Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "supply"

 

"supply" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-50 z 1828

supply {rzeczownik}

supply {rzecz.} (też: delivery)

dostawa {f.}

Today, the executions of sinners continue, as does the supply of equipment from Europe.

Dziś egzekucje grzeszników są kontynuowane, podobnie jak dostawa sprzętu z Europy.

If the gas supply does not resume immediately, this must have clear and decisive consequences.

Jeśli dostawa gazu nie zostanie wznowiona natychmiast, musi to pociągnąć za sobą wyraźne i zdecydowane konsekwencje.

The pressure that energy supply places on governments should not make us rush these decisions or neglect the principles we have worked on together.

Presja, jaką dostawa energii wywiera na rządy, nie powinna sprawić, że podejmiemy decyzję w pośpiechu lub zaniedbamy wspólnie wypracowane zasady.

The EU should therefore take a leaf out of China's book, particularly since Beijing is cleverly linking development aid to the supply of raw materials.

UE powinna więc wyjąć kartę z ręki Chin, gdyż Pekin sprytnie łączy pomoc rozwojową z dostawą surowców.

For instance, they will be able to change supplier if the services are of poor quality, if the electricity supply is disrupted or if prices are too high.

Na przykład, będą mogli zmienić dostawcę w przypadku niskiej jakości usług, jeżeli dostawa energii elektrycznej zostanie przerwana lub jeżeli ceny będą zbyt wysokie.

supply {rzecz.} [handl.]

podaż {f.} [handl.]

All the evidence suggests that demand for high-speed transport outstrips supply.

Wszelkie dane wskazują, że popyt na szybki transport przewyższa podaż.

In so doing the EU has obstructed the local food supply in developing countries.

Postępując w ten sposób, UE utrudniała lokalną podaż żywności w krajach rozwijających się.

Prices have risen dramatically and the demand for food is rising faster than supply.

Ceny znacznie wzrosły, a popyt na żywność rośnie szybciej niż podaż.

Ladies and gentlemen, no market functions if demand exceeds supply.

Panie i panowie! Żaden rynek nie funkcjonuje, kiedy popyt przewyższa podaż.

Let us resurrect efficiency by allowing the supply to feed the demand and allowing innovation.

Przywróćmy efektywność, pozwalając, by podaż zaspokajała popyt i umożliwiając innowacje.

supply {rzecz.} (też: provision, procurement, replenishment, sourcing)

In the longer term, the situation indicates the unsustainable state of our current energy supply.

W dłuższym okresie sytuacja wskazuje, że nasze obecne zaopatrzenie w energię ma niezrównoważony charakter.

Non-voluntary labor's greatest advantage as an asset is the endless supply.

Tak, główna zaletą jest niekończące się zaopatrzenie.

In many countries, the food supply situation has improved.

W wielu krajach zaopatrzenie w żywność poprawiło się.

Hospitals, electricity, communications, water supply, seaports and airports have been badly damaged.

Szpitale, sieć elektryczna, komunikacja, zaopatrzenie w wodę, porty morskie i lotnicze uległy poważnym zniszczeniom.

How else will you produce a situation where the gas supply is split into two: transport and storage?

Jak w inny sposób stworzyć sytuację gdzie zaopatrzenie w gaz zostanie rozdzielone na dwa elementy: transport i przechowywanie?

supply {rzecz.} (też: stock, stockpile)

zapas {m.}

Have you had any work done?" ~~~ And you'll have a lifetime supply of good drugs.

Robiłeś coś ostatnio ze sobą?" I będziecie mieli dożywotni zapas dobrych leków.

When your supply of Atripla starts to run low, get more from your doctor or pharmacist.

Kiedy zapas leku Atripla kończy się, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty po nową porcję.

In Europe, we now have only 27 days of food supply left, as Mr Daul told us earlier this afternoon.

W Europie pozostał nam 27-mio dniowy zapas żywności, jak powiedział nam dzisiaj pan Daul.

And that would provide the community's food supply for a long time.

To zapewnia wspólnocie zapas jedzenia na długi czas.

After stabilisation, a reliable patient may be given a supply of Suboxone sufficient for several days of treatment.

Po ustabilizowaniu, godny zaufania pacjent może otrzymać zapas produktu Suboxone wystarczający na kilka dni leczenia.

supply {rzecz.} (też: flow)

dopływ {m.}

We then take this vascular structure and we can prove that we retain the blood vessel supply.

Dzięki tej naczyniowej strukturze możemy utrzymać dopływ krwi przez naczynia krwionośne.

