Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "sustainability"

 

"sustainability" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-42 z 412

sustainability {rzeczownik}

The second new aspect is sustainability, which we are pursuing with this approach.

Kolejnym nowym aspektem jest zrównoważony rozwój, do którego dążymy stosując to podejście.

I am therefore very pleased that the theme of the EU 2020 strategy is now sustainability.

Dlatego cieszę się bardzo, że tematem strategii "UE 2020” jest obecnie zrównoważony rozwój.

At present, the sustainability of the fisheries sector is particularly important.

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa jest obecnie bardzo ważny.

Secondly, we want to link together sustainability and competitiveness and develop them further.

Po drugie, chcemy powiązać zrównoważony rozwój i konkurencyjność oraz rozwijać je dalej.

There are large numbers of them in Europe, which means that they create jobs and sustainability.

Jest ich ogromna liczba w Europie, co oznacza, że zapewniają miejsca pracy i zrównoważony rozwój.

sustainability {rzecz.} [ekol.]

ekorozwój {m.} [ekol.]

sustainable {przymiotnik}

sustainable {przym.} (też: abiding, obstinate, lasting, constant)

trwały {przym. m.}

The sustainable development of transport can help to abate climate change.

Trwały rozwój transportu może pomóc w łagodzeniu skutków zmian klimatycznych.

Only sustainable growth can guarantee the creation of sustainable jobs.

Jedynie trwały wzrost może zagwarantować tworzenie trwałych miejsc pracy.

We must ensure stable and sustainable economic growth and job creation.

Musimy zapewnić stabilny i trwały wzrost gospodarczy oraz tworzenie zatrudnienia.

Only sustainable growth can guarantee the creation of sustainable jobs

Jedynie trwały wzrost może zagwarantować tworzenie trwałych miejsc pracy.

Nonetheless, we have managed to negotiate a sustainable compromise with the Council.

Niemniej jednak udało nam się wynegocjować z Radą trwały kompromis.

sustainable {przym.} (też: even-tempered, level-headed, balanced, sorted)

zrównoważony {przym. m.}

They are needed to guarantee the food supply as well as sustainable development.

Są one potrzebne, aby zagwarantować dostawy żywności i zrównoważony rozwój.

EUROPA > Summaries of EU legislation > Environment > Sustainable development

EUROPA > Streszczenie prawodawstwa UE > Środowisko > Zrównoważony rozwój

Sustainable development and respect for the environment are factors in economic growth.

Zrównoważony rozwój i poszanowanie środowiska to czynniki wzrostu gospodarczego.

First, without any doubt, are climate change and sustainable development.

Po pierwsze, bez żadnych wątpliwości, są to zmiana klimatu i zrównoważony rozwój.

This will allow Europe to experience intelligent, sustainable and inclusive growth.

W ten sposób bowiem zapewnimy Europie inteligentny, zrównoważony i zintegrowany wzrost.

sustainable {przym.} (też: renewable)

odnawialny {przym. m.}

sustainable {przym.} (też: preservative)

zachowawczy {przym. m.}

to sustain {czasownik}

to sustain [sustained|sustained] (quality) {czas.} (też: to maintain, to keep, to retain, to perpetuate)

utrzymać {czas. dk}

Secondly, we must sustain sufficient instruments to safeguard against market and supply crises.

Po drugie należy utrzymać wystarczające instrumenty chroniące przed załamaniem rynku i podaży.

We need to sustain those profits so that they can reinvest them.

Musimy utrzymać te zyski, aby mogły one je ponownie zainwestować.

I mean, they can do like seven kilometers an hour and sustain it.

Około 7km/h i potrafią tę prędkość utrzymać.

These businesses are facing huge cost increases themselves and cannot sustain the status quo for more than a few months.

We wspomnianej produkcji koszty rosną ogromnie i nie da się utrzymać stabilnego stanu dłużej niż przez kilka miesięcy.

Will it be possible to sustain this level in 2010?

Czy uda się go utrzymać w roku 2010?

to sustain [sustained|sustained] (quality) {czas.} (też: to affirm, to assert, to keep, to maintain)

We now face a choice between demographic collapse or importing 100 million people to sustain our numbers and pay our pensions.

Stoimy teraz przed wyborem między zapaścią demograficzną a sprowadzeniem 100 milionów ludzi, którzy będą nas utrzymywać i płacić na nasze emerytury.

We cannot sustain a situation in which Member States surprise one another through unilateral decisions with multilateral implications.

Nie możemy utrzymywać sytuacji, w której państwa członkowskie zaskakują siebie nawzajem swoimi jednostronnymi decyzjami o wielostronnych konsekwencjach.

Can the EU now sustain a strategic relationship with a country so unstable and particularly given our generous concessions over trade and aid?

