Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "support"

 

"support" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-92 z 4269

support {rzeczownik}

support {rzecz.} (też: encouragement, buy-in, backup, advocacy)

poparcie {n.}

Parliament should have given this delegation its support by endorsing the decision.

Parlament powinien był udzielić delegacji wsparcia poprzez poparcie tej decyzji.

In this respect, I call for this temporary support to become permanent support.

W tym zakresie apeluję, by to tymczasowe poparcie stało się poparciem stałym.

That will help us to secure people's support, and the support of my Dutch citizens.

Pomoże nam to zapewnić poparcie obywateli, w tym moich współobywateli, Holendrów.

I would therefore ask you to please support the amendments in the vote tomorrow.

Dlatego też zwracam się z prośbą o poparcie tych poprawek w jutrzejszym głosowaniu.

Serbia has our support on its road to integration, and will continue to have it.

Serbia ma nasze poparcie na swojej drodze do integracji i tak już pozostanie.

support {rzecz.} (też: attendance, service, operation, handling)

obsługa {f.}

post sale support

posprzedażna obsługa serwisowa

post sale support

posprzedażowa obsługa serwisowa

Support for AXIS Video Hosting System (AVHS) with One-Click Camera connection

Obsługa oprogramowania AXIS Video Hosting System (AVHS) z technologią błyskawicznego podłączania kamery tzw.

including VAPIX® from Axis Communications Support for AXIS Video Hosting System (AVHS) with One-Click Camera connection This product includes software developed by the OpenSSL Project

Axis Communications Obsługa oprogramowania AXIS Video Hosting System (AVHS) z technologią podłączania kamery One-Click Camera Connection

Google Chrome supports WebGL technology to deliver hardware-accelerated 3D graphics.

Google Chrome obsługuje technologię WebGL w celu sprzętowej obsługi grafiki 3D.

support {rzecz.} (też: cantilever)

wspornik {m.}

head and neck support (hans)

system ochrony głowy i szyi (wspornik)

Then the shells themselves were removed, and finally, the structural framework, which consisted of reinforced concrete supports, was also pulled down.

Następnie zdemontowano same kolebki, a na końcu żelbetowe wsporniki konstrukcyjne.

support {rzecz.} (też: linchpin, lynchpin)

podpora {f.}

I call on Member States to support innovative activities, as well as doctoral and post-doctoral programmes, which will underpin competitiveness and sustainable economic growth.

Apeluję do państw członkowskich, aby wspierały działania innowacyjne oraz programy doktoranckie i post-doktoranckie, które będą podporą konkurencyjności i trwałego wzrostu gospodarczego.

support {rzecz.} (też: buttress)

oparcie {n.}

It is worth considering, however, why Muslim terrorists are able to garner so much support amongst young people of Arab descent born in Member States of the European Union.

Warto jednak zanalizować, dlaczego terroryści muzułmańscy znajdują takie oparcie w młodych ludziach pochodzenia arabskiego urodzonych w krajach członkowskich Unii.

support {rzecz.} (też: prop, bookend, bracket)

podpórka {f.}

support {rzecz.}

podparcie {n.}

support {rzecz.} (też: bulwark)

ostoja {f.}

support {rzecz.} (też: aid, assistance, backup)

wsparcie {n.}

In this respect, the Commission must provide financial support to Member States.

W zwiąkzu z tym Komisja musi zapewnić państwom członkowskim wsparcie finansowe.

This is particularly important given the support it received during the crisis.

Jest to szczególnie ważne ze względu na wsparcie, jakie otrzymał w czasie kryzysu.

The Commission appreciates the unfailing support it receives from Parliament.

Komisja Europejska docenia niezawodne wsparcie, które otrzymuje od Parlamentu.

This solidarity must be demonstrated through financial and technical support.

Konieczne jest okazanie tej solidarności poprzez wsparcie finansowe i techniczne.

However, the EU's support is essential to ensure that country's independence.

Jednakże wsparcie UE jest kluczowe dla zapewnienia niepodległości tego państwa.

support {rzecz.} (też: washer, tee)

support {rzecz.} (też: auxiliary tool)

  wspomagacz {m.}

support {rzecz.} (też: aid, assistance, help, offices)

pomoc {f.}

Financial support to Member States (motions for resolutions tabled): see Minutes

Pomoc finansowa dla państw członkowskich (złożone projekty rezolucji): patrz protokół

That is why I urge the Commission to review the rules on State aid support.

Oto dlaczego wzywam Komisję do przeglądu zasad regulujących pomoc państwa.

The Member States are obliged to take appropriate measures to support these people.

