Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "sustainability"

 

"sustainability" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-37 z 456

sustainability {rzeczownik}

Similarly, why has the sustainability impact assessment not been updated since 2004?

Podobnie, dlaczego ocena wpływu na zrównoważony rozwój nie była aktualizowana od 2004 r.?

Indeed, the sustainability of such transport is also a very pressing issue.

Rzeczywiście, zrównoważony rozwój tego rodzaju transportu jest także bardzo pilną kwestią.

The second new aspect is sustainability, which we are pursuing with this approach.

Kolejnym nowym aspektem jest zrównoważony rozwój, do którego dążymy stosując to podejście.

I am therefore very pleased that the theme of the EU 2020 strategy is now sustainability.

Dlatego cieszę się bardzo, że tematem strategii "UE 2020” jest obecnie zrównoważony rozwój.

At present, the sustainability of the fisheries sector is particularly important.

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa jest obecnie bardzo ważny.

sustainability {rzecz.} [ekol.]

ekorozwój {m.} [ekol.]

to sustain {czasownik}

to sustain [sustained|sustained] (quality) {czas.} (też: to maintain, to keep, to retain, to perpetuate)

utrzymać {czas.}

And of course, Alexander couldn't sustain a government and it fragmented.

Oczywiście Aleksander nie mógł utrzymać swojego rządu, który uległ rozdrobnieniu.

Unless that kind of compact is entered into, you will not be able to sustain the consensus.

Bez stworzenia takiego porozumienia, nie będziemy w stanie utrzymać konsensusu.

Secondly, we must sustain sufficient instruments to safeguard against market and supply crises.

Po drugie należy utrzymać wystarczające instrumenty chroniące przed załamaniem rynku i podaży.

We need to sustain those profits so that they can reinvest them.

Musimy utrzymać te zyski, aby mogły one je ponownie zainwestować.

I mean, they can do like seven kilometers an hour and sustain it.

Około 7km/h i potrafią tę prędkość utrzymać.

to sustain [sustained|sustained] (quality) {czas.} (też: to affirm, to assert, to keep, to maintain)

This means that we have to be able to sustain our current efforts and maintain the right level of military resources.

Oznacza to, że będziemy kontynuować nasze obecne wysiłki i utrzymywać odpowiedni poziom zasobów wojskowych.

We now face a choice between demographic collapse or importing 100 million people to sustain our numbers and pay our pensions.

Stoimy teraz przed wyborem między zapaścią demograficzną a sprowadzeniem 100 milionów ludzi, którzy będą nas utrzymywać i płacić na nasze emerytury.

We cannot sustain a situation in which Member States surprise one another through unilateral decisions with multilateral implications.

Nie możemy utrzymywać sytuacji, w której państwa członkowskie zaskakują siebie nawzajem swoimi jednostronnymi decyzjami o wielostronnych konsekwencjach.

Can the EU now sustain a strategic relationship with a country so unstable and particularly given our generous concessions over trade and aid?

Czy UE może teraz utrzymywać strategiczne stosunki z państwem tak niestabilnym, szczególnie jeśli zważyć na nasze szczodre ustępstwa w sprawie handlu i pomocy?

The Commission has taken welcome steps to put a base on the market but we cannot sustain prices at an uneconomically low level.

Komisja podjęła pożądane kroki zmierzające do stworzenia podstawy dla rynku, lecz nie możemy utrzymywać cen na rażąco niskim poziomie pod względem ekonomicznym.

to sustain [sustained|sustained] (campaign, policy, war) {czas.} (też: to continue, to go on, to keep, to resume)

kontynuować {czas.}

This means that we have to be able to sustain our current efforts and maintain the right level of military resources.

Oznacza to, że będziemy kontynuować nasze obecne wysiłki i utrzymywać odpowiedni poziom zasobów wojskowych.

So these are little ordinary, everyday heroes, and they're incredibly admirable, but there's no way that they can sustain this kind of activity in the face of a system that either

Są oni zwyczajnymi, codziennymi bohaterami, którzy są godni podziwu, ale nie ma szans by mogli kontynuować taką działalność w obliczu systemu, który albo ich wykończy albo ich zdołuje.

to sustain [sustained|sustained] (sth) {czas.} (też: to suffer)

doznać (czegoś) {czas.}

How do we know if he or she has sustained a concussion?

Skąd wiemy, czy on lub ona nie doznali wstrząsu mózgu?

