Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "support"

 

"support" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-68 z 9500

support {rzeczownik}

support {rzecz.} (też: adhension, encouragement, buy-in)

poparcie {n.}

I hope that we will have your support tomorrow in the vote here in Parliament.

Mam nadzieję, że uzyskamy Państwa poparcie jutro w głosowaniu tu, w Parlamencie.

Therefore, a very great deal remains to be done, but you have our support in this.

Dlatego też pozostaje nam wiele do zrobienia, niemniej ma pan tu nasze poparcie.

Parliament should have given this delegation its support by endorsing the decision.

Parlament powinien był udzielić delegacji wsparcia poprzez poparcie tej decyzji.

In this respect, I call for this temporary support to become permanent support.

W tym zakresie apeluję, by to tymczasowe poparcie stało się poparciem stałym.

That will help us to secure people's support, and the support of my Dutch citizens.

Pomoże nam to zapewnić poparcie obywateli, w tym moich współobywateli, Holendrów.

support {rzecz.} (też: attendance, service, operation, handling)

obsługa {f.}

Sandbox support between tabs within Chrome and Safe Browsing are not supported in the current Beta.

Obsługa piaskownicy dla poszczególnych kart Chrome i Bezpieczne przeglądanie nie są obecnie dostępne.

Support for AXIS Video Hosting System (AVHS) with One-Click Camera connection

Obsługa oprogramowania AXIS Video Hosting System (AVHS) z technologią błyskawicznego podłączania kamery tzw.

including VAPIX® from Axis Communications Support for AXIS Video Hosting System (AVHS) with One-Click Camera connection This product includes software developed by the OpenSSL Project

Axis Communications Obsługa oprogramowania AXIS Video Hosting System (AVHS) z technologią podłączania kamery One-Click Camera Connection

Google Chrome supports WebGL technology to deliver hardware-accelerated 3D graphics.

Google Chrome obsługuje technologię WebGL w celu sprzętowej obsługi grafiki 3D.

Motion JPEG is also supported for increased flexibility.

Elastyczność wzrasta dodatkowo dzięki obsłudze formatu Motion JPEG.

support {rzecz.} (też: cantilever)

wspornik {m.}

head and neck support (hans)

system ochrony głowy i szyi (wspornik)

Then the shells themselves were removed, and finally, the structural framework, which consisted of reinforced concrete supports, was also pulled down.

Następnie zdemontowano same kolebki, a na końcu żelbetowe wsporniki konstrukcyjne.

support {rzecz.} (też: linchpin, lynchpin)

podpora {f.}

I call on Member States to support innovative activities, as well as doctoral and post-doctoral programmes, which will underpin competitiveness and sustainable economic growth.

Apeluję do państw członkowskich, aby wspierały działania innowacyjne oraz programy doktoranckie i post-doktoranckie, które będą podporą konkurencyjności i trwałego wzrostu gospodarczego.

support {rzecz.} (też: buttress)

oparcie {n.}

It is worth considering, however, why Muslim terrorists are able to garner so much support amongst young people of Arab descent born in Member States of the European Union.

Warto jednak zanalizować, dlaczego terroryści muzułmańscy znajdują takie oparcie w młodych ludziach pochodzenia arabskiego urodzonych w krajach członkowskich Unii.

support {rzecz.} (też: bulwark)

ostoja {f.}

support {rzecz.}

podparcie {n.}

support {rzecz.} (też: prop, bookend)

podpórka {f.}

to support {czasownik}

to support [supported|supported] {czas.} (też: to back up, to foster, to advantage, to advocate)

popierać {czas.}

For this reason my Group intends to support some of the amendments by the Verts.

Dlatego też moja grupa ma zamiar popierać niektóre z poprawek grupy Zielonych.

The EU should support international diplomacy for the protection of human rights.

UE powinna popierać międzynarodową dyplomację w celu ochrony praw człowieka.

That is why I decided no longer to support this resolution and to abstain.

Właśnie dlatego podjąłem decyzję, aby nie popierać rezolucji i wstrzymać się od głosu.

