Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "supervisor"

 

"supervisor" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-26 z 123

supervisor {rzeczownik}

supervisor {rzecz.} (też: head, director, manager, superintendent)

kierownik {m.}

It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .

Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...

visual effects supervisor

kierownik działu efektów specjalnych

supervisor {rzecz.} (też: boss, superordinate, principal)

supervisor {rzecz.} (też: superintendent, overseer)

nadzorca {m.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "supervisor":

 

Podobne tłumaczenia

"supervisor" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "supervisor" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The position of European Data Protection Supervisor (EDPS) was created in 2001.

Stanowisko Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EDPS) ustanowiono w 2001 r.

We therefore follow the recommendations of the Data Protection Supervisor.

Dlatego powinniśmy przestrzegać zaleceń Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

2009 discharge: EU general budget - European Data Protection Supervisor (

Absolutorium za rok 2009: budżet ogólny UE, Europejski Inspektor Ochrony Danych (

That is why I voted for the report on the European Data Protection Supervisor.

Dlatego głosowałem za sprawozdaniem dotyczącym Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Discharge 2005: Section VIII B, European Data Protection Supervisor (vote)

Absolutorium za rok 2005: Sekcja VIII B, Europejski Inspektor Ochrony Danych (głosowanie)

2008 discharge: EU general budget, European Data Protection Supervisor

Absolutorium budżetowe 2008: budżet ogólny UE, Europejski Inspektor Ochrony Danych

These expressly follow an opinion of the European Data Protection Supervisor.

Są one ściśle zgodne z opinią Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

National supervisors have responsibility for prudential supervision at the national level.

Za nadzór ostrożnościowy na szczeblu krajowym odpowiadają krajowe organy nadzoru.

We want to look into the situation as regards the supervision of the supervisors.

Chcemy przyjrzeć się sytuacji dotyczącej nadzoru nad organami nadzoru.

Regulators and supervisors should understand that there are systemic risks.

Organy regulacji i nadzoru powinny zdawać sobie sprawę z występowania zagrożeń systemowych.

2006 discharge: EU general budget, section IX - European Data Protection Supervisor (

Absolutorium za rok 2006: budżet ogólny UE, sekcja 9 - Europejski Inspektor Ochrony Danych (

The systematic introduction of standardised Colleges of Supervisors is a major advance.

Znacznym postępem jest systematyczne wprowadzanie kolegiów organów nadzoru i ich unifikacja.

There should be a much closer link between the ECB and its knowledge and the supervisors.

Powinien istnieć znacznie bliższy związek między EBC oraz jego wiedzą a organami nadzorczymi.

That is the commitment to consult the European Data Protection Supervisor.

Chodzi o zobowiązanie do przeprowadzenia konsultacji z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych.

The building supervisor hired Steven as a member of our congregation.

Zarządca budynku zatrudnił Stevena jako członka naszej wspólnoty.

In practice, wide divergences have arisen among the various Member States and among supervisors.

W praktyce narosło wiele rozbieżności wśród różnych państw członkowskich i wśród inspektorów.

Supervisors from their side may benefit from central bank information.

Organy nadzoru ze swojej strony mogą skorzystać z informacji przekazywanych przez banki centralne.

Common training for national supervisors will enable the emergence of a common supervisory culture.

Wspólne szkolenia dla krajowych organów nadzoru pozwolą na pojawienie się wspólnej kultury nadzoru.

Firstly, I signed a memorandum of understanding with the European Data Protection Supervisor (EDPS).

Po pierwsze, podpisałem porozumienie z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych (EDPS).

I should like to focus on the issue of supervisors in this regard.

Chciałbym się skupić na kwestii inspektorów w tym względzie.
 

Wyniki z forum

"supervisor" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

W słowniku angielsko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.