Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "too short"

Tłumaczenie

"too short" tłumaczenie polskie

Czy chodziło Ci o to shroud, to shred, T-shirt, to share out?
 

Podobne tłumaczenia

"too short" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "too short" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

We should not, therefore, get too bogged down by short-term events.

Z tego względu nie możemy pozwolić, aby powstrzymały nas wydarzenia krótkoterminowe.

The timeframe is much too short - the results would not stand up very well.

Ramy czasowe są zbyt krótkie - rezultaty nie będą zbyt miarodajne.

She said, "Life's too short, I just can't keep going with this."

Powiedziała: „Życie jest za krótkie, po prostu nie mogę tak dalej funkcjonować.''

(Laughter) A day is too short; "after I retire" is too long.

Widzę, że moje życie jest zupełnie wytrącone z równowagi.

I also maintain that a three-day cooling-off period is far too short.

Uważam także, że trzydniowy okres jest o wiele za krótki.

The timetable for elections is wrong and the timetable for reforming the Constitution is far too short.

Harmonogram wyborczy jest zły, a czas na zreformowanie konstytucji jest o wiele za krótki.

The crisis showed that we were too short-sighted in our work, as Tommaso Padoa-Schioppa would have said.

Kryzys pokazał, że nasze podejście było zbyt krótkowzroczne, jak powiedziałby Tommaso Padoa-Schioppa.

In addition, the duration of the trials was too short to allow for proper assessment of maintenance of efficacy.

Ponadto czas trwania badań był zbyt krótki, aby umożliwić odpowiednią ocenę utrzymania skuteczności.

Our thinking is too short-term and we are not thinking of the biodiversity that our planet needs.

Nasze myślenie jest zbyt krótkowzroczne, nie zastanawiamy się nad różnorodnością biologiczną potrzebną naszej planecie.

The main reasons include too short lengths of exposure, too short durations of follow-up and methodological shortcomings.

Głównymi przyczynami są zbyt krótki czas ekspozycji, zbyt krótki czas obserwacji chorych oraz braki w metodologii badań.

Human being have too short a lifespan, in any case, to experience the effects of their actions over long periods of time.

W każdym razie okres życia istoty ludzkiej jest zbyt krótki, aby doświadczyć długoterminowych rezultatów jej działań.

For many of us it was too short.

Dla wielu z nas jej kadencja była zbyt krótka.

(HU) Madam President, I would be happy to answer, but obviously our time is too short to discuss this in too much detail.

(HU) Pani Przewodnicząca! Z chęcią odpowiem, ale oczywiście dysponujemy zbyt krótkim czasem dla szczegółowego omówienia tej sprawy.

on behalf of the ALDE Group. - (DE) Mr President, in vino veritas or, to quote Goethe, life is too short to drink bad wine.

w imieniu grupy ALDE. - (DE) Panie przewodniczący! In vino veritas lub cytując Goethe'go: życie jest zbyt krótkie, aby pić kiepskie wino.

We're too short.

Jesteśmy za mali.

I warmly welcome this step, although I personally consider the transitional period to be too long rather than too short. It is a long-overdue step.

Przyjmuję z zadowoleniem ten krok, aczkolwiek osobiście uważam, że lepiej, aby okres przejściowy był zbyt długi, niż zbyt krótki.

Nevertheless, the time series is too short to draw any conclusions or to allow us to forget all about the earlier warming pattern.

Mimo to ten trend czasowy jest zbyt krótki, aby wyciągnąć jakiekolwiek wnioski bądź pozwolić sobie na zapomnienie o wcześniejszym niepokojącym wzorcu.

The argument I have heard before in this debate, namely that our quota system would automatically give us a good price, is far too short-sighted.

Argument, który słyszałam wcześniej podczas tej debaty, a mianowicie, że nasz system kwot zapewniłby nam automatycznie dobre ceny, jest zbyt krótkowzroczny.

Finally, I will permit myself to make a comment: I think the time allowed for social consultations, and I mean the deadline set for 15 January, is too short.

Na koniec pozwolę sobie na komentarz: uważam, że czas poświęcony na konsultacje społeczne, a więc wyznaczenie terminu na dzień 15 stycznia, jest zbyt krótki.

(SL) Mr President, Commissioner, today we are deciding the course of energy development up to the year 2020, but this period is much too short.

(SL) Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu! Dziś decydujemy o kierunku rozwoju branży energetycznej do roku 2020, ale okres ten jest zdecydowanie zbyt krótki.
 

Wyniki z forum

"too short" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

tonnes · tons · tonsil · tonsilitis · tonsillitis · tonsils · tonsure · tontine · Tony · too · too-short · tool · toolbar · toolbox · toolholder · tooling · toolkit · toolroom · tools · toot · tooth

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-rosyjski słownik bab.la.