Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "support"

 

"support" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-60 z 10566

support {rzeczownik}

support {rzecz.} (też: adhension, encouragement, buy-in)

poparcie {n.}

I hope that we will have your support tomorrow in the vote here in Parliament.

Mam nadzieję, że uzyskamy Państwa poparcie jutro w głosowaniu tu, w Parlamencie.

Therefore, a very great deal remains to be done, but you have our support in this.

Dlatego też pozostaje nam wiele do zrobienia, niemniej ma pan tu nasze poparcie.

Parliament should have given this delegation its support by endorsing the decision.

Parlament powinien był udzielić delegacji wsparcia poprzez poparcie tej decyzji.

In this respect, I call for this temporary support to become permanent support.

W tym zakresie apeluję, by to tymczasowe poparcie stało się poparciem stałym.

That will help us to secure people's support, and the support of my Dutch citizens.

Pomoże nam to zapewnić poparcie obywateli, w tym moich współobywateli, Holendrów.

support {rzecz.} (też: attendance, service, operation, handling)

obsługa {f.}

Sandbox support between tabs within Chrome and Safe Browsing are not supported in the current Beta.

Obsługa piaskownicy dla poszczególnych kart Chrome i Bezpieczne przeglądanie nie są obecnie dostępne.

Support for AXIS Video Hosting System (AVHS) with One-Click Camera connection

Obsługa oprogramowania AXIS Video Hosting System (AVHS) z technologią błyskawicznego podłączania kamery tzw.

including VAPIX® from Axis Communications Support for AXIS Video Hosting System (AVHS) with One-Click Camera connection This product includes software developed by the OpenSSL Project

Axis Communications Obsługa oprogramowania AXIS Video Hosting System (AVHS) z technologią podłączania kamery One-Click Camera Connection

Google Chrome supports WebGL technology to deliver hardware-accelerated 3D graphics.

Google Chrome obsługuje technologię WebGL w celu sprzętowej obsługi grafiki 3D.

Motion JPEG is also supported for increased flexibility.

Elastyczność wzrasta dodatkowo dzięki obsłudze formatu Motion JPEG.

support {rzecz.} (też: cantilever)

wspornik {m.}

head and neck support (hans)

system ochrony głowy i szyi (wspornik)

Then the shells themselves were removed, and finally, the structural framework, which consisted of reinforced concrete supports, was also pulled down.

Następnie zdemontowano same kolebki, a na końcu żelbetowe wsporniki konstrukcyjne.

support {rzecz.} (też: linchpin, lynchpin)

podpora {f.}

I call on Member States to support innovative activities, as well as doctoral and post-doctoral programmes, which will underpin competitiveness and sustainable economic growth.

Apeluję do państw członkowskich, aby wspierały działania innowacyjne oraz programy doktoranckie i post-doktoranckie, które będą podporą konkurencyjności i trwałego wzrostu gospodarczego.

support {rzecz.} (też: buttress)

oparcie {n.}

It is worth considering, however, why Muslim terrorists are able to garner so much support amongst young people of Arab descent born in Member States of the European Union.

Warto jednak zanalizować, dlaczego terroryści muzułmańscy znajdują takie oparcie w młodych ludziach pochodzenia arabskiego urodzonych w krajach członkowskich Unii.

support {rzecz.} (też: bulwark)

ostoja {f.}

support {rzecz.}

podparcie {n.}

support {rzecz.} (też: prop, bookend)

podpórka {f.}

to support {czasownik}

to support [supported|supported] {czas.} (też: to back up, to foster, to advantage, to advocate)

popierać {czas.}

I have talked to the rapporteur, who seems to support and accept this amendment.

Rozmawiałem ze sprawozdawcą, który wydaje się popierać i akceptować tę poprawkę.

For this reason my Group intends to support some of the amendments by the Verts.

Dlatego też moja grupa ma zamiar popierać niektóre z poprawek grupy Zielonych.

The EU should support international diplomacy for the protection of human rights.

UE powinna popierać międzynarodową dyplomację w celu ochrony praw człowieka.

That is why I decided no longer to support this resolution and to abstain.

Właśnie dlatego podjąłem decyzję, aby nie popierać rezolucji i wstrzymać się od głosu.

We therefore cannot support the steps taken to further increase EU policy in this area.

Dlatego nie możemy popierać działań mających dalej zwiększać wpływ UE w tej dziedzinie.

to support [supported|supported] {czas.} [komp.]

współpracować {czas.} [komp.] [zł.]

The EU will continue to support and work closely with the US via the Quartet.

UE będzie nadal wspierać USA i ściśle współpracować w ramach kwartetu bliskowschodniego.

