Streszczenie

Nasz zespół został poinformowany o brakującym tłumaczeniu.

Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "term condition"

Tłumaczenie

"term condition" tłumaczenie polskie

 

Podobne tłumaczenia

"term condition" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "term condition" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

So, allow Turkey to proceed along this route, on the same terms, the same conditions.

Tak więc pozwólmy Turcji podążać tą drogą, na tych samych warunkach.

If this is your first time entering your account, you'll be asked to read and sign the Google AdSense Terms and Conditions.

Osoby, które pierwszy raz logują się na konto, będą musiały przeczytać i zaakceptować Warunki umowy Google AdSense.

The medical term for this condition is Hypoactive Sexual Desire Disorder, also known as HSDD.

Termin medyczny określający ten stan to zmniejszony popęd płciowy znany także jako HSDD (Hypoactive Sexual Desire Disorder).

§ 2 Definitions included in the Terms & Conditions

§ 2 Definicje zawarte w Regulaminie

The medical term for this condition is ‘ patent ductus arteriosus’, i. e. an open ductus arteriosus.

Medyczny termin na określenie tego stanu brzmi: ‘ przetrwały przewód tętniczy ’, tzn. przewód tętniczy, który nie uległ zamknięciu.

Information about interest rates and credit terms and conditions will be standardised to make it easier to compare offers.

Dla ułatwienia porównywania ofert informacja dotycząca stóp procentowych oraz warunków i regulaminów kredytowych zostanie znormalizowana.

These products are subject to the AdSense Terms & Conditions, AdSense Program Policies, and product-specific usage guidelines.

Usługi te są zgodne z Warunkami korzystania z usługi AdSense, Zasadami programu AdSense i szczegółowymi wskazówkami dotyczącymi korzystania z nich.

As you know, AdSense publishers are allowed to place their ads on any site that complies with our program policies and Terms and Conditions.

Jak wiesz, wydawcy AdSense mogą umieszczać swoje reklamy w dowolnej witrynie zgodnej z naszymi zasadami programu oraz Warunkami korzystania z usługi.

z o. o. Terms & Conditions for the provision of services via the website www.polskibus.com

z o.o.

It is very important that Albania and Bosnia and Herzegovina now meet the terms and conditions and indicators required for exemption from the visa regime.

Bardzo istotne jest, by Albania oraz Bośnia i Hercegowina spełniły teraz odpowiednie warunki i osiągnęły wskaźniki wymagane dla zniesienia obowiązku wizowego.

th Fast improvement in blood glucose control may be associated with a condition termed “ acute painful

na Zaburzenia układu nerwowego Niezbyt cz sto - neuropatia obwodowa a Szybka poprawa kontroli st enia glukozy we krwi mo e by zwi zana ze stanem okre lanym jako ni

The result of this has been that the small countries and those countries which are poorer off in terms of their natural conditions have had to reduce their sugar production.

Skutek tego był taki, że małe kraje i te, które są uboższe pod względem panujących w nich warunków naturalnych były zmuszone zmniejszyć produkcję cukru.

Mr President, to start, let me say that long-term conditions of competitiveness in individual Member States will differ for years to come.

Panie Przewodniczący! Na początku pragnę powiedzieć, że długoterminowe warunki dla konkurencyjności w poszczególnych państwach członkowskich będą się różnić jeszcze przez całe lata.

The Rules of Procedure shall specify the qualifications required of the members of the Committee and lay down the terms and conditions for the Committee's activity.

    Regulamin wewnętrzny określa szczegóły dotyczące kwalifikacji, które winni posiadać członkowie Komitetu, o którym mowa w ustępie 1, oraz ustala zasady i warunki działania Komitetu.

It is important that our enormous dependence on third countries should be reduced as this is responsible for price volatility and a lack of transparency in terms of production conditions.

Konieczne jest zmniejszenie naszej ogromnej zależności od krajów trzecich, ponieważ to wpływa na niestabilność cen i brak przejrzystości w zakresie warunków produkcji.

When I saw the Commission's proposal, I immediately found it interesting to try to divide Europe into zones that are relatively similar in terms of vegetation conditions, climate and so on.

Po zapoznaniu się z propozycją Komisji natychmiast uznałem próbę podziału Europy na strefy, które są dość podobne pod względem warunków wegetacji, klimatu itp., za interesującą.

Multiple sclerosis (MS) is a long-term condition that affects the central nervous system (CNS), particularly the functioning of the brain and spinal cord.

Stwardnienie rozsiane (mutiple sclerosis – MS) jest przewlekłą chorobą, która dotyczy ośrodkowego układu nerwowego (OUN), wpływającą w szczególności na funkcjonowanie mózgu i rdzenia kręgowego.

Mutiple sclerosis (MS) is a long-term condition that affects the central nervous system (CNS), particularly the functioning of the brain and spinal cord.

Stwardnienie rozsiane (multiple sclerosis – MS) jest przewlekłą chorobą, która dotyczy ośrodkowego układu nerwowego (OUN), wpływającą w szczególności na funkcjonowanie mózgu i rdzenia kręgowego.

Nervous system disorders Rare - Peripheral neuropathy Fast improvement in blood glucose control may be associated with a condition termed acute painful neuropathy, which is usually reversible.

Zaburzenia układu nerwowego Rzadko - neuropatia obwodowa Szybka poprawa kontroli stężenia glukozy we krwi może być związana ze stanem określanym jako ostra neuropatia bólowa, która zwykle przemija.

The cause and long-term health effects of these conditions are not known at this time.

Przyczyny i długotrwały wpływ na zdrowie tych zaburzeń nie są dotychczas znane.
 

Wyniki z forum

"term condition" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także angielsko-polski słownik bab.la.