We therefore cannot support the steps taken to further increase EU policy in this area.

Dlatego nie możemy popierać działań mających dalej zwiększać wpływ UE w tej dziedzinie.

This antisocial policy is not something that my group and I can support.

Ta antyspołeczna polityka nie jest polityką, którą ja sam i moja grupa możemy popierać.

to support [supported|supported] {czas.} [komp.]

współpracować {czas.} [komp.] [zł.]

The EU will continue to support and work closely with the US via the Quartet.

UE będzie nadal wspierać USA i ściśle współpracować w ramach kwartetu bliskowschodniego.

In this context we would cooperate and in this context we would support Mr Cohn-Bendit's motion.

Pod tym względem moglibyśmy współpracować i w tym kontekście poparlibyśmy wniosek pana posła Cohn-Bendita.

Young people are turning their backs on sectarianism and violence, the militia are losing support and the Mahdi Army is cooperating.

Młodzi ludzie odwracają się od sekciarstwa i przemocy, milicja traci poparcie, a Armia Mahdiego zaczyna współpracować.

The European Commission should support this initiative and cooperate with this network with a view to exchanging information and good practice.

Komisja Europejska powinna wspierać tę inicjatywę oraz współpracować z siecią w zakresie wymiany informacji i dobrych praktyk.

As 27 strong democratic nations, we need to work collectively to support the economic, social and political developments in Pakistan.

Jako 27 silnych, demokratycznych państw powinniśmy współpracować na rzecz wsparcia rozwoju gospodarczego, społecznego i politycznego w Pakistanie.

to support [supported|supported] {czas.} [komp.]

obsługiwać [obsługuję|obsługiwał] {czas.} [komp.] [zł.]

It has to support over 100 million users at any given moment.

Musi obsługiwać ponad 100 000 000 użytkowników w każdym momencie.

Your other email provider has to provide authenticated SMTP support for you to use this option.

Należy pamiętać, że drugi dostawca poczty e-mail musi obsługiwać uwierzytelnianie SMTP, aby możliwe było skorzystanie z tej opcji.

The existing business-continuity arrangements will be improved to support a range of disaster- recovery scenarios.

Aktualne rozwiązania z zakresu ciągłości biznesowej zostaną ulepszone tak, aby mogły obsługiwać szereg scenariuszy odzyskania danych po awarii.

Setting up Mail Fetcher is easy and free, but the email accounts you'd like to fetch from must support POP1 access and, in the case of Google Mail addresses, have POP access enabled.

Konta e-mail, z których chcesz pobierać pocztę, muszą jednak obsługiwać dostęp POP, a w przypadku adresów Google Maila muszą mieć włączony dostęp POP.

We're aware of these issues, but due to the lack of updates and Flash plugin development for Linux, we may be unable to support your browser and operating system combination at this time.

Zdajemy sobie z tego sprawę, ale wskutek braku aktualizacji dodatku Flash do systemu Linux niestety nie możemy obecnie obsługiwać takiej kombinacji przeglądarki i systemu operacyjnego.

to support [supported|supported] {czas.} (też: to hold, to keep, to poise, to grip)

It is good to see democracy begin to take hold and flourish and deepen, and that is what we have to support.

Cieszy świadomość, że demokracja zaczyna dobrze się trzymać, kwitnąć i zakorzeniać, i właśnie to powinniśmy popierać.

True friendship means offering support and assistance, and that is what Europe must stand for now that Georgia's territorial integrity is at issue.

Przyjaźń oznacza udzielanie wsparcia i pomocy i tego musi się trzymać Europa kiedy integralność terytorialna Gruzji jest niepewna.

I think a lot of people have decided to do it one way, and we should follow, and we all support the view that it should be done thus.

Myślę, że wiele osób postanowiło przeprowadzić tę sprawę w taki sposób, i powinniśmy się tego trzymać. Wszyscy popieramy opinię, że tak trzeba postąpić.

to support [supported|supported] {czas.} [komp.]

pomagać {czas.} [komp.] [zł.]