In this context we would cooperate and in this context we would support Mr Cohn-Bendit's motion.

Pod tym względem moglibyśmy współpracować i w tym kontekście poparlibyśmy wniosek pana posła Cohn-Bendita.

Young people are turning their backs on sectarianism and violence, the militia are losing support and the Mahdi Army is cooperating.

Młodzi ludzie odwracają się od sekciarstwa i przemocy, milicja traci poparcie, a Armia Mahdiego zaczyna współpracować.

The European Commission should support this initiative and cooperate with this network with a view to exchanging information and good practice.

Komisja Europejska powinna wspierać tę inicjatywę oraz współpracować z siecią w zakresie wymiany informacji i dobrych praktyk.

As 27 strong democratic nations, we need to work collectively to support the economic, social and political developments in Pakistan.

Jako 27 silnych, demokratycznych państw powinniśmy współpracować na rzecz wsparcia rozwoju gospodarczego, społecznego i politycznego w Pakistanie.

to support [supported|supported] {czas.} (też: to hold, to keep, to poise, to grip)

The Commission says that it will achieve the 20% target through budgetary support, and we take it at its word.

Komisja twierdzi, iż dojdziemy do tych 20% poprzez wsparcie z budżetu, i będziemy ją trzymać za słowo.

It is good to see democracy begin to take hold and flourish and deepen, and that is what we have to support.

Cieszy świadomość, że demokracja zaczyna dobrze się trzymać, kwitnąć i zakorzeniać, i właśnie to powinniśmy popierać.

True friendship means offering support and assistance, and that is what Europe must stand for now that Georgia's territorial integrity is at issue.

Przyjaźń oznacza udzielanie wsparcia i pomocy i tego musi się trzymać Europa kiedy integralność terytorialna Gruzji jest niepewna.

I think a lot of people have decided to do it one way, and we should follow, and we all support the view that it should be done thus.

Myślę, że wiele osób postanowiło przeprowadzić tę sprawę w taki sposób, i powinniśmy się tego trzymać. Wszyscy popieramy opinię, że tak trzeba postąpić.

to support [supported|supported] {czas.} [komp.]

obsługiwać [obsługuję|obsługiwał] {czas.} [komp.] [zł.]

It has to support over 100 million users at any given moment.

Musi obsługiwać ponad 100 000 000 użytkowników w każdym momencie.

Your other email provider has to provide authenticated SMTP support for you to use this option.

Należy pamiętać, że drugi dostawca poczty e-mail musi obsługiwać uwierzytelnianie SMTP, aby możliwe było skorzystanie z tej opcji.

The existing business-continuity arrangements will be improved to support a range of disaster- recovery scenarios.

Aktualne rozwiązania z zakresu ciągłości biznesowej zostaną ulepszone tak, aby mogły obsługiwać szereg scenariuszy odzyskania danych po awarii.

Setting up Mail Fetcher is easy and free, but the email accounts you'd like to fetch from must support POP1 access and, in the case of Google Mail addresses, have POP access enabled.

Konta e-mail, z których chcesz pobierać pocztę, muszą jednak obsługiwać dostęp POP, a w przypadku adresów Google Maila muszą mieć włączony dostęp POP.

We're aware of these issues, but due to the lack of updates and Flash plugin development for Linux, we may be unable to support your browser and operating system combination at this time.

Zdajemy sobie z tego sprawę, ale wskutek braku aktualizacji dodatku Flash do systemu Linux niestety nie możemy obecnie obsługiwać takiej kombinacji przeglądarki i systemu operacyjnego.

to support [supported|supported] {czas.} [komp.]

pomagać {czas.} [komp.] [zł.]

We shall keep an eye on you, and shall support you again if further proposals are needed.

Będziemy pana obserwować i będziemy panu dalej pomagać, jeżeli potrzebne będą dalsze wnioski.

Because big sisters are always supposed to support their little sisters.

Ponieważ starsze siostry zawsze powinny pomagać młodszym siostrom.

We need to help young people more and support entrepreneurship and youth employment.

Musimy więcej pomagać młodym ludziom oraz wspierać przedsiębiorczość i zatrudnienie młodych osób.

These two areas are mutually dependent, because the oceans can only support us if they are healthy.

Te dwa obszary są współzależne, ponieważ oceany mogą pomagać nam tylko wtedy, gdy są zdrowe.

I hope we will continue to support SOLVIT and help the people we are here to represent.

Mam nadzieję, że w dalszym ciągu będziemy wspierać SOLVIT i pomagać ludziom, których tu reprezentujemy.

to support [supported|supported] {czas.} (też: to sustain, to underpin)

podtrzymać {czas.}

From outside comes water and support to sustain life and create new fruit.

