angielsko-polskie tłumaczenie słowa "survey"

EN survey angielskie tłumaczenie

volume_up
survey {rzecz.}

EN survey
volume_up
{rzeczownik}

  1. ogólne
  2. inżynieria

1. ogólne

survey (też: questionnaire)
But that's too complicated for today, so I'll simplify it for you, and I give you one average point for each survey.
Jest to zbyt skomplikowane, uproszczę to dla Was, dając średnią wartość dla każdej z ankiet.
A survey recently conducted in Sweden among 15-20 year-olds showed that their basic knowledge of communism is very poor, almost non-existent.
Ankieta, którą niedawno przeprowadzono w Szwecji wśród osób w wieku 15-20 lat, pokazała, że ich podstawowa wiedza o komunizmie jest bardzo słaba, wręcz bliska zeru.
Google forms are a useful tool to help you plan events, send a survey, give students a quiz, or collect other information in an easy, streamlined way.
Formularze Google są przydatnym narzędziem do planowania wydarzeń, wysyłania ankiet, robienia uczniom sprawdzianów lub zbierania innych informacji w łatwy i prosty sposób.
survey (też: check-up, digest, general survey, inspection)
There's another survey which is very similar to this, called the Two-degree Field of View Galaxy Redshift Survey.
Istnieje inny przegląd bardzo podobny do tego, nazywany Przeglądem Przesunięć ku Czerwieni Galaktyk na dwóch Stopniach Pola (2dFGRS)
The adverse reactions are listed in the table below, based on experience from clinical trials and a post- marketing surveillance survey.
Działania niepożądane są zebrane w poniższej tabeli i pochodzą z doniesień z badań klinicznych i przeglądu obserwacji stosowania produktu dopuszczonego do obrotu.
The Commission will also take the initiative to make sure that the next stage of the survey will comprise all the official languages that are studied in the European Union.
Komisja podejmie także inicjatywę w celu zapewnienia, aby kolejny etap przeglądu obejmował wszystkie urzędowe języki, które są studiowane w Unii Europejskiej.
survey
Three years ago, we commissioned a survey and received thousands of complaints.
Trzy lata temu zleciliśmy pewien sondaż i otrzymaliśmy tysiące skarg.
survey (też: inventorying)

2. inżynieria

survey
volume_up
obmiar {m.} [inż.]

Synonimy (angielski) dla "survey":

survey

Przykłady użycia - "survey" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI did a survey of a number of species of artifacts in my house, and there's 6,000.
Zrobiłem kiedyś spis wszystkich przedmiotów w moim domu. ~~~ I jest ich 6 000.
EnglishThe Commission has signalled this very clearly in the Annual Growth Survey.
Komisja zasygnalizowała to bardzo wyraźnie w rocznej wizji wzrostu gospodarczego.
EnglishAnd so they decided, because they were intrigued by this finding, to do a nationwide survey.
Zaintrygowani tymi wynikami, zdecydowali, że przeprowadzą ogólnonarodowe badanie.
EnglishLatest signals from euro area survey data highlight prevailing uncertainty.
Najnowsze wskaźniki ankietowe dla strefy euro wyraźnie sygnalizują utrzymującą się niepewność.
EnglishAnd the idea was to go in and do an interior survey of that ship, which had never been done.
Koncepcja była taka, aby wejść do wnętrza statku i zbadać je po raz pierwszy w historii.
EnglishLatest survey indicators for the euro area highlight prevailing uncertainty.
W najnowszych wskaźnikach ankietowych dla strefy euro wyraźnie widać utrzymującą się niepewność.
EnglishThe OECD's PISA survey is an important resource for these exchanges.
Badanie PISA OECD jest ważnym źródłem wymiany informacji w tej sprawie.
EnglishYou need to survey all feet and extract the principles of how they work.
Musicie przejrzeć wszystkie stopy i odnaleźć zasady ich działania.
EnglishHas the Commission made a survey of the need to build nuclear power stations?
Czy Komisja zbadała potrzebę budowania elektrowni jądrowych?
EnglishA survey of 66 patients treated with Zavesca was also carried out.
Wśród 66 pacjentów leczonych preparatem Zavesca przeprowadzono ankietę.
EnglishThe Annual Growth Survey is very clear about the top priorities.
Roczna wizja wzrostu gospodarczego jest bardzo jednoznaczna, jeśli chodzi o główne cele.
EnglishThe Commission kick-started the Semester by adopting the Annual Growth Survey last week.
Komisja zapoczątkowała semestr, przyjmując w zeszłym tygodniu roczną wizję wzrostu gospodarczego.
EnglishWe are working hard to bring forward the first Annual Growth Survey in one month's time.
Dokładamy wysiłków, aby przedstawić w ciągu miesiąca pierwszą roczną wizję wzrostu gospodarczego.
EnglishWe might add, however, that the survey should have gone a lot further.
Możemy jednak dodać, że badanie powinno było pójść o wiele dalej.
EnglishThe situation is no longer the same as it was at the start of the survey carried out by the Commission.
Sytuacja już nie jest taka sama, jak na początku badań prowadzonych przez Komisję.
EnglishShip inspection and survey organisations (Directive recast) (
Organizacje dokonujące inspekcji i przeglądów na statkach (przekształcenie dyrektywy) (
EnglishYour new annual growth survey promises more of the same.
Wasza nowa wizja wzrostu gospodarczego zapowiada jeszcze więcej podobnych działań.
EnglishA recent survey shows how the Turks really see the EU.
Na podstawie wyników niedawnego sondażu wiadomo, jak Turcy naprawdę postrzegają UE.
EnglishAccording to the independent Asia Foundation survey, 80% of Afghan people oppose this drugs trade.
Sprzeciw wyraża również afgański rząd, a prezydent Karzai nazywa opium "wrogiem ludzkości”.
EnglishI am referring here to the European Semester, the growth survey that has already been mentioned.
Nawiązuję tutaj do semestru europejskiego, wizji wzrostu gospodarczego, o której już mówiono.