Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "take care"

 

"take care" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-28 z 433

take care {wykrzyknik}

take care {wykrz.} (też: hang in there)

trzymaj się {wykrz.}

Take care.

Trzymaj się ciepło.

take care {wykrz.}

  zdrowia życzę {wykrz.}

take care {wykrz.}

  uważaj na siebie {wykrz.}

Take care of yourself, all right?

Uważaj na siebie, dobrze?

to take care {czasownik}

to take care {czas.} (też: to consider, to advert, to pay attention, to pay attention to)

uważać [uważam|uważał] {czas. ndk}

However, we must take care not to over-regulate, which is a risk in the current mood.

Musimy jednak uważać, aby nie doprowadzić do nadmiernej regulacji, która jest groźna przy obecnych nastrojach.

Take care not to touch the spike on the vial adapter.

Uważać, aby nie dotknąć końcówki łącznika.

Take care not to touch the end of the transfer needle.

Uważać, aby nie dotknąć końca igły.

Women taking Thelin should take care not to become pregnant, they need to use an effective contraception.

Kobiety stosujące preparat Thelin powinny uważać, aby nie zajść w ciążę; w tym celu powinny stosować skuteczny środek antykoncepcyjny.

We dealt with this casually today, but we need to take care in future, because otherwise we shall go well over the time announced to Members.

Dziś potraktowaliśmy ten temat swobodnie, ale w przyszłości musimy uważać, w przeciwnym razie bowiem znacznie przekroczymy czas podawany posłom.

to take care {czas.} (też: to care, to worry, to see, to care about)

dbać [dbam|dbał] {czas. ndk}

The Union must take care of its own security, but must also be active in the face of global challenges.

Unia musi dbać o własne bezpieczeństwo, ale także być aktywna w obliczu wyzwań globalnych.

I think that here we are required to actively take care of our citizens.

Uważam, że musimy aktywnie dbać o naszych obywateli.

To be able to take care of migrant children in an integrated, sustainable way we need a comprehensive approach.

By móc dbać o dzieci migrantów w sposób zintegrowany i trwały musimy przyjąć podejście kompleksowe.

The causes of the crisis are varied and complex, although we must take care not to get lost in the finer details.

Przyczyny kryzysu są zróżnicowane i złożone, mimo to musimy dbać o to, aby nie zagubić się w szczegółach.

At the same time, we have to continue to take care of our industries.

Równocześnie musimy dbać o nasz przemysł.

to take care {czas.} (też: to worry, to see)

Members of the Community must take care of those people who could lose their jobs due to structural changes in advance and prepare for this appropriately.

Państwa członkowskie muszą troszczyć się o te osoby, które mogłyby stracić pracę ze względu na planowane zmiany strukturalne i powinny odpowiednio przygotować się na taką ewentualność.

to take care {czas.} (też: to go about, to mind, to look to, to handle)

The question is why the EU should take care of this, rather than the municipalities that organise education.

Pytanie tylko dlaczego zajmować się tym powinna UE a nie władze lokalne, które są odpowiedzialne za edukację.

We always think that robots will take care of us, and instead they designed these robots that are very, very needy.

Zawsze myślimy, że to roboty powinny zajmować się nami, a tutaj, dla odmiany, to roboty są w potrzebie.

Women were to take care of the home, children and the elderly instead of working.

Od kobiet oczekuje się, że zamiast pracować zawodowo, powinny zajmować się domem, dziećmi i starszymi członkami rodziny.

Maybe I wanted to be so successful and so able to take responsibility that I would do so and I would be able to take care of my attending's patients without even having to contact him.

Może chciałem odnieść sukces i być w stanie wziąć odpowiedzialność tak bym mógł tak bym mógł zajmować się pacjentami lekarza prowadzącego, bez potrzeby kontaktowania się z nim.

As I was taking care of these climbers, we got a startling experience.

Kiedy zajmowałem się nimi, stało się coś zdumiewającego.

to take care {czas.} (też: to occupy, to busy oneself, to mind, to give attention to)

zająć się {czas. zwr. dk}

That would be our task as the EU; NATO can take care of the military side.

To byłoby zadanie dla nas jako UE: NATO może zająć się stroną wojskową.

in writing. - (FR) It is a known fact that Europe wants to take care of everything and be everywhere.

na piśmie. - (FR) Doskonale wiadomo, że Europa chce zająć się wszystkim i być obecna wszędzie.

The EU has to take care and find a common spirit in developing all these regions in a balanced manner.