Z zewnątrz dociera woda i pomaga podtrzymać życie i urodzić nowe owoce.

It's going to be everywhere we look -- where there are planetary systems that can possibly support it.

Natkniemy się na nie w każdym układzie planetarnym zdolnym je podtrzymać.

Support must be maintained for creating forest plantations as part of these programmes.

Trzeba podtrzymać wsparcie na rzecz zakładania plantacji leśnych, ustanawiając je częścią tych programów.

We're the first generation -- thanks to science -- to be informed that we may be undermining the stability and the ability of planet Earth to support human development as we know it.

Jesteśmy pierwszym pokoleniem, które dzięki nauce może dowiedzieć się, że nadwyrężamy stabilność i potencjał naszej planety, aby podtrzymać rozwój ludzkości w znanej nam formie.

Treatment of overdose may require general supportive measures to maintain the vital signs.

Leczenie przedawkowania może wymagać zastosowania ogólnych środków wspomagających podtrzymanie czynności życiowych.

to support [supported|supported] {czas.} (też: to help, to help out)

dopomóc {czas.}

Therefore, I am not sure that Ireland can contribute; we have the scientists and the knowledge, but we certainly do not have the support from the government.

Dlatego nie jestem pewna, czy Irlandia może dopomóc w tej sprawie: posiadamy naukowców i wiedzę, ale z pewnością nie mamy poparcia ze strony rządu.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "support":

 

Podobne tłumaczenia

"support" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "support" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Treatment should be supportive and may include haemodialysis (see Section 5.2).

Należy prowadzić leczenie objawowe, w tym również hemodializę (patrz punkt 5. 2).

In the event of overdose, symptomatic and supportive measures should be employed.

W przypadku przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące.

However, I do not support the view that nuclear power is a clean energy source.

Jednak nie zgadzam się z opinią, że energia jądrowa jest źródłem czystej energii.

In what way could we provide further support, perhaps by sharing best practice?

Jak możemy udzielić dalszego wsparcia - może poprzez wymianę najlepszych praktyk?

Some things are extremely important to support these countries into the future.

Niektóre sprawy mają kapitalne znaczenie dla wsparcia tych krajów w przyszłości.

Therefore, I support the efforts to introduce more transparency at an EU level.

Dlatego popieram dążenia do zapewnienia większej przejrzystości na szczeblu UE.

We must go on providing support not only until 2014, but also beyond that time.

Musimy nadal wspierać tę branżę, nie do 2014 roku, ale również po tym terminie.

We must increase the funds available for these micro-credit support structures.

Musimy zwiększyć środki dostępne dla tych mechanizmów wspierania mikrokredytów.

For this reason, I support the introduction of the two annexes to the directive.

Mając to na uwadze, opowiadam się za uchwaleniem obydwu załączników do dyrektywy.

In this respect, the Commission must provide financial support to Member States.

W zwiąkzu z tym Komisja musi zapewnić państwom członkowskim wsparcie finansowe.

The EU must be unequivocal in support of democracy wherever it begins to flower.

UE musi jednogłośnie wspierać demokrację wszędzie tam, gdzie zaczyna ona kwitnąć.

With your support I believe we can achieve success at the Copenhagen Conference.

Wierzę, że z państwa poparciem możemy odnieść sukces na konferencji kopenhaskiej.

For all these reasons, I support the review of the European Neighbourhood Policy.

Ze wszystkich tych względów popieram przegląd europejskiej polityki sąsiedztwa.

They have taken the risks, and we need to support them through increased funding.

Podejmowały ryzyko, a my musimy wesprzeć je za pomocą zwiększonego finansowania.

We also support the development of information societies through regional policy.

Wspieramy także rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez politykę regionalną.

The EU should do all it can to support the wave of democracy in the Arab world.

UE powinna robić, co w jej mocy, by wspierać falę demokracji w świecie arabskim.

However, the resolution also contains proposals that we are unable to support.

Niemniej jednak rezolucja zawiera również propozycje, których nie możemy poprzeć.

I support the rapporteur's call to leave the correlation tables in the report.

Popieram apel sprawozdawcy o pozostawienie tablic korelacyjnych w sprawozdaniu.

I thank Parliament for all the support it will be able to give on this matter.

Sądzę, że Parlament udzieli w tej sprawie wsparcia na miarę swoich możliwości.

I therefore support the idea of setting up a European health literacy network.

Dlatego też popieram pomysł stworzenia europejskiej sieci świadomości zdrowotnej.
 

Wyniki z forum

"support" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Więcej w słowniku angielsko-polskim.