Państwa członkowskie są zobowiązane przyjąć odpowiednie środki, aby pomóc tym ludziom.

These funds will provide direct support to the strategy's implementation.

Fundusze te zapewnią bezpośrednią pomoc dla wdrażania przedmiotowej strategii.

We must offer developing countries a substantial amount of support in this regard.

W tym kontekście musimy zaoferować krajom rozwijającym się znaczną pomoc.

to support {czasownik}

to support [supported|supported] {czas.} (też: to back up, to foster, to advantage, to advocate)

For this reason my Group intends to support some of the amendments by the Verts.

Dlatego też moja grupa ma zamiar popierać niektóre z poprawek grupy Zielonych.

The EU should support international diplomacy for the protection of human rights.

UE powinna popierać międzynarodową dyplomację w celu ochrony praw człowieka.

That is why I decided no longer to support this resolution and to abstain.

Właśnie dlatego podjąłem decyzję, aby nie popierać rezolucji i wstrzymać się od głosu.

We therefore cannot support the steps taken to further increase EU policy in this area.

Dlatego nie możemy popierać działań mających dalej zwiększać wpływ UE w tej dziedzinie.

This antisocial policy is not something that my group and I can support.

Ta antyspołeczna polityka nie jest polityką, którą ja sam i moja grupa możemy popierać.

Young people are turning their backs on sectarianism and violence, the militia are losing support and the Mahdi Army is cooperating.

Młodzi ludzie odwracają się od sekciarstwa i przemocy, milicja traci poparcie, a Armia Mahdiego zaczyna współpracować.

The European Commission should support this initiative and cooperate with this network with a view to exchanging information and good practice.

Komisja Europejska powinna wspierać tę inicjatywę oraz współpracować z siecią w zakresie wymiany informacji i dobrych praktyk.

As 27 strong democratic nations, we need to work collectively to support the economic, social and political developments in Pakistan.

Jako 27 silnych, demokratycznych państw powinniśmy współpracować na rzecz wsparcia rozwoju gospodarczego, społecznego i politycznego w Pakistanie.

The Commission is prepared to work together with the German or Portuguese authorities to assess all requests for support from European funds.

Komisja jest gotowa współpracować z niemieckimi i portugalskimi władzami przy ocenie wszystkich wniosków o pomoc ze środków funduszy europejskich.

Our headsets support multi-pairing, meaning staff can use them with their mobile phones, softphones and tablet PCs.

Nasze zestawy mogą współpracować z wieloma urządzeniami jednocześnie, dzięki czemu można łączyć je z telefonami komórkowymi, telefonami programowymi i tabletami.

to support [supported|supported] {czas.} (też: to hold, to keep, to poise, to grip)

trzymać [trzymam|trzymał] {czas. ndk}

It is good to see democracy begin to take hold and flourish and deepen, and that is what we have to support.

Cieszy świadomość, że demokracja zaczyna dobrze się trzymać, kwitnąć i zakorzeniać, i właśnie to powinniśmy popierać.

True friendship means offering support and assistance, and that is what Europe must stand for now that Georgia's territorial integrity is at issue.

Przyjaźń oznacza udzielanie wsparcia i pomocy i tego musi się trzymać Europa kiedy integralność terytorialna Gruzji jest niepewna.

I think a lot of people have decided to do it one way, and we should follow, and we all support the view that it should be done thus.

Myślę, że wiele osób postanowiło przeprowadzić tę sprawę w taki sposób, i powinniśmy się tego trzymać. Wszyscy popieramy opinię, że tak trzeba postąpić.

to support [supported|supported] {czas.} [komp.]

obsługiwać [obsługuję|obsługiwał] {czas. ndk} [komp.]

It has to support over 100 million users at any given moment.

Musi obsługiwać ponad 100 000 000 użytkowników w każdym momencie.

Your other email provider has to provide authenticated SMTP support for you to use this option.

Należy pamiętać, że drugi dostawca poczty e-mail musi obsługiwać uwierzytelnianie SMTP, aby możliwe było skorzystanie z tej opcji.

The existing business-continuity arrangements will be improved to support a range of disaster- recovery scenarios.

Aktualne rozwiązania z zakresu ciągłości biznesowej zostaną ulepszone tak, aby mogły obsługiwać szereg scenariuszy odzyskania danych po awarii.

Setting up Mail Fetcher is easy and free, but the email accounts you'd like to fetch from must support POP1 access and, in the case of Google Mail addresses, have POP access enabled.

Konta e-mail, z których chcesz pobierać pocztę, muszą jednak obsługiwać dostęp POP, a w przypadku adresów Google Maila muszą mieć włączony dostęp POP.

