angielsko-polskie tłumaczenie słowa "today"

EN today angielskie tłumaczenie

today {rzecz.}
today {przysł.}

EN today
volume_up
{rzeczownik}

today
That is the case also today - but what exactly is the case today?
Mamy z tym do czynienia także dziś - jednak z czym mamy dokładnie dziś do czynienia?
We already have problems in Portugal today; we already have problems in Ireland today.
Już dziś mamy te problemy w Portugalii; już dziś mamy je we Włoszech.
Today the ministers are meeting in Stockholm to discuss the Stockholm Programme.
Dziś ministrowe spotykają się w Sztokholmie, by omówić program sztokholmski.
today
Today the General is a baptized Christian evangelist. ~~~ And he's on a mission.
Dzisiaj, generał jest ochrzczonym ewangelistą chrześcijańskim. i wyjechał na misję.
They are in education today and they are looking for work today.
Today we are discussing a case of discrimination against a minority.
Omawiamy dzisiaj przypadek dyskryminacji mniejszości.

Synonimy (angielski) dla "today":

today

Przykłady użycia - "today" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishin today's world
EnglishEast Asia today has more of those global hubs than any other region in the world.
W dzisiejszej Azji Wschodniej jest więcej tych centrów niż gdziekolwiek indziej.
EnglishI mention this because it is also important in the context of our debate today.
Wspominam o tym, gdyż jest to także ważne w kontekście naszej dzisiejszej debaty.
EnglishListening to today's debate might give the impression that we are arguing over CO2.
Słuchając dzisiejszej debaty, można było odnieść wrażenie, że kłócimy się o CO2.
EnglishThat is why I believe some of the comments made here today were really not helpful.
Dlatego też uważam, że część wygłoszonych tutaj uwag naprawdę nie była właściwa.
EnglishI just want to make a couple of points today about the things that we need to do.
Chciałbym jedynie wspomnieć o kilku rzeczach, które należy w związku z tym zrobić.
EnglishFrom this point of view, the road map that he is proposing today is outrageous.
Z tego punku widzenia, proponowana przezeń obecnie mapa drogowa jest skandaliczna.
EnglishToday, we are celebrating an anniversary: the 20th anniversary of this prize.
W dniu dzisiejszym świętujemy rocznicę: dwudziestą rocznicę wspomnianej nagrody.
EnglishDenmark is a constitutional monarchy, ruled today under the 1953 constitution.
Dania jest monarchią konstytucyjną, której ustrój określa konstytucja z 1953 r.
EnglishThe problem is that, today, this is all still in the realm of the theoretical.
Problem polega na tym, że obecnie wszystko to jest jeszcze w dziedzinie teorii.
EnglishToday's vote in the European Parliament does not signal an end to this debate.
Dzisiejsze głosowanie Parlamentu Europejskiego nie kończy jeszcze tej dyskusji.
EnglishThey take care of 20,000-odd people today in over 1,000 villages around Karnataka.
Zajmują się jakimiś 20 000 ludzi w ponad 1000 wiosek w całej prowincji Karnataka.
EnglishThe titles of those legislative acts can be found in the Minutes of today's sitting.
Tytuły tych aktów prawnych można znaleźć w protokole z dzisiejszego posiedzenia.
EnglishThose who want to see the Europe of tomorrow should look at the Belgium of today!
Ci, którzy chcą zobaczyć Europę jutra, powinni spojrzeć na dzisiejszą Belgię!
EnglishWe find ourselves in a situation today where the market is extremely difficult.
W dzisiejszej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, mamy niezwykle trudny rynek.
EnglishObtaining energy is one of the most important challenges facing today's world.
Pozyskiwanie energii jest jednym z najważniejszych wyzwań dzisiejszego świata.
EnglishWe have a responsibility today to act now to do what we can while we are here.
Jesteśmy zobowiązani działać teraz, aby zrobić to, co możemy za naszego życia.
EnglishMany people have helped to make the euro the successful project it is today.
Wiele osób pomogło uczynić euro tak udanym przedsięwzięciem, jakim jest obecnie.
EnglishIn today’s global society the knowledge of foreign languages is an important asset.
W dzisiejszym globalnym społeczeństwie znajomość języków obcych jest niezbędna.
EnglishLet us seize the moment and let us not waste it today with just words and no action.
Korzystajmy z tej chwili i nie zmarnujmy jej na słowa bez pokrycia w działaniach.