Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "timber"

 

"timber" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 153

timber {rzeczownik}

timber {rzecz.} (też: wood)

drewno {n.}

I would ask the Council if the timber duties will be mentioned at the summit.

Chciałbym zapytać Komisję, czy na szczycie poruszona zostanie kwestia cła na drewno.

Illegal timber is pouring into the EU, and this in itself is completely absurd.

Nielegalne drewno zalewa UE, co jest samo w sobie kompletnym absurdem.

They've taken over the timber industry and been shipping the lumber east, back into China.

Przejęli przemysł drzewny i transportują drewno na wschód, do Chin.

It is important for all of us that the demand for timber is satisfied in future, too.

Dla nas wszystkich ważne jest, byśmy potrafili zaspokoić zapotrzebowanie na drewno w przyszłości.

It is estimated that 20 to 40% of the timber felled and exchanged in the world is illegal timber.

Szacuje się, że 20-40 % drewna pozyskiwanego i trafiającego na światowy rynek to drewno nielegalne.

to timber {czasownik}

to timber [timbered|timbered] {czas.} (też: to encase)

cembrować {czas.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "timber":

 

Podobne tłumaczenia

"timber" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "timber" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

When we speak of 'biological natural resources', we are referring to timber and fish.

Gdy mówimy o "naturalnych zasobach biologicznych”, odnosimy się do drewna i ryb.

So Hiram gave Solomon timber of cedar and timber of fir according to all his desire.

A tak Hiram dodawał Salomonowi drzewa cedrowego, i drzewa jodłowego, jako wiele chciał.

I am thinking of the law on timber exports and Siberian overflight taxes.

Chodzi mi tutaj o przepisy dotyczące eksportu drewna i opłat za przeloty nad Syberią.

For the stone shall cry out of the wall, and the beam out of the timber shall answer it.

Albowiem kamień z muru wołać będzie, i sęk z drzewa wyda o tem świadectwo.

Finally, a series of delegated acts is needed for the timber regulation.

Po trzecie, rozporządzenie w sprawie drewna wymaga serii aktów delegowanych.

Otherwise I thank Mrs Lucas for highlighting the whole problem of trade in timber.

W każdym razie dziękuję pani poseł Lucas za naświetlenie całego problemu handlu drewnem.

The most interesting species of tropical timber still have a market in wealthy countries.

Najciekawsze gatunki drewna tropikalnego stale znajdują rynek zbytu w krajach zamożnych.

They provide a mechanism for tackling the massive illegal trade in timber.

Umowy zapewniają mechanizm walki z masowym nielegalnym handlem drewnem.

Blood diamonds, smuggled emeralds, timber, that is cut right from under the poorest.

Krwawe diamenty, przemycane szmaragdy, drzewa wycinane prosto spod nosów najbiedniejszych.

People trading in such timber should be taxed to support such studies.

Handlujący tym drewnem winni być opodatkowywani na rzecz tych właśnie badań.

Most of these live in the soil or in rotting timber and are highly sensitive to changes.

Większość z nich żyje w ziemi lub spróchniałym drewnie i jest niezwykle podatna na zmiany.

Obviously because it is very cheap to buy timber on the world market.

Oczywiście dlatego, że zakup drewna na rynku światowym jest bardzo tani.

Large volumes of illegal timber and timber products arrive in EU ports every day.

Każdego dnia do portów UE docierają ogromne ilości nielegalnego drewna i produktów z drewna.

Are the 27 Member States passing decisions regulating imports of timber from FLEGT countries?

Czy 27 państw członkowskich uchwala akty prawne regulujące przywóz drewna z krajów FLEGT?

Even the possession and sale of this timber are not recognised directly as criminal offences.

Nawet posiadanie i sprzedaż takiego drewna nie są bezpośrednio uznawane za przestępstwo.

These agreements are important; they allow us to ensure the traceability of timber.

Umowy te są ważne; pozwalają nam zapewnić identyfikowalność drewna.

This is why the International Tropical Timber Organization has such an important part to play.

Dlatego też ogromna rola Międzynarodowej Organizacji do spraw Drewna Tropikalnego.

Another positively good idea is to introduce timber certification for the European market.

Z pewnością dobrym pomysłem jest również wprowadzenie certyfikacji drewna na rynku europejskim.

This is why it is so important to strengthen legal trade in timber.

Dlatego też takie ważne jest, aby wzmocnić legalny obrót drewnem.

The first thing to do is clear the forest to prevent the timber rotting.

Pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić jest oczyszczenie lasu, aby nie doszło do gnicia a drewna.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Więcej w słowniku angielsko-polskim.