We're aware of these issues, but due to the lack of updates and Flash plugin development for Linux, we may be unable to support your browser and operating system combination at this time.

Zdajemy sobie z tego sprawę, ale wskutek braku aktualizacji dodatku Flash do systemu Linux niestety nie możemy obecnie obsługiwać takiej kombinacji przeglądarki i systemu operacyjnego.

to support [supported|supported] {czas.} [komp.]

pomagać [pomagam|pomagał] {czas. ndk} [komp.]

We shall keep an eye on you, and shall support you again if further proposals are needed.

Będziemy pana obserwować i będziemy panu dalej pomagać, jeżeli potrzebne będą dalsze wnioski.

Because big sisters are always supposed to support their little sisters.

Ponieważ starsze siostry zawsze powinny pomagać młodszym siostrom.

We need to help young people more and support entrepreneurship and youth employment.

Musimy więcej pomagać młodym ludziom oraz wspierać przedsiębiorczość i zatrudnienie młodych osób.

These two areas are mutually dependent, because the oceans can only support us if they are healthy.

Te dwa obszary są współzależne, ponieważ oceany mogą pomagać nam tylko wtedy, gdy są zdrowe.

I hope we will continue to support SOLVIT and help the people we are here to represent.

Mam nadzieję, że w dalszym ciągu będziemy wspierać SOLVIT i pomagać ludziom, których tu reprezentujemy.

to support [supported|supported] {czas.} (też: to sustain, to underpin, to shore up)

podtrzymać {czas. dk}

From outside comes water and support to sustain life and create new fruit.

Z zewnątrz dociera woda i pomaga podtrzymać życie i urodzić nowe owoce.

It's going to be everywhere we look -- where there are planetary systems that can possibly support it.

Natkniemy się na nie w każdym układzie planetarnym zdolnym je podtrzymać.

Support must be maintained for creating forest plantations as part of these programmes.

Trzeba podtrzymać wsparcie na rzecz zakładania plantacji leśnych, ustanawiając je częścią tych programów.

We're the first generation -- thanks to science -- to be informed that we may be undermining the stability and the ability of planet Earth to support human development as we know it.

Jesteśmy pierwszym pokoleniem, które dzięki nauce może dowiedzieć się, że nadwyrężamy stabilność i potencjał naszej planety, aby podtrzymać rozwój ludzkości w znanej nam formie.

And that means encouraging and supporting Kazakhstan's European aspirations.

W związku z tym konieczne jest podtrzymanie i wsparcie dla proeuropejskich aspiracji tego ostatniego kraju.

to support [supported|supported] {czas.} (też: to help, to help out)

dopomóc {czas.}

Therefore, I am not sure that Ireland can contribute; we have the scientists and the knowledge, but we certainly do not have the support from the government.

Dlatego nie jestem pewna, czy Irlandia może dopomóc w tej sprawie: posiadamy naukowców i wiedzę, ale z pewnością nie mamy poparcia ze strony rządu.

to support [supported|supported] {czas.} (też: to affirm, to assert, to keep, to maintain)

As normal, we will maintain strong dialogue with Parliament and we will of course hope for your continued support on this issue.

Jak zwykle będziemy utrzymywać ścisłe kontakty z Parlamentem i oczywiście mamy nadzieję, że będziecie państwo nieprzerwanie wspierać nas w tej sprawie.

At the same time, the European Union is determined to maintain the support being given to its eastern neighbours with their efforts at economic and democratic modernisation.

Jednocześnie Unia Europejska jest zdecydowana utrzymywać wsparcie dla swoich wschodnich sąsiadów w ich wysiłkach zmierzających do modernizacji systemów gospodarczych i demokratycznych.

In this respect, we believe that participation in the United Nations Human Rights Council, including support for the existence of the Council, is a position that must be upheld by the European Union.

W tym kontekście uważamy, że udział w Radzie Praw Człowieka ONZ, w tym wsparcie dla istnienia Rady, to elementy stanowiska, jakie Unia Europejska musi utrzymywać.

He was supporting his wife and a child, and the child was going to parochial school.

Utrzymywał swoją żonę i dziecko, dziecko chodziło do szkoły parafialnej.

There are many cultural, economic and scientific contacts and a strong and supportive ecclesiastical presence.

Utrzymujemy kontakty kulturalne, gospodarcze i naukowe, a wspiera nas w tym kościół.

to support [supported|supported] {czas.} (też: to belay, to indemnify, to protect, to secure)

On the contrary, this report supports and safeguards the links with the USA, in particular, via NATO.