We shall keep an eye on you, and shall support you again if further proposals are needed.

Będziemy pana obserwować i będziemy panu dalej pomagać, jeżeli potrzebne będą dalsze wnioski.

Because big sisters are always supposed to support their little sisters.

Ponieważ starsze siostry zawsze powinny pomagać młodszym siostrom.

We need to help young people more and support entrepreneurship and youth employment.

Musimy więcej pomagać młodym ludziom oraz wspierać przedsiębiorczość i zatrudnienie młodych osób.

These two areas are mutually dependent, because the oceans can only support us if they are healthy.

Te dwa obszary są współzależne, ponieważ oceany mogą pomagać nam tylko wtedy, gdy są zdrowe.

I hope we will continue to support SOLVIT and help the people we are here to represent.

Mam nadzieję, że w dalszym ciągu będziemy wspierać SOLVIT i pomagać ludziom, których tu reprezentujemy.

to support [supported|supported] {czas.} (też: to sustain, to underpin, to shore up)

podtrzymać {czas.}

From outside comes water and support to sustain life and create new fruit.

Z zewnątrz dociera woda i pomaga podtrzymać życie i urodzić nowe owoce.

It's going to be everywhere we look -- where there are planetary systems that can possibly support it.

Natkniemy się na nie w każdym układzie planetarnym zdolnym je podtrzymać.

Support must be maintained for creating forest plantations as part of these programmes.

Trzeba podtrzymać wsparcie na rzecz zakładania plantacji leśnych, ustanawiając je częścią tych programów.

We're the first generation -- thanks to science -- to be informed that we may be undermining the stability and the ability of planet Earth to support human development as we know it.

Jesteśmy pierwszym pokoleniem, które dzięki nauce może dowiedzieć się, że nadwyrężamy stabilność i potencjał naszej planety, aby podtrzymać rozwój ludzkości w znanej nam formie.

And that means encouraging and supporting Kazakhstan's European aspirations.

W związku z tym konieczne jest podtrzymanie i wsparcie dla proeuropejskich aspiracji tego ostatniego kraju.

to support [supported|supported] {czas.} (też: to help, to help out)

dopomóc {czas.}

Therefore, I am not sure that Ireland can contribute; we have the scientists and the knowledge, but we certainly do not have the support from the government.

Dlatego nie jestem pewna, czy Irlandia może dopomóc w tej sprawie: posiadamy naukowców i wiedzę, ale z pewnością nie mamy poparcia ze strony rządu.

Support should be given to newcomers in the farming sector including young farmers.

Należy udzielić wsparcia podejmującym pracę w sektorze rolniczym, w tym młodym rolnikom.

We also need to lend support to those campaigners in China seeking his release.

Powinniśmy także udzielić wsparcia osobom prowadzącym w Chinach kampanię na rzecz uwolnienia Hu Jia.

If it materialises, we should see how we can best provide support for this initiative.

Jeżeli zostanie ona zrealizowana, sprawdzimy, w jaki sposób możemy najlepiej udzielić wsparcia tej inicjatywie.

Support should be given to programmes that help young people who are starting a new business.

Należy udzielić wsparcia programom, które pomagają młodym ludziom rozpoczynającym nową działalność gospodarczą.

I will briefly look at why we in Finland are hesitating right now with regard to whether or not we should support Portugal.

Pokrótce wyjaśnię, dlaczego my, w Finlandii, wahamy się, czy powinniśmy udzielić wsparcia Portugalii czy nie.

The European Union must continue to provide comprehensive support to Moldova.

Unia Europejska musi zatem nadal udzielać wsparcia Republice Mołdowy.

Europe should refuse to lend any more support to this situation.

Europa powinna przestać udzielać wsparcia tym zjawiskom.

From the Commission's side we will continue our support to IMPEL and reinforce our successful cooperation.

Komisja ze swej strony będzie w dalszym ciągu udzielać wsparcia sieci IMPEL i wzmacniać swoją owocną współpracę.