UE musi zająć się rozwijaniem wszystkich tych regionów w sposób wyważony i znaleźć w tym zakresie wspólnego ducha.

Instead of this completely misplaced disappointment, the Tajik Government should take care of the large amounts of work it needs to do at home.

Zamiast tego zupełnie nietrafionego rozczarowania rząd tadżycki powinien zająć się ogromem pracy, jaki pozostaje mu do wykonania.

She went to Juarez to take care of an ailing aunt, and over the course of it, she began to discover what was happening to the murdered and disappeared women of Juarez.

Przyjechała zająć się chorą ciotką i zaczęła odkrywać, co dzieje się z mordowanymi i zaginionymi kobietami. ~~~ co dzieje się z mordowanymi i zaginionymi kobietami.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "take care":

 

Podobne tłumaczenia

"take care" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "take care" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Finally, we are taking care to get rid of a number of bad, protectionist tendencies.

Na koniec, zabieramy się za likwidację złych, protekcjonistycznych tendencji.

Really do take care, therefore, when your intention is to reassure the markets.

Dlatego też dołóżcie większych starań, jeżeli macie zamiar uspokoić rynki.

Your doctor or nurse will take care that Ambirix is not given into a vein.

Lekarz albo pielęgniarka zadba, aby szczepionka nie została podana dożylnie.

As Europeans, we should take care to avoid leaving ourselves open to such accusations.

Jako Europejczycy powinniśmy zadbać, byśmy nie narażali się na takie oskarżenia.

However, we really must take care not to mix up two different things here.

Jednakże musimy naprawdę zwrócić uwagę na to, by nie mieszać tutaj dwóch różnych spraw.

You may care to take the vote on amendment 21 by the IND/DEM Group again.

Być może powinna pani powtórzyć głosowanie nad poprawką 21 złożoną przez grupę IND/DEM.

We want to continue taking the same care with our records of proceedings.

Chcielibyśmy zachować taką samą ostrożność względem zapisów naszych posiedzeń.

So by this way, the kid, to take care of himself, is to take care of this living object.

Tym sposobem dziecko opiekuje się sobą poprzez opiekę na żywym przedmiotem.

It is nevertheless very important to take care of these young people and the unemployed.

Niemniej jednak bardzo ważne jest, aby zadbać o tych młodych ludzi i bezrobotnych.

Together, we must also take care of freedom, security and full employment.

Razem musimy też zadbać o wolność, bezpieczeństwo i pełne zatrudnienie.

If the country takes care of itself, nothing in particular will happen.

Jeżeli jakiś kraj sam się o siebie troszczy, nic szczególnego się nie dzieje.

I would like to say that we are taking care of all the concerns mentioned by the Members.

Chciałabym powiedzieć, że zwracamy uwagę na wszystkie obawy wyrażane przez posłów.

if you have a severe liver disease (see “ Take special care”, “ Using other medicines” and

jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby (patrz „ Kiedy zachować szczególną

Carefully set the syringe down on the work surface, taking care not to touch the needle.

Ostrożnie odłożyć strzykawkę na blat, uważając, aby nie dotknąć igły.

Carefully set the syringe down on the work-surface, taking care not to touch the needle.

Ostrożnie odłożyć strzykawkę na czystą powierzchnię, zwracając uwagę, aby nie dotknąć igły.

Set the syringe down carefully on the work-surface taking care not to touch the needle.

Ostrożnie położyć strzykawkę na czystej powierzchni, zwracając uwagę, aby nie dotknąć igły.

So let's see now how exponential technologies are taking health care.

Więc zobaczmy jak te technologie wykładnicze traktują opiekę zdrowotną.

We must take care to ensure that the term 'reasonable' does not put patients' needs at risk.

Musimy zadbać o gwarancję, by zwrot "rozsądny” nie zagroził potrzebom pacjentów.

This is a good example of the way in which the EU takes care of its citizens.

Jest do dobry przykład na to, w jaki sposób Unie Europejska troszczy się o swoich obywateli.

Mr Vigenin, if you care to take the floor, I will allow you to do so briefly.

Panie Pośle Vigenin, jeżeli chce Pan zabrać głos, to dam Panu szansę powiedzenia kilku słów.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

tailstock · tailwind · tainted · taipan · Taipei · Taiwan · Taiwanese · Tajikistan · take · take-away · take-care · take-down · take-off · take-out · takeaway · takedown · taken · takeoff · takeout · takeover · takeovers

Więcej w słowniku polsko-rosyjskim.