Językowy Mundial bab.la 2016

ES
VS
JA
Te quiero 大好きです

Głosuj na swój ulubiony język!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "thicker"

 

"thicker" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-9 z 9

thicker {przymiotnik}

thicker {st. wyż.} (też: fatter)

grubszy {st. wyż.}

Thickness – The thicker the material, the less paper per roll, resulting in fewer documents that can be printed before the roll needs to be changed.

Grubość – Im grubszy jest materiał, tym mniej papieru w rolce, przez co wymiana rolki będzie konieczna po wydrukowaniu mniejszej liczby dokumentów.

And as you can see, large amounts of the brain are not purple, showing that if one person has a thicker bit of cortex in that region, so does his fraternal twin.

Jak widzicie, duże obszary mózgu nie są fioletowe, wskazując, że gdy jedna z osób ma grubszy fragment kory w tym miejscu, to samo znajdziemy u jej brata lub siostry.

thick {przymiotnik}

thick {przym.}

grube {przym.}

Maybe the walls are too thick in here.

Może ściany są za grube.

The additional costs involved in renting are increasing to such an extent that, in future, those on low incomes will have to wear thick jumpers because they cannot heat their homes.

Dodatkowe koszty związane z wynajmem rosną w takim stopniu, że w przyszłości osoby o niskich dochodach będą musiały nosić grube swetry, gdyż nie będą w stanie ogrzać swych domostw.

thick {przym.} (też: bold, corpulent, fat, heavy)

gruby {przym. m.}

We don't know just how thick it is, probably miles thick, so it's very expensive and very difficult to go down there -- send down your submarine or whatever it is -- and explore.

Nie wiemy, jak gruby, pewnie na kilometry, więc przebicie się jest drogie i trudne, trudno umieścić tam łódź podwodną, itp.

Raloxifene treated women consistently had an endometrial thickness which was indistinguishable from placebo.

U pacjentek otrzymuj cych raloksyfen grubo endometrium była identyczna jak u kobiet w grupie placebo.

Endometrial thickness measurements in OPTRUMA treated women were not different from baseline after 4 years of therapy.

Po czterech latach leczenia pomiary grubo ci endometrium u kobiet przyjmuj cych preparat OPTRUMA nie ró niły si od warto ci pocz tkowych.

This process is influenced by several factors (e. g. insulin dosage, injection route and site, thickness of subcutaneous fat, type of diabetes).

Na proces ten wpływa wiele czynników (np. dawka insuliny, droga i miejsce podania, grubo podskórnej tkanki tłuszczowej, typ cukrzycy).

In the osteoporosis treatment trial, endometrial thickness was evaluated annually in a subset of the study population (1,644 patients) for 4 years.

W czteroletnim badaniu, dotycz cym leczenia osteoporozy w podgrupie 1 644 pacjentek, grubo endometrium była badana raz w roku.

thick {przym.}

gruba {przym. f.}

They'd need, first of all, to have a thick skin to protect themselves from losing water through the skin.

Po pierwsze, gruba skóra, która stanowi ochronę przed utratą wody z organizmu.

The last thick line visible on the injection button shows the amount of insulin loaded.

Ostatnia gruba kreska widoczna na przycisku podania dawki pokazuje jaka ilość insuliny została załadowana.

Thick foam floats on the surface of the river.

Gruba piana utrzymuje się na powierzchni rzeki.

As I said, it has a thick, extensive atmosphere.

Więc atmosfera jest gęsta i gruba.

All those colors are ice and it goes up to about two miles thick, just a gigantic dome that comes in from the coast and rises in the middle.

Te wszystkie kolory to lód, skorupa gruba na jakieś 3 kilometry. ~~~ Gigantyczna kopuła, wznosząca się od wybrzeżu ku centrum wyspy.

thick {przym.} (też: dense, consistent)

gęsty {przym. m.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "thick":

 

Podobne tłumaczenia

"thicker" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "thicker" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

(EL) Madam President, a black cloud, which is getting thicker and thicker, has been spreading over Europe recently.

(EL) Pani Przewodnicząca! Nad Europą gromadzą się ostatnio czarne chmury.

We can harness those benefits. ~~~ We can use thicker, younger, better tissues than you might have injured in your knee, or that you might have when you're 40, 50 or 60.

Możemy to wykorzystać, używając grubszych, młodszych, lepszych tkanek niż te, które zostały uszkodzone w kolanie, albo te u 40- czy 60-latków.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: zmyślasz, odkładać, ogryzek, szachy na lodzie, osoba która płynnie przechodzi z jednej identyfikacji płciowej w inną

Podobne słowa

thesp · Thespian · thespians · they · thiamine · thick · thick-skinned · thickened · thickener · thickening · thicker · thicket · thickhead · thickheaded · thickly · thickness · thicko · thief · thievery · thieves · thigh

Więcej w słowniku niemiecko-polskim.