Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "timber"

 

"timber" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 64

timber {rzeczownik}

timber {rzecz.} (też: wood)

drewno {n.}

I would ask the Council if the timber duties will be mentioned at the summit.

Chciałbym zapytać Komisję, czy na szczycie poruszona zostanie kwestia cła na drewno.

Illegal timber is pouring into the EU, and this in itself is completely absurd.

Nielegalne drewno zalewa UE, co jest samo w sobie kompletnym absurdem.

They've taken over the timber industry and been shipping the lumber east, back into China.

Przejęli przemysł drzewny i transportują drewno na wschód, do Chin.

It is important for all of us that the demand for timber is satisfied in future, too.

Dla nas wszystkich ważne jest, byśmy potrafili zaspokoić zapotrzebowanie na drewno w przyszłości.

piled timber wood for industrial use

drewno stosowe użytkowe

to timber {czasownik}

to timber [timbered|timbered] {czas.} (też: to encase)

Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "timber":

 

Podobne tłumaczenia

"timber" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "timber" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

So Hiram gave Solomon timber of cedar and timber of fir according to all his desire.

A tak Hiram dodawał Salomonowi drzewa cedrowego, i drzewa jodłowego, jako wiele chciał.

Otherwise I thank Mrs Lucas for highlighting the whole problem of trade in timber.

W każdym razie dziękuję pani poseł Lucas za naświetlenie całego problemu handlu drewnem.

For the stone shall cry out of the wall, and the beam out of the timber shall answer it.

Albowiem kamień z muru wołać będzie, i sęk z drzewa wyda o tem świadectwo.

They provide a mechanism for tackling the massive illegal trade in timber.

Umowy zapewniają mechanizm walki z masowym nielegalnym handlem drewnem.

People trading in such timber should be taxed to support such studies.

Handlujący tym drewnem winni być opodatkowywani na rzecz tych właśnie badań.

Blood diamonds, smuggled emeralds, timber, that is cut right from under the poorest.

Krwawe diamenty, przemycane szmaragdy, drzewa wycinane prosto spod nosów najbiedniejszych.

Most of these live in the soil or in rotting timber and are highly sensitive to changes.

Większość z nich żyje w ziemi lub spróchniałym drewnie i jest niezwykle podatna na zmiany.

This is why it is so important to strengthen legal trade in timber.

Dlatego też takie ważne jest, aby wzmocnić legalny obrót drewnem.

The timber industry is a very important one for the country.

Przemysł drzewny jest branżą bardzo ważną dla tego kraju.

Everywhere there has been constant extraction of mineral, killing animals, the logging timbers and so on.

Wszędzie wydobywano minerały, zabijano zwierzęta, wycinano drzewa, itd.

even to prepare me timber in abundance; for the house which I am about to build shall be great and wonderful.

Aby mi wygotowali drzewa co najwięcej; bo dom, który ja budować chcę, wielki ma być na podziw.

The timber industry itself has already undertaken some sound initiatives, such as certification.

Przedsiębiorcy z sektora przemysłu drzewnego sami podjęli już pewne rozsądne inicjatywy, takie jak certyfikacja.

We have established, and there is agreement all round, that the trade in tropical timber in the EU is a disgrace.

Ustaliliśmy - i jest co do tego powszechna zgoda, że handel drewnem tropikalnym w UE jest hańbą.

International agreements are needed, but an awareness of rational timber management probably takes priority here.

Umowy międzynarodowe są potrzebne, ale świadomość rozsądnej gospodarki drewnem jest tu chyba na pierwszym miejscu.

The amendment banning the trade in illegally logged timber and related products is very important.

Poprawka wprowadzająca zakaz handlu nielegalnie pozyskanym drewnem i związanymi z nim produktami jest bardzo ważna.

unto the carpenters, and to the builders, and to the masons, and for buying timber and hewn stone to repair the house.

To jest, budownikom i cieślom, i murarzom, i na zkupowanie drzewa, i kamienia ciosanego ku naprawie domu.

with three courses of great stones, and a course of new timber: and let the expenses be given out of the king's house.

Trzy rzędy z kamienia wielkiego, a jeden rząd z drzewa nowego, a nakład z domu królewskiego dawany będzie.

And he built the stories against all the house, each five cubits high: and they rested on the house with timber of cedar.

Przybudował też ganki około całego domu na pięć łokci wzwyż, a przypojone były do domu balkami cedrowymi.

That, ladies and gentlemen, is why there is an urgent need to establish procedures to combat the illegal trade in timber.

W związku z tym, Szanowni Państwo, istnieje pilna potrzeba przyjęcia procedur na rzecz walki z nielegalnym handlem drewnem.

Thanks to FLEGT, international trade in timber can become fairer, more sustainable and more environmentally friendly.

Dzięki FLEGT światowy handel drewnem może stać się bardziej sprawiedliwy, bardziej zrównoważony i bardziej przyjazny środowisku.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

tiler · tiles · tiling · till · tillable · tillage · tiller · tillerman · tilth · Tim · timber · timberland · timberman · timbre · time · time-absorbing · time-absoring · time-bound · time-consuming · time-frame · time-honored

Więcej w słowniku angielsko-polskim.