Wręcz przeciwnie, w przedmiotowym sprawozdaniu wspiera się i zabezpiecza powiązania ze Stanami Zjednoczonymi, w szczególności za pośrednictwem NATO.

to support [supported|supported] {czas.} (też: to help out, to contribute to, to donate, to prop up)

This is why I believe that we have a duty, first and foremost, to support them.

Dlatego też sądzę, że mamy obowiązek wspomagać przede wszystkim właśnie ich.

He makes enough money, just by running ads, to support his family up in Oregon.

Na samych reklamach zarabia tyle, że może wspomagać finansowo swoją rodzinę w Oregonie.

We have like 40 kids, ex-child soldiers mixed with anybody that we feel like we want to support.

Mamy jakieś 40 dzieciaków, byłe dzieci-żołnierze i wszystkie inne, które chcemy wspomagać.

So it means young couples will have to support four parents who have a life expectancy of 73 years old.

Oznacza to, że młode pary będą musiały wspomagać 4 rodziców, którzy mogą dożyć 73 roku życia.

Employers need to be able to support women without it meaning they are no longer economically viable.

Pracodawcy muszą móc wspomagać kobiety, o których nie można twierdzić, że są już ekonomicznie nieprzydatne.

to support [supported|supported] {czas.} (też: to underpin)

  podbudować {czas. dk}

to support [supported|supported] {czas.} (też: to underpin)

  podbudowywać {czas. ndk}

to support [supported|supported] {czas.} (też: to be compatible with)

  być kompatybilnym z {czas. ndk}

to support [supported|supported] {czas.} (też: to protect, to indemnify, to strengthen, to provide for)

zabezpieczyć {czas.}

Mr Skynas was rapporteur though, since at the time we needed Parliament's support to secure funding.

Aczkolwiek pan Skynas był sprawozdawcą, w czasie kiedy potrzebowaliśmy wsparcia Parlamentu, aby zabezpieczyć finansowanie.

We need to guarantee fruit and vegetable production and this is a golden opportunity for production and to support of agriculture.

Musimy zabezpieczyć produkcję owoców i warzyw, co stanowi doskonałą okazję dla producentów i dla udzielenia wsparcia rolnictwu.

We must continue to support environmentally friendly coal technology and a secure energy supply using domestic products.

Musimy kontynuować wspieranie przyjaznej dla środowiska technologii węglowej oraz zabezpieczyć dostawy energii za pomocą produktów krajowych.

Armed with the support of the Member States, you preferred to secure your appointment ahead of time and with fewer risks as regards the number of votes required.

Uzbrojony w poparcie państw członkowskich, wolał pan zabezpieczyć swoją nominację z góry, przy mniejszym ryzyku wynikającym z liczby wymaganych głosów.

I agree that we have to combine supporting measures with suitable safety nets to ensure that no one is left out.

Zgadzam się, że musimy połączyć środki pomocy z odpowiednimi systemami zabezpieczenia społecznego, tak by nie wykluczyć nikogo.

The European Union must continue to provide comprehensive support to Moldova.

Unia Europejska musi zatem nadal udzielać wsparcia Republice Mołdowy.

Europe should refuse to lend any more support to this situation.

Europa powinna przestać udzielać wsparcia tym zjawiskom.

From the Commission's side we will continue our support to IMPEL and reinforce our successful cooperation.

Komisja ze swej strony będzie w dalszym ciągu udzielać wsparcia sieci IMPEL i wzmacniać swoją owocną współpracę.

Of course, we must financially support fishermen who work in good faith in order to pass this intervention.

Musimy rzecz jasna udzielać wsparcia finansowego rybakom, którzy w dobrej wierze działają na rzecz przeprowadzenia tej interwencji.

It is vital that developing countries should receive our support so that these people are encouraged to remain in their own countries.

Zdecydowanie powinniśmy udzielać wsparcia krajom rozwijającym się, żeby zachęcać ludzi do pozostania we własnych krajach.

Support should be given to newcomers in the farming sector including young farmers.

Należy udzielić wsparcia podejmującym pracę w sektorze rolniczym, w tym młodym rolnikom.

We also need to lend support to those campaigners in China seeking his release.

Powinniśmy także udzielić wsparcia osobom prowadzącym w Chinach kampanię na rzecz uwolnienia Hu Jia.

If it materialises, we should see how we can best provide support for this initiative.

Jeżeli zostanie ona zrealizowana, sprawdzimy, w jaki sposób możemy najlepiej udzielić wsparcia tej inicjatywie.

Support should be given to programmes that help young people who are starting a new business.

