Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "sweet"

 

"sweet" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-39 z 117

sweet {przymiotnik}

sweet {przym.}

słodkie {przym.}

His mouth is most sweet; Yea, he is altogether lovely.

Usta jego nader słodkie, a wszystek jest pożądany.

It was sweet and very sexual at the same time.

To było słodkie i zarazem bardzo seksualne.

It is fatty, it's sweet, it's silky, it's unctuous.

Jest tłuste, słodkie, jedwabiste, oleiste.

(SA: Life would be sweet in a cubicle like this.)

(SA: Życie w takim boksie byłoby słodkie.)

How sweet are thy words unto my taste!

O jako są słodkie słowa twoje podniebieniu memu!

sweet {przym.} (też: cute, gentle, soft, tender)

słodki {przym. m.}

This will have a bitter-sweet effect on farmers and their families.

Będzie to mieć słodki-gorzki skutek dla rolników i ich rodzin.

If you looked at glucose molecules till you were blind, you wouldn’t see why they tasted sweet.

Możesz patrzeć na cząsteczki glukozy, aż oślepniesz, a i tak nie dojdziesz dlaczego to ma słodki smak.

Babies love the taste of sweet and hate the taste of bitter.

Niemowlęta uwielbiają słodki smak i nie znoszą gorzkiego.

Sweet is kindly, but that is not his name.

Słodki jest miły, ale to nie jest jego imię.

Well, baby, you know, there's this sweet gold --

Cóż, wiesz ma słodki, złoty kolor...

sweet {przym.}

słodka {przym. m.}

The desire accomplished is sweet to the soul; But it is an abomination to fools to depart from evil.

Żądność wypełniona słodka jest duszy; ale odstąpić od złego, głupim jest obrzydliwością.

She is as sweet as honey most of the time, and she can sting like a bee when people stand on her corns.

Najczęściej jest słodka jak miód, ale potrafi użądlić niczym pszczoła, kiedy ktoś nadepnie jej na odcisk.

Audrey is sweet, but she is not your doctor.

Audrey jest słodka, ale ona nie jest twoim doktorem.

Sounds like a sweet woman.

Wygląda mi na słodką kobietę.

Such a sweet, young girl.

Taka słodka, młoda dziewczyna.

sweet {przym.}

NASA, for example, serves thermal-stabilized sweet-and-sour pork on its shuttle menu for its astronauts.

Na przykład NASA serwuje stabilizowaną termicznie wieprzowinę na słodko-kwaśno na pokładzie promów kosmicznych.

sweet {przym.}

słodzony {przym. m.}

sweet {rzeczownik}

sweet {rzecz.} (też: bonbon, bon-bon, candy, goody)

cukierek {m.}

Madam President, two brothers were given a bag of sweets by their parents.

Pani przewodnicząca! Dwaj bracia dostali od rodziców torbę cukierków.

Perhaps on the last day there will also be a bag of sweets.

Być może w ostatnim dniu może być też torebka cukierków.

They look like sweets.

Wyglądają, jak cukierki.

Today, those strangers are not lurking outside the school with a bag of sweets, they enter Internet chat rooms and seek their victims there.

Dziś ten obcy nie krąży pod szkołą z torebką cukierków, dziś ten obcy wchodzi na internetowy czat i tam szuka swojej ofiary.

It happened not just outside schools with bags of sweets, but it happened in homes, in all of our Member States, in churches and in hospitals.

To działo się nie tylko pod szkołami z torebkami cukierków - miało to też miejsce w domach we wszystkich państwach członkowskich, w kościołach i szpitalach.

sweet {rzecz.}

słodycze {m.}

to have a sweet tooth

być łasym na słodycze

sweet {rzecz.} (też: delicacy, tidbit, viand, titbit)

smakołyk {m.}

swe {zaimek}

its {zaim.}

swe {zaim.} (też: jej, jego, swój, swoje)

This is the whole point of a Europe that protects its people and its interests.

To jest całościowy cel Europy, która chroni swych obywateli i swe interesy.

When I say 'completed its task' that does not mean that all of the problems are solved.

Mówiąc "wykonał swe zadanie”, nie mam na myśli rozwiązania wszystkich problemów.

Mr President, I see that now Brussels wants to get its hands on the Internet.

Panie przewodniczący! Widzę, że teraz Bruksela stara się położyć swe ręce na Internecie.

- (PL) Madam President, the Middle East also has its Christian roots.

Pani Przewodnicząca! Bliski Wschód ma także swe chrześcijańskie korzenie.

The EU should redouble its efforts to expedite that process in every way possible.

UE powinna zdwoić swe wysiłki zmierzające na wszelkie sposoby do przyspieszenia tego procesu.

his {zaim.}

swe {zaim.} (też: jego, swój, swoje, swoja)

And Philip opened his mouth, and beginning from this Scripture, preached unto him Jesus.

Tedy otworzywszy Filip usta swe, a począwszy od tego Pisma, opowiadał mu Jezusa.

Whoso stoppeth his ears at the cry of the poor, He also shall cry, but shall not be heard.

Kto zatula ucho swe na wołanie ubogiego, i on sam będzie wołał, a nie będzie wysłuchany.

and he laid his hands upon him, and gave him a charge, as Jehovah spake by Moses.

