38 z 205

to translate {czasownik}

Once you upload caption tracks to your videos, you can automatically translate them.

Przesłane ścieżki z napisami do filmów można automatycznie przetłumaczyć.

And I've taken the liberty, just for clarity, to translate that to data slices.

Pozwoliłem sobie, dla wyjaśnienia, przetłumaczyć to na "plastry" danych.

So I would like to translate all of the Web, or at least most of the Web, into every major language.

Chciałbym przetłumaczyć cały internet albo chociaż większą jego część, na każdy liczący się język.

Click Translate totranslate the page, or click Toolbar's Translate button.

Kliknij przycisk Tłumacz, aby przetłumaczyć stronę, lub kliknij przycisk Tłumacz na pasku narzędzi Toolbar.

Note: To translate text, Toolbar sends the text of the page you're on to Google's translation service.

Uwaga: aby przetłumaczyć tekst z odwiedzanej strony, pasek narzędzi Toolbar wysyła go do usługi tłumaczeń Google.

to translate [translated|translated] {czas.} (też: to explain, to get sth across)

“How does it make your father and mother look when their own young child has to translate for them?

„Jaki jest wówczas wizerunek ojca lub matki? Gdy własne dziecko ma tłumaczyć?

So I don't even know if there exists 100 million people out there using the Web who are bilingual enough to help us translate.

Nie wiem nawet czy jest 100 milionów ludzi korzystających z internetu, którzy znają dwa języki na tyle, by pomóc nam tłumaczyć.

And then, I sliced off the head and the tail and everything and tried to translate what I was learning about the form of the fish and the movement.

Potem obciąłem głowę, ogon i resztę, próbowałem tłumaczyć to, czego się uczyłem o formie ryby i jej ruchu.

After all, how should a ten-year old girl feel when she has to accompany her mother to the gynaecologist and translate questions on menstruation and sexual matters?

Jak na przykład może czuć się dziesięcioletnia dziewczynka idąca z matką do ginekologa, kiedy musi tłumaczyć kwestie związane z menstruacją oraz seksem?

It is understandable if children and young people translate incorrectly or incompletely, particularly in such difficult interpretation situations, on account of fear, shame or self-interest.

To zrozumiałe, że dzieci i młodzież właśnie w takich trudnych sytuacjach z powodu strachu, wstydu czy własnego interesu mogą tłumaczyć błędnie lub pomijać niektóre kwestie.

to translate [translated|translated] {czas.} (też: to catch, to move, to manhandle, to relocate)

przenieść {czas.}

He wants to recognize the basic substance of a text, free it of all acquired baggage and translate its emotional effect to the modern world.

Reżyser pragnie rozpoznać istotę rzeczy zawartą w tekście utworu, a następnie uwolnić go od wszelkich zbędnych otoczek i przenieść jego emocjonalne działanie w czasy współczesne.

This objective was also fully translated in the Commission's working programme for 2010 and beyond.

Cel ten został również w całości przeniesiony do programu roboczego Komisji na rok 2010 i lata następne.

who delivered us out of the power of darkness, and translated us into the kingdom of the Son of his love;

Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego miłego,

in writing. - Until now the success of microcredit systems in relieving poverty in developing countries has up to now not been translated into the EU context.

na piśmie. - Sukces systemów mikrokredytów w zmniejszaniu ubóstwa w krajach rozwijających się nie został do tej chwili przeniesiony na grunt UE.

to translate [translated|translated] {czas.} (też: to interpret, to clarify, to read, to rede)

to translate [translated|translated] {czas.} (też: to transport, to catch, to manhandle, to relocate)

przenosić {czas.}

This does not mean he translates something he has already discovered onto the stage, it means he uses the stage for his search.

W jego przypadku nie oznacza to przenoszenia na scenę rzeczy sprawdzonych i dobrze mu znanych – Fiedler właśnie scenę wykorzystuje do poszukiwań.

to translate [translated|translated] (into sth) {czas.}

przekładać się (na coś) {czas. zwr.}

This policy should translate into cooperation between origin countries and transit countries, based on dialogue aimed at achieving robust, effective and lasting results.

Ta polityka powinna przekładać się na współpracę polityczną między krajami pochodzenia i tranzytu, opartą na dialogu w celu osiągnięcia solidnych, konkretnych i trwałych efektów.

