Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "templates"

 

"templates" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-15 z 15

templates {rzeczownik}

templates {l.mn.} (też: patterns)

szablony {niemęskoos.}

Once you're in the template gallery, you can search for templates by language.

Po otwarciu galerii szablonów możesz wyszukiwać szablony według języka.

So, it copies itself and scatters the templates through the ocean.

Samodzielnie się namnaża i rozprzestrzenia szablony w całym oceanie.

Your submitted template will appear within your domain tab and the My Templates tab.

Przesłany szablon zostanie wyświetlony na karcie Twojej domeny, a także na karcie Moje szablony.

3. On the Copies & Folders tab in the Drafts and Templates section:

3. ~~~ Na karcie Kopie i foldery w sekcji Szkice i szablony:

You should then see your submitted template under the selected categories and under the My Templates tab.

Przesłany szablon powinien pojawić się w wybranych kategoriach na karcie Moje szablony.

template {rzeczownik}

template {rzecz.} (też: cliche, stencil, mold, mould)

szablon {m.}

To submit a template to your domain template gallery, just follow these steps:

Aby przesłać szablon do galerii szablonów w swojej domenie, wykonaj następujące czynności:

The counter serves as a template to fill in a square in the middle of this thing.

Licznik to szablon, na podstawie którego wypełniamy kwadrat środkowy.

The template will display on your blog or website just as it does on the templates gallery.

Szablon będzie wyświetlany w blogu lub witrynie w taki sam sposób jak w galerii szablonów.

Her answer set the template for the entire career I was to have after that.

Jej odpowiedź wytyczyła szablon dla całej mojej późniejszej kariery.

Your submitted template will appear within your domain tab and the My Templates tab.

Przesłany szablon zostanie wyświetlony na karcie Twojej domeny, a także na karcie Moje szablony.

template {rzecz.} [komp.]

szablon {m.} [komp.]
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "template":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "templates" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Keep in mind that there's a maximum of templates you can submit per day.

Pamiętaj, że obowiązuje ograniczenie liczby szablonów, które można przesłać dziennie.

Format The report shall include the following Tables of aggregate data using the agreed templates:

Forma Raport musi zawierać następujące tabele z danymi łącznymi przy użyciu ustalonych wzorów:

All these templates are available on the ECB’s website.

Decyzja ta stanowi dopełnienie decyzji Rady Prezesów z 29 kwietnia 2011 r.

We have been listening to this sort of thing for months and we could use the phrases to produce templates.

Od wielu miesięcy wysłuchujemy tego typu stwierdzeń i moglibyśmy już wykorzystać je do stworzenia szablonów.

Format The report shall include the following Tables of aggregate data using the agreed templates:

Format Raport będzie zawierał poniższe tabele ze zbiorczymi danymi przedstawione w uzgodnionych szablonach 1.

Google Apps users are currently unable to rate templates but will be able to see the star ratings for a template.

Użytkownicy Aplikacji Google obecnie nie mogą oceniać szablonów, ale mogą oglądać ich oceny.

Loan-level data templates for new classes of asset-backed securities

Formularze danych o poszczególnych kredytach dla kolejnych kategorii papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami

Keep in mind that there's a maximum of templates you can submit per day. ~~~ When you've reached the limit, you'll see a message.

Pamiętaj, że obowiązuje ograniczenie liczby szablonów, które można przesłać dziennie.

Firstly, their intrinsic value in the recreation of cultural templates and in contributing to the construction of a common European identity.

Po pierwsze, wnoszą rzeczywisty wkład w odświeżanie szablonów kulturowych i w budowanie wspólnej europejskiej tożsamości.

This means that users at your domain won't be able to submit templates and will no longer see the '(Domain name)' templates' tab in Docs.

Uniemożliwia to przesyłanie szablonów przez użytkowników w Twojej domenie, a także powoduje usunięcie karty szablonów z nazwą domeny z witryny Dokumentów.

There will be a transition period of nine months, in total, before full compliance with the reporting standards applicable to the loan-level reporting templates needs to be achieved.

Okres przejściowy na osiągnięcie pełnej zgodności ze standardami sprawozdawczymi dotyczącymi formularzy danych o poszczególnych kredytach wynosi dziewięć miesięcy.

So what I did was, again, like I did with the dodo skull, I blew all my reference up to full size, and then I began cutting out the negatives and using those templates as shape references.

Powiększyłem wszystkie materiały do pełnych rozmiarów, zabrałem się do wycinania negatywów i używania tych szablonów jako odnośników kształtu.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik angielsko-polski.