These can block the blood supply to important parts of your body such as the kidneys and lungs.

Mogą one uniemożliwiać dopływ krwi do ważnych narządów, takich jak nerki czy płuca.

Increased heart rate, heart murmur, low blood pressure, decreased blood supply to the heart muscle.

Zwiększona częstość akcji serca, szmer sercowy, obniżone ciśnienie krwi, zmniejszony dopływ krwi do mięśnia sercowego.

It works by slowing down the rate of growth of cancer cells and cutting off the blood supply that keeps cancer cells growing.

Działa w ten sposób, że zmniejsza tempo wzrostu komórek rakowych i odcina dopływ krwi, który podtrzymuje rozwój komórek raka.

Clots in arteries supplying blood to the heart may also reduce the blood supply, causing unstable angina (a severe chest pain).

Obecność skrzepu w tętnicach doprowadzających krew do serca może ograniczyć dopływ krwi i wywołać niestabilną dławicę piersiową (nasilony ból w klatce piersiowej).

supply {przymiotnik}

supply {przym.}

dostawczy {przym. m.}

The supply industry contains small and medium-sized companies in which jobs are created and innovation occurs.

Przemysł dostawczy składa się z małych i średnich przedsiębiorstw, które tworzą miejsca pracy i w których rodzą się innowacje.

to supply {czasownik}

to supply [supplied|supplied] {czas.} (też: to afford, to deliver, to provide, to hand over)

dostarczyć {czas.}

This will enable Dobrogea to supply 50% of national energy consumption.

Dzięki temu Dobrudża będzie w stanie dostarczyć 50 % zużywanej w kraju energii.

So we could easily supply the world with dozens, maybe hundreds, of new cities.

Łatwo można by dostarczyć światu tuziny, może setki nowych miast.

If the Council does not have Mr Fava's report available, we will gladly supply it with another copy.

Jeżeli Rada nie ma w swojej dyspozycji sprawozdania, możemy jej dostarczyć kopię.

The Hellenic Capital Market Commission should therefore be able to supply the data for Greek companies.

Grecka Komisja Rynku Kapitałowego powinna zatem być w stanie dostarczyć informacji spółkom greckim.

Because there is a basic paradox: no one can have an inauthentic experience, but no business can supply one.

nie można nie mieć autentycznego doświadczenia, ale żaden biznes nie może go dostarczyć.

to supply [supplied|supplied] {czas.} (też: to yield, to provide)

dostarczać {czas.}

We must supply safe and high-quality food at affordable prices.

Musimy dostarczać żywność bezpieczną, o wysokiej jakości i po dostępnych cenach.

Would we actually supply the names and data for this purpose?

Czy faktycznie chcemy dostarczać imiona i nazwiska i inne dane w tym celu?

It will also supply regular updates on the use and the safety of the vaccine.

Producent będzie również regularnie dostarczać aktualne dane na temat stosowania i bezpieczeństwa szczepionki.

Conversely, we also need to supply energy from land, so ships in port must be connected up to a power outlet.

Przeciwnie - powinniśmy dostarczać energię z lądu, więc statki w porcie powinny być podłączone do źródeł zasilania.

Any person intending to import, sell, supply and/ or use the veterinary medicinal product gA

Każda osoba zamierzająca importować, sprzedawać, dostarczać i/ lub wykorzystywać weterynaryjny produkt leczniczy musi ke

to supply [supplied|supplied] {czas.} (też: to provide)

zaopatrzyć (wyposażyć) {czas.}

CRIXIVAN 100 mg hard capsules are supplied in HDPE bottles with a polypropylene cap and a foil induction cap containing 180 capsules.

CRIXIVAN kapsułki twarde 100 mg pakowany jest w butelki wykonane z polietylenu (HDPE), zaopatrzone w polipropylenową nakrętkę i zabezpieczone folią, zawierające po 180 kapsułek.

CRIXIVAN 200 mg hard capsules are supplied in HDPE bottles with a polypropylene cap and a foil induction cap containing 180, 270 or 360 capsules.

CRIXIVAN kapsułki twarde 200 mg pakowany jest w butelki wykonane z polietylenu (HDPE), zaopatrzone w polipropylenową nakrętkę i zabezpieczone folią, zawierające po 180, 270 lub 360 kapsułek.

What CRIXIVAN look like and content of the pack CRIXIVAN 400 mg hard capsules are supplied in HDPE bottles with a polypropylene cap and a foil induction cap containing 18, 90 or 180 capsules.