This translates into clear rules regarding the use and labelling of raw materials.

Przekłada się to na jasne reguły dotyczące stosowania i etykietowania surowców.

This translates into a total cost of only EUR 620 000.

Przekłada się to na łączny koszt w wysokości zaledwie 620 tysięcy euro.

Such a demand - which translates into the proposal for a European tax - is, and has always been, unacceptable to us.

Podobne żądanie - które przekłada się na wniosek w sprawie podatku europejskiego - jest i zawsze było dla nas nie do przyjęcia.

This should not, however, prevent the necessary public investment which translates into medium- and long-term gain.

Nie powinno to jednak uniemożliwiać koniecznych inwestycji publicznych, które przekładają się na średnio- i długoterminowe korzyści.

to translate [translated|translated] {czas.} (też: to put, to reset, to rearrange, to permute)

przestawiać {czas.}
przekształcać {czas.} [komp.]
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "translate":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to translate" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Solidarity between Member States must be translated from an idea into reality.

Musi zostać urzeczywistniona koncepcja solidarności między państwami członkowskimi.

PPE is easy to translate, but DE seems to us to stand for European confusion.

PPE jest łatwe do rozszyfrowania, ale wydaje nam się, że DE oznacza europejski zamęt.

Isn't it the mind that translates the outer condition into happiness and suffering?

Czyż to nie umysł zamienia zewnętrzne warunki w szczęście lub nieszczęście?

All the breakthroughs we achieved now need to be translated into legislative texts.

Wszystkie nasze przełomowe osiągnięcia należy teraz przełożyć na teksty ustawodawcze.

It is not known whether these findings translate into long-term clinical benefits.

Nie wiadomo, czy powyższe rezultaty można przełożyć na długotrwałe korzyści kliniczne.

I hope to see this translated into effective legislative measures by the Commission.

Mam nadzieję, że Komisja stworzy na ich podstawie skuteczne środki prawne.

I hope that this basis will translate into a sensible and useable piece of legislation.

Mam nadzieję, że przełożymy tę podstawę na rozsądne i przydatne przepisy prawne.

Here too, it is up to us to translate this ambition into concrete action.

Również w tym miejscu możemy sami zadecydować o obróceniu ambicji w czyn.

In fact, this translates a desire for integration of state sovereignties.

W rzeczywistości wynika on z potrzeby integracji suwerenności poszczególnych państw.

The various reform objectives will now be translated into simple, more balanced rules.

Poszczególne cele reformy zostaną teraz przełożone na proste, bardziej wyważone zasady.

In short, we have to translate this momentum into a truly global result.

Krótko mówiąc, musimy przełożyć ten impet na konkretne efekty w wymiarze globalnym.

The hope is that this gets more stem cells out, which translates to better outcomes.

Mamy nadzieję, że będzie wydobywał jeszcze więcej komórek macierzystych.

These principles will have to translate to budgetary rigour, simplicity and transparency.

Zasady te będą musiały się przełożyć na rygor budżetowy, prostotę i przejrzystość.

So changes that children make in the real world need to translate to the virtual world.

Zmiany jakie następują w realu muszą pojawiać się w świecie wirtualnym.

Translated into political language, it denotes the strength of the European social model.

Na język polityki to przekładając oznacza to siłę europejskiego modelu społecznego.

It is important that these commitments are now translated into real and tangible actions.

Teraz ważne jest przełożenie tych zobowiązań na realne i namacalne działania.

It is now up to the politicians to translate this debate into a consensus and a compromise.

Teraz to politycy powinni przełożyć tę debatę na konsensus i kompromis.

It is now a question of political will and translating ability into results.

Jest to teraz kwestia woli politycznej i przełożenia chęci na wyniki.

A functioning executive that will translate will into action, because we don't have it.

Działającego organu wykonawczego który przekuje chęci w czyny. ~~~ Właśnie tego nam brakuje.

Council, be warned, because we really want to translate these ideas into practice.

Rado strzeż się, ponieważ naprawdę chcemy wcielić te pomysły w czyn.
 

Wyniki z forum

"to translate" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: strona klatki piersiowej, oferma, fajtłapa, przez ścianę, pełnościenny

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-rosyjski.