Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "take"

 

"take" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-122 z 22520

take {rzeczownik}

take {rzecz.} (też: part, share, piece, portion)

część {f.}

And these animals disappeared, and a separate life, mammals, radiated out to take their place.

Ale są dla nas ważne, bo stanowią dużą część historii ewolucji.

Lots of them just think about it, but some actually take action.

Wiele osób jedynie o tym myśli, ale część podejmuje działania.

This was part of a challenge I did to take a picture every day for a month.

To była część wyzwania robienia zdjęcia każdego dnia miesiąca.

Most of today's resolution has our backing, but we take exception to paragraph 7 for two reasons.

Popieramy większą część dzisiejszej rezolucji, sprzeciwiamy się jednak z dwóch powodów punktowi 7.

But if we do not take it seriously, neither will the rest of the world.

Jeśli jednak nie będziemy jej traktować poważnie, nie będzie też tego robić pozostała część świata.

take {rzecz.} (też: share, batch, portion, serving)

porcja {f.}

If you stop taking SUSTIVA When your SUSTIVA supply starts to run low, get more from your doctor or pharmacist.

Przerwanie stosowania leku SUSTIVA Kiedy zapas leku SUSTIVA kończy się, należy zwrócić się do lekarza o przepisanie nowej porcji leku.

take {rzecz.} (też: quarry, prize, spoil, trophy)

zdobycz {f.}

And then, if you're one of these unsporting characters, you shoot the animals and take them home.

Wtedy, jeśli jesteśmy ludźmi niemiłymi, strzelamy do zwierzyny i zabieramy zdobycz.

take {rzecz.} (też: reason, rationale, allowance, point)

racja {f.}

It took the church until 1992 to agree that Galileo had been right.

Dopiero w 1992 Kościół przyznał, że Galileusz miał rację.

Furthermore, the regulation of production is a slow process because it takes around two years before cows are ready for production.

Poza tym kontrola produkcji jest wolnym procesem z racji tego, że przygotowanie krów do produkcji mleka zajmuje dwa lata.

YES — If your job takes you to Belgium, you can also use your company car for private purposes in Belgium.

TAK – Jeśli z racji swojej pracy przebywasz w Belgii, możesz w tym kraju korzystać z samochodu służbowego również do celów prywatnych.

That is why the Commission has taken the initiative and, I would emphasise, is quite right to do so.

Dlatego właśnie Komisja Europejska postanowiła przejąć inicjatywę i, co chciałbym szczególnie zaakcentować, w jej działaniu jest sporo racji.

But then I took the pieces that I had taken off and put them at the bottom. ~~~ And, of course those are the remains, and they're so labeled.

Wziąłem resztki tych liter i rozrzuciłem je na dole plakatu A z racji, że były to pozostałości, tak też je nazwałem.

take {rzecz.} (też: fishing, catch)

połów {m.}

Take, for example, the case of thonaille fishing in the Mediterranean.

Przykładem może być połów za pomocą sieci typu "thonaille” na obszarze śródziemnomorskim.

to take {czasownik}

to take [took|taken] {czas.} (też: to accept, to adopt, to assume, to receive)

Your doctor will tell you exactly how many tablets of Stalevo to take each day.

Lekarz zaleci ilość tabletek leku Stalevo, jaką należy przyjmować każdego dnia.

Your doctor should decide whether you can take ARICLAIM with other medicines.

Lekarz zdecyduje, czy można przyjmować ARICLAIM jednocześnie z innymi lekami.

Your doctor should decide whether you can take YENTREVE with other medicines.

Lekarz zdecyduje, czy można przyjmować YENTREVE jednocześnie z innymi lekami.

Take the prolonged-release capsules immediately following removal from the blister.

Przyjmować kapsułki o przedłużonym uwalnianiu natychmiast po wyjęciu z blistra.

Take your other HIV medicines used in combination with PREZISTA and ritonavir as

Przyjmować inne leki przeciwko wirusowi HIV w skojarzeniu z lekiem PREZISTA i

to take [took|taken] {czas.} (też: to lay hold of, to pick up, to get, to into consideration)

wziąć {czas. dk}

We will be replacing 40% of the GNP, and we need to take responsibility for that!

Mamy zastąpić 40% PKB i musimy wziąć za to odpowiedzialność! Jeśli chodzi o ust.

Let me take an example of something which affects us all: Alzheimer's disease.

