Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "survey"

 

"survey" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-40 z 253

survey {rzeczownik}

survey {rzecz.} (też: questionnaire)

ankieta {f.}

A survey recently conducted in Sweden among 15-20 year-olds showed that their basic knowledge of communism is very poor, almost non-existent.

Ankieta, którą niedawno przeprowadzono w Szwecji wśród osób w wieku 15-20 lat, pokazała, że ich podstawowa wiedza o komunizmie jest bardzo słaba, wręcz bliska zeru.

They are even in favour of providing more development aid - as surveys have shown - but we also have to show clearly how we spend it and that we spend it to the benefit of poor people.

Opowiadają się nawet za jej zwiększeniem - jak wynika z ankiet - choć musimy również wykazać, jak wydatkujemy środki i czy wydatkujemy je z korzyścią dla ubogich.

survey {rzecz.} (też: review, overview, general survey, going-over)

przegląd {m.}

There's another survey which is very similar to this, called the Two-degree Field of View Galaxy Redshift Survey.

Istnieje inny przegląd bardzo podobny do tego, nazywany Przeglądem Przesunięć ku Czerwieni Galaktyk na dwóch Stopniach Pola (2dFGRS)

Now, ship surveys affect large ships in particular, and I would like to highlight a problem with small ships.

Obecnie przeglądy statków dotyczą głównie jednostek dużych, ja natomiast chciałbym podkreślić problem dotyczących tych małych.

survey {rzecz.}

sondaż {m.}

Three years ago, we commissioned a survey and received thousands of complaints.

Trzy lata temu zleciliśmy pewien sondaż i otrzymaliśmy tysiące skarg.

survey {rzecz.} [inż.]

obmiar {m.} [inż.]

survey {rzecz.} (też: inventorying)

to survey {czasownik}

niwelować (w geodezji) {czas. ndk}
zniwelować (w geodezji) {czas. dk}
ankietować {czas. ndk}

Only 30% of those surveyed stated that they intended to vote in the elections.

Jedynie 30% ankietowanych potwierdziło chęć wzięcia w nich udziału.

So your 58 percent of mothers surveyed report feelings of loneliness.

58 procent ankietowanych matek mówi o poczuciu samotności.

But this, for instance, shows that about 30 percent of the people surveyed in the United States since 1956 say that their life is very happy.

Ten przykład pokazuje, że około 30% ankietowanych w Stanach Zjednoczonych od 1965 roku twierdzi, że wiodą szczęśliwe życie.

surveys {rzeczownik}

surveys {l.mn.} (też: tests, explorations, inspections, research)

badania {niemęskoos.}

Community surveys on the structure of agricultural holdings (vote)

Badania statystyczne dotyczące struktury gospodarstw rolnych (głosowanie)

There is no reason why these surveys should not be updated again.

Nie ma żadnych przyczyn, dla których te badania nie powinny zostać ponownie zaktualizowane.

Surveys show that the problem lies not in language barriers but in legislation.

Badania wykazują, że problem leży nie tylko w barierach językowych, lecz także w prawodawstwie.

Farm structure surveys and the survey on agricultural production methods (

Badania struktury gospodarstw rolnych i metod produkcji rolnej (

I believe that surveys, polls, conferences and information campaigns are not enough.

Uważam, że sondaże, badania opinii publicznej, konferencje i kampanie informacyjne nie wystarczą.

surveys {l.mn.} (też: probes)

sondy {niemęskoos.}

surveys {l.mn.} (też: polls)

sondaże {niemęskoos.}

I believe that surveys, polls, conferences and information campaigns are not enough.

Uważam, że sondaże, badania opinii publicznej, konferencje i kampanie informacyjne nie wystarczą.

Surveys and studies on European issues since 1973

Sondaże i badania dotyczące kwestii europejskich (od 1973 r.)

I cannot fail to notice that the most recent surveys show Croatians to be suspicious of their country's future entry into the Union and critical of the EU's actions.

Nie omieszkam zauważyć, że niedawne sondaże pokazują, iż Chorwaci są podejrzliwi wobec przyszłego przystąpienia ich kraju do Unii i krytyczni wobec działań UE.

