Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "survey"

 

"survey" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-36 z 314

survey {rzeczownik}

survey {rzecz.} (też: review, overview, general survey, going-over)

przegląd {m.}

There's another survey which is very similar to this, called the Two-degree Field of View Galaxy Redshift Survey.

Istnieje inny przegląd bardzo podobny do tego, nazywany Przeglądem Przesunięć ku Czerwieni Galaktyk na dwóch Stopniach Pola (2dFGRS)

Now, ship surveys affect large ships in particular, and I would like to highlight a problem with small ships.

Obecnie przeglądy statków dotyczą głównie jednostek dużych, ja natomiast chciałbym podkreślić problem dotyczących tych małych.

survey {rzecz.} (też: questionnaire)

ankieta {f.}

And all these colored lines here are results; each color is one survey.

Wszystkie kolorowe linie to wyniki. ~~~ Każdy kolor to jedna ankieta.

A survey recently conducted in Sweden among 15-20 year-olds showed that their basic knowledge of communism is very poor, almost non-existent.

Ankieta, którą niedawno przeprowadzono w Szwecji wśród osób w wieku 15-20 lat, pokazała, że ich podstawowa wiedza o komunizmie jest bardzo słaba, wręcz bliska zeru.

According to surveys, 40% of drivers would not recognise the signs or would enter these zones without authorisation.

Z ankiet wynika, że 40% kierowców nie rozpoznaje znaków lub wjeżdża do tych stref bez zezwolenia.

They are even in favour of providing more development aid - as surveys have shown - but we also have to show clearly how we spend it and that we spend it to the benefit of poor people.

Opowiadają się nawet za jej zwiększeniem - jak wynika z ankiet - choć musimy również wykazać, jak wydatkujemy środki i czy wydatkujemy je z korzyścią dla ubogich.

survey {rzecz.}

sondaż {m.}

Three years ago, we commissioned a survey and received thousands of complaints.

Trzy lata temu zleciliśmy pewien sondaż i otrzymaliśmy tysiące skarg.

survey {rzecz.} [inż.]

obmiar {m.} [inż.]

survey {rzecz.} (też: inventorying)

to survey {czasownik}

niwelować (w geodezji) {czas.}
zniwelować (w geodezji) {czas.}

Only 30% of those surveyed stated that they intended to vote in the elections.

Jedynie 30% ankietowanych potwierdziło chęć wzięcia w nich udziału.

So your 58 percent of mothers surveyed report feelings of loneliness.

58 procent ankietowanych matek mówi o poczuciu samotności.

But this, for instance, shows that about 30 percent of the people surveyed in the United States since 1956 say that their life is very happy.

Ten przykład pokazuje, że około 30% ankietowanych w Stanach Zjednoczonych od 1965 roku twierdzi, że wiodą szczęśliwe życie.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "survey":

 

Podobne tłumaczenia

"survey" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "survey" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

I did a survey of a number of species of artifacts in my house, and there's 6,000.

Zrobiłem kiedyś spis wszystkich przedmiotów w moim domu. ~~~ I jest ich 6 000.

The Commission has signalled this very clearly in the Annual Growth Survey.

Komisja zasygnalizowała to bardzo wyraźnie w rocznej wizji wzrostu gospodarczego.

Egg surveys for horse mackerel have been conducted every three years since 1997.

Pomiary ikry ostroboka pospolitego prowadzone są co trzy lata od 1997 roku.

I do apologise for delaying the House, but I would ask that you carry out that survey.

Przepraszam za przedłużanie obrad, prosiłbym jednak o zbadanie tej kwestii.

We hear about surveys, information gatherings, and stakeholder meetings.

Słyszymy o ankietach, zbieraniu informacji oraz spotkaniach zainteresowanych grup.

We surveyed the top-20 Nielsen shows every year for 50 years -- a thousand shows.

Przeanalizowaliśmy programy z pierwszej 20 najpopularniejszych programów według Nielsena.

Every day, survey after survey appears, and they all contain different results.

Dzień za dniem przeprowadza się badania za badaniami, a każde z nich przynosi inne wyniki.

The OECD's PISA survey is an important resource for these exchanges.

Badanie PISA OECD jest ważnym źródłem wymiany informacji w tej sprawie.

When are we going to receive the evaluation of the Green Paper survey?

Kiedy możemy się spodziewać oceny badania w sprawie zielonej księgi?

And so they decided, because they were intrigued by this finding, to do a nationwide survey.

Zaintrygowani tymi wynikami, zdecydowali, że przeprowadzą ogólnonarodowe badanie.

And the idea was to go in and do an interior survey of that ship, which had never been done.

Koncepcja była taka, aby wejść do wnętrza statku i zbadać je po raz pierwszy w historii.

These are described in the attached surveys of individual countries.

Opisano je w dołączonych do raportu badaniach dotyczących poszczególnych krajów.

In this guide, we present site survey considerations in five steps.

W tym przewodniku przedstawiamy w pięciu krokach aspekty badania terenu.

Latest signals from euro area survey data highlight prevailing uncertainty.

Najnowsze wskaźniki ankietowe dla strefy euro wyraźnie sygnalizują utrzymującą się niepewność.

A survey of 66 patients treated with Zavesca was also carried out.

Wśród 66 pacjentów leczonych preparatem Zavesca przeprowadzono ankietę.

Within a year, you do a survey and then commercial fishing begins.

Jednego roku robimy badania, później zaczyna się rybołówstwo komercyjne.

You need to survey all feet and extract the principles of how they work.

Musicie przejrzeć wszystkie stopy i odnaleźć zasady ich działania.

Community surveys on the structure of agricultural holdings (vote)

Badania statystyczne dotyczące struktury gospodarstw rolnych (głosowanie)

If Eurobarometer and other surveys are to be believed, we have the full support of the people.

Jeśli wierzyć eurobarometrowi i innym badaniom, mamy całkowite poparcie naszych obywateli.

9. Ship inspection and survey organisations (Regulation recast) (

9. Organizacje dokonujące inspekcji i przeglądów na statkach (przekształcenie rozporządzenia) (
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: kłębek nerwów, rozwijać się, rezultat, rozrachunek, sedno sprawy

Podobne słowa

W słowniku rosyjsko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.