EN support
volume_up
{rzeczownik}

support (też: advocacy, backup, encouragement, buy-in)
Support for this declaration signals Parliament's support for the future.
Poparcie tego oświadczenia jest sygnałem poparcia Parlamentu dla przyszłości.
Support for this report does not imply support for that Treaty.
Poparcie przedmiotowego sprawozdania nie oznacza poparcia dla tego traktatu.
It is also apparent that it enjoys the support of the majority in this House and of the groups.
Jest również oczywiste, że ma on poparcie większości w tej Izbie i poparcie grup.
support (też: attendance, care, handling, headcount)
Support for AXIS Video Hosting System (AVHS) with One-Click Camera connection
Obsługa oprogramowania AXIS Video Hosting System (AVHS) z technologią błyskawicznego podłączania kamery tzw.
It supports dial-through, prefix dial and call back services.
Obsługa pośredniego wybierania numerów, wybierania numerów z prefiksem oraz usługi oddzwonienia.
The camera also supports AXIS Camera Application Platform that enables the installation of additional intelligent video applications.
Dodatkowo obsługa platformy AXIS Camera Application Platform umożliwia instalację dodatkowych aplikacji.
support (też: cantilever)
Then the shells themselves were removed, and finally, the structural framework, which consisted of reinforced concrete supports, was also pulled down.
Następnie zdemontowano same kolebki, a na końcu żelbetowe wsporniki konstrukcyjne.
head and neck support (hans)
support (też: crutch, linchpin, lynchpin)
I call on Member States to support innovative activities, as well as doctoral and post-doctoral programmes, which will underpin competitiveness and sustainable economic growth.
Apeluję do państw członkowskich, aby wspierały działania innowacyjne oraz programy doktoranckie i post-doktoranckie, które będą podporą konkurencyjności i trwałego wzrostu gospodarczego.
support (też: crutch, buttress)
The Council has not formally specified the position of each Member State, although the Council opinions are supported by quasi-unanimity.
Rada nie wyszczególniła w sposób formalny stanowisk poszczególnych państw członkowskich, chociaż opinie Rady mają oparcie w rzekomej jednogłośności.
It is worth considering, however, why Muslim terrorists are able to garner so much support amongst young people of Arab descent born in Member States of the European Union.
Warto jednak zanalizować, dlaczego terroryści muzułmańscy znajdują takie oparcie w młodych ludziach pochodzenia arabskiego urodzonych w krajach członkowskich Unii.
A common framework, too, which is supported and should be stimulated by particular European Union measures, what we call in our document 'flagship initiatives'.
Również wspólne ramy mają oparcie w określonych środkach Unii Europejskiej i powinny być przez nie stymulowane.
support (też: bookend, bracket, prop)
support
So I got it down to just one tether to be able to support that.
Mamy oto jedną więź, która jest podparciem.
support (też: bulwark)
support (też: aid, assistance, help, succor)
These funds will provide direct support to the strategy's implementation.
Fundusze te zapewnią bezpośrednią pomoc dla wdrażania przedmiotowej strategii.
Financial support to Member States (motions for resolutions tabled): see Minutes
Pomoc finansowa dla państw członkowskich (złożone projekty rezolucji): patrz protokół
Instead, it received support from Russia on the basis of a bilateral agreement.
Pomoc nadeszła jednak ze strony Rosji na mocy porozumienia dwustronnego.
support (też: aid, assistance, backup, crutch)
Of course, financial support is important, but symbolic support is even more important.
Oczywiście, wsparcie finansowe jest istotne, ale wsparcie symboliczne ma jeszcze większą wagę.
However, the EU's support is essential to ensure that country's independence.
Jednakże wsparcie UE jest kluczowe dla zapewnienia niepodległości tego państwa.
This solidarity must be demonstrated through financial and technical support.
Konieczne jest okazanie tej solidarności poprzez wsparcie finansowe i techniczne.
support (też: coaster, washer, tee)
support (też: auxiliary tool)

Przykłady użycia - "support" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishPoviat Family Support Centre
EnglishDistrict Family Support Centre
Englishto have strong support
Englishto have strong support
EnglishFor this reason, I support the introduction of the two annexes to the directive.
Mając to na uwadze, opowiadam się za uchwaleniem obydwu załączników do dyrektywy.
EnglishWith your support I believe we can achieve success at the Copenhagen Conference.
Wierzę, że z państwa poparciem możemy odnieść sukces na konferencji kopenhaskiej.
EnglishTheir attacks do not command political support from the people of Northern Ireland.
Ich ataki nie cieszą się politycznym poparciem społeczeństwa Irlandii Północnej.
EnglishThey are proposals that we hope will have the support of the European Parliament.
Mamy nadzieję, że propozycje te spotkają się z poparciem Parlamentu Europejskiego.
EnglishEvery Member State is doing its own thing and launching national support measures.
Każde państwo członkowskie działa na swoją rękę i uruchamia krajowe środki pomocy.
EnglishIf paragraph 20 remains in the motion for a resolution, I am unable to support it.
Jeśli punkt 20 pozostanie w treści projektu rezolucji, nie będę mogła jej poprzeć.
EnglishNow that Parliament has made major changes, however, I can support the proposal.
Po wprowadzeniu przez Parlament poważnych zmian mogę jednak poprzeć wniosek.
EnglishAs the EU, we should support the Arab countries in the peaceful pursuit of reforms.
Jako UE powinniśmy wesprzeć kraje arabskie w pokojowym przeprowadzaniu reform.
EnglishI am against abortion and cannot support a dossier that promotes these practices.
Jestem przeciwny aborcji i nie mogę poprzeć dokumentu, który promuje takie praktyki.
EnglishI will also support the amendments on the labour market tabled by Mrs Figueiredo.
Poprę także poprawki dotyczące rynku pracy, skierowane przez panią poseł Figueiredo.
EnglishOn the contrary, we should support India's efforts in this important enterprise.
Wręcz przeciwnie - powinniśmy wpierać wysiłki Indii w tym poważnym zadaniu.
EnglishThe oral amendment is on the voting list but nobody stood up to support it.
Poprawka ustna jest na liście do głosowania, ale nikt nie wstał, aby ją poprzeć.
EnglishThe available data in animals support the carcinogenic potential of busulfan.
Dostępne dane z badań na zwierzętach potwierdzają działanie rakotwórcze busulfanu.
EnglishWhat documentation did the Company present to support its application to the CVMP?
Jaka dokumentacja została dołączona przez firmę do wniosku złożonego do CVMP?
EnglishThere are no clinical data to support a concomitant treatment of the second eye.
Brak danych klinicznych wskazujących na celowość równoczesnego leczenia drugiego oka.
EnglishThe factors favouring support for terrorism and the recruitment of terrorists (debate)
Czynniki sprzyjające poparciu dla terroryzmu i rekrutacja terrorystów (dyskusja)