Pozwolę sobie wziąć za przykład coś, co dotyczy nas wszystkich: chorobę Alzheimera.

We need to take responsibility for them, just as we do all other indigenous peoples.

Musimy wziąć za nich odpowiedzialność, podobnie jak za wszystkie inne ludy tubylcze.

Yes, we have to take responsibility for our many failures, but we did not act alone.

Tak, musimy wziąć odpowiedzialność za nasze błędy, ale nie popełniliśmy ich sami.

We have to take into consideration the market reality in various Member States.

Musimy wziąć pod uwagę realia rynkowe w niektórych państwach członkowskich.

to take [took|taken] {czas.} (też: to accept, to receive, to get, to intercept)

przyjąć {czas. dk}

What measures does it intend to take on the 'activity' of credit rating agencies?

Jakie środki zamierza przyjąć w odniesieniu do "działalności” agencji ratingowych?

If you do not take your tablet on one day, take your normal dose on the next day.

przyjęta w ciągu całego dnia, należy przyjąć zwykle stosowaną dawkę następnego dnia.

Your child should not take a double dose to make up for a forgotten individual dose.

Dziecko nie powinno przyjąć dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Children from the age of 3 to 11 must take the content of 1 jar with 45 mg.

Dzieci w wieku 3– 11 lat powinny przyjąć zawartość 1 pojemnika z dawką 45 mg.

We need to take a sensible approach in order to identify a common position.

Musimy przyjąć rozsądne podejście w celu znalezienia wspólnego stanowiska.

to take [took|taken] {czas.} (też: to lay hold of, to pick up, to get, to take on)

brać [biorę|brał] {czas. ndk}

Of course, at the same time he must take into consideration operational limitations.

Oczywiście musi on w tym samym czasie brać pod uwagę ograniczenia operacyjne.

The important prevailing aim is that youth organisations should take part.

Istotny dominujący cel jest taki, że mają w nim brać udział organizacje młodzieżowe.

So, when we train, we're always trying to take into account the dog's point of view.

Dlatego w trakcie tresury staramy się brać pod uwagę punkt widzenia psa.

Aside from trade relations, we must also take account of social issues.

Niezależnie od stosunków handlowych musimy brać pod uwagę także kwestie społeczne.

And he answered and said, It is not meet to take the children's bread and cast it to the dogs.

A on odpowiadając rzekł: Niedobra jest brać chleb dziecinny, a miotać szczeniętom.

to take [took|taken] {czas.} (też: to corner, to encompass, to engage)

zająć {czas. dk}

Europe must take a stance on one of the biggest disasters of the century.

Europa musi zająć stanowisko w sprawie jednej z największych katastrof stulecia.

This is because it can take up to five years to come to a final decision.

Jest tak, ponieważ podjęcie ostatecznej decyzji może zająć nawet pięć lat.

What is also in question is the place Lebanon hopes to take in the regional arena.

Kwestionowana jest również pozycja, jaką Liban ma nadzieję zająć na arenie regionalnej.

The Commission also needs to take a strong position to protect the ban.

Komisja powinna również zająć zdecydowane stanowisko i bronić tego zakazu.

It can take up to 15 seconds for open tabs to refresh on other devices.

Odświeżenie kart otwartych na innych urządzeniach może zająć do 15 sekund.

to take [took|taken] {czas.} (też: to consider, to take care, to advert, to pay attention)

uważać [uważam|uważał] {czas. ndk}

to take sth for granted

uważać coś za rzecz oczywistą

to take for granted

uważać za rzecz oczywistą

Take great care not to miss any doses if at all possible.

Należy bardzo uważać, aby nie pominąć dawki, jeśli tylko to możliwe.

We should be careful not to take a one-sided position.

Musimy uważać, aby nie zająć jednostronnego stanowiska.

It would be a mistake to take any of this for granted.

Błędem byłoby uważać ten dobrobyt i ten wpływ za rzecz oczywistą.

to take [took|taken] {czas.}

zażywać (lekarstwo, truciznę, narkotyk) {czas. ndk}

The patient should take half a 10 mg film-coated tablet (5 mg) per day for 7 days.

Pacjent powinien zażywać pół tabletki powlekanej 10 mg (5 mg) na dobę przez 7 dni.

Take your prescribed number of capsules at the same time each day with a meal.

