Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "threshold"

 

"threshold" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 185

threshold {rzeczownik}

threshold {rzecz.} (też: brink, doorstep, verge)

próg {m.}

No scientist could predict that in 2007, suddenly, what could be crossing a threshold.

Żaden naukowiec nie mógł przewidzieć, że w 2007 roku nagle, przekroczony zostanie próg.

That is something that it is legitimate to ask. What is the minimum threshold?

Takie uzasadnienie wymaga, by postawić sobie pytanie, jaki powinien być minimalny próg?

A threshold of EUR 50 million should apply, instead of the current EUR 25 million.

Należy zastosować próg w wysokości 50 milionów euro, zamiast obecnych 25 milionów euro.

The dose regimen and protective threshold were consistent with the current core SPC.

Dawkowanie i ochronny próg przeciwciał były zgodne z warunkami obecnej, wzorcowej ChPL.

This, therefore, significantly exceeds the threshold for mobilising the Solidarity Fund.

Przekracza to zatem znacznie próg uruchomienia środków z Funduszu Solidarności.

threshold {rzecz.}

Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "threshold":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "threshold" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Stars will create the Goldilocks conditions for crossing two new thresholds.

Gwiazdy w przyszłości utworzą warunki Złotowłosej by móc pokonać dwa nowe etapy.

Conservatives were keen for the EU to adopt a percentage threshold at first reading.

Konserwatyści nalegali na przyjęcie w pierwszym czytaniu procentowego progu w UE.

With reference to the increase of the de minimis threshold, this is not a new issue.

Jeśli chodzi o podniesienie pułapu pomocy de minimis, to nie jest nowa sprawa.

He had a body very similar to our own, and he was on the threshold of becoming human.

Miał ciało bardzo podobne do naszego i był o krok od stania się człowiekiem.

The calculation of threshold values for poultry farms is too bureaucratic.

Obliczanie wartości progowych dla ferm drobiu jest obciążone zbytnią biurokracją.

Within the Council all the Member States voted to keep a threshold of 5%.

Wszystkie państwa członkowskie głosowały w Radzie za utrzymaniem progu 5%.

They still receive very little money for their products, below the viability threshold.

Oni otrzymują cały czas bardzo mało za swoją produkcję, poniżej kosztów opłacalności.

We are probably on the threshold of identifying the political solutions to our problems.

Prawdopodobnie jesteśmy blisko znalezienia rozwiązań politycznych naszych problemów.

The main idea is to double the national threshold for de minimis aid to the sector.

Głównym a mierzeniem jest podwojenie krajowego progu pomocy de minimis dla tego sektora.

Raising this threshold would mean a substantial reduction in the funds.

Podniesienie progu równałoby się ze znacznym obniżeniem kwoty funduszy.

Raising the living standards of those living beneath the poverty threshold is a priority.

Podnoszenie standardu życia osób żyjących poniżej progu ubóstwa ma znaczenie priorytetowe.

Reducing this to 147 g therefore cuts this threshold by more than 25%.

Zatem obniżenie ich do 147 gramów na kilometr oznacza spadek o ponad 25 %.

I think it is a pity I have not heard anything from the Commission about threshold values.

Szkoda, że Komisja nie wspomniała ani słowem o wartościach progowych.

The majority has now voted to increase that threshold to EUR 10 000.

Większość przegłosowała obecnie zwiększenie tego progu do 10 tysięcy euro.

At the same time, approximately 80 million European citizens are below the poverty threshold.

W tym samym czasie ok. 80 milionów Europejczykowi żyje poniżej progu ubóstwa.

It seemed that the European rail transport sector was standing on the threshold of a new era.

Wydawało się, że europejski sektor transportu kolejowego stoi u progu nowej ery.

Our Parliament has also declared itself in favour of lowering the threshold for assistance.

Nasz Parlament opowiedział się również za obniżeniem progu pomocy.

Around 15% of citizens in the European Union live below the poverty threshold.

Około 15 % obywateli Unii Europejskiej żyje poniżej progu ubóstwa.

The extra reduction in the threshold for inland shipping, in particular, can count on my support.

Na moje poparcie może w szczególności liczyć dodatkowe obniżenie progu dla żeglugi śródlądowej.

We refer in big history to these moments as threshold moments.

Zajmując się Wielką Historią, określamy te momenty jako momenty przełomowe.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje niemiecko-polski słownik bab.la.