Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "threshold"

 

"threshold" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 125

threshold {rzeczownik}

threshold {rzecz.} (też: brink, doorstep, verge)

próg {m.}

The dose regimen and protective threshold were consistent with the current core SPC.

Dawkowanie i ochronny próg przeciwciał były zgodne z warunkami obecnej, wzorcowej ChPL.

That is something that it is legitimate to ask. What is the minimum threshold?

Takie uzasadnienie wymaga, by postawić sobie pytanie, jaki powinien być minimalny próg?

A threshold of EUR 50 million should apply, instead of the current EUR 25 million.

Należy zastosować próg w wysokości 50 milionów euro, zamiast obecnych 25 milionów euro.

This, therefore, significantly exceeds the threshold for mobilising the Solidarity Fund.

Przekracza to zatem znacznie próg uruchomienia środków z Funduszu Solidarności.

This can be done by drastically reducing the 10% electoral threshold.

Można to uczynić, obniżając drastycznie wysoki, 10 % próg wyborczy.

threshold {rzecz.}

Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "threshold":

 

Podobne tłumaczenia

"threshold" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "threshold" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

With reference to the increase of the de minimis threshold, this is not a new issue.

Jeśli chodzi o podniesienie pułapu pomocy de minimis, to nie jest nowa sprawa.

Stars will create the Goldilocks conditions for crossing two new thresholds.

Gwiazdy w przyszłości utworzą warunki Złotowłosej by móc pokonać dwa nowe etapy.

He had a body very similar to our own, and he was on the threshold of becoming human.

Miał ciało bardzo podobne do naszego i był o krok od stania się człowiekiem.

The calculation of threshold values for poultry farms is too bureaucratic.

Obliczanie wartości progowych dla ferm drobiu jest obciążone zbytnią biurokracją.

They still receive very little money for their products, below the viability threshold.

Oni otrzymują cały czas bardzo mało za swoją produkcję, poniżej kosztów opłacalności.

We are probably on the threshold of identifying the political solutions to our problems.

Prawdopodobnie jesteśmy blisko znalezienia rozwiązań politycznych naszych problemów.

The amendment should lead to the application of so-called support thresholds.

Zmiana ta powinna prowadzić do zastosowania tak zwanych progów wsparcia.

The Lehne report is in favour of that approach and even suggests raising the thresholds.

Sprawozdanie pana Lehne popiera takie podejście i proponuje nawet podniesienie progów.

Reducing this to 147 g therefore cuts this threshold by more than 25%.

Zatem obniżenie ich do 147 gramów na kilometr oznacza spadek o ponad 25 %.

I think it is a pity I have not heard anything from the Commission about threshold values.

Szkoda, że Komisja nie wspomniała ani słowem o wartościach progowych.

We refer in big history to these moments as threshold moments.

Zajmując się Wielką Historią, określamy te momenty jako momenty przełomowe.

The introduction of quantified thresholds is to be welcomed.

Wprowadzenie progów ilościowych uważam za pozytywne rozwiązanie.

And I believe we count as a threshold in this great story.

I sądzę, że możemy to uznać za kolejny etap tej wielkiej historii.

Mannitol content is below the threshold of the Excipient guideline's annex.

Zawartość mannitolu jest mniejsza niż dopuszczalna podana w aneksie dotyczącym substancji pomocniczych.

Around 100 million Europeans are living in or on the threshold of poverty.

Około 100 milionów europejczyków żyje na granicy ubóstwa.

Mannitol content is below the threshold of the Excipient guideline's annex.

Zawartość mannitolu jest mniejsza niż dopuszczalna, podana w aneksie dotyczącym substancji pomocniczych.

Seventy percent of toys sold are below these thresholds.

Siedemdziesiąt procent sprzedawanych zabawek znajduje się poniżej tych wartości granicznych.

This threshold will hit particularly hard regional airports such as Newcastle.

Tak ustalony dolny pułap uderzy ze szczególną siłą w regionalne porty lotnicze, jak np. port w Newcastle.

First of all, I believe that we must be clear about the thresholds and on what exactly a micro-entity is.

Po pierwsze, uważam, że musimy mieć jasność co do progów, jak i do tego, czym dokładnie jest mikropodmiot.

Check with the national authorities what their thresholds are.

Najlepiej skontaktować się z organami krajowymi i upewnić się, jakie ograniczenia obowiązują w danym kraju.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: odłożyć na bok; darować (sobie); oszczędzić (czegoś komuś, sobie), kontrast następczy, powidok, przełączać, napatrzeć się, nasycić wzrok, grzech pierworodny

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje niemiecko-polski słownik bab.la.