Przepisaną liczbę kapsułek należy zażywać o tej samej porze każdego dnia do posiłku.

The patient should take one 10 mg film-coated tablet (10 mg) per day for 7 days.

Pacjent powinien zażywać jedną tabletkę powlekaną 10 mg (10 mg) na dobę przez 7 dni.

Method of administration It is recommended that you take the tablets with some water.

Sposób podawania Zaleca się zażywać tabletki popijając niewielką ilością wody.

Always take Revlimid and dexamethasone exactly as your doctor has told you.

Lek Revlimid i deksametazon należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza.

to take [took|taken] {czas.} (też: to put off, to take off, to remove, to doff)

zdjąć {czas. dk}

Hold the syringe barrel and gently take the cover from the needle without twisting.

Trzymając tłok strzykawki delikatnie zdjąć osłonkę igły bez obracania nią.

Take the long needle and place it firmly onto the tip of the syringe.

Wziąć długą igłę i osadzić mocno na strzykawce. len Zdjąć osłonę z igły bez dotykania igły.

Take an appropriate sterile syringe and attach a suitable needle.

Następnie zdjąć igłę i założyć strzykawkę na pompę strzykawkową.

Take off the outer needle cap and keep it to remove the used needle after injection.

Zdjąć zewnętrzną osłonę igły i zostawić ją do wyrzucenia ze zużytą igłą po wykonaniu wstrzyknięcia.

So the bullet point -- sorry, I never do a suit, so I knew that I was going to take this off.

A, co najważniejsze -- przepraszam, nigdy nie noszę garnituru, wiedziałem, że będę musiał to zdjąć.

to take [took|taken] {czas.} (też: to occupy, to encompass, to engage)

I am glad they do, but I think they have respect for the position that we are trying to take.

Cieszę się, że to robią, ale uważam, że szanują nie stanowisko, które staramy się zajmować.

We should never give the impression that this House could ever take a different view.

Nigdy nie możemy stwarzać wrażenia, że nasza Izba mogłaby kiedykolwiek zajmować odmienne stanowisko.

I could not take care of him anymore, it was not possible.

Nie mogłam się nim już zajmować, to nie było możliwe.

Mr President, I do not want to take up too much time.

Panie Przewodniczący! Nie chcę zajmować zbyt dużo czasu.

Vice-President of the Commission. - (FR) Mr President, I did not wish to take a position on this.

wiceprzewodniczący Komisji. - (FR) Panie przewodniczący! Nie zamierzałem zajmować stanowiska w tej kwestii.

to take [took|taken] {czas.} (też: to take away, to carry away)

(FR) Mr President, I am in two minds about whether to take the floor.

(FR) Panie przewodniczący! Zastanawiam się, czy zabierać głos.

I do not want to take up any more time, because I have already spoken too much.

Nie chcę zabierać więcej czasu, ponieważ mówię już zbyt długo.

The Union should not take away from the poor countries with one hand what is given with the other.

Unia nie powinna zabierać jedną ręką krajom biednym tego, co daje im ręką drugą.

It would be fair to answer them in written form as I do not want to take too much of your time.

Słusznym byłoby udzielenie im odpowiedzi na piśmie, ponieważ nie chcę zabierać za wiele państwa czasu.

Take as much time as you need to inject all the solution.

Wstrzykiwanie powinno zabierać tyle czasu ile potrzeba do wstrzyknięcia całego roztworu.

to take [took|taken] {czas.} (też: to leave off)

odstawić {czas.}

need to stop taking Janumet for a couple of days before and after the procedure

Może być konieczne odstawienie leku Janumet na kilka dni przed zabiegiem i po zabiegu.

need to stop taking Efficib for a couple of days before and after the procedure

Może być konieczne odstawienie leku Efficib na kilka dni przed zabiegiem i po zabiegu.

need to stop taking Velmetia for a couple of days before and after the procedure

Może być konieczne odstawienie leku Velmetia na kilka dni przed zabiegiem i po zabiegu.

Your doctor will normally advise you to stop taking Pritor as soon as you know you are pregnant.

Po stwierdzeniu ciąży lekarz zaleci natychmiastowe odstawienie leku Pritor.

Your doctor will normally advise you to stop taking Karvea as soon as you know you are pregnant.

Po stwierdzeniu ciąży lekarz zaleci natychmiastowe odstawienie leku Karvea.

to take [took|taken] {czas.} (też: to consume, to eat)

Do not take more than 15,000 International Units of vitamin A supplements per day during treatment.