Czy UE może teraz utrzymywać strategiczne stosunki z państwem tak niestabilnym, szczególnie jeśli zważyć na nasze szczodre ustępstwa w sprawie handlu i pomocy?

The Commission has taken welcome steps to put a base on the market but we cannot sustain prices at an uneconomically low level.

Komisja podjęła pożądane kroki zmierzające do stworzenia podstawy dla rynku, lecz nie możemy utrzymywać cen na rażąco niskim poziomie pod względem ekonomicznym.

In each trial, the effects were sustained over the 24 hour dosing interval.

W każdym badaniu działanie utrzymywało się dłużej niż 24 godzinny odstęp między dawkami.

to sustain [sustained|sustained] (campaign, policy, war) {czas.} (też: to continue, to go on, to keep, to resume)

So these are little ordinary, everyday heroes, and they're incredibly admirable, but there's no way that they can sustain this kind of activity in the face of a system that either

Są oni zwyczajnymi, codziennymi bohaterami, którzy są godni podziwu, ale nie ma szans by mogli kontynuować taką działalność w obliczu systemu, który albo ich wykończy albo ich zdołuje.

I voted in favour of this resolution and it is vital that the EU continue to support sustainable growth in rural and remote areas.

Głosowałem za tą rezolucją, a dla UE ważne jest kontynuowanie wsparcia zrównoważonego wzrostu w obszarach wiejskich i oddalonych.

Like you, I am persuaded that our efforts to dismantle tax barriers in the internal market are worthwhile sustaining.

Podobnie jak pan, jestem przekonany, że nasze wysiłki w celu wyeliminowania barier podatkowych na rynku wewnętrznym, powinny być kontynuowane.

We must make a concerted effort across Europe so that mining activity can continue while taking account of the environment in a sustainable way.

Musimy podjąć wspólne wysiłki w całej Europie, aby możliwe było kontynuowanie działalności wydobywczej, a jednocześnie zrównoważone podejście do ochrony środowiska.

Sustaining the reform process and meeting existing obligations will move Turkey's accession process forward to the benefit, first and foremost, of all Turkish citizens.

Kontynuowanie procesu reform i wypełnianie dotychczasowych zobowiązań posuną do przodu proces akcesji Turcji przede wszystkim dla dobra wszystkich obywateli tego kraju.

to sustain [sustained|sustained] (sth) {czas.} (też: to suffer)

doznać (czegoś) {czas. dk}

How do we know if he or she has sustained a concussion?

Skąd wiemy, czy on lub ona nie doznali wstrząsu mózgu?

If, God forbid, any of us left here tonight and sustained a concussion, most of us would go on to fully recover inside of a couple hours to a couple of weeks.

Jesli, broń Boże, któreś z nas dzisiaj dozna wstrząsu mózgu, większość z nas w pełni wydobrzeje, w przeciągu od paru godzin do paru tygodni.

I stand for this soldier who suffered partial hearing loss and sustained permanent injuries to her leg, which was hit by a rocket on a mission in Afghanistan.

Utożsamiam się z tą żołnierz: straciła częściowo słuch i doznała trwałych obrażeń nogi, trafionej odłamkiem rakiety podczas misji w Afganistanie.

to sustain [sustained|sustained] (note) {czas.} [muz.]

przedłużyć {czas.} [muz.]

We need to sustain the operation, and the support of the Parliament is very important in this respect.

Musimy przedłużyć operację i poparcie Parlamentu jest tutaj niezwykle istotne.

We need a sustained social and sustainable exit strategy.

Potrzebujemy przedłużonej strategii społecznej i zrównoważonej strategii wyjścia.

The absorption of Pegasys is sustained with peak serum concentrations reached 72 to 96 hours after dosing.

Absorpcja leku jest przedłużona w czasie, a maksymalne stężenie w surowicy krwi osiągane jest po 72- 96 godzinach od podania.

to sustain [sustained|sustained] (interest, mood, growth) {czas.} (też: to underpin, to shore up)

Can we sustain a wave of redundancies when aid is being given to firms?

Czy możemy podtrzymywać falę zwolnień gdy przedsiębiorstwa otrzymują pomoc?

Efforts can only go so far while China, a deciding member, continues to sustain and prolong the conflict by supplying the region with arms.

Dopóki Chiny, decydujący członek, będą podtrzymywać i przedłużać konflikt dostarczając temu rejonowi broni, nie możemy w swoich wysiłkach zajść zbyt daleko.

Here in the European Union, however, we should be thinking of how we are going to sustain the internal market, in particular, the four freedoms, in the future.

W Unii Europejskiej powinniśmy jednak myśleć, w jaki sposób w przyszłości mamy zamiar podtrzymywać rynek wewnętrzny, zwłaszcza w zakresie czterech swobód.

