Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "their"

 

"their" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-21 z 12615

their {zaimek}

their {zaim.} (też: theirs, them)

ich {zaim.}

Their piglets then become immunised when they drink the colostrum (first milk).

Ich prosięta stają się wówczas uodpornione po wypiciu siary (pierwszego mleka).

And their villages were Etam, and Ain, Rimmon, and Tochen, and Ashan, five cities;

A wsi ich były: Etam, i Hain, Remnon, i Tochen i Asan przy tych pięciu miastach;

They pluck salt-wort by the bushes; And the roots of the broom are their food.

Którzy sobie rwali chwasty po chróstach, a korzonki jałowcowe były pokarmem ich.

You will find the EUR 100 billion on the debit side of their national budgets.

W ich budżetach krajowych po stronie pasywów widnieje kwota 100 miliardów euro.

We must assess their advantages and weaknesses alongside other sources of energy.

Musimy przeprowadzić ocenę ich zalet i wad, uwzględniając inne źródła energii.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"their" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "their" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

They therefore often solve their current financial problems through giving birth.

Wydając na świat dzieci, często rozwiązują oni swoje bieżące problemy finansowe.

And they were moving and grinding and moving their arms up and down each other.

Poruszali się, ocierali, jeżdżąc sobie ręką nawzajem po ramionach w górę i dół.

In this case, the Member States should contribute a maximum of 1% of their GNI.

W tym przypadku państwa członkowskie powinny wpłacać maksymalnie 1% swojego DNB.

As you know, a growing percentage of immigrants in Europe are losing their jobs.

Jak państwo wiecie, w Europie rośnie odsetek imigrantów, którzy stracili pracę.

Drugs grown and produced in Afghanistan find their way to the streets of Europe.

Uprawiane i produkowane w Afganistanie narkotyki trafiają na europejskie ulice.

Traffic jams certainly do not make towns and their centres in any way attractive.

Korki z pewnością w żaden sposób nie czynią miasta ani jego centrum atrakcyjnym.

At the same time, the big producer countries have only increased their production.

Jednocześnie kraje będące dużymi producentami tylko zwiększyły swoją produkcję.

And the way they deal with their conflicts rapidly spreads to other countries.

Sposób, w jaki te konflikty są rozwiązywane szybko przenosi się na inne kraje.

They fly, not with rotating components, so they fly only by flapping their wings.

Latają, nie dzięki obracającym się częściom, ale dzięki uderzeniom skrzydłami.

In the United Kingdom nurses and teachers face cuts in their pay and pensions.

W Wielkiej Brytanii pielęgniarkom i nauczycielom zmniejszono płace i emerytury.

We also encourage European firms and companies to renew their commitment to Iraq.

Zachęcamy także firmy i spółki europejskie, aby odnawiały swoje relacje z Irakiem.

We support your plans and hope that they will become a reality in their entirety.

Popieramy te plany i mamy nadzieję, że zostaną one w całości urzeczywistnione.

This campaign should increase parents' sense of responsibility for their children.

Ta kampania powinna zwiększyć poczucie odpowiedzialności rodziców za swoje dzieci.

One in three people in this room will develop cancer at some stage in their lives.

Co trzecia osoba w tym pomieszczeniu będzie miała raka na jakimś etapie życia.

even the women, in their best dresses, with beads and sequins sewn on the bodices,

nawet kobiety, w swych najpiękniejszych sukniach z naszytymi cekinami, koralami

And as a result, they lose their gifts, or worse, they stop playing altogether.

I w rezultacie, tracą oni swój talent lub jeszcze gorzej, przestają grać zupełnie.

This is what happens in people who share half of their DNA -- fraternal twins.

A teraz obserwacje u ludzi dzielących połowę swojego DNA - bliźniąt dwujajowych.

Customs authorities managed to redeploy their forces and to do so in a modern way.

Władze celne zdołały przerzucić swoje siły w inne miejsce i w sposób nowoczesny.

It is very clear here that the Member States are not fulfilling their obligations.

Bardzo wyraźnie widać, że państwa członkowskie nie spełniają swoich zobowiązań.

And I doubt anybody in this room could really hold their breath for 3,:,5 minutes.

Naprawdę wątpię, by ktokolwiek na tej sali potrafił wstrzymać oddech na 3,5 minuty.
 

Wyniki z forum

"their" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

theatre · theatregoer · theatrical · Thebe · theca · thecal · thee · theft · thegn · theine · their · theirs · theism · theist · theistic · them · thematic · thematics · theme · themes · themselves

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-angielski słownik bab.la.