I włożywszy nań ręce swe, dał mu naukę, jako mówił Pan przez Mojżesza.

The President-in-office started his speech by talking about Ioannina.

Urzędujący przewodniczący rozpoczął swe przemówienie, mówiąc o Joaninie.

And they left their images there; and David and his men took them away.

I zostawili tam ryte swe obrazy, które popalił Dawid i mężowie jego.

her {zaim.}

swe {zaim.} (też: jej, swój, swoje, swoja)

She openeth her mouth with wisdom; And the law of kindness is on her tongue.

Mądrze otwiera usta swe, a nauka miłosierdzia jest na języku jej.

From thence she spieth out the prey; Her eyes behold it afar off.

Izali według twego rozumu lata jastrząb, i rozciąga skrzydła swe ku południowi?

So the poor hath hope, And iniquity stoppeth her mouth.

Mać uciśniony nadzieje; ale nieprawość stuli usta swe.

She girdeth her loins with strength, And maketh strong her arms.

Przepasuje mocą biodra swe, a posila ramiona swoje.

You probably also know that she has spent 15 of the last 20 years imprisoned for her efforts to bring about democracy.

Wiecie pewnie też, że z ostatnich 20 lat, 15 spędziła w więzieniu, za swe wysiłki na rzecz demokracji.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "sweet":

 

Podobne tłumaczenia

"sweet" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "sweet" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

As you are aware, with our new fine level, that is indeed not sweet money anymore.

Jak państwo wiedzą, przy obecnym poziomie kar nie jest to już dla tych firm błahostka.

The morsel which thou hast eaten shalt thou vomit up, And lose thy sweet words.

Sztuczkę twoję, którąś zjadł, zwrócisz, a utracisz wdzięczne słowa twoje.

Randa, that's really sweet... but in America, doctors don't help the poor.

Randa, to naprawdę miło... ale w Ameryce, lekarze nie pomagaja biednym.

Bread of falsehood is sweet to a man; But afterwards his mouth shall be filled with gravel.

Smaczny jest drugiemu chleb kłamstwa; ale potem piaskiem napełnione będą usta jego.

Truly the light is sweet, and a pleasant thing it is for the eyes to behold the sun.

Zaprawdę wdzięczna jest światłość, i miła rzecz oczom widzieć słońce.

The occurrence of Sweet's syndrome (acute febrile dermatosis) has been reported occasionally.

Sporadycznie donoszono o występowaniu zespołu Sweeta (ostrej dermatozy z gorączką).

For we are a sweet savor of Christ unto God, in them that are saved, and in them that perish;

Bośmy dobrą wonnością Chrystusową Bogu w tych, którzy zbawieni bywają i w tych, którzy giną;

The wise in heart shall be called prudent; And the sweetness of the lips increaseth learning.

Kto jest mądrego serca, słynie rozumnym, a słodkość warg przydaje nauki.

in writing. - (SV) In Sweden, we usually tell our children that fruit is nature's own sweets.

na piśmie. - (SV) W Szwecji zwykle mówimy naszym dzieciom, że owoce są słodyczami natury.

Though wickedness be sweet in his mouth, Though he hide it under his tongue,

A choć złość słodnieje w ustach jego, i tai ją pod językiem swoim;

When I breathed out, my CO2 fed the sweet potatoes that I was growing.

Dwutlenek węgla w moim oddechu karmił hodowane przeze mnie bataty.

sang sweetly along, of regrets and depletions she was too young for,

podśpiewywała słodko, o żalu i o stracie na które była zbyt młoda,

She's only nine. ~~~ Isn't that the sweetest thing you've ever seen?

Czyż nie jest to najsłodsza rzecz jaką kiedykolwiek widzieliście?

Or what we call the "sweet gravy, stop me before I kill again!" ~~~ That is actually the device.

Coś co nazywamy "zatrzymajcie mnie zanim znowu kogoś zabiję" Tutaj trzyma telefon.

"I'm aware of this custom. ~~~ But I really like my tea sweet."

"Zdaję sobie sprawę" - powiedziałam - "z tego, że Japończycy nie słodzą zielonej herbaty.

It features two of these deep rovers, and I can criticize them because these sweet things are mine.

Występują w nim dwa głębinowe batyskafy i je mógłbym skrytykować, bo to moje dzieło.

Let thy meditation be sweet unto him: I will rejoice in Jehovah.

O nim będzie wdzięczna mowa moja, a ja się rozweselę w Panu.

Our sweet tooth is an evolved and instinctual preference for high-energy food.

Nasze upodobanie do słodyczy jest ewolucyjną i instynktowną preferencją pokarmów wysokoenergetycznych.

When thou liest down, thou shalt not be afraid: Yea, thou shalt lie down, and thy sleep shall be sweet.

Jeźli się układziesz, nie będziesz się lękał; a gdy się uspokoisz, wdzięczny będzie sen twój.

In fact, we ate so many sweet potatoes I became orange with sweet potato.

Jedliśmy ich tyle, że w końcu zrobiłam się pomarańczowa.
 

Wyniki z forum

"sweet" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-angielski.