Monetary policy must continue to sustain demand, but it cannot bear the whole burden alone, especially in view of the current situation of the financial and credit markets.

Polityka pieniężna musi nadal podtrzymywać popyt, ale nie może sama nieść całego ciężaru, szczególnie w związku z obecną sytuacją na rynkach finansowych i kredytowych.

Global supervision should, in fact, promote the stabilisation of solid financial markets and sustain the current recovery, guaranteeing strong growth in demand and employment levels.

Rzeczywiście nadzór globalny powinien wspierać stabilizację mocnych rynków finansowych oraz podtrzymywać bieżącą naprawę, gwarantując zdecydowany wzrost popytu i stopy zatrudnienia.

to sustain [sustained|sustained] (provide strength) {czas.} (też: to strengthen, to reinvigorate, to energize, to reinforce)

wzmocnić {czas.}

I hope that this will result in progress towards stronger civilian institutions and sustainable democracy in Pakistan.

Mam nadzieję, że przyniesie to postęp na drodze do wzmocnienia instytucji cywilnych i trwałej demokracji w Pakistanie.

I think it is particularly important for us to make progress in terms of research, education, sustainability and strengthening economic growth.

Za rzecz szczególnie ważną uważam dokonanie postępów w zakresie badań, edukacji, zrównoważonego rozwoju i wzmocnienia wzrostu gospodarczego.

in writing. - (LT) Both Albania and Kosovo have made progress implementing democratic reforms to strengthen the rule of law and to ensure sustainable development for the country.

na piśmie. - (LT) Zarówno Albania, jak i Kosowo poczyniły postępy, wdrażając demokratyczne reformy na rzecz wzmocnienia praworządności i zapewnienia zrównoważonego rozwoju kraju.

We need reinforced and rigorous economic governance to achieve stable and sustainable growth, which is critical for the employment and welfare of our citizens.

Potrzebujemy wzmocnionego oraz rygorystycznego zarządzania gospodarczego, aby osiągnąć stabilny i trwały wzrost niezbędny, żeby zapewnić naszym obywatelom zatrudnienie i dobrobyt.

to sustain [sustained|sustained] (provide strength) {czas.} (też: to bolster up, to bolster, to enhance, to buttress)

The agreement reinforces bilateral cooperation between the European Union and Mauritania, and must guarantee sustainable fishing.

Porozumienie wzmacnia współpracę dwustronną między Unią Europejską a Mauretanią i powinno gwarantować prowadzenie zrównoważonych połowów.

to sustain [sustained|sustained] (sth) {czas.} (też: to suffer)

doznawać [doznaję|doznawał] (czegoś) {czas. ndk}
odnosić [odnoszę|odnosił] (obrażenia, kontuzję) {czas.}

Sustainable fisheries depend upon decisions being taken at a local level and involving those to whom they are addressed.

Zrównoważone rybołówstwo zależy od decyzji podejmowanych na szczeblu lokalnym, mających wpływ na tych, do których się odnoszą.

The Commission welcomes the positive attitude of the report towards the need to ensure sustainability in the field of fisheries.

Komisja Europejska z zadowoleniem odnosi się do pozytywnego stosunku wyrażonego w sprawozdaniu wobec potrzeby zapewnienia zrównoważonego rozwoju w dziedzinie rybołówstwa.
odnieść (obrażenia, kontuzję) {czas.}

The sustainable economy must be a major point in shaping the immediate future.

Zrównoważona gospodarka musi być podstawowym punktem odniesienia dla najbliższej przyszłości.

The statement also included a specific reference to the importance of sustainability criteria.

Oświadczenie zawierało również konkretne odniesienie do znaczenia kryteriów zrównoważonego rozwoju.

The fourth and last point refers to the environmental sustainability of this area of activity.

Czwarty i ostatni punkt dotyczy trwałości środowiska naturalnego w odniesieniu do tego obszaru działalności.

Thousands have sustained injuries as a result of physical violence used in the process of patriotic re-education.

Tysiące odniosło rany na skutek fizycznej przemocy stosowanej podczas patriotycznej reeduakcji.

Their economic integration is a positive reference point for building an open, reliable and globally sustainable economy.

Ich integracja gospodarcza stanowi pozytywny punkt odniesienia do zbudowania otwartej, pewnej i zrównoważonej gospodarki.

to sustain [sustained|sustained] {czas.} (też: to support, to underpin, to shore up)

podtrzymać {czas. dk}

It can, I believe, help to sustain our social systems when times are hard.

Jestem przekonana, że może pomóc podtrzymać nasze systemy społeczne w ciężkich czasach.

From outside comes water and support to sustain life and create new fruit.

Z zewnątrz dociera woda i pomaga podtrzymać życie i urodzić nowe owoce.