CRIXIVAN kapsułki twarde 400 mg pakowany jest w butelki wykonane z polietylenu (HDPE), zaopatrzone w polipropylenową nakrętkę i zabezpieczone folią, zawierające po 18, 90 lub180 kapsułek.

to supply [supplied|supplied] {czas.} (też: to stock)

zaopatrzyć (dostarczyć) {czas.}

to supply [supplied|supplied] {czas.} (też: to stock)

zaopatrywać [zaopatruję|zaopatrywał] (dostarczyć) {czas.}

In our opinion, the legislature is responsible for choosing which countries the European Union should supply with development aid.

Naszym zdaniem to na legislatywie spoczywa odpowiedzialność za wybór krajów, które Unia Europejska powinna zaopatrywać w pomoc na rzecz rozwoju.

There's a company, Bennett and Company, that supplies Polo.com,

Jest takie przedsiębiorstwo, Bennet and Company, które zaopatruje Polo.com,

to supply [supplied|supplied] {czas.} (też: to provide)

zaopatrywać [zaopatruję|zaopatrywał] (wyposażyć) {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "supply":

 

Podobne tłumaczenia

"supply" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "supply" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Ensuring a stable energy supply is a fundamental concern of the European Union.

Zapewnienie stabilnych dostaw energii jest głównym problemem Unii Europejskiej.

At present it is impossible to conceive of Europe's energy supply without Russia.

Obecnie niemożliwe jest, aby dostawy energii do Europy nie pochodziły z Rosji.

Yet, without a blood supply, most of these cancers will never become dangerous.

Jednak, bez dopływu krwi, większość z tych raków nigdy nie stanie się groźna.

Nature feeds the heart cells in your body with a very, very dense blood supply.

W laboratorium tworzymy kanały w biomateriałach, na których hodujemy komórki.

From a corrosion point of view the supply system can be divided into two zones:

Z punktu widzenia korozji instalację doprowadzającą można podzielić na dwie strefy:

Diversification of energy supply sources is a must in the oil sector as well.

Dywersyfikacja źródeł dostaw energii jest także koniecznością w sektorze naftowym.

If anyone doubts this, I will gladly supply them with a briefing on the case.

Jeśli ktoś ma wątpliwości, chętnie przedstawię informacje dotyczące tej sprawy.

You will be asked to supply information such as your nationality and address.

W związku z tym wymagane będzie podanie informacji takich jak narodowość i adres.

Mrs Laperrouze next recommended diversifying the sources and routes of supply.

Pani poseł Laperrouze zaleciła ponadto dywersyfikację źródeł i dróg przesyłu.

Personally, I worked for more than three years in the automotive supply sector.

Ja sam pracowałem przez ponad trzy lata w sektorze dostawców motoryzacyjnych.

To this end, I support this important report on agriculture and the food supply.

Z tego powodu popieram to ważne sprawozdanie w sprawie rolnictwa i dostaw żywności.

Insuman Comb 50 is supplied in cartridges contains 3 ml suspension, (300 IU).

Insuman Comb 50 jest dostępny we wkładach zawierających 3 ml zawiesiny (300 j. m.).

Viread 245 mg film-coated tablets are supplied in bottles containing 30 tablets.

Tabletki powlekane Viread 245 mg dostępne są w butelkach zawierających 30 tabletek.

Insuman Comb 15 is supplied in cartridges containing 3 ml suspension (300 IU).

Insuman Comb 15 jest dostępny we wkładach zawierających 3 ml zawiesiny (300 j. m.).

Insuman Comb 25 is supplied in cartridge containing 3 ml suspension (300 IU).

Insuman Comb 25 jest dostępny we wkładach zawierających 3 ml zawiesiny (300 j. m.).

The powder should be dissolved in the supplied amount of water for injections.

Proszek powinien zostać rozpuszczony w dołączonej ilości wody do wstrzykiwań.

The regulation on the security of natural gas supply has entered into force.

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego weszło w życie.

Are we any closer to synchronised approvals in terms of key areas which also supply?

Czy jesteśmy bliżej synchronizacji akceptacji w zakresie kluczowych obszarów dostaw?

The question of security of supply for our citizens is becoming ever more important.

Kwestia bezpieczeństwa dostaw dla naszych obywateli staje się coraz ważniejsza.

For accurate dosing, the oral dispenser supplied should be used exclusively.

W celu właściwego dawkowania powinien być użyty wyłącznie załączony dozownik.
 

Wyniki z forum

"supply" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-rosyjski.