Search for the most beautiful word
fingerpost
excessive

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to surrender"

 

"to surrender" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-27 z 51

to surrender {czasownik}

to surrender {czas.} (też: to undergo, to yield to, to give in, to yield)

ulec {czas.}

We must not surrender to the temptation to open this Pandora's box and I congratulate the Presidency for stating this clearly.

Nie możemy ulec pokusie otworzenia puszki Pandory i dlatego gratuluję prezydencji tak jasnego wyrażenia swojego zdania w tej sprawie.

to surrender {czas.} (też: to subject to, to put under)

poddać {czas. dk}

It has to totally surrender, as one surrenders to an anesthesiologist.

Musi mu się całkowicie poddać, tak jak człowiek poddaje się anestezjologowi.

to surrender to sth

poddać się czemuś

The fourth facet entails refusing to consider demographic decline as something to which we must surrender, saying 'never mind, workers are coming from Africa'.

Aspekt czwarty dotyczy odmowy uznania niżu demograficznego za zjawisko, któremu musimy się poddać, mówiąc "nie szkodzi, przyjadą robotnicy z Afryki”.

The LTTE, which has been blacklisted by the EU as a terrorist organisation, must now surely lay down its arms and surrender.

Tamilskie Tygrysy (LTTE), które Unia Europejska umieściła na czarnej liście organizacji terrorystycznych, będą teraz z pewnością zmuszone złożyć broń i poddać się.

to surrender {czas.} (też: to undergo, to give in, to yield, to give up)

poddać się {czas. zwr.}

to surrender to sth

poddać się czemuś

The LTTE, which has been blacklisted by the EU as a terrorist organisation, must now surely lay down its arms and surrender.

Tamilskie Tygrysy (LTTE), które Unia Europejska umieściła na czarnej liście organizacji terrorystycznych, będą teraz z pewnością zmuszone złożyć broń i poddać się.

to surrender {czas.} (też: to give in, to be defeated, to yield, to succumb)

ulegać [ulegam|ulegał] {czas. ndk}

We must not surrender to the alcohol manufacturers' lobby and its influence, and we must not be afraid of them.

Nie należy ulegać lobby producentów alkoholu, którzy mają swoje wpływy, ani się ich bać.

to surrender {czas.} (też: to give free reign to, to give full vent to)

oddać się {czas. zwr.}

to surrender {czas.} (też: to give in, to yield, to give up, to undergo)

poddawać się {czas. zwr.}

to surrender {czas.} (też: to capitulate, to yield, to show the white flag)

skapitulować {czas. dk}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "surrender":

 

Podobne tłumaczenia

"to surrender" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to surrender" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The arrest warrant has two components: issue and refusal or surrender, as appropriate.

Nakaz aresztowania składa się z dwóch komponentów: wydania oraz przekazania (lub odmowy).

However, our values and our self-respect will not allow us to surrender our principles.

Jednakże nasze wartości i szacunek dla samych siebie, nie pozwoli nam odstąpić od naszych zasad.

It is scandalous that we so meekly surrender our own stance on self-expression.

Skandalem jest, że tak pokornie oddajemy nasze własne stanowisko w sprawie wyrażania własnego zdania.

It has substantially cut the time needed for surrender.

Znacznie skrócił czas wymagany na przekazanie sprawcy.

I also believe it would be right and proper in such cases to surrender one's office as an MEP.

Uważam też za słuszne i właściwe, aby w tego rodzaju przypadkach dana osoba składała swój mandat posła do PE.

Does it really wish to surrender its independence to the EU, however much it might receive in pieces of silver?

Czy rzeczywiście zechce ją teraz oddać na rzecz UE, niezależnie od tego, ile za to otrzyma srebrników?

Negotiations over Gbagbo's surrender are in progress.

Negocjacje w sprawie poddania się Gbagbo trwają.

If then, too, negotiations 'as usual' are our only option, this will mean political surrender.

Jeżeli w tej sytuacji jedyną naszą opcją są "jak zwykle” negocjacje, to oznaczać to będzie polityczną kapitulację.

Any corrupt legal system may now demand the surrender of a British citizen, and we have to comply.

Każdy niewydolny system prawny może teraz wystąpić o wydanie brytyjskiego obywatela, a my musimy się na to godzić.

There will always be groups who, thanks to the status quo, do not have to surrender their privileges.

Zawsze znajdą się grupy, które dzięki obowiązującemu status quo nie będą musiały rezygnować ze swoich przywilejów.

Puzzlingly, British courts seem shy of invoking this clause to block surrender.

Niepojęte jest jednak to, że brytyjskie sądy raczej nieśmiało odwołują się do tej klauzuli, by zablokować przekazanie.

Even at the main hearing, the court does not consider the evidence but only 10 so-called legal bars to surrender.

Nawet podczas rozprawy głównej sąd nie rozważa dowodów, lecz jedynie dziesięć tzw. przeszkód prawnych do wydania osoby.

Never surrender the future you earned.

Nigdy nie rezygnuj z wypracowanej przyszłości.

Could surrender be the issue here?

Czy kwestia ta została tutaj pominięta?

If a company is to operate there, it must surrender most of its decision-making and operations procedures to the Government.

Jeśli dana spółka ma działać na terenie Chin, musi podporządkować rządowi większość swoich procedur decyzyjnych i operacyjnych.

It has ruled out decisions based on political expediency to the extent that Member States surrender their own nationals.

Pozbawił mocy decyzje oparte na korzyściach politycznych w zakresie przekazywania własnych obywateli przez państwa członkowskie.

In fact, the UK receives the second highest number of requests for surrender after Germany.

Wielka Brytania otrzymuje największą liczbę wniosków o przekazanie, ustępując w tym względzie tylko Republice Federalnej Niemiec.

This applies to the work of a whole army of health workers, who we might surrender to the mercy of employers and to exploitation.

Dotyczy to pracy całej armii personelu służby zdrowia, których być może rzucimy na łaskę i niełaskę pracodawców oraz wyzysku.

It has to totally surrender.

Musi podporządkować się całkowicie.

The Tigers have been deaf to appeals from the international community to surrender and establish a temporary humanitarian corridor.

Są oni głusi na wezwania społeczności międzynarodowej do złożenia broni i ustanowienia tymczasowego korytarza dla pomocy humanitarnej.
 

Wyniki z forum

"to surrender" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-angielski.