angielsko-polskie tłumaczenie słowa "to surrender"

EN to surrender angielskie tłumaczenie

to surrender {czas.}

EN to surrender
play_circle_outline
{czasownik}

to surrender (też: to subject to, to put under)
It has to totally surrender, as one surrenders to an anesthesiologist.
Musi mu się całkowicie poddać, tak jak człowiek poddaje się anestezjologowi.
Well, it may already have occurred to you that Islam means "surrender," or "submission of self-interest to the will of Allah."
Może zdarzyło się wam słyszeć, że Islam znaczy “poddanie się” lub “poświęcenie własnych korzyści woli Allaha".
The LTTE, which has been blacklisted by the EU as a terrorist organisation, must now surely lay down its arms and surrender.
Tamilskie Tygrysy (LTTE), które Unia Europejska umieściła na czarnej liście organizacji terrorystycznych, będą teraz z pewnością zmuszone złożyć broń i poddać się.
to surrender (też: to give in, to give up, to undergo, to yield)
The LTTE, which has been blacklisted by the EU as a terrorist organisation, must now surely lay down its arms and surrender.
Tamilskie Tygrysy (LTTE), które Unia Europejska umieściła na czarnej liście organizacji terrorystycznych, będą teraz z pewnością zmuszone złożyć broń i poddać się.
to surrender (też: to give free reign to, to give full vent to)
to surrender (też: to give in, to succumb, to undergo, to yield)
We must not surrender to the alcohol manufacturers' lobby and its influence, and we must not be afraid of them.
Nie należy ulegać lobby producentów alkoholu, którzy mają swoje wpływy, ani się ich bać.
to surrender (też: to give in, to give up, to undergo, to yield)
to surrender (też: to capitulate, to yield, to show the white flag)
to surrender (też: to give in, to succumb, to undergo, to yield)
We must not surrender to the temptation to open this Pandora's box and I congratulate the Presidency for stating this clearly.
Nie możemy ulec pokusie otworzenia puszki Pandory i dlatego gratuluję prezydencji tak jasnego wyrażenia swojego zdania w tej sprawie.

Przykłady użycia - "to surrender" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe arrest warrant has two components: issue and refusal or surrender, as appropriate.
Nakaz aresztowania składa się z dwóch komponentów: wydania oraz przekazania (lub odmowy).
EnglishIt is scandalous that we so meekly surrender our own stance on self-expression.
Skandalem jest, że tak pokornie oddajemy nasze własne stanowisko w sprawie wyrażania własnego zdania.
EnglishHowever, our values and our self-respect will not allow us to surrender our principles.
Jednakże nasze wartości i szacunek dla samych siebie, nie pozwoli nam odstąpić od naszych zasad.
EnglishPuzzlingly, British courts seem shy of invoking this clause to block surrender.
Niepojęte jest jednak to, że brytyjskie sądy raczej nieśmiało odwołują się do tej klauzuli, by zablokować przekazanie.
EnglishI also believe it would be right and proper in such cases to surrender one's office as an MEP.
Uważam też za słuszne i właściwe, aby w tego rodzaju przypadkach dana osoba składała swój mandat posła do PE.
EnglishIf then, too, negotiations 'as usual' are our only option, this will mean political surrender.
Jeżeli w tej sytuacji jedyną naszą opcją są "jak zwykle” negocjacje, to oznaczać to będzie polityczną kapitulację.
EnglishIt has substantially cut the time needed for surrender.
Znacznie skrócił czas wymagany na przekazanie sprawcy.
EnglishAny corrupt legal system may now demand the surrender of a British citizen, and we have to comply.
Każdy niewydolny system prawny może teraz wystąpić o wydanie brytyjskiego obywatela, a my musimy się na to godzić.
EnglishDoes it really wish to surrender its independence to the EU, however much it might receive in pieces of silver?
Czy rzeczywiście zechce ją teraz oddać na rzecz UE, niezależnie od tego, ile za to otrzyma srebrników?
EnglishThere will always be groups who, thanks to the status quo, do not have to surrender their privileges.
Zawsze znajdą się grupy, które dzięki obowiązującemu status quo nie będą musiały rezygnować ze swoich przywilejów.
EnglishNegotiations over Gbagbo's surrender are in progress.
Negocjacje w sprawie poddania się Gbagbo trwają.
EnglishIn fact, the UK receives the second highest number of requests for surrender after Germany.
Wielka Brytania otrzymuje największą liczbę wniosków o przekazanie, ustępując w tym względzie tylko Republice Federalnej Niemiec.
EnglishEven at the main hearing, the court does not consider the evidence but only 10 so-called legal bars to surrender.
Nawet podczas rozprawy głównej sąd nie rozważa dowodów, lecz jedynie dziesięć tzw. przeszkód prawnych do wydania osoby.
EnglishNever surrender the future you earned.
Nigdy nie rezygnuj z wypracowanej przyszłości.
EnglishCould surrender be the issue here?
EnglishIt has ruled out decisions based on political expediency to the extent that Member States surrender their own nationals.
Pozbawił mocy decyzje oparte na korzyściach politycznych w zakresie przekazywania własnych obywateli przez państwa członkowskie.
EnglishIf a company is to operate there, it must surrender most of its decision-making and operations procedures to the Government.
Jeśli dana spółka ma działać na terenie Chin, musi podporządkować rządowi większość swoich procedur decyzyjnych i operacyjnych.
EnglishThis applies to the work of a whole army of health workers, who we might surrender to the mercy of employers and to exploitation.
Dotyczy to pracy całej armii personelu służby zdrowia, których być może rzucimy na łaskę i niełaskę pracodawców oraz wyzysku.
EnglishIt has to totally surrender.
Englishno retreat, no surrender.