If, God forbid, any of us left here tonight and sustained a concussion, most of us would go on to fully recover inside of a couple hours to a couple of weeks.

Jesli, broń Boże, któreś z nas dzisiaj dozna wstrząsu mózgu, większość z nas w pełni wydobrzeje, w przeciągu od paru godzin do paru tygodni.

I stand for this soldier who suffered partial hearing loss and sustained permanent injuries to her leg, which was hit by a rocket on a mission in Afghanistan.

Utożsamiam się z tą żołnierz: straciła częściowo słuch i doznała trwałych obrażeń nogi, trafionej odłamkiem rakiety podczas misji w Afganistanie.

to sustain [sustained|sustained] (note) {czas.} [muz.]

przedłużyć {czas.} [muz.]

We need to sustain the operation, and the support of the Parliament is very important in this respect.

Musimy przedłużyć operację i poparcie Parlamentu jest tutaj niezwykle istotne.

The absorption of Pegasys is sustained with peak serum concentrations reached 72 to 96 hours after dosing.

Absorpcja leku jest przedłużona w czasie, a maksymalne stężenie w surowicy krwi osiągane jest po 72- 96 godzinach od podania.
odnieść (obrażenia, kontuzję) {czas.}

This contingent seems to be quite lucky, and it has not sustained any casualties, even though dozens of peacekeepers have been killed in Liberia.

Ten kontyngent wydawał się mieć szczęście i nie odniósł żadnych strat, pomimo tego, że wielu żołnierzy sił pokojowych zostało zabitych w Liberii.
odnosić [odnoszę|odnosił] (obrażenia, kontuzję) {czas.}

to sustain [sustained|sustained] (provide strength) {czas.} (też: to amplify, to strengthen, to boost, to reinvigorate)

wzmocnić {czas.}

to sustain [sustained|sustained] (sth) {czas.} (też: to suffer)

doznawać [doznaję|doznawał] (czegoś) {czas.}

to sustain [sustained|sustained] {czas.} (też: to support, to underpin)

podtrzymać {czas.}

It can, I believe, help to sustain our social systems when times are hard.

Jestem przekonana, że może pomóc podtrzymać nasze systemy społeczne w ciężkich czasach.

From outside comes water and support to sustain life and create new fruit.

Z zewnątrz dociera woda i pomaga podtrzymać życie i urodzić nowe owoce.

If we could activate cells, we could see what powers they can unleash, what they can initiate and sustain.

Mogąc uaktywniać komórki, zobaczylibyśmy jakie spełniają funkcje, co mogą uruchomić i podtrzymać.

We can't sustain this without the measure of our success really changing the fate of the species in the yellow and the red.

Nie możemy tego podtrzymać bez wskaźnika sukcesu realnie zmieniając los gatunków z żółtej i czerwonej listy.

The eminent scientists of the Global Footprint Network, for example, calculate that we need about 1,:,5 Earths to sustain this economy.

Wybitny naukowiec z organizacji Global Footprint Network, obliczył, że potrzebujemy ok. 1,5 Ziemi by podtrzymać obecną gospodarkę.

to sustain [sustained|sustained] (provide strength) {czas.} (też: to bolster up, to bolster, to enhance, to buttress)

wzmacniać {czas.}

to sustain [sustained|sustained] (interest, mood, growth) {czas.} (też: to underpin)

podtrzymywać {czas.}

Can we sustain a wave of redundancies when aid is being given to firms?

Czy możemy podtrzymywać falę zwolnień gdy przedsiębiorstwa otrzymują pomoc?

Efforts can only go so far while China, a deciding member, continues to sustain and prolong the conflict by supplying the region with arms.

Dopóki Chiny, decydujący członek, będą podtrzymywać i przedłużać konflikt dostarczając temu rejonowi broni, nie możemy w swoich wysiłkach zajść zbyt daleko.

Here in the European Union, however, we should be thinking of how we are going to sustain the internal market, in particular, the four freedoms, in the future.

W Unii Europejskiej powinniśmy jednak myśleć, w jaki sposób w przyszłości mamy zamiar podtrzymywać rynek wewnętrzny, zwłaszcza w zakresie czterech swobód.

Monetary policy must continue to sustain demand, but it cannot bear the whole burden alone, especially in view of the current situation of the financial and credit markets.

Polityka pieniężna musi nadal podtrzymywać popyt, ale nie może sama nieść całego ciężaru, szczególnie w związku z obecną sytuacją na rynkach finansowych i kredytowych.