If we could activate cells, we could see what powers they can unleash, what they can initiate and sustain.

Mogąc uaktywniać komórki, zobaczylibyśmy jakie spełniają funkcje, co mogą uruchomić i podtrzymać.

We can't sustain this without the measure of our success really changing the fate of the species in the yellow and the red.

Nie możemy tego podtrzymać bez wskaźnika sukcesu realnie zmieniając los gatunków z żółtej i czerwonej listy.

The eminent scientists of the Global Footprint Network, for example, calculate that we need about 1,:,5 Earths to sustain this economy.

Wybitny naukowiec z organizacji Global Footprint Network, obliczył, że potrzebujemy ok. 1,5 Ziemi by podtrzymać obecną gospodarkę.

to sustain [sustained|sustained] (note) {czas.} [muz.]

przedłużać {czas. ndk} [muz.]

Efforts can only go so far while China, a deciding member, continues to sustain and prolong the conflict by supplying the region with arms.

Dopóki Chiny, decydujący członek, będą podtrzymywać i przedłużać konflikt dostarczając temu rejonowi broni, nie możemy w swoich wysiłkach zajść zbyt daleko.

to sustain [sustained|sustained] (provide strength) {czas.}

dodać sił {czas.}

to sustain [sustained|sustained] (provide strength) {czas.}

dodawać sił {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "sustain":

 

Podobne tłumaczenia

"sustainability" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "sustainability" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The Commission will include measures on biofuel sustainability in its proposal.

W swoim wniosku Komisja uwzględni środki dotyczące takiej produkcji biopaliw.

This will significantly contribute to the sustainability of inflation in Slovakia.

To zobowiązanie wniesie znaczący wkład w zrównoważenie inflacji na Słowacji.

It is about modernising our social systems and securing their sustainability.

Polega na modernizacji naszych systemów społecznych i zapewnieniu ich zrównoważenia.

It will enable us to anchor the sustainability objectives of our public accounts.

Pozwoli nam ustabilizować cele zrównoważenia naszych rachunków publicznych.

For example, GDP does not measure environmental sustainability or social integration.

Przykładowo, PKB nie mierzy równowagi środowiskowej ani integracji społecznej.

We have to put sustainability and conservation at the heart of our agenda.

Nasz program powinien koncentrować się na zrównoważonym rozwoju i ochronie.

Genuine sustainability cannot be achieved without ensuring that pensions are adequate.

Prawdziwej stabilności nie da się osiągnąć bez zagwarantowania adekwatności emerytur.

In particular, it does not measure environmental sustainability or social integration.

W szczególności nie mierzy on równowagi środowiskowej ani integracji społecznej.

The sustainability of their medium to long term strategies has been put into question.

Wykonalność ich strategii średnio- i długoterminowych stanęła pod znakiem zapytania.

Sustainability must therefore be included right from the planning phase.

Dlatego też element zrównoważonego rozwoju należy uwzględniać już w fazie planowania.

I am therefore worried about the long-term sustainability of Nigeria as a unitary state.

Dlatego martwię się o długoterminową trwałość Nigerii jako jednolitego państwa.

We need to have strict sustainability requirements in place, therefore.

Z tego względu potrzebujemy restrykcyjnych wymogów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

The sustainability and competitiveness of the sector should be balanced.

Należy zapewnić równowagę między zrównoważonym rozwojem sektora a jego konkurencyjnością.

Long-term sustainability of public finances for a recovering economy (

Długoterminowa stabilność finansów publicznych w gospodarce wychodzącej z kryzysu (

Sustainability criteria have been defined and thus usability improved.

Ustalono kryteria zrównoważonego rozwoju, a tym samym poprawiono użyteczność.

Subject: The possibility of a double-dip recession: sustainability of the 3% target

Przedmiot: Możliwość ponownego wystąpienia recesji: utrzymanie celu 3%

And I think it's a more useful concept than sustainability, as I said.

Wydaje mi się, że to ten koncept jest bardziej pożyteczny od ekorozwoju.

It is governance sustainability, it is also ecological sustainability.

Mam na myśli zarówno stabilność rządów, jak i stabilność ekologiczną.

Fishing by seiner is not a threat to the biological sustainability of the stocks exploited.

Połowy sejnerami nie szkodzą biologicznemu przetrwaniu eksploatowanych zasobów.

A sustainability impact assessment is currently being finalised for Libya as well.

Prace nad oceną skutków w kontekście zrównoważonego rozwoju dla Libii także dobiegają końca.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

suspenders · suspenion · suspense · suspension · suspensions · suspicion · suspicious · suspiciously · sussed · Sussex · sustainability · sustainable · sustenance · susurration · susurrus · sutler · suture · Suva · Svalbard · svelte · Svengali

Na portalu bab.la znajduje się również słownik niemiecko-polski.