angielsko-polskie tłumaczenie słowa "timber"

EN timber angielskie tłumaczenie

timber {rzecz.}
PL
to timber {czas.}

EN timber
volume_up
{rzeczownik}

timber (też: wood)
Illegal timber is pouring into the EU, and this in itself is completely absurd.
Nielegalne drewno zalewa UE, co jest samo w sobie kompletnym absurdem.
It is estimated that 20 to 40% of the timber felled and exchanged in the world is illegal timber.
Szacuje się, że 20-40 % drewna pozyskiwanego i trafiającego na światowy rynek to drewno nielegalne.
I would ask the Council if the timber duties will be mentioned at the summit.
Chciałbym zapytać Komisję, czy na szczycie poruszona zostanie kwestia cła na drewno.

Synonimy (angielski) dla "timber":

timber

Przykłady użycia - "timber" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishtimber wolf
EnglishOtherwise I thank Mrs Lucas for highlighting the whole problem of trade in timber.
W każdym razie dziękuję pani poseł Lucas za naświetlenie całego problemu handlu drewnem.
EnglishSo Hiram gave Solomon timber of cedar and timber of fir according to all his desire.
A tak Hiram dodawał Salomonowi drzewa cedrowego, i drzewa jodłowego, jako wiele chciał.
EnglishBlood diamonds, smuggled emeralds, timber, that is cut right from under the poorest.
Krwawe diamenty, przemycane szmaragdy, drzewa wycinane prosto spod nosów najbiedniejszych.
EnglishPeople trading in such timber should be taxed to support such studies.
Handlujący tym drewnem winni być opodatkowywani na rzecz tych właśnie badań.
EnglishFor the stone shall cry out of the wall, and the beam out of the timber shall answer it.
Albowiem kamień z muru wołać będzie, i sęk z drzewa wyda o tem świadectwo.
EnglishThey provide a mechanism for tackling the massive illegal trade in timber.
Umowy zapewniają mechanizm walki z masowym nielegalnym handlem drewnem.
EnglishMost of these live in the soil or in rotting timber and are highly sensitive to changes.
Większość z nich żyje w ziemi lub spróchniałym drewnie i jest niezwykle podatna na zmiany.
EnglishThis is why it is so important to strengthen legal trade in timber.
Dlatego też takie ważne jest, aby wzmocnić legalny obrót drewnem.
EnglishThe timber industry is a very important one for the country.
Przemysł drzewny jest branżą bardzo ważną dla tego kraju.
Englisheven to prepare me timber in abundance; for the house which I am about to build shall be great and wonderful.
Aby mi wygotowali drzewa co najwięcej; bo dom, który ja budować chcę, wielki ma być na podziw.
EnglishThe timber industry itself has already undertaken some sound initiatives, such as certification.
Przedsiębiorcy z sektora przemysłu drzewnego sami podjęli już pewne rozsądne inicjatywy, takie jak certyfikacja.
EnglishWe have established, and there is agreement all round, that the trade in tropical timber in the EU is a disgrace.
Ustaliliśmy - i jest co do tego powszechna zgoda, że handel drewnem tropikalnym w UE jest hańbą.
EnglishThe amendment banning the trade in illegally logged timber and related products is very important.
Poprawka wprowadzająca zakaz handlu nielegalnie pozyskanym drewnem i związanymi z nim produktami jest bardzo ważna.
EnglishAnd Solomon's builders and Hiram's builders and the Gebalites did fashion them, and prepared the timber and the stones to build the house.
Ciosali tedy rzemieślnicy Salomonowi, i rzemieślnicy Hiramowi, i Gimblimczycy.
Englishunto the carpenters, and to the builders, and to the masons, and for buying timber and hewn stone to repair the house.
To jest, budownikom i cieślom, i murarzom, i na zkupowanie drzewa, i kamienia ciosanego ku naprawie domu.
Englishwith three courses of great stones, and a course of new timber: and let the expenses be given out of the king's house.
Trzy rzędy z kamienia wielkiego, a jeden rząd z drzewa nowego, a nakład z domu królewskiego dawany będzie.
EnglishAnd he built the stories against all the house, each five cubits high: and they rested on the house with timber of cedar.
Przybudował też ganki około całego domu na pięć łokci wzwyż, a przypojone były do domu balkami cedrowymi.
EnglishInternational agreements are needed, but an awareness of rational timber management probably takes priority here.
Umowy międzynarodowe są potrzebne, ale świadomość rozsądnej gospodarki drewnem jest tu chyba na pierwszym miejscu.
EnglishWe in the EU are called on to ensure that only lawfully felled tropical timber is imported and distributed on the European market.
Mamy w UE zapewnić, że tylko legalnie ścięte tropikalne będzie importowane i wprowadzane na rynek europejski.