Global supervision should, in fact, promote the stabilisation of solid financial markets and sustain the current recovery, guaranteeing strong growth in demand and employment levels.

Rzeczywiście nadzór globalny powinien wspierać stabilizację mocnych rynków finansowych oraz podtrzymywać bieżącą naprawę, gwarantując zdecydowany wzrost popytu i stopy zatrudnienia.

to sustain [sustained|sustained] (note) {czas.} [muz.]

przedłużać {czas.} [muz.]

Efforts can only go so far while China, a deciding member, continues to sustain and prolong the conflict by supplying the region with arms.

Dopóki Chiny, decydujący członek, będą podtrzymywać i przedłużać konflikt dostarczając temu rejonowi broni, nie możemy w swoich wysiłkach zajść zbyt daleko.

to sustain [sustained|sustained] (provide strength) {czas.}

dodawać sił {czas.}

to sustain [sustained|sustained] (provide strength) {czas.}

dodać sił {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "sustain":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "sustainability" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

We might not have survived that recession but for the advantages of sustainability.

Moglibyśmy nie przetrwać tej recesji, gdyby nie zalety zrównoważonego rozwoju.

The Commission will include measures on biofuel sustainability in its proposal.

W swoim wniosku Komisja uwzględni środki dotyczące takiej produkcji biopaliw.

It is about modernising our social systems and securing their sustainability.

Polega na modernizacji naszych systemów społecznych i zapewnieniu ich zrównoważenia.

This will significantly contribute to the sustainability of inflation in Slovakia.

To zobowiązanie wniesie znaczący wkład w zrównoważenie inflacji na Słowacji.

It will enable us to anchor the sustainability objectives of our public accounts.

Pozwoli nam ustabilizować cele zrównoważenia naszych rachunków publicznych.

For example, GDP does not measure environmental sustainability or social integration.

Przykładowo, PKB nie mierzy równowagi środowiskowej ani integracji społecznej.

The sustainability of their medium to long term strategies has been put into question.

Wykonalność ich strategii średnio- i długoterminowych stanęła pod znakiem zapytania.

We have to put sustainability and conservation at the heart of our agenda.

Nasz program powinien koncentrować się na zrównoważonym rozwoju i ochronie.

Genuine sustainability cannot be achieved without ensuring that pensions are adequate.

Prawdziwej stabilności nie da się osiągnąć bez zagwarantowania adekwatności emerytur.

In particular, it does not measure environmental sustainability or social integration.

W szczególności nie mierzy on równowagi środowiskowej ani integracji społecznej.

Sustainability must therefore be included right from the planning phase.

Dlatego też element zrównoważonego rozwoju należy uwzględniać już w fazie planowania.

I am therefore worried about the long-term sustainability of Nigeria as a unitary state.

Dlatego martwię się o długoterminową trwałość Nigerii jako jednolitego państwa.

We are facing scarcity, sustainability, safety and ecological problems.

Stoimy przed problemami niedoboru żywności, równowagi, bezpieczeństwa i ekologii.

We need to have strict sustainability requirements in place, therefore.

Z tego względu potrzebujemy restrykcyjnych wymogów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

The sustainability and competitiveness of the sector should be balanced.

Należy zapewnić równowagę między zrównoważonym rozwojem sektora a jego konkurencyjnością.

And I think it's a more useful concept than sustainability, as I said.

Wydaje mi się, że to ten koncept jest bardziej pożyteczny od ekorozwoju.

Sustainability criteria have been defined and thus usability improved.

Ustalono kryteria zrównoważonego rozwoju, a tym samym poprawiono użyteczność.

Long-term sustainability of public finances for a recovering economy (

Długoterminowa stabilność finansów publicznych w gospodarce wychodzącej z kryzysu (

Subject: The possibility of a double-dip recession: sustainability of the 3% target

Przedmiot: Możliwość ponownego wystąpienia recesji: utrzymanie celu 3%

It is governance sustainability, it is also ecological sustainability.

Mam na myśli zarówno stabilność rządów, jak i stabilność ekologiczną.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: przywołanie, patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik

Podobne słowa

suspender · suspenders · suspenion · suspense · suspension · suspensions · suspicion · suspicious · suspiciously · sussed · sustainability · sustainable · sustenance · susurration · susurrus · suture · Suva · Svalbard · svelte · Svengali · SVID

Na portalu bab.la znajduje się również słownik niemiecko-polski.