Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "today"

 

"today" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-32 z 3349

today {rzeczownik}

today {rzecz.}

dziś {n.}

Today, we are debating the next reform, the new approach of the CAP after 2013.

Dziś debatujemy nad kolejną reformą dotyczącą nowego kierunku WPR po 2013 roku.

Nevertheless, even today, we cannot report positive developments in this area.

Niemniej do dziś nie możemy mówić o pozytywnym rozwoju sytuacji w tej dziedzinie.

This 'gentlemen's agreement' therefore belongs to the past and has no value today.

Owa "dżentelmeńska umowa” należy więc do przeszłości i jest dziś bezwartościowa.

Adopting the solutions proposed today will increase the inequality still further.

Przyjęcie rozwiązań zaproponowanych dziś jeszcze bardziej powiększy te nierówności.

The amendments proposed today are aimed at fully implementing the new regulation.

Proponowane dziś poprawki mają na celu pełne wdrożenie nowego rozporządzenia.

today {rzecz.}

dzisiaj {n.}

The text we adopted today will provide for much more effective control of imports.

Tekst, który dzisiaj przyjęliśmy zapewni dużo bardziej skuteczną kontrolę importu.

These were discussed by ministers of agriculture in Annecy yesterday and today.

Zagadnienia te omawiane były przez ministrów rolnictwa wczoraj i dzisiaj w Annecy.

This is a subject of ongoing work and COPS is discussing it today, for example.

Obecnie trwają prace nad tym tematem i na przykład KPiB dyskutuje nad nim dzisiaj.

This is particularly important today, at a time of demographic crisis in Europe.

Jest to szczególnie istotne dzisiaj, w sytuacji kryzysu demograficznego w Europie.

I think that, today, we are under an obligation to help people such as Liu Xiaobo.

Myślę, że dzisiaj na nas ciąży obowiązek pomocy takim ludziom, jak Liu Xiaobo.

today {przysłówek}

today {przysł.} (też: anymore)

dziś {przysł.}

today {przysł.}

dzisiaj {przysł.}

today {przysł.} (też: nowadays)

today {przysł.} (też: nowadays, anymore, these days)

Today, those flows are still seriously impeded by non-trade barriers.

W dzisiejszych czasach bariery niehandlowe nadal poważnie utrudniają przepływy.

The access to smartphones and cell phones today is extraordinary.

Dostęp do smartphone'ów i telefonów komórkowych w dzisiejszych czasach jest wyjątkowy.

In today's world, the mass media have an enormous and ever-increasing influence.

Środki masowego przekazu mają w dzisiejszych czasach ogromną, coraz to większą siłę oddziaływania.

And then as we go further, today we have continuous glucose sensors.

I jeśli pójdziemy nieco dalej, mamy w dzisiejszych czasach czujniki mierzące bieżący poziom glukozy.

A child of today can climb right to the top of the social ladder or fall right down to the bottom.

W dzisiejszych czasach dziecko może wspiąć się na sam szczyt drabiny społecznej albo spaść na sam dół.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "today":

 

Podobne tłumaczenia

"today" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "today" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

I mention this because it is also important in the context of our debate today.

Wspominam o tym, gdyż jest to także ważne w kontekście naszej dzisiejszej debaty.

East Asia today has more of those global hubs than any other region in the world.

W dzisiejszej Azji Wschodniej jest więcej tych centrów niż gdziekolwiek indziej.

Denmark is a constitutional monarchy, ruled today under the 1953 constitution.

Dania jest monarchią konstytucyjną, której ustrój określa konstytucja z 1953 r.

The problem is that, today, this is all still in the realm of the theoretical.

Problem polega na tym, że obecnie wszystko to jest jeszcze w dziedzinie teorii.

They take care of 20,000-odd people today in over 1,000 villages around Karnataka.

Zajmują się jakimiś 20 000 ludzi w ponad 1000 wiosek w całej prowincji Karnataka.

Obtaining energy is one of the most important challenges facing today's world.

Pozyskiwanie energii jest jednym z najważniejszych wyzwań dzisiejszego świata.

Today's vote in the European Parliament does not signal an end to this debate.

Dzisiejsze głosowanie Parlamentu Europejskiego nie kończy jeszcze tej dyskusji.

From this point of view, the road map that he is proposing today is outrageous.

Z tego punku widzenia, proponowana przezeń obecnie mapa drogowa jest skandaliczna.

We have a responsibility today to act now to do what we can while we are here.

Jesteśmy zobowiązani działać teraz, aby zrobić to, co możemy za naszego życia.

I just want to make a couple of points today about the things that we need to do.

Chciałbym jedynie wspomnieć o kilku rzeczach, które należy w związku z tym zrobić.

This is Europe's civilisational legacy and this is its mission today as well.

Takie jest dziedzictwo cywilizacyjne Europy i taka jest również obecnie jej misja.

Today, we are celebrating an anniversary: the 20th anniversary of this prize.

W dniu dzisiejszym świętujemy rocznicę: dwudziestą rocznicę wspomnianej nagrody.

We find ourselves in a situation today where the market is extremely difficult.

W dzisiejszej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, mamy niezwykle trudny rynek.

In today’s global society the knowledge of foreign languages is an important asset.

W dzisiejszym globalnym społeczeństwie znajomość języków obcych jest niezbędna.

But we need to look at today's situation in the light of the Court judgments.

Musimy jednak przyjrzeć się dzisiejszej sytuacji w świetle orzeczeń Trybunału.

Fully half of the human population today live in areas with seismic activity.

Co najmniej połowa populacji żyje obecnie na obszarach aktywnych sejsmicznie.

Those who want to see the Europe of tomorrow should look at the Belgium of today!

Ci, którzy chcą zobaczyć Europę jutra, powinni spojrzeć na dzisiejszą Belgię!

in writing. - Solidarity is one of the most precious values for Europe today.

na piśmie. - Solidarność jest obecnie jedną z najcenniejszych wartości dla Europy.

Listening to today's debate might give the impression that we are arguing over CO2.

Słuchając dzisiejszej debaty, można było odnieść wrażenie, że kłócimy się o CO2.

That is why I believe some of the comments made here today were really not helpful.

Dlatego też uważam, że część wygłoszonych tutaj uwag naprawdę nie była właściwa.
 

Wyniki z forum

"today" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

toady · toadying · toast · toaster · tobacco · tobacconist · toboggan · tobogganing · toches · tocography · today · today's · toddler · toe · toe-in · toe-kick · toeboard · toehold · toenail · toeplate · toerag

Więcej tłumaczeń w słowniku rosyjsko-polskim.