Należy udzielić wsparcia programom, które pomagają młodym ludziom rozpoczynającym nową działalność gospodarczą.

I will briefly look at why we in Finland are hesitating right now with regard to whether or not we should support Portugal.

Pokrótce wyjaśnię, dlaczego my, w Finlandii, wahamy się, czy powinniśmy udzielić wsparcia Portugalii czy nie.

to support [supported|supported] {czas.} (też: to assist, to pillar, to patronize, to prop up)

We must go on providing support not only until 2014, but also beyond that time.

Musimy nadal wspierać tę branżę, nie do 2014 roku, ale również po tym terminie.

The EU must be unequivocal in support of democracy wherever it begins to flower.

UE musi jednogłośnie wspierać demokrację wszędzie tam, gdzie zaczyna ona kwitnąć.

We should support a grass-roots approach, which should be flexible and integrated.

Należy wspierać podejście oddolne, które powinno być elastyczne i zintegrowane.

We should fight against this and should support those who are punished in this way.

Powinniśmy z tym walczyć i powinniśmy wspierać tych, którzy są karani w ten sposób.

This is precisely why we need to support Member States in finding solutions.

Właśnie dlatego musimy wspierać państwa członkowskie w znalezieniu rozwiązań.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "support":

 

Podobne tłumaczenia

"support" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "support" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

For this reason, I support the introduction of the two annexes to the directive.

Mając to na uwadze, opowiadam się za uchwaleniem obydwu załączników do dyrektywy.

With your support I believe we can achieve success at the Copenhagen Conference.

Wierzę, że z państwa poparciem możemy odnieść sukces na konferencji kopenhaskiej.

Treatment should be supportive and may include haemodialysis (see Section 5.2).

Należy prowadzić leczenie objawowe, w tym również hemodializę (patrz punkt 5. 2).

I thus voted in favour of Parliament's resolution, as it supports the idea that:

Głosowałem za przedmiotową rezolucją Parlamentu, gdyż proponuje się w niej, by:

They are proposals that we hope will have the support of the European Parliament.

Mamy nadzieję, że propozycje te spotkają się z poparciem Parlamentu Europejskiego.

Every Member State is doing its own thing and launching national support measures.

Każde państwo członkowskie działa na swoją rękę i uruchamia krajowe środki pomocy.

If paragraph 20 remains in the motion for a resolution, I am unable to support it.

Jeśli punkt 20 pozostanie w treści projektu rezolucji, nie będę mogła jej poprzeć.

Mrs Harms supported the Commission's proposal, which did not mention the 95 grams.

Pani Rebecca Harms poparła wniosek Komisji, w którym nie było mowy o 95 gramach.

A single field study was submitted in support of the efficacy of the product.

Przedstawiono jedno badanie terenowe na potwierdzenie skuteczności preparatu.

The available data in animals support the carcinogenic potential of busulfan.

Dostępne dane z badań na zwierzętach potwierdzają działanie rakotwórcze busulfanu.

Their attacks do not command political support from the people of Northern Ireland.

Ich ataki nie cieszą się politycznym poparciem społeczeństwa Irlandii Północnej.

What documentation did the Company present to support its application to the CVMP?

Jaka dokumentacja została dołączona przez firmę do wniosku złożonego do CVMP?

As the EU, we should support the Arab countries in the peaceful pursuit of reforms.

Jako UE powinniśmy wesprzeć kraje arabskie w pokojowym przeprowadzaniu reform.

The cohesion policy is equally important in supporting growth and employment.

Z punktu widzenia wzrostu i zatrudnienia równie ważna jest polityka spójności.

Those who support the project would find a way of reintroducing the symbols.

Zwolennicy wspomnianego projektu znajdą sposób na ponowne wprowadzenie tych symboli.

We hope that Parliament will eventually support our amendments on that today.

Mamy nadzieję że Parlament w końcu poprze dziś nasze poprawki w tej sprawie.

In the event, the people of Spain voted overwhelmingly to support the plans.

W tym przypadku obywatele Hiszpanii w przeważającej części poparli te plany.

Now that Parliament has made major changes, however, I can support the proposal.

Po wprowadzeniu przez Parlament poważnych zmian mogę jednak poprzeć wniosek.

I am against abortion and cannot support a dossier that promotes these practices.

Jestem przeciwny aborcji i nie mogę poprzeć dokumentu, który promuje takie praktyki.

I will also support the amendments on the labour market tabled by Mrs Figueiredo.

Poprę także poprawki dotyczące rynku pracy, skierowane przez panią poseł Figueiredo.
 

Wyniki z forum

"support" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Więcej w słowniku angielsko-polskim.