Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "today"

 

"today" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-32 z 3417

today {przysłówek}

today {przysł.} (też: anymore)

dziś {przysł.}

As a result, today we are being asked to discuss the subject of IASCF governance.

W konsekwencji jesteśmy dziś proszeni o omówienie zagadnienia zarządzania FKMSR.

Today, it has taken a giant stride forward towards a unitary registration system.

Dziś dokonała ona gigantycznego kroku w kierunku ujednolicenia takiego systemu.

Today, we are debating the next reform, the new approach of the CAP after 2013.

Dziś debatujemy nad kolejną reformą dotyczącą nowego kierunku WPR po 2013 roku.

Today however, we have to admit that this historical opportunity has been missed.

Dziś musimy jednak przyznać, że ta historyczna szansa nie została wykorzystana.

(EL) Madam President, we all know that there is a new climate in Cyprus today.

(EL) Pani przewodnicząca! Wszyscy wiemy, że dziś na Cyprze panuje nowy klimat.

today {przysł.}

dzisiaj {przysł.}

(EL) Mr President, today I have returned from the disaster-stricken Peloponnese.

(EL) Panie przewodniczący! Dzisiaj wróciłem z dotkniętego katastrofą Peloponezu.

Mr President, today I also wanted to mention something of a very personal nature.

Panie Przewodniczący, chciałem także dzisiaj powiedzieć coś bardzo osobistego.

The text we adopted today will provide for much more effective control of imports.

Tekst, który dzisiaj przyjęliśmy zapewni dużo bardziej skuteczną kontrolę importu.

These were discussed by ministers of agriculture in Annecy yesterday and today.

Zagadnienia te omawiane były przez ministrów rolnictwa wczoraj i dzisiaj w Annecy.

This is a subject of ongoing work and COPS is discussing it today, for example.

Obecnie trwają prace nad tym tematem i na przykład KPiB dyskutuje nad nim dzisiaj.

today {przysł.} (też: nowadays)

today {przysł.} (też: nowadays, anymore, these days)

Today 350 to 400 people already die on a daily basis in China's textile factories.

W dzisiejszych czasach w chińskich fabrykach włókienniczych umiera dziennie 350-400 osób.

Today, those flows are still seriously impeded by non-trade barriers.

W dzisiejszych czasach bariery niehandlowe nadal poważnie utrudniają przepływy.

The access to smartphones and cell phones today is extraordinary.

Dostęp do smartphone'ów i telefonów komórkowych w dzisiejszych czasach jest wyjątkowy.

In today's world, the mass media have an enormous and ever-increasing influence.

Środki masowego przekazu mają w dzisiejszych czasach ogromną, coraz to większą siłę oddziaływania.

And then as we go further, today we have continuous glucose sensors.

I jeśli pójdziemy nieco dalej, mamy w dzisiejszych czasach czujniki mierzące bieżący poziom glukozy.

today {rzeczownik}

today {rzecz.}

dziś {n.}

today {rzecz.}

dzisiaj {n.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "today":

 

Podobne tłumaczenia

"today" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "today" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Today, over half of the population from Morocco to Turkey is under 18 years old.

Obecnie ponad połowa ludności krajów od Maroko aż po Turcję ma mniej niż 18 lat.

I mention this because it is also important in the context of our debate today.

Wspominam o tym, gdyż jest to także ważne w kontekście naszej dzisiejszej debaty.

East Asia today has more of those global hubs than any other region in the world.

W dzisiejszej Azji Wschodniej jest więcej tych centrów niż gdziekolwiek indziej.

Denmark is a constitutional monarchy, ruled today under the 1953 constitution.

Dania jest monarchią konstytucyjną, której ustrój określa konstytucja z 1953 r.

The problem is that, today, this is all still in the realm of the theoretical.

Problem polega na tym, że obecnie wszystko to jest jeszcze w dziedzinie teorii.

They take care of 20,000-odd people today in over 1,000 villages around Karnataka.

Zajmują się jakimiś 20 000 ludzi w ponad 1000 wiosek w całej prowincji Karnataka.

Obtaining energy is one of the most important challenges facing today's world.

Pozyskiwanie energii jest jednym z najważniejszych wyzwań dzisiejszego świata.

Today's vote in the European Parliament does not signal an end to this debate.

Dzisiejsze głosowanie Parlamentu Europejskiego nie kończy jeszcze tej dyskusji.

From this point of view, the road map that he is proposing today is outrageous.

Z tego punku widzenia, proponowana przezeń obecnie mapa drogowa jest skandaliczna.

We have a responsibility today to act now to do what we can while we are here.

Jesteśmy zobowiązani działać teraz, aby zrobić to, co możemy za naszego życia.

I just want to make a couple of points today about the things that we need to do.

Chciałbym jedynie wspomnieć o kilku rzeczach, które należy w związku z tym zrobić.

Human trafficking is a reprehensible phenomenon in today's civilised society.

Handel ludźmi to karygodne zjawisko w dzisiejszym cywilizowanym społeczeństwie.

Comparing today's Lithuania with the Soviet Union is simply incomprehensible.

Porównywanie dzisiejszej Litwy do Związku Radzieckiego jest po prostu niepojęte.

This is Europe's civilisational legacy and this is its mission today as well.

Takie jest dziedzictwo cywilizacyjne Europy i taka jest również obecnie jej misja.

Today, we are celebrating an anniversary: the 20th anniversary of this prize.

W dniu dzisiejszym świętujemy rocznicę: dwudziestą rocznicę wspomnianej nagrody.

We find ourselves in a situation today where the market is extremely difficult.

W dzisiejszej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, mamy niezwykle trudny rynek.

In today’s global society the knowledge of foreign languages is an important asset.

W dzisiejszym globalnym społeczeństwie znajomość języków obcych jest niezbędna.

But we need to look at today's situation in the light of the Court judgments.

Musimy jednak przyjrzeć się dzisiejszej sytuacji w świetle orzeczeń Trybunału.

Fully half of the human population today live in areas with seismic activity.

Co najmniej połowa populacji żyje obecnie na obszarach aktywnych sejsmicznie.

in writing. - (DE) I am pleased with today's decision on consumer protection.

na piśmie - (DE) Cieszę się z dzisiejszej decyzji dotyczącej ochrony konsumentów.
 

Wyniki z forum

"today" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: strona klatki piersiowej, oferma, fajtłapa, przez ścianę, pełnościenny

Podobne słowa

toady · toadying · toast · toaster · tobacco · tobacconist · toboggan · tobogganing · toches · tocography · today · today's · toddler · toe · toe-in · toe-kick · toeboard · toehold · toenail · toeplate · toes

Więcej tłumaczeń w słowniku rosyjsko-polskim.