Of course, we must financially support fishermen who work in good faith in order to pass this intervention.

Musimy rzecz jasna udzielać wsparcia finansowego rybakom, którzy w dobrej wierze działają na rzecz przeprowadzenia tej interwencji.

It is vital that developing countries should receive our support so that these people are encouraged to remain in their own countries.

Zdecydowanie powinniśmy udzielać wsparcia krajom rozwijającym się, żeby zachęcać ludzi do pozostania we własnych krajach.

to support [supported|supported] {czas.} (też: to underpin)

podbudować {czas.}

to support [supported|supported] {czas.} (też: to underpin)

podbudowywać {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "support":

 

Podobne tłumaczenia

"support" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "support" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

However, I do not support the view that nuclear power is a clean energy source.

Jednak nie zgadzam się z opinią, że energia jądrowa jest źródłem czystej energii.

Some things are extremely important to support these countries into the future.

Niektóre sprawy mają kapitalne znaczenie dla wsparcia tych krajów w przyszłości.

For this reason, I support the introduction of the two annexes to the directive.

Mając to na uwadze, opowiadam się za uchwaleniem obydwu załączników do dyrektywy.

In this respect, the Commission must provide financial support to Member States.

W zwiąkzu z tym Komisja musi zapewnić państwom członkowskim wsparcie finansowe.

With your support I believe we can achieve success at the Copenhagen Conference.

Wierzę, że z państwa poparciem możemy odnieść sukces na konferencji kopenhaskiej.

We also support the development of information societies through regional policy.

Wspieramy także rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez politykę regionalną.

In what way could we provide further support, perhaps by sharing best practice?

Jak możemy udzielić dalszego wsparcia - może poprzez wymianę najlepszych praktyk?

We must go on providing support not only until 2014, but also beyond that time.

Musimy nadal wspierać tę branżę, nie do 2014 roku, ale również po tym terminie.

We must increase the funds available for these micro-credit support structures.

Musimy zwiększyć środki dostępne dla tych mechanizmów wspierania mikrokredytów.

The EU must be unequivocal in support of democracy wherever it begins to flower.

UE musi jednogłośnie wspierać demokrację wszędzie tam, gdzie zaczyna ona kwitnąć.

They have taken the risks, and we need to support them through increased funding.

Podejmowały ryzyko, a my musimy wesprzeć je za pomocą zwiększonego finansowania.

Treatment should be supportive and may include haemodialysis (see Section 5.2).

Należy prowadzić leczenie objawowe, w tym również hemodializę (patrz punkt 5. 2).

In the event of overdose, symptomatic and supportive measures should be employed.

W przypadku przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące.

I thus voted in favour of Parliament's resolution, as it supports the idea that:

Głosowałem za przedmiotową rezolucją Parlamentu, gdyż proponuje się w niej, by:

In the meantime it is extremely important to support the spread of our culture.

Tymczasem jest to niezwykle ważne dla wspierania rozpowszechniania naszej kultury.

So we shall wholeheartedly support the joint resolution on the Lisbon Strategy.

A zatem z całego serca wspieramy wspólną rezolucję w sprawiestrategii lizbońskiej.

This is particularly important given the support it received during the crisis.

Jest to szczególnie ważne ze względu na wsparcie, jakie otrzymał w czasie kryzysu.

Therefore, we support the Commission in its ongoing joint activities in this area.

Wspieramy zatem Komisję w jej nieustannych wspólnych działaniach w tym obszarze.

However, the resolution also contains proposals that we are unable to support.

Niemniej jednak rezolucja zawiera również propozycje, których nie możemy poprzeć.

Just as in the case of the WTO, Ukraine now needs the EU's support once again.

Tak jak w przypadku WTO, Ukraina ponownie potrzebuje wsparcia Unii Europejskiej.
 

Wyniki z forum

"support" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: maniak komputerowy, frajer, konus, lamus, innowacyjny

Podobne słowa

Więcej w słowniku angielsko-polskim.