W trakcie leczenia nie spożywać w lekach i odżywkach więcej niż 15 000 jednostek międzynarodowych witaminy A na dobę.

Do not take milk or dairy products at the same time as ORACEA since these products contain calcium which may reduce the effectiveness of ORACEA.

Nie należy równolegle z lekiem ORACEA spożywać mleka ani produktów mlecznych, ponieważ zawierają one wapń, który może obniżyć skuteczność leku ORACEA.

Alcohol is often taken with drugs or alcohol itself may end up as a drug.

Alkohol często spożywany jest z narkotykami lub sam w sobie traktowany jest jako narkotyk.

Alcohol Avoid drinking too much alcohol while taking this medicine.

Podczas przyjmowania opisywanego leku należy unikać spożywania nadmiernej ilości alkoholu.

Grapefruit and grapefruit juice should be avoided while taking Advagraf.

Należy unikać spożywania grejpfrutów i soku grejpfrutowego w czasie stosowania leku Advagraf.

to take [took|taken] {czas.}

zażyć (lekarstwo, truciznę, narkotyk) {czas.}

Choose a time that is convenient for you and take your tablet at this time each day.

Należy wybrać dogodną dla siebie porę i zażyć tabletkę w tym samym czasie każdego dnia.

It is also possible to take Wilzin with a little protein, such as meat.

Wilzin można także zażyć podczas spożywania posiłku białkowego, np. mięsa.

If you forget to take Sebivo, take it as soon as you remember and then take your next dose at its

Jeśli pacjent zapomniał zażyć lek Sebivo, powinien przyjąć go tak szybko, jak to możliwe, a

If you forget to take a dose of this medicine at the right time, take it as soon as you remember.

Jeśli pacjent zapomni zażyć lek, powinien zrobić to niezwłocznie po przypomnieniu sobie.

It is also possible to take Wilzin with a little protein, such as meat (see section 4.5).

Wilzin można także zażyć w czasie spożywani niewielkiej ilości białka, np. mięsa (patrz punkt 4. 5).

to take [took|taken] (in games) {czas.}

zbić (pionek, figurę) {czas.}

to take [took|taken] {czas.} (też: to eat)

spożyć {czas.}

If the hypoglycaemia comes back again take another 10 to 20 gram sugar.

W razie nawrotu hipoglikemii należy ponownie spożyć 10 do 20 gramów cukru.

Then tear the sachet open as indicated and take the contents directly.

Następnie saszetkę należy rozedrzeć we wskazanym miejscu i spożyć zawartość.

Immediately take about 10 to 20 g sugar, such as glucose, sugar cubes or a sugar-sweetened beverage.

Natychmiast należy spożyć 10 do 20 g cukru, na przykład glukozy, kostek cukru lub posłodzonego napoju.

Immediately take about 10 to 20 g sugar, such as glucose, sugar cubes or a sugar -sweetened beverage.

Natychmiast należy spożyć 10 do 20 g cukru, na przykład glukozy, kostek cukru lub posłodzonego napoju.

If you cannot take the recommended test meal, your doctor will advise you of an alternative test meal.

Jeżeli nie można spożyć zalecanego posiłku przedtestowego, lekarz wskaże inny posiłek.

to take [took|taken] (a decision) {czas.}

powziąć {czas. dk}

The European Union has to take adequate measures and to set up a coherent strategy, common to all Member States.

Unia Europejska musi powziąć odpowiednie środki, wspólne dla wszystkich państw członkowskich.

There is a way of shoring up the Greek budget, and it is simple: the European Union should take an initiative aimed at disarmament in the region.

Istnieje prosty sposób podreperowania greckiego budżetu: Unia Europejska powinna powziąć inicjatywę zmierzającą do rozbrojenia w regionie.

to take [took|taken] {czas.} (też: to take back, to transport to)

odwieźć {czas.}

to take [took|taken] {czas.} (też: to grasp, to grab)

pochwycić {czas.}

to take [took|taken] {czas.} (też: to deliver)

to take [took|taken] {czas.} (też: to lead)

Then Samuel took the vial of oil, and poured it upon his head, and kissed him, and said, Is it not that Jehovah hath anointed thee to be prince over his inheritance?

Tedy Samuel wziął bańkę oliwy, i wylał na głowę jego, a pocałowawszy go, rzekł: Izali cię nie pomazał Pan nad dziedzictwem swojem za wodza?

to take [took|taken] {czas.} (też: to master, to learn, to possess)

posiąść {czas.}

And thou shalt speak unto him, saying, Thus saith Jehovah, Hast thou killed and also taken possession?

I rzeczesz do niego, mówiąc: Tak mówi Pan: Azaś nie zabił i nie posiadł?

to take [took|taken] {czas.} (też: to surround, to cover, to line, to occupy)

to take [took|taken] {czas.} (też: to occupy, to surround, to guard, to line)

obstawić {czas.}

to take [took|taken] (in games) {czas.}

zbijać [zbijam|zbijał] (pionek, figurę) {czas. ndk}

to take [took|taken] (to sb/sth) {czas.}

dostawić (do kogoś/czegoś) {czas.}

Many other steps will also definitely need to be taken to strengthen the security of supply of the European Union.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo dostaw do Unii Europejskiej, koniecznie będzie także podjęcie wielu dodatkowych kroków.

My party takes the view that GMOs are not the solution to the issue of global food supply.

Moja partia stoi na stanowisku, że organizmy modyfikowane genetycznie nie rozwiążą problemu światowych dostaw żywności.

Contacts, therefore, took place at the highest level prior to 1 January 2009 in order to avert the disruption of supply.

Podjęto zatem przed 1 stycznia 2009 r. kontakty na najwyższym szczeblu, których celem było przeciwdziałanie zakłóceniu dostaw.

These two issues are crucially related to security of supply, while at the same time not taking away national sovereignty over energy.

Obie te kwestie istotnie wiążą się z bezpieczeństwem dostaw, nie pozbawiają zarazem krajów ich suwerenności w sprawach energii.

Another priority topic must be the securing of natural raw materials, and taking care that natural resources are handled wisely.

Kolejnym priorytetowym tematem musi być zabezpieczenie dostaw surowców naturalnych i dbanie o to, aby mądrze rozporządzać zasobami naturalnymi.

to take [took|taken] {czas.} (też: to get on, to board, to get in)

wsiadać [wsiadam|wsiadał] {czas. ndk}

That's what we get for taking a ride from a stranger.

Tak się kończy wsiadanie do samochodu z obcymi.

to take [took|taken] {czas.}

zawozić {czas.}

to take [took|taken] (to sb/sth) {czas.} (też: to bring)

dostawiać [dostawiam|dostawiał] (do kogoś/czegoś) {czas. ndk}

taki {przymiotnik}

such {przym.}

taki {przym. m.} (też: takowy)

This is the first ever such experiment, sort of the optical equivalent of Galvani's.

To pierwszy taki eksperyment, w pewnym sensie optyczny równoważnik Galwaniego.

And that's named after the guy who recognized why it was such an important radius.

To na cześć człowieka, który zrozumiał dlaczego ten promień jest taki ważny.

As such, it is not opposed to more trade, and an increase could be expected.

Jako taki nie sprzeciwia się on szerszemu handlowi, a wzrost można było przewidzieć.

However, there is no evidence that there will be any such drain to non-EU countries.

Nie ma jednak dowodów, że nastąpi taki odpływ do krajów nienależących do UE.

That is not such a bad idea, if everybody considers his or her own country.

To nie jest taki zły pomysł, jeżeli każdy weźmie pod uwagę swój własny kraj.

such a {przym.}

taki {przym. m.}

That is not such a bad idea, if everybody considers his or her own country.

To nie jest taki zły pomysł, jeżeli każdy weźmie pod uwagę swój własny kraj.

When you experience such a reaction, you should immediately contact your doctor.

Jeśli wystąpi taki odczyn, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Such a plan is also in the interests of the Member States of the European Union.

Taki plan jest w interesie również krajów członkowskich Unii Europejskiej.

It would not be the first time for such a report later to be publicly repudiated.

Nie byłby to pierwszy przypadek, kiedy taki raport zostaje potem publicznie odrzucony.

Such a certification system must cover the entire chain, i.e. from field to vehicle.

Taki system certyfikacji musi objąć cały łańcuch, tj. od pola do pojazdów.

that kind of {przym.}

taki {przym. m.}

That kind of procedure undermines people's trust in the social market economy system.

Taki rodzaj procedury podkopuje zaufanie ludzi do systemu społecznej gospodarki rynkowej.

That kind of resistance is terrorism, and it is non-negotiable as far as we are concerned.

Taki rodzaj oporu to terroryzm i z naszego punktu widzenia nie podlega negocjacjom.

That kind of talk can damage us more than any trade restrictions.

Taki język może przynieść więcej szkód niż jakiekolwiek ograniczenia handlowe.

Anyway, I believe that that kind of thinking offends the intellectual rigor in this room.

W każdym razie, uważam, że taki rodzaj myślenia obraża dyscyplinę umysłową w tym pomieszczeniu.

Now, that kind of slavery is, again, pretty much what slavery has been all through human history.

Ten rodzaj niewolnictwa jest taki sam, jak wcześniej w historii.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "take":

 

Podobne tłumaczenia

"take" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "take" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Which direction should this reform take, according to the content of our report?

W jakim kierunku powinna zmierzać ta reforma według treści naszego sprawozdania?

Being realistic about things does not mean taking the Iran issue off the agenda.

Przyjęcie realistycznego podejścia nie oznacza zdjęcia kwestii Iranu z porządku.

However, what I can offer you is to take you under the catch-the-eye procedure.

Mogę jednak zaproponować panu możliwość zabrania głosu na zasadzie pytań z sali.

YES - The relevant authorities are entitled to ask you to take a language test.

TAK - Właściwe organy mają prawo zażądać, abyś przystąpił do egzaminu z języka.

In view of this, it is good that the review conference will take place in Africa.

W tym kontekście jest dobrze, że konferencja przeglądowa odbędzie się w Afryce.

The recommendation here is, regrettably, that we should take the wrong direction.

Rekomendacja teraz jest, niestety, taka, że powinniśmy udać się w złym kierunku.

Why do you need to take the Helicobacter Test INFAI for children of the age 3-11?

Dlaczego należy zastosować Test INFAI Helicobacter dla dzieci w wieku 3– 11 lat?

These medicines act as carrier to take the radioactivity to where it is needed.

Leki te spełniają rolę nośników, przenosząc radioaktywność do miejsca docelowego.

Russia is a key partner for the EU and we take our relationship very seriously.

Rosja jest głównym partnerem UE i odnosimy się do tego związku bardzo poważnie.

The following side effects have been experienced by some patients taking Nespo:

sz U pacjentów stosujących Nespo zaobserwowano następujące działania niepożądane:

A European venture capital market is just one of many measures that can be taken.

Jedną z wielu możliwości jest tutaj europejski rynek kapitału wysokiego ryzyka.

Labelling and traceability were really the minimum on which we had taken a stand.

Etykietowanie i identyfikowalność naprawdę stanowiły minimum, którego broniliśmy.

It's also a step towards taking responsibility for my own burden on the planet.

Jest to krok w stronę akceptacji tego, że pewnego dnia umrę i ulegnę rozkładowi.

And the great gold vessels of the temple in Jerusalem had been taken to Babylon.

Wspaniałe złote naczynia ze świątyni w Jerozolimie zostały zabrane do Babilonu.

I am pleased to note that the Commission has taken serious steps in this respect.

Z zadowoleniem stwierdzam, że Komisja podjęła zdecydowane kroki w tym względzie.

In my view, the Commission has been somewhat cautious in taking up this approach.

Moim zdaniem Komisja działała dość ostrożnie, decydując się na takie podejście.

See section 3 of this leaflet for more information on how to take the suspension.

Więcej informacji jak stosować zawiesinę znajduje się w punkcie 3. tej ulotki.

Take heed, regard not iniquity: For this hast thou chosen rather than affliction.

Strzeż, abyś się nie oglądał na nieprawość, obierając ją sobie nad utrapienia.

President of the Commission. - We are not forcing anyone to take any measures.

przewodniczący Komisji. - Nie zmuszamy nikogo do podejmowania żadnych środków.

Commissioner, we expect you to take swift and concrete measures in this regard.

Panie Komisarzu! Oczekujemy od Pana szybkich i konkretnych działań w tym zakresie.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

tails · tailspin · tailstock · tailwind · tainted · taipan · Taipei · Taiwan · Taiwanese · Tajikistan · take · take-away · take-down · take-off · take-out · takeaway · takedown · taken · takeoff · takeout · takeover

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także niemiecko-polski słownik bab.la.