Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "swords"

 

"swords" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-13 z 13

swords {rzeczownik}

swords {l.mn.}

miecze {niemęskoos.}

Beat your plowshares into swords, and your pruning-hooks into spears: let the weak say, I am strong.

Przekujcie lemiesze wasze na miecze, a kosy wasze na oszczepy; kto słaby, niech rzecze: Mocnym ja.

For he foretold of a period when people shall transform their swords into plowshares and will not learn war or make war anymore.

Mówi ona o czasie, kiedy ludzie przekują miecze na lemiesze i przestaną toczyć ze sobą wojny.

There is a generation whose teeth are [as] swords, and their jaw teeth [as] knives, To devour the poor from off the earth, and the needy from among men.

Jest rodzaj, którego zęby są jako miecze, a trzonowe zęby jego jako noże na pożarcie ubogich na ziemi, a nędzników między ludźmi.

sword {rzeczownik}

sword {rzecz.} (też: glaive)

miecz {m.}

[Let] the high praises of God [be] in their mouth, And a two-edged sword in their hand;

Wysławiania Boże będą w ustach ich, a miecz na obie strony ostry w rękach ich,

He keepeth back his soul from the pit, And his life from perishing by the sword.

Aby zahamował duszę jego od dołu, a żywot jego aby na miecz nie trafił.

if, when he seeth the sword come upon the land, he blow the trumpet, and warn the people;

A on widząc miecz przychodzący na onę ziemię, zatrąbiłby w trąbę i przestrzegłby lud,

And take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God:

Przyłbicę też zbawienia weźmijcie i miecz Ducha, który jest słowo Boże

Then Abner called to Joab, and said, Shall the sword devour for ever?

I zawołał Abner na Joaba i rzekł: Izali się na wieki będzie srożył ten miecz?

sword {rzecz.}

szpada {f.}

The European Union is an imperialist, transnational union between capital and the monopolies which, with a single strategy, is attacking the people and crossing swords for a share of the spoils.

Unia Europejska to imperialistyczna, ponadnarodowa unia kapitału i monopoli, które stosując jedną strategię, atakują lud i krzyżują szpady w walce o swój udział w łupach.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "sword":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "swords" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Behold, they belch out with their mouth; Swords are in their lips: For who, [say they], doth hear?

Nawracają się pod wieczór, a warczą jako psy, i biegają około miasta.

His mouth was smooth as butter, But his heart was war: His words were softer than oil, Yet were they drawn swords.

Wyciągnął ręce swoje na tych, którzy z nim mieli pokój, wzruszył przymierze swoje.

Organon (Ireland) Ltd Drynam Road Swords Co.

Organon (Irlandia) Ltd., Drynam Road Swords Co.

You can't have plastic knives and swords and axes and all that kind of thing in a kindergarten classroom.

Nie można mieć noży, mieczy i toporów itp.

(PT) The informal summit in Lisbon could bring to a close a troubled period in which Europe's ambition crossed swords with crisis.

(PT) Nieformalny szczyt w Lizbonie mógłby oznaczać zakończenie burzliwego okresu, w którym ambicje Unii Europejskiej napotkały na kryzys.

Box 2857 Swords, Co.

Box 2857, Swords, Co.

I have crossed swords with him a fair few times since 1994, but our teamwork has always been fair, and I should like to thank him once again for his work.

Od 1994 roku ścierałem się z nim wiele razy, lecz praca naszego zespołu zawsze układała się prawidłowo i jeszcze raz chcę mu podziękować za jego starania.

Ladies and gentlemen, I am a fencer and it was in this discipline that I took part in the Olympics, so the metallic sound of the clash of swords is not unfamiliar to me.

Panie i Panowie! Jestem szermierzem, i to właśnie w tej dyscyplinie brałem udział w Igrzyskach Olimpijskich, tak więc metaliczny dźwięk krzyżowanych szpad nie jest mi obcy.

He and his people with him, the terrible of the nations, shall be brought in to destroy the land; and they shall draw their swords against Egypt, and fill the land with the slain.

On i lud jego z nimi, najsrożsi z narodów, przywiedzeni będą na wytracenie tej ziemi; bo dobędą mieczów swych przeciw Egiptowi, i napełnią ziemię pobitymi.

therefore, behold, I will bring strangers upon thee, the terrible of the nations; and they shall draw their swords against the beauty of thy wisdom, and they shall defile thy brightness.

Dlatego oto Ja przywiodę na cię cudzoziemców najsroższych z narodów, którzy dobywszy mieczów swoich na piękność mądrości twojej splugawią jasność twoję;
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

swizz · swizzle · swole · swollen · swoon · swoop · swoosh · sword · sword-tail · swordfish · swords · swordsman · sworn · swot · sybarite · sybaritic · sycamore · sycophant · Sycorax · Sydney · syllabary

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-niemiecki słownik bab.la.