I would also like to stress that it is very important that cooperation actually works and that we also conduct surveys and studies on how well these operations have succeeded.

Jak również podkreślam, bardzo ważne jest, że współpraca się sprawdza i że prowadzimy sondaże oraz badania dotyczące powodzenia tych operacji.

surveys {l.mn.} (też: reviews)

przeglądy {niemęskoos.}

Now, ship surveys affect large ships in particular, and I would like to highlight a problem with small ships.

Obecnie przeglądy statków dotyczą głównie jednostek dużych, ja natomiast chciałbym podkreślić problem dotyczących tych małych.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "survey":

 

Podobne tłumaczenia

"survey" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "survey" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

I did a survey of a number of species of artifacts in my house, and there's 6,000.

Zrobiłem kiedyś spis wszystkich przedmiotów w moim domu. ~~~ I jest ich 6 000.

The Commission has signalled this very clearly in the Annual Growth Survey.

Komisja zasygnalizowała to bardzo wyraźnie w rocznej wizji wzrostu gospodarczego.

Egg surveys for horse mackerel have been conducted every three years since 1997.

Pomiary ikry ostroboka pospolitego prowadzone są co trzy lata od 1997 roku.

We hear about surveys, information gatherings, and stakeholder meetings.

Słyszymy o ankietach, zbieraniu informacji oraz spotkaniach zainteresowanych grup.

We surveyed the top-20 Nielsen shows every year for 50 years -- a thousand shows.

Przeanalizowaliśmy programy z pierwszej 20 najpopularniejszych programów według Nielsena.

The OECD's PISA survey is an important resource for these exchanges.

Badanie PISA OECD jest ważnym źródłem wymiany informacji w tej sprawie.

And so they decided, because they were intrigued by this finding, to do a nationwide survey.

Zaintrygowani tymi wynikami, zdecydowali, że przeprowadzą ogólnonarodowe badanie.

And the idea was to go in and do an interior survey of that ship, which had never been done.

Koncepcja była taka, aby wejść do wnętrza statku i zbadać je po raz pierwszy w historii.

These are described in the attached surveys of individual countries.

Opisano je w dołączonych do raportu badaniach dotyczących poszczególnych krajów.

Latest signals from euro area survey data highlight prevailing uncertainty.

Najnowsze wskaźniki ankietowe dla strefy euro wyraźnie sygnalizują utrzymującą się niepewność.

A survey of 66 patients treated with Zavesca was also carried out.

Wśród 66 pacjentów leczonych preparatem Zavesca przeprowadzono ankietę.

You need to survey all feet and extract the principles of how they work.

Musicie przejrzeć wszystkie stopy i odnaleźć zasady ich działania.

If Eurobarometer and other surveys are to be believed, we have the full support of the people.

Jeśli wierzyć eurobarometrowi i innym badaniom, mamy całkowite poparcie naszych obywateli.

9. Ship inspection and survey organisations (Regulation recast) (

9. Organizacje dokonujące inspekcji i przeglądów na statkach (przekształcenie rozporządzenia) (

We might add, however, that the survey should have gone a lot further.

Możemy jednak dodać, że badanie powinno było pójść o wiele dalej.

Latest survey indicators for the euro area highlight prevailing uncertainty.

W najnowszych wskaźnikach ankietowych dla strefy euro wyraźnie widać utrzymującą się niepewność.

The Annual Growth Survey is very clear about the top priorities.

Roczna wizja wzrostu gospodarczego jest bardzo jednoznaczna, jeśli chodzi o główne cele.

I am referring here to the European Semester, the growth survey that has already been mentioned.

Nawiązuję tutaj do semestru europejskiego, wizji wzrostu gospodarczego, o której już mówiono.

The Commission kick-started the Semester by adopting the Annual Growth Survey last week.

Komisja zapoczątkowała semestr, przyjmując w zeszłym tygodniu roczną wizję wzrostu gospodarczego.

We are working hard to bring forward the first Annual Growth Survey in one month's time.

Dokładamy wysiłków, aby przedstawić w ciągu miesiąca pierwszą roczną wizję wzrostu gospodarczego.
 

Wyniki z forum

"survey" